rozhodov n v eu instituce
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozhodování v EU Instituce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Rozhodování v EU Instituce - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Rozhodování v EU Instituce. Úvod . Cíl: představit systém nadnárodního hlasování Systém tvorby legislativy (mezinárodní organizace x nadnárodní organizace, sdílená suverenita)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rozhodování v EU Instituce' - kerry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Úvod
 • Cíl: představit systém nadnárodního hlasování
 • Systém tvorby legislativy (mezinárodní organizace x nadnárodní organizace, sdílená suverenita)
 • 27 zemí, HMU – složitý systém rozhodování a institucionálního rámce ES (posilování většinového rozhodování na úkor jednomyslného, systém kvalifikované většiny)
 • Blokační menšina pro blokování rozhodnutí
 • Malé státy x velké státy (Německo x Malta) – kritéria hlasování + zapojení více institucí do procesu hlasování
 • Jasná a srozumitelná pravidla rozhodování
hlavn org ny eu
Hlavní orgány EU
 • Evropská rada (summit nejvyšších představitelů čl. zemí)
 • Rada EU (schůzky ministrů + Výbor stálých zástupců)
 • Evropská komise (exekutivní nadnárodní instituce)
 • Evropský parlament
 • Evropský soudní dvůr (aplikace evropského práva v čl. zemích)
 • Evropský účetní dvůr
 • Poradní orgány: Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů
finan n org ny
Finanční orgány
 • ECB
 • EIB, Evropský investiční fond
specializovan org ny
Specializované orgány
 • Evropský ombudsman
 • Evropský inspektor ochrany údajů
 • Interinstitucionální orgány: Úřad pro úřední tisky ES, Úřad pro výběr personálu (EPSO), Evropská správní škola
prameny pr va es eu
Prameny práva ES/EU
 • Primární právo
 • Judikatura ESD, SPS
 • Vnější smlouvy ES
 • Sekundární právo
 • Obecné právní zásady
prim rn pr vo es
Primární právo ES
 • Zakládací smlouvy - SES, SESAE, SEU
 • Smlouvy o přistoupení
 • protokoly
 • Revize primárního práva:
  • návrh Komise, členský stát
  • svolána mezivládní konference (kromě systému vlastních zdrojů, zásady pro volby do EP
  • ratifikace v členských státech (referendum)
p istoupen lensk ho st tu
Přistoupení členského státu
 • Stát -zasílá žádost Radě - podmínky pro přistoupení - jednání
 • Podmínky pro přistoupení: tzv. Kodaňská kritéria (schválena v červnu 1993 v Kodani)
   • formální - evropský stát
   • politické - přijetí acquiscommunautaire, respekt k lid. Právům, ochrana menšin,
   • ekonomické - fungující tržní hospodářství
 • Dohoda - ratifikována členskými státy, kandidátem, EP
sekund rn pr vo es
Sekundární právo ES
 • Nařízení (závazné ve všech částech, bezprostřední účinnost v členských státech)
 • Směrnice (Závazná v cíli pro členské státy, transpozice člen. Státy, lhůta k dosažení účelu)
 • Rozhodnutí (závazné ve všech částech, určeno - členskému státu, práv. i fyz. osoba)
 • Doporučení (nezávazné - hospodářská politika)
 • Stanovisko
 • Sdělení Komise
 • Rezoluce Rady
obecn pr vn z sady
Obecné právní zásady
 • Nediskriminace z důvodu státní příslušnosti
 • Solidarita mezi členskými státy - rozpočet
 • proporcionalita - přiměřenost
vn j smlouvy
Vnější smlouvy
 • Evropská komise - uzavírá mezinárodní smlouvy - mandát ji dává Rada - jednání WTO
 • Smlouva - slučitelná s právem ES (Dohodu o EHP ESD označil v r. 1991 za neslučitelnou s právem ES)
 • stojí mezi primárním a sekundárním právem
schvalov n sekund rn ho pr va es
Schvalování sekundárního práva ES
 • Navrhuje Komise (výjimka měnová politika, SZBP, volby do EP)
 • postupy přijímání
  • konzultace (původní úloha EP)
  • spolupráce (JEA, hosp. a měnová unie
  • spolurozhodování - stále posiluje (Maastrichtská smlouva - silné postavení Evropského parlamentu
  • souhlas EP (smlouva o přistoupení, asociační smlouvy, měnová politika, využití strukturálních fondů)
spolurozhodovac procedura
Spolurozhodovací procedura

