Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014
Download
1 / 55

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014. JUDr. Daniela Kovářová Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00 www.akkovarova.cz, e-mail: [email protected] O čem bude řeč. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014' - kenyon-mcpherson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Rodinné právo po 1. lednu 2014Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014

JUDr. Daniela Kovářová

Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00

www.akkovarova.cz, e-mail: [email protected]


O em bude e
O čem bude řeč

 • Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

 • Zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.)

 • Novinky v rodinných vztazích (manželé, rodiče, děti)

 • Vyživovací povinnosti, styk s dětmi

 • Manželské majetkové právo

 • Bydlení manželů, bydlení po rozvodu


Od nepaměti žili lidé v rodinách. Nevíme o žádném období, ve kterém tomu tak nebylo.

A nevíme o žádných lidech, kteří by dokázali rodinu něčím jiným nahradit.“

Margaret Mead, antropoložka


 • Do 2013: 131paragrafů (zákon o rodině, občanský zákoník - společné jmění manželů a bydlení)

 • Od 2014:322paragrafů(část druhá NOZ)


Dopad rodinn ho pr va v noz
Dopad rodinného práva v NOZ

 • Část druhá § 655 až 975

 • Manželé, rozvedení manželé, rodiče a děti, rodičovství a mateřství, popírání otcovství

 • Pro registrované partnery platí jen obecná část, absolutní a relativní majetková práva § 3020

 • Nepojmenované rodiny (druh a družka) – jen nároky nesezdané matky, výjimka § 885

 • Nelze použít: dědění, vyživovací povinnost, rodinný závod, příspěvek na domácnost, společné jmění manželů, bydlení.


Nepojmenovan rodina
Nepojmenovaná rodina

 • Majoritní část společnosti

 • Vztahy právem opomíjené, byť společností a sociálními dávkami podporované

 • Neupravené majetkové poměry

 • Žádné dědění, chybějící úprava bydlení, práv a povinností


Nov pojmy
Nové pojmy

 • Švagrovství- vztah mezi manželem a příbuznými druhého manžela; zanikne-li smrtí manželství, švagrovství nezaniká § 774

 • Příbuzenství - vztah založený na pokrevním poutu (může vzniknout i osvojením nebo uměle medicínsky) § 771 an.

 • Sňatečný obřad - přetrvává forma církevní i občanská

 • Připojované příjmení - návrat do šesti měsíců po rozvodu

 • Co je to rodina?690 noz
§ 690 NOZ

Uspokojování potřeb rodiny

Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.


„Vládni rodině, jako bys vařil malou rybku – velmi jemně.“

Čínské přísloví


Vznik man elstv
Vznik manželství rybku – velmi jemně.“

 • Ohlášky – snoubenci uvedou, že jim nejsou známy překážky § 665

 • Omezení věku § 672 odst. 2 (16 let), ale teoretická možnost i dříve (je-i schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti; resp. je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého) § 37 odst. 1

 • Sňatek v zastoupení nevyžaduje zmocněnce stejného pohlaví § 669


Man elsk povinnosti
Manželské povinnosti rybku – velmi jemně.“

 • Rovná práva a rovné povinnosti § 687

 • Manželé jsou si povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti § 687

 • Lze připojit jen jedno příjmení § 660 - 662


Nov pr va a povinnosti
Nová práva a povinnosti rybku – velmi jemně.“

 • Manžel má právo, aby mu druhý manžel sdělil údaje o příjmech, stavu svého jmění, pracovních, studijních aj. činnostech § 688

 • Manžel je povinen při volbě pracovních, studijních aj. činnostech brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte § 689

 • O záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti se mají manželé dohodnout § 692 odst. 1

 • Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda vedou společnou domácnost, pokud alespoň jeden nechce obnovit společné soužití § 758


Uspokojov n pot eb rodiny
Uspokojování potřeb rodiny rybku – velmi jemně.“

 • Každý z manželů podle svých možností a majetkových poměrů, aby byla životní úroveň rodiny zásadně srovnatelná § 690

