Sg jelai sg ikan @ sg pahang
Download
1 / 26

SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG. DAERAH : CAMERON HIGHLANDS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA : 25 SEPTEMBER 2011. ISU-ISU DALAM SUB LEMBANGAN. ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI. CABARAN DAN KEKANGAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG ' - keran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sg jelai sg ikan @ sg pahang

SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG

DAERAH : CAMERON HIGHLANDS

LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP

STATUS SEHINGGA: 25 SEPTEMBER 2011


Isu dan kekangan yang dihadapi

ISU-ISU DALAM SUB LEMBANGAN

ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI

CABARAN DAN KEKANGAN

Pembangunan terlalurapatdenganSg. Ikanmenjadipuncakekuranganrizabsungaidansungaisempit.

Tanah terlaluberhampirandengansungaidiberihakmilik.

Banjirkilatsemasahujanlebatdisebabkanrumahplastikpertaniandihulusungai.

Pembuangansampahdansisapertaniankedalamsungai.

Penyelarasanantarajabatandiperingkatdaerahtidakkerap.

Tiadaruangbagipeyelenggaraansungai.

Ketiadaanrizab.

Pembangunan yang pesat.

Masalahutiliti yang dipasangdalamsungaibagisumberkekawasanpertanian.

JPS Daerah kurangkakitangan.


PEMILIHAN SUB LEMBANGAN

KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

 • JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLEMBANGAN (PESTEL)

  • P – Politic

  • E – Economic

  • S – Social

  • T – Technology

  • E – Environmental

  • L – Legal

CONTOH JUSTIFIKASI:-

Jumlahaduanterbanyakadalahdi sub lembanganini

Sg. Ikanmengalirditengah-tengahpekan Kg. Raja.

Penempatandankegiatankomersialdisepanjangsungai.

Masalah-masalah yang ketarasepertiberikut :-

- hakisantebing,

- pemendakanpasir,

- banjirkilat

- setinggandalamrezabsungai

- ketiadaanrezabsungai


Masalah di sublembangan

MASALAH DI SUB LEMBANGAN YANG DIPILIH

i) TaskadanKlinikDesa Kg. Raja.

ii) SetorhasiltanidanKedaidipekan Kg. Raja.

iii) PersimpanganJalanmasukke Kg. Raja.

iv) Pasar Kg. Raja.

v) KawasanpenempatansepanjangSg. Ikan.

MASALAH DI SUBLEMBANGAN

SIAPA YANG MERASAI IMPAK


Analisis aduan dalam sublembangan

ANALISIS ADUAN DALAM SUB LEMBANGAN SG. IKAN

ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN

RUMUSAN ADUAN

Majoritiaduanadalahberkenaan Sungai danKoridoriaitu 61%.

Yang ke-2 tertinggiadalahberkaitanPengurusanSumber Air danAlamSekitar.

AspekHakisanPantaitidakberkaitanuntukdaerahini.Komponen describe

ISU DAN PERMASALAHAN DI SUB LEMBANGAN

KOMPONEN DESCRIBE

 • Penempatantanpaizindanpembinaantambahansehinggakerizabsungaimenyebabkankehilanganrizabsungaimenyukarkankerjapeyelenggaraan / pembersihansungai.

 • Pembinaanrumahplastikbagipertaniandanrumahsetingganpekerjakebunsecaraharamsepanjangrizabsungaimenyebabkantiadazonpemampankepadabahanbajapertanian.

 • Kejadianbanjirkilatdanpencemaransungaisewaktuhujanlebatkeranahalangansampahdalamsaluransungai. Pembuanganplastik / penghasilansisasampahpertaniankedalamsungaisemakinberleluasa.

 • Kerja-kerjatanahtidakterkawal / sukardikawaldisebabkankelewatandalamtindakanpenguatkuasaanmenybabkanpemendakankelodakdihilirsungai.


Komponen describe1

MEREKA YANG BERTANGGUNGJAWAB

KOMPONEN DESCRIBE

 • Pengusaha-pengusahakebundanpekerjaasingdikebun-kebunsepanjangsungai yang kebanyakankebunnyadihuluSg. Ikan.

 • Pemilik-pemiliksetorhasiltanidankedaikomersialdisepanjangrizabSg. Ikan yang bertindakmenambahbinasecaraharammelepasi had lot sempadantanahsehinggaketebingsungai.

 • PenempatantanpaizindanperumahandisepanjangrizabSg. Ikan yang bertindakmenambahbinasecaraharammelepasi had lot sempadantanahsehinggaketebingsungai.