KOMISE

NÁVRH

VÝBOR REGIONŮ EP HOSPOD. A SOCIÁLNÍ VÝBOR

stanovisko 1. čtení stanovisko

RADA

PŘIJETÍ NÁVRHU NEBO POSTOJ (KVALIF. VĚTŠINA)

evropsk komise
Evropská komise
 • 27 komisařů (jeden za členský stát), komisař pokrývá určitou oblast (V. Špidla komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti), 24 tisíc zaměstnanců
 • Lisab. Sml.
 • 5-leté funkční období, schvaluje a odvolává Evropský parlament
 • Komise - nadnárodní orgán, komisaři jsou nezávislí na vládách a jednají ve prospěch rozvoje EU
 • Předseda - J. M. Barroso (2004-2009, 2010-2015)
 • Sídlo je v Bruselu
evropsk komise1
Evropská komise
 • Zákonodárná iniciativa - předkládá návrhy sekundárního práva ES: iniciátor zákonodárství, správce politik, programů a rozpočtu, má značné výkonné pravomoci, zpracovává návrhy legislativy Unie
 • Strážce Smluv, dohlíží na plnění smluv a opatření institucí EU
 • Správce rozpočtu EU a vykonavatel politik EU
 • Řídí a vykonává politiky EU (rozpočet ES, hospodářská soutěž, obchodní politika)
 • Reprezentuje ES navenek (jednání WTO)
 • Generální ředitelství
 • 20 + 10 členů (velké státy po 2 členech)
 • Pro období 2004-2009: 25 (za každý členský stát 1 komisař)
slide20

Rada EU

 • Rada Ministrů
 • Rozhodující orgán ES se zákonodárnými a výkonnými pravomocemi reprezentující členské státy.
 • Skládá se z jednoho zástupce každého členského státu na ministerské úrovni. Obecné záležitosti se projednávají na zasedáních tzv. Rady pro všeobecné záležitosti složené z ministrů zahraničí
 • Zástupci jednotlivých ministerstev členských států EU (podle oboru-ministři zahraničí ministři zemědělství, financí,…)
 • zastupuje zájmy členských států 9 různých typů zasedání Rady (GAERC, ECOFIN)
 • V předsednictví Rady se po šesti měsících střídali členské země dle předem daného pořadí (Lisab. Smlouva)
 • Předseda Rady EU určuje její agendu a priority pro období předsednictví.
 • Rada zajišťuje koordinaci hlavních linií hospodářské politiky členských států EU a má pravomoc vydávat akty, které jsou sekundárními prameny práva Společenství.
 • Zodpovídá za mezivládní spolupráci v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblasti vnitřních záležitostí a justice.
rada eu
Rada EU
 • většinou hlasuje kvalifikovanou většinou - každý stát má přidělený počet hlasů (Fr, Něm - 29 hlasů, Niz. 13, ČR12, Malta 3 hlasy)
 • Kvalifikovaná většina z 345 hlasů 255 (73.91 % hlasů z 345) + min. 62 % obyvatel EU
 • Lis. Sml. - (55% států a 65% obyvatel
 • jednomyslnost : v citlivých oblastech - daně, kultura, jazykové normy
 • Sídlo: Brusel
evropsk parlament
Evropský parlament
 • 785 členů (ČR 24 poslanců, Něm 99, VB 78, SR 14, Malta 5), Smlouva stanoví max. 732 poslanců (čl.189) !!! Počet se sníží
 • od roku 1979 - probíhají přímé volby poslanců -5leté funkční období - jako EK
 • Volební účast: 1979 62%, 2004 45.5 %, 2009 43%
 • ČR 22 poslanců, Německo 99, Francie 72…. Malta 5
 • místo zasedání Štrasburk, Brusel-výbory
 • předseda - Hans-Gert Pöttering
 • poslanci se sdružují v politických frakcích (sociální demokraté, Evropská strana lidová)
 • posiluje se vliv EP na evropský legislativní proces - hovoří se o demokratizaci EU
pravomoci ep
Pravomoci EP
 • Legislativní - neustále se posiluje - nejsilnější při spolurozhodovací proceduře, schvalování mezinárodních dohod, přijetí členského státu
 • Rozpočtová - schvaluje rozpočet EU, navrhuje změny (kromě zemědělství a mez. dohod)
 • Kontrolní - kontroluje Komisi (plnění rozpočtu, schvalování) a Radu (předkládá plán předsednictví, interpelace ministrů)
 • EP - shromažduje petice občanů a jmenuje Evropského ombudsmana
slide25

