Mysliveck sdru en podle ob ansk ho z kon ku
Download
1 / 34

Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku. Jiří Kšica Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s., Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,. Nový občanský zákoník (NOZ). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (3 081 §, zákon pro život inspirovaný životem)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku' - kenyon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mysliveck sdru en podle ob ansk ho z kon ku

Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku

Jiří Kšica

Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s.,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,


Nov ob ansk z kon k noz
Nový občanský zákoník (NOZ)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (3 081 §, zákon pro život inspirovaný životem)

 • Převratná změna (rekodifikace) soukromého práva po padesáti letech

  - zrušení více jak 280 právních předpisů

 • Nová právní úprava spolkového práva

  ( 220 § z toho 90 § ryze spolky)

  - zrušen z.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,


Noz podstatn zm ny
NOZ – podstatné změny

 • Občanské sdružení nahrazen pojmem SPOLEK

 • Právnická osoba korporátního typu

 • Každý spolek je jedinečnou entitou

  - členstvím, orgány


Noz nov p stup
NOZ – nový přístup

 • V oblasti právnických osob NOZ nenařizuje jediné správné řešení

  - variabilita cest

 • Občanská sdružení – automatická transformace do právní formy spolku

  (§ 3045/1 sdružení podle 83 se považují za spolky)

 • Spolek - závazek mezi členem a spolkem


Spolek
Spolek

 • do 3 let přizpůsobit vnitřní předpisy, která odporují donucujícím ustanovením NOZ

 • tato ustanovení pozbývají závaznosti

 • upravit vnitřní dokumentaci do podoby, která bude spolku vyhovovat

 • nespadnout do dispozitivních ustanovení NOZ (neotálet, ale neukvapovat se)

 • do 2 let upravit odporující název ustanovení NOZ (spolek, zapsaný spolek, z.s.)


Ve ejn rejst ky
Veřejné rejstříky

 • z.č. 304/2012 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 • spolkový rejstřík vedený rejstříkovými soudy

 • návrhy na zápis pouze na předepsaných formulářích

 • ať je návrh podáván v listinné nebo elektronické podobě, musí být elektr. vyplněn na stránkách min. spravedlnosti

 • soudní poplatek


Charakteristika spolku
Charakteristika spolku

 • alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm

 • spolky mohou k uplatňování společného zájmu vytvořit nový spolek -svaz


Dobrovolnost lenstv ru en
Dobrovolnost členství, ručení

 • Nikdo nesmí být nucen k účasti na spolku a nikomu nemůže být bráněno vystoupit

 • Členové spolku neručí za jeho dluhy

  - princip oddělení majetku spolku od majetku jeho

  členů ( § 52/2 ZoM x § 215/2 NOZ)


N zev spolku
Název spolku

 • Název musí obsahovat slova spoleknebo zapsaný spolek, postačí zkratka z.s.

 • „spolek” jako součást kmene názvu, tak nemusí být dodatečná identifikace


Innost spolku zisk
Činnost spolku, zisk

 • Hlavní činnost

  - uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž

  naplňování je spolek založen

 • Vedlejší hospodářská činnost

  - podnikání nebo jiná výdělečná činnost

 • Zisk – pouze pro spolkovou činnost


Stanovy spolku
Stanovy spolku

 • musí obsahovat

  - název a sídlo spolku

  - účel spolku

  - práva a povinnosti členů

  - určení statutárního orgánu

 • uloženy v sídle spolku


Ve ejn prosp nost
Veřejná prospěšnost

 • Status veřejné prospěšnosti

  - uvedení veřejné prospěšnosti v zakladatelském

  jednání

  -vlastní činností přispívat k veřejnému blahu

  - na rozhodování mají vliv pouze bezúhonné osoby

  - nabytí majetku z poctivých zdrojů

  - hospodárné využívání svého jmění k obecnému

  blahu

  - zápis do veřejného rejstříku


Pr va a povinnosti lena 212
Práva a povinnosti člena § 212

 • Přijetím členství přijímá člen zákonnou povinnostchovat se čestně a zachovávat vnitřní řád spolku

 • Spolek nesmí člena bezdůvodně zvýhodňovat nebo naopak

 • Musí šetřit jeho čl. práva i oprávněné zájmy

 • Zakazuje se zneužití hlasovacího práva k újmě celku


Regresn n hrada 213
Regresní náhrada § 213

 • Poškodí-li člen spolku nebo člen jeho orgánu protiprávním činem tento spolek, je možné požadovat náhradu


Druhy lenstv
Druhy členství

 • Členství různého druhu – vymezeno stanovami

  (řádné, mimořádné, čestné, přidružené apod.)