MEREKA YANG MERASAI IMPAK

i) TaskadanKlinikDesa Kg. Raja.

ii) SetorhasiltanidanKedaidipekan Kg. Raja.

iii) PersimpanganJalanmasuk Kg. Raja.

iv) Pasar Kg. Raja.

v) KawasanpenempatansepanjangSg. Ikan.


Komponen describe2

AGENSI YANG TERLIBAT

KOMPONEN DESCRIBE

 • JPS Daerah Cameron Highlands untukpemantauanpencerohanrizabbarutindakanpemeliharaandanpemulihansungaitersebut.

 • PTD Cameron Highlands, MDCH danPTG peringkatnegeribagipenguatkuasaanterhadaprizabdanbangunan.

 • AhliParlimendan JAS dalamkerjasamadalam program-program kesedaran.

TINDAKAN YANG PERNAH DILAKSANAKAN

 • i) Pemantauankerja tanah dan pencerobohan berkala olehJPS Daerah Cameron Highlands.

 • Kerja-kerja pengorekan sungai, pembaikpulihan hakisan tebing dan pembersihan sungai sekitar Kg. Raja.

 • Aduan bertulis kepada Pihak berkuasa Tempatan mengenai aduan pencerobohan dari masa ke semasa.

 • Menyelenggara Stesen Siren Banjir dengan sistem yang sediada (POLL aras amaran)


Komponen describe3

TINDAKAN MASA LALU

KOMPONEN DESCRIBE

 • Tiadatindakansegeradaripadapihakpenguatkuasaansejurustelahdiadukan / diangkatsehinggabangunansiapuntukberoperasi.

 • Kurangkakitanganuntukpemantauanpencerobohan / kawalankerjatanah.

 • Kesukarandalammendapatkeputusanperingkatnegeribagimerobohbangunantambahan yang tidakdiluluskanakibatpengaruhpolitik.

KEKERAPAN PERMASALAHAN

 • i) Banjirkilatsewaktumusimhujan – JanuarihinggaDisember.

 • Penghasilansampahdansisapertaniandalamsungaisepanjanghari yang mencemarkansungaidanmenjejaskankualiti air.

 • Penerokaantanahdankerjatanah yang takdikawalsepanjangtahunmengakibatkanpemendakansungai.

 • Pembinaankebunbarudanpeningkatandalamrumahpalstikpertaniandaritahunketahunmeningkatakankadaraliransungai.


KAWASAN YANG TERLIBAT DENGAN KEJADIAN BANJIR KILAT DI KAMPUNG RAJA

KAWASAN YANG TELAH DI NAIKI AIR AKIBAT BANJIR KILAT PADA 31/04/2010


KAWASAN YANG TERLIBAT DENGAN KEJADIAN BANJIR KILAT DI KAMPUNG RAJA

KAWASAN YANG TELAH DI NAIKI AIR AKIBAT BANJIR KILAT PADA 31/04/2010Komponen explain

PERMULAAN MASALAH KAMPUNG RAJA

KOMPONEN EXPLAIN

 • Permintaan yang terlalutinggibagimenampungpermintaandalamnegaradarisegihasilpertaniansejakawal 1970-an sehinggasekarang.

 • Kawasantanah yang terhaduntukkelulusanmenjuruskepadamengusahamelampaui lot sempadansehinggakepenerokaanharam.

 • Kesedaranmasyarakatgolongantempatan, peniaga, pengusahakebun, pekerjaasing yang tidakpekaterhadapkepentingansungaidanrizabsungai.

PUNCA PERMASALAHAN

 • Pertambahankebundanpekerjaasing yang tidakterkawaluntukpertaniansertaamalantidakbertanggungjawabterhadapkepentinganalamsekitar .

 • Peyalahgunaankawasanrizabsungaidantanahlapangolehpenduduksetempat, bangunankomersialdanpengusahakebun.

 • Peyalahgunaan permit kerjatanahdengantidakmematuhilangkah-langkahpengawalan yang telahditetapkanmengakibatkanpemendakansungai.


Komponen explain1

KRITIKAL SEMASA KAMPUNG RAJA

KOMPONEN EXPLAIN

 • Sewaktumusinhujanakanmengakibatkanbanjirkilat.

 • Kerja-kerjapeyelenggaraandanpembersihansungaitidakdijalankansecaraefisienkeranatiadarizabuntukjenterapeyelanggaranmenjalankankerjapengorekansungai.