Rada EU

 • Profesionální zázemí Rady tvoří tzv. COREPER (Výbor stálých zástupců) a Generální sekretariát
 • Hlavním úkolem COREPERu je projednávání a příprava návrhů.
 • Generální sekretariát zajišťuje zasedání Rady po technické a administrativní stránce. V čele je generální sekretář jmenovaný Radou na základě jednomyslného hlasování.
 • Rozhodování Rady se řídí podle jednotlivých ustanovení zakládacích smluv. V zásadě jde o tři různé způsoby hlasování:
  • prostou většinou;
  • kvalifikovanou většinou;
  • jednomyslným hlasováním.
slide26

Evropská rada (ER)

 • Byla ustavena v prosinci 1974 v Paříži.
 • Orgán pro politickou spolupráci.
 • Dvakrát až třikrát ročně (nebo dle potřeby) scházejí se společně hlavy států, resp. předsedové vlád za účasti úřadujícího předsedy Evropské komise a ministrů zahraničí.
 • Ustavení ER není obsaženo ve zřizovacích smlouvách. Postupně se z ER stalo vrcholné setkání, na němž se určuje základní nasměrování EU.
 • Stanoviska ER jsou po stránce komunitárního práva "legalizována" následnými rozhodnutími Rady ministrů EU.
slide27

Výbor regionů

 • Výbor regionů byl vytvořen Smlouvou o EU (tzv. Maastrichtskou smlouvou) a zahájil svou činnost v březnu 1994 jako poradní fórum zástupců oblastních a místních orgánů.
 • Výbor konzultován v oblastech -dopravy, vzdělání, hosp. a sociální soudržnosti
 • Účelem výboru je umožnit zástupcům lokální a regionální samosprávy vyjádřit svůj názor na tato opatření Společenství.
 • 344 členů (max. 350 členů)
 • zástupci regionů - hejtmani, starostové, primátoři - jsou konzultování
 • souvisí se subsidiaritou - rozhodnutí se přijímá nejblíže občanovi
 • Členové výboru jsou jmenováni jednomyslně Radou EU na 4 roky z řad volených představitelů místních a oblastních samospráv.
 • Každé dva roky jsou z řad členů VR voleni předseda, první místopředseda a šestatřicetičlenné předsednictvo.
 • Předseda reprezentuje VR navenek a svolává jeho zasedání.
slide28

Hospodářský a sociální výbor

 • HSV je poradní výbor složený z představitelů různých oblastí hospodářského a sociálního života.
 • Členové HSV své funkce vykonávají zcela nezávisle v zájmu Společenství. Jsou organizováni ve třech skupinách - zaměstnavatelé, zaměstnanci a různé zájmy (družstva, spotřebitelské svazy atp.).
 • Poradní funkce (max. 350 členů)
 • 344 členů - zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, zemědělců, dopravy, životního prostředí
 • Výbor projednává konkrétní oblasti - poradní hlas (hospodářství, sociální, vzdělání, věda a výzkum)
 • ČR-12 zástupců, SRN 24, Malta 5
 • Každé dva roky volí HSV ze svých členů třicetičlenné byro, předsedu a dva místopředsedy. Předseda zodpovídá za činnost HSV.
 • Rada EU nebo Komise mohou s HSV konzultovat, kdykoli to uznají za vhodné, ve stanovených případech jsou tímto postupem dokonce povinny.
 • HSV má právo vydávat stanoviska k jakékoli otázce, která se týká zájmů Společenství.
slide29