 • Manželé se v záležitostech rodiny vzájemně zastupují § 693, 696

 • Jednání jednoho zavazuje druhého společně a nerozdílně

 • To neplatí, pokud předem manžel sdělil třetí osobě, že s jednáním manžela nesouhlasí § 694 odst. 1

 • Vyloučení následků takového jednání lze vysoudit § 694 odst. 2

 • Pro SJM speciální úprava !! § 695


Rozvod
Rozvod rybku – velmi jemně.“

 • Je-li soužití hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení § 755

 • Soud zamítne, pokud je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte nebo manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel

 • Sporný rozvod – zjišťuje se důvod

 • Nesporný rozvod – trvající rok, šest měsíců spolu manželé nežijí, dohoda o dětech, majetku a bydlení § 757(písemná dohoda, podpisy ověřeny)


Nov civiln proces
Nový civilní proces rybku – velmi jemně.“

 • Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.

 • Předběžná opatření, nezletilí, rodina, osvojení, mezinárodní únosy, výkon rozhodnutí

 • Neplatí povinnost tvrzení ani břemeno

 • Soud odpovídá za zjištění stavu věci

 • Lze zahájit i bez návrhu

 • Soud může překročit návrhy stran

 • Úplná apelace

 • Neplatí se náklady řízení (jen výjimky)

 • Zásada vyhledávací a oficiality


Zen o rozvod man elstv
Řízení o rozvod manželství rybku – velmi jemně.“

 • Hlava V. Řízení ve věcech rodinně právních (manželské a partnerské, domácí násilí, určení a popření rodičovství, předběžné opatření, osvojení, výkon rozhodnutí)

 • Místní příslušnost – poslední společné bydliště § 383 ZZŘS

 • Návrh manžela nebo společný návrh § 384 ZZŘS

 • Ke společnému návrhu se lze připojit

 • Jestliže soud schválí dohodu, nelze podat odvolání

 • Soud nařídí jednání a účastníky vyslechne § 389 ZZŘS

 • Soud vede účastníky k dohodě a usiluje o smíření


Nezletil d t pr va
Nezletilé dítě - práva rybku – velmi jemně.“

 • Dítě má právo na informace a na vlastní názor, má právo vyjádřit se ke každému rozhodnutí, které se ho týká § 867

 • Rodiče a soud mají povinnost názor zjistit § 867, § 875

 • Rodiče a soud mají povinnost brát jeho názor v úvahu § 875 odst. 2, § 880 odst. 2

 • Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost § 883

 • Ohled na názor, schopnosti a nadání dítěte při volbě povolání § 880 odst. 2

 • Základní korektiv – zájem dítěte § 875


Nezletil d t povinnosti
Nezletilé dítě - povinnosti rybku – velmi jemně.“

 • Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost § 883

 • Dítě je povinno dbát svých rodičů § 857

 • Rodiče mohou použít výchovné prostředky v podobě a míře přiměřené okolnostem § 884 odst. 2

 • Povinnost dítěte podílet se na péči o chod domácnosti vlastní prací, popř. peněžitými příspěvky § 886 odst. 2

 • Povinnost dítěte podřídit se výchovným opatřením rodičů § 856 odst. 2


Rodi ovsk povinnosti
Rodičovské povinnosti rybku – velmi jemně.“

 • Právo na styk dítěte s rodičem § 888

 • Povinnost zdržet se všeho, co výchovu a vztah k rodičům ztěžuje § 888

 • Povinnost vzájemně si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů § 890

 • Při rozhodování o vzdělání dítěte a jeho pracovním uplatnění jsou rodiče povinni vzít v úvahu jeho názor, schopnosti a nadání § 880 odst. 2