PIHAK YANG PERLU DIRUJUK

 • Pendudukdanpengusahasetempat.

 • PersatuanPekebundan JKKK Kg. Raja.

 • Pejabat Tanah dan Daerah Cameron Highlands danMajlis Daerah Cameron Highlands bagiaduandan status permohonankelulusan / penceroboahan.


Komponen explain2

STAKE HOLDERS KAMPUNG RAJA

KOMPONEN EXPLAIN

KEUTAMAAN PENYELESAIAN

Pengambilansemularizabsungaisertapenguatkuasaan.

Menaiktarafsistemsaliransediadadan ban sepanjangsungai.

Kesedarankepadapendudukdanpengusahasetempat.

Pelaksanaanpengurusan air ributdirumahplastikpertanian.


Komponen explain3

KEBERKESANAN SISTEM SALIRAN SEDIADA KAMPUNG RAJA

KOMPONEN EXPLAIN

 • Sistemsaliransediadaperludikajidandinaiktarafdibanguankomersialterutamanyasupayamempunyai outlet yang berkesandisepanjang Sungai Ikan.

 • Sistemsaliransediadaperludisepadudandilencongke Sungai Telom (downstream) memandangkan Sungai Ikansemakincetek.

DATA YANG DIPERLUKAN

 • Kerjasamadaripada Dialog bersamapenduduk Kg. Raja.

 • RancanganTempatan Daerah dankelulusanbagibangunan-bangunan yang melanggarkelulusandaripada PDTCH dan MDCH.

 • KajianPetasistemsaliran Kg. Raja sediadaoleh JPS Daerah Cameron Highlands.


KAWASAN PENEMPATAN YANG TERLALU HAMPIR DENGAN SUNGAI IKAN KAMPUNG RAJA

KAWASAN PENEMPATAN YANG TERLALU HAMPIR DENGAN SALURAN MENYEBABKAN RUANG PENYELENGGARAAN SUNGAI MENJADI SEMPIT DAN SUKAR BAGI PERLAKSANAAN KERJA SELENGGARAAN


Keadaan saluran sungai ikan yang melalui kawasan pertanian
KEADAAN SALURAN SUNGAI IKAN YANG MELALUI KAMPUNG RAJAKAWASAN PERTANIAN

 • AKTIVITI PERTANIAN SEHINGGA KE TEPI SALURAN SUNGAI IKAN

 • SUNGAI IKAN YANG TERLALU SEMPIT AKIBAT GUNA TANAH SEHINGGA TEPI SALURAN

 • TIADA RUANG BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SUNGAI DI JALANKAN


Sg jelai sg ikan @ sg pahang3

SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG KAMPUNG RAJA

EVALUATE


Komponen evaluate
KOMPONEN EVALUATE KAMPUNG RAJA

KAJIAN

SISTEM SALIRAN SEDIADA

Kerja-KerjaPengukuranKejuruteraan Di Sg. Ikan, MukimUluTelom, Cameron Highlands.

oleh

JurukurGeotechtahun 2001 sepanjang 2km.

Perimeter drain daripadaTaskaperludinaiktaraf.

Longkangkeluardaripadapasar Kg. Raja perludinaiktaraf.

Cadanganpemasanganperangkapsampahdenganpeyelenggaraanberkaladijambatanberhampiranstesenhidrologi.

Maklumat GIS

RUMUSAN

Petatopo 1:50,000 dan 1;10 000.

Peta Daerah Cameron Highlands.

Peta sub lembangansungai.

Petakawasanbanjir.

Petataburanaduan.

Hujanlebatmelebihi 55mm bolehmenyebabkanbanjirkilatsetinggi 0.5m disekitarjambatanberhampiranstesen siren banjirSg. IkankepersimpanganutamaPekan Kg. Raja.


Analisis keutamaan opsyen penyelesaian

OPSYEN PENYELESAIAN KAMPUNG RAJA

ANALISIS KEUTAMAAN OPSYEN PENYELESAIAN


Sg jelai sg ikan @ sg pahang4

SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG KAMPUNG RAJA

PRESCRIBE


JANGKA PENDEK KAMPUNG RAJA

TINDAKAN JANGKA PENDEK


Tindakan jangka sederhana dan panjang

JANGKA SEDERHANA KAMPUNG RAJA

TINDAKAN JANGKA SEDERHANA DAN PANJANG

JANGKA PANJANG


SEKIAN TERIMA KASIH KAMPUNG RAJA

Daripada JPS CH


ad