Evropská investiční banka (EIB)

 • ustavena 1. ledna 1958 na základě příslušných ustanovení Smlouvy o založení EHS pro:
  • střednědobé spolufinancování kapitál. investic,
  • dlouhodobé spolufinancování kapitál. investic, které by napomáhaly vyváženému rozvoji ES,
  • na neziskové bázi poskytuje nebo garantuje úvěry:
   • v oblasti průmyslu,
   • infrastruktury,
   • telekomunikací,
   • ochrany životního prostředí,
   • energetiky.
 • Základní úkol: pomoc méně rozvinutým oblastem
 • Řídící orgány:
 • Rada guvernérů - nejvyšší orgán, složený z ministrů (zpravidla financí) členských zemí.
 • Rada ředitelů - 24 členů jmenovaných vládami členských států a 1 člen jmenovaný Komisí.
 • Řídící výbor je výkonným orgánem, řídí všechny operace banky. Má 8 členů jmenovaných z členů Rady ředitelů.
 • ÚČetnívýbor kontroluje všechny operace a potvrzuje, že účetnictví banky je vedeno řádně a správně.
slide30

Evropská centrální banka

 • Založena k 1. 7. 1998 se základním jměním 5 mld. Euro
 • Úkoly:
  • Definovat a vést měnovou politiku Společenství.
  • Řídit devizové obchody.
  • Spravovat devizové rezervy zúčastněných států.
  • Podporovat hladké fungování platebních systémů.
  • Podílet se na programech kompetentních úřadů zaměřených na stabilitu finančního systému.
  • Má výlučné právo povolovat vydávání bankovek Euro.
  • ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.
slide31

Účetní dvůr

 • Založen na základě doporučení Rady mezinárodní smlouvou, jež vstoupila v platnost v roce 1977 (kdy nahradil do té doby existující Rady auditorů jednotlivých Společenství) s úkoly:
  • provádět revizi účtů,
  • přezkoumávat všechny rozpočty, příjmy a vydání všech institucí a agentur ES,
  • přezkoumávat účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU a
  • kontrolovat hospodárné využívání jejích prostředků,
  • vyjadřovat se se k rozpočtovým a finančním projektům EU.
  • Členové ÚD jsou po konzultaci s EP jmenování jednomyslně Radou EU na dobu 6 let.
  • Sídlem je Lucemburk.
slide32

Evropský soudní dvůr

 • Sídlí v Lucemburku a je soudním orgánem EU.
 • Úkoly:
 • zabezpečovat dodržování práva při výkladu a aplikaci smluv EU,
 • aby orgány EU nepřekračovaly pravomoci, které jim byly svěřeny,
 • aby se právo Evropských společenství jednotně vykládalo a aplikovalo ve všech členských státech.
 • ESD projednává případy, které vyvstanou mezi orgány Společenství a mezi členskými státy a orgánem Společenství.
 • Firmy a jednotlivci mohou předkládat věci přímo Soudu první instance (SPI). Proti rozhodnutí SPI se lze odvolat k ESD - proti rozsudku ESD odvolání neexistuje.
slide33

Evropský ombudsman

 • Jmenován Evropským parlamentem na dobu jeho funkčního období (5 let).
 • Zmocněn přijímat stížnosti od kteréhokoli subjektu s bydlištěm či sídlem na území Unie.
 • Provádí šetření na základě těchto stížností i z vlastní iniciativy. V tomto šetření má rozsáhlé pravomoci.
 • Ombudsman vykonává svou funkci zcela nezávisle.
 • Může být odvolán Soudním dvorem na žádost Evropského parlamentu,
 • Sídlem je Štrasburk.
ad