Zen ve v cech d t
Řízení ve věcech dětí rybku – velmi jemně.“

 • § 452 až 497 ZZŘS

 • Obecný soud nezletilého dítěte

 • Dítě zastoupeno opatrovníkem, pokus o smír

 • Soud rozhoduje s největším urychlením § 471 odst. 2

 • Předběžná vykonatelnost: výživné, výchovné opatření s odnětím z péče rodičům, mezinárodní únosy

 • Změna poměrů - nové řízení § 475 odst. 2

 • Schválenou dohodu nelze napadnout odvoláním


Druhy v ivn ho
Druhy výživného rybku – velmi jemně.“

 • Děti (stejná životní úroveň jako rodiče) § 915

 • Potomci a předkové (slušná výživa) § 910

 • Manželé (stejná životní úroveň) § 697

 • Rozvedení manželé (přiměřená výživa) § 760

 • Rozvedený manžel, který nezavinil rozvrat

 • Neprovdaná matka (výbavička, přiměřený příspěvek, maximálně 2 roky) § 920

 • Náklady na provoz domácnosti § 690

 • Právo na zaopatření po smrti § 1665


V ivn mezi leny rodiny
Výživné mezi členy rodiny rybku – velmi jemně.“

 • Zrušen korektiv dobrých mravů

 • Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost § 910

 • Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen se sám živit § 911

 • Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů § 915 odst. 1

 • Dítě je povinno zajistit svým rodičů slušnou výživu § 915 odst. 2

 • Větší počet povinných – poměrná povinnost


V ivn mezi rozveden mi
Výživné mezi rozvedenými rybku – velmi jemně.“

 • Manžel neschopen se sám živit, neschopnost má původ v manželství - přiměřená vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě považovat § 760

 • Trvání manželství, doba po rozvodu, odmítnutí přiměřeného zaměstnání, řádní hospodaření s vlastním majetkem, podíl na vedení domácnosti, trestný čin vůči manželovi

 • Sankční výživné: maximálně tři roky pro toho, kdo se na rozvratu převážně nepodílel, nikoli agresor domácího násilí § 762


V ivn na nezletil d t
Výživné na nezletilé dítě rybku – velmi jemně.“

 • Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného/oprávněné potřeby nezletilého (předkové - potomci) § 913

 • Žádná spodní ani horní hranice (tabulky)

 • Výpočet z čistého celkového příjmu

 • Nespolupracující OSVČ – fikce 25 násobku životního minima (85.250 Kč) § 916

 • Zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti nemá vliv a jeho vyživovací povinnost § 874

 • Právo na výživné i při vlastnictví majetku § 912


Pr vo na zaopat en
Právo na zaopatření rybku – velmi jemně.“

 • Nedědící nepominutelný dědic – právo na nutné zaopatření § 1665

 • Těhotná vdova a matka dítěte – nutná výživa do konce 6. týdne po porodu

 • Manžel - slušná výživa do 6. týdne a vlastnické právo k věcem tvořícím základní vybavení domácnosti § 1666

 • Rodič – nutné zaopatření § 1668


Styk s d t tem
Styk s dítětem rybku – velmi jemně.“

 • Jde o osobní právo § 887

 • Lze určit podmínky styku, povinnost rodičů spolupracovat § 888, 891

 • Bezdůvodné bránění ve styku je změnou poměrů § 889

 • Podávání informací vzájemně § 890

 • právo na styk s příbuznými a dalšími blízkými osobami (prarodiče a sourozenci) § 927


Majetek d t te
Majetek dítěte rybku – velmi jemně.“

 • Povinnost rodičů pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři § 896

 • Odpovědnost za škodu, i trestněprávní

 • K právnímu jednání nutný souhlas soudu

 • Zisk náleží dítěti, příjmy primárně na výživu § 900, lze požadovat úhradu nákladů § 902 i odměnu § 903

 • Při prohlášení úpadku zánik povinnosti § 901 ?!?