 • Vymezit práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství

 • Omezit práva nebo rozšířit povinnosti lze jen za předem určených podmínek (contra spravedlivý důvod)


Seznam len
Seznam členů

 • není obligatorní povinností

 • vede-li spolek seznam

  - stanovy určí základní zásady

  (způsob vedení, zapisované skutečnosti, veřejnost)

  - práce s osobními údaji


Lensk p sp vek
Členský příspěvek

 • Nezávazná povinnost

 • Stanovy – výše, splatnost a způsob hrazení

 • Rozdílnost podle jednotlivých druhů členství

 • Vymahatelné jako každý jiný závazek

 • Za nesplnění lze uložit sankci


Z nik lenstv
Zánik členství

 • Vystoupením

 • Vyloučením – specifikace ve stanovách ( contr. § 239 až 242 NOZ)

 • Další způsoby uvedené ve stanovách nebo zákoně (např. pro neplacení příspěvků § 238, vzdělání, výkon specifických činností)


Vylou en lena
Vyloučení člena

 • Základní úprava ve stanovách

 • Pouze z důvodů závažného porušení povinností

 • Nejdříve výzva k nápravě

 • Možnost člena se s návrhem na vyloučení seznámit a vyjádřit se k němu

 • Písemné rozhodnutí a doručení

 • Přezkoumání rozhodnutí (15 dnů k RozKom, do 3 měsíců/1 rok soud)


Org ny spolku
Orgány spolku

 • Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách.

 • Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li klamný dojem o jejich povaze.


Statut rn org n
Statutární orgán

 • Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).

 • Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku


Povinnosti lena volen ho org nu 159
Povinnosti člena voleného orgánu §159

 • Kdo přijme funkci se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí

 • Jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit, a nevyvodí z toho důsledky


Funk n obdob
Funkční období

 • Neurčí-li stanovy jinak, je funkční období pětileté

 • Možnost kooptace náhradních členů

 • Opakované ustanovení


Nejvy org n spolku
Nejvyšší orgán spolku

 • Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku (čl.sch.)

 • Působnost tohoto orgánu (hlavní zaměření činnosti spolku, změna stanov, schvalovat výsledek hospodaření apod.)

 • Kombinace stat.org. a nejv.org. a jeho nečinnost delší než 1 měsíc – 1/5 členů shromáždění členů


Lensk sch ze
Členská schůze

 • Obvykle svolává statutární orgán – ve stanovách četnost, podmínky, pravidla apod.

 • Svolání z podnětu 1/3 členů nebo kontrolní komise

 • Náhradní svolání pro 30 denní nečinnost


Lh ty svol n
Lhůty svolání

 • Vhodným způsobem dle stanov nebo nejméně 30 dnů předem

 • Pozvánka - místo, čas, pořad jednání

 • Místo a čas, aby co nejméně omezovaly možnosti členů

 • Odvolání, odložení čl.sch. stejným způsobem jako svolání (méně než týden)


D l lensk sch ze
Dílčí členská schůze

 • Zasedání čl. schůze formou dílčí čl. schůze

 • Stanovy určí, o kterých záležitostech nelze takto rozhodovat

 • Stanovy určí období konání

 • Členové a hlasy se sčítají


Shrom d n deleg t
Shromáždění delegátů

 • Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů

 • Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů, není-li to možné, mohou stanovy určit rozumnou odchylku


N hradn zased n lensk sch ze
Náhradní zasedání členské schůze

 • Členská schůze není schopna se usnášet, může být svolána náhradní schůze ve lhůtě 15 dnů

 • Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání

 • Lze jednat jen o záležitostech zařazených na předchozí zasedání

 • Usnesení lze přijmout za účasti libovolného počtu členů


Kontroln komise
Kontrolní komise

 • Kontrolní komise alespoň 3 členové

 • Dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a další působnost podle stanov

 • Neslučitelnost členství

 • Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů


Rozhod komise
Rozhodčí komise

 • Sporné záležitosti patřící do spolkové samosprávy

 • Neurčí-li stanovy, tak spory o placení členských příspěvků a přezkoumání vyloučení člena

 • Členem jen bezúhonná osoba

 • Nepodjatost

 • Řízení upravuje zvláštní předpis


Doporu en
Doporučení

 • Změnit ve stanovách ta ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ

 • Stanovy upravit co nejdřív, ale vědět, co chceme – znát záměr

 • Přizpůsobit terminologii

 • Podnikání nebo jiná výdělečná činnost může být jen vedlejší činností


Doporu en1
Doporučení

 • Možnost získat status veřejné prospěšnosti

 • Spolkové záležitosti patří pod ministerstvo spravedlnosti a rejstříkové pod příslušný soud

 • Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně

 • Soudní ochrana člena, ale i spolkuad