Sv ensk fond
Svěřenský rybku – velmi jemně.“ fond

 • Majetkový soubor, který vlastník vyčlení pro určitý účel (nikoli podnikatelský) a ten svěří správci (statutem ve formě veřejné listiny, smlouvou se správcem, dědickou smlouvou nebo závětí) § 1448

 • Oddělené a nezávislé vlastnictví, vlastním jménem na oddělený účet

 • Obmyšlený – ten, komu je určeno plnění z fondu, určí zakladatel nebo svěřenský správce


V kon rozhodnut v zz s
Výkon rozhodnutí v rybku – velmi jemně.“ZZŘS

 • 3 pododdíly: výživné, úprava poměrů a péče o dítě § 497 an. ZZŘS

 • Příslušný soud nezletilého, u mezinárodních únosů soud, který rozhodnutí vydal

 • Soud písemně vyzve, ev. požádá OSPOD – snaha o dobrovolné plnění § 501

 • Nařízení výkonu – pokuty do výše 50.000 Kč, navrácení dítěte, setkání s mediátorem, plán režimu, styk pod dohledem, setkání s pedopsychologem, odnětí dítěte

 • Doručení rozhodnutí až při výkonu § 504


Mediace
Mediace rybku – velmi jemně.“

 • Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci, vyhláška č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně

 • Účinnost od 1. 9. 2012

 • Výhody: čas, finanční úspora, vztahy, dobrovolnost

 • § 100 odst. 3 o. s. ř.: nařízené první setkání s mediátorem (odměnu platí stát – 400 Kč za hodinu plus DPH)

 • Podobně při neplnění soudního rozhodnutí § 501 odst. 1 písm. a) ZZŘS


Ur en rodi ovstv
Určení rodičovství rybku – velmi jemně.“

 • Matkou žena, která porodila, i uměle oplodněná § 775

 • I. Manžel do 300. dne po zániku manželství, ev. nový manžel § 776

 • II. Souhlasné prohlášení (i s umělým oplodněním) § 779, 782, 778

 • III. Soulož mezi 160 až 300. dnem před porodem § 783


P op en otcovstv
P rybku – velmi jemně.“opření otcovství

 • 1. domněnka vylučuje popření biologickým otcem (nemanželem), a to i při novém sňatku!

 • Popření otcovství – 6 měs. (subjektivní), 6 let (objektivní lhůta)

 • Matka do šesti měsíců § 789

 • Nelze u umělého oplodnění! § 787

 • Soud může povolit zmeškání lhůty! § 792


Osvojen
Osvojení rybku – velmi jemně.“

 • Přechodné ustanovení § 3035

 • Osvojit lze jakkoli staré dítě, a to i opětovně (readopce)

 • Osvojenec dědí v první třídě

 • Vyloučení: neslučitelná choroba, nesvéprávnost, registrované partnerství

 • Nutný: bezpodmínečný souhlas manžela, dítěte staršího 16 let, rodičů (matka nejdříve 6 týdnů po porodu, otec až po porodu) § 813 (zjevný nezájem 3 měsíce)


 • Nově povinnost informovat dítě o osvojení do zahájení školní docházky, právo seznámit se se spisem § 836, 838

 • Právo žádat utajení před původní rodinou osvojovaného dítěte § 837

 • Po třech letech nelze osvojení zrušit § 840 odst. 2

 • Má-li osvojené dítě potomka, účinky osvojení dopadají i na ně § 834


Osvojen zletil ho
Osvojení zletilého školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • U nás do roku 1949

 • Nemá vliv na příjmení, na potomky jen narodí-li se později, dědění v 1. skupině

 • 2 formy - obdoba nezletilého (právní úprava se použije obdobně) § 847

  - nikoli obdoba osvojení nezl.

  (výjimečně, z důvodů hodných zvláštního zřetele, je-li pro všechny přínosné) § 848

 • Nevzniká příbuzenství, žádná majetková práva, zůstávají práva k původní rodině


Man elsk majetkov pr vo
Manželské majetkové právo školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Obvyklé vybavení rodinné domácnosti = soubor movitých věcí, sloužících běžně nezbytným životním potřebám rodiny; není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma nebo jednomu z manželů § 698

 • Základní vybavení rodinné domácnosti = movité věci, bez nichž nelze vést domácnost (povlečení, nádobí, ložní prádlo) § 1667

 • při opuštění domácnosti žaloba o vydání věcí § 699

 • Rodinný závod – členové rodiny podílející se na obchodním úspěchu firmy (nikoli korporace) na bezesmluvním základě, speciální typ obchodního závodu § 700

 • Prodej rodinného závodu § 338 zqa o. s. ř.


Hospoda en rodinn ho z vodu
Hospodaření rodinného závodu školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Podíl na zisku a na věcech směněných § 701

 • K přijetí rozhodnutí o použití zisku nutný souhlas většiny členů rodiny

 • Nezbytná osobní povaha účastenství, za souhlasu všech lze převést na jiného příbuzného § 703

 • Přednost při rozdělení nebo zcizení § 704

 • Při zrušení, zcizení, zániku atd. právo na vypořádání podílu na zisku a přírůstcích § 705, 706

 • Přednost má OZ, ale pozor na zvyklosti § 707


Spr va majetku v sjm
Správa majetku v SJM školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Výkladová pravidla § 1236 až 1239

 • Právo k celé věci, jednomyslný souhlas všech, nelze rozdělit, dokud společenství trvá

 • Do SJM nově patří i výnosy a dluhy z výlučného majetku a podíl v obchodní společnosti nebo družstvu (ledaže nabyto výlučně) § 708 odst. 3, § 711

 • Odlišný smluvený režim, nutný notářský zápis (zvláštní seznam povede KN) § 716

 • Zúžení SJM jen z vážných důvodů§ 724

 • Po 3 letech fikce § 741


Dluhy v man elstv
Dluhy v manželství školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Dluh před svatbou – zavazuje jen dlužníka

 • Dluh za manželství – zavazuje oba manžele § 710

 • Výjimky - pokud se dluh týká výlučného majetku jednoho z manželů a přesahuje výnos nebo pokud se manžel stal dlužníkem bez souhlasu a vědomí druhého manžela

 • Odmítá-li manžel souhlas, lze jej nahradit soudně § 714

 • Jedná-li manžel bez souhlasu druhého – lze se dovolat neplatnosti § 714 odst. 2


Exekuce proti sjm
Exekuce proti SJM školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Dluh vzniklý za manželství – ze SJM § 731

 • Dluh vzniklý proti vůli manžela - jen do výše vypořádacího podílu § 732

 • Do šesti měsíců od zúžení SJM – uspokojení ze SJM § 733

 • Poškození věřitelé při zúžení nebo vyloučení majetku ze SJM se mohou domáhat uspokojení i z podílu druhého manžela § 734

 • Vypořádáním SJM nesmějí být dotčena práva třetích osob § 737

 • Vypořádání dluhů platí jen mezi manžely!


Vypo d n sjm
Vypořádání SJM školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Jako dnes § 742

 • Investice z výlučného a do výlučného majetku § 742 odst. 2

 • Účinky dohody ke dni zániku, u věcí zapisujících se do veřejných seznamů až dnem zápisu § 738

 • Vlastnické právok věcem tvořícím základní vybavení domácnosti § 1667

 • Pozor na práva třetích osob § 737


Bydlen man el
Bydlení manželů školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Obydlí = místo, kde mají manželé rodinnou domácnost§ 743

 • Bydliště = místo pro přijímání pošty

 • Žádá-li manžel o přeložení domácnosti, má mu druhý manžel vyhovět § 743 odst. 2

 • Tituly k bydlení: společné právo nájmu (závazkové) a odvozené právo bydlení (vlastnictví bytu či domu)

 • Povinnost zdržet se všeho, co by bydlení druhého znemožnilo, ohrozilo či činilo neslučitelným § 747 (lze se dovolat neplatnosti)

 • Manželé se mohou písemně dohodnout jinak


Dom c n sil
Domácí násilí školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • V případě nesnesitelného soužití kvůli domácímu fyzickému nebo duševnímu násilí

 • Soud může na návrh dotčeného manžela (i rozvedeného) omezit či vyloučit na určitou dobu jeho právo bydlení § 751

 • Analogicky se může domáhat i jiná osoba, která žije spolu s manžely (i rozvedenými) v rodinné domácnosti (dítě, prarodič) § 753

 • Lze použít v případě druha a družky nebo registrovaných partnerů § 3021


Soudn ochrana
Soudní ochrana školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Obecný soud navrhovatele § 400 ZZŘS

 • Příslušný soud navrhovatele

 • Od 16 let plná procesní způsobilost § 403 odst. 3

 • Rozhodnutí do 48 hodin (předběžné opatření, vykonatelné vydáním)

 • Lze nařídit povinnost: opustit obydlí, nezdržovat se, nevstupovat, nekontaktovat, nesledovat § 405

 • Předběžné opatření trvá měsíc, lze prodloužit

 • Při podání odvolání předloží soud nadřízenému soudu do 15 dnů, ten rozhodne do 7 dnů

 • Ústní jednání, po něm rozhodnutí do 2 měsíců

 • Zánik po maximálně 6 měsících


Bydlen po rozvodu 1
Bydlení po rozvodu 1 školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Společné právo nájmu § 768 odst. 1, 2

 • Dohoda nebo zrušení rozhodnutím soudu

 • Soud může rozhodnout o náhradním bydlení

 • Jestliže nerozhodne, právo bydlet nejdéle jeden rok

 • Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení


Bydlen po rozvodu 2
Bydlení po rozvodu 2 školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Odvozené právo bydlení § 769, 770

 • Dohoda nebo manžel se silnějším právem může žádat vystěhování

 • Soud rozhodne o povinnosti se vystěhovat

 • Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení


Bydlen po smrti man ela
Bydlení po smrti manžela školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • U společného práva nájmu nájemcem přeživší manžel § 766

 • U odvozeného práva bydlení zánik práva bydlení § 767

 • To neplatí, nelze-li spravedlivě žádat, aby pozůstalý manžel dům či byt opustil

 • Pečuje-li o nezletilé dítě, může soud zřídit věcné břemeno


Nepominuteln d dicov
Nepominutelní dědicové školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Děti zůstavitele § 1642 a § 1618

 • Zletilý potomek musí získat minimálně ¼ z podílu

 • Nezletilý musí získat minimálně ¾ zákonného podílu

 • Nelze podmínit ani zatížit odkazy § 1644

 • Pokud je zůstavitel pomine, nemají právo na pozůstalost, ale jen na výplatu podílu v penězích § 1654


Kdo ned d
Kdo nedědí? školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Kdo se dopustil úmyslného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku či manželovi § 1481

 • Kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově závěti

 • Manžel, byl-li podán návrh na rozvod pro domácí násilí

 • Rodič, pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti pro zneužívání


Vyd d n
Vydědění školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • Krajní možnost, jen pro děti § 1646

 • Jen toho, kdo neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,

 • neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,

 • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,

 • trvale vede nezřízený život


D d n ze z kona
Dědění ze zákona školní docházky, právo seznámit se se spisem

 • I. třída – děti a manžel, každý stejně

 • II. třída – manžel (1/2), rodiče a osoby spolužijící a spolupečující poslední rok

 • III. třída – sourozenci a osoby spolužijící

 • IV. třída – prarodiče zůstavitele

 • V. třída – prarodiče rodičů

 • VI. třída – děti dětí sourozenců a děti prarodičů

 • Nedědí-li nikdo, dědí stát § 1634Děkuji za pozornost. vesmíru!“

JUDr. Daniela Kovářová


ad