rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014. JUDr. Daniela Kovářová Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00 www.akkovarova.cz, e-mail: [email protected] O čem bude řeč. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014' - kenyon-mcpherson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Rodinné právo po 1. lednu 2014Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014

JUDr. Daniela Kovářová

Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00

www.akkovarova.cz, e-mail: [email protected]

o em bude e
O čem bude řeč
 • Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.)
 • Novinky v rodinných vztazích (manželé, rodiče, děti)
 • Vyživovací povinnosti, styk s dětmi
 • Manželské majetkové právo
 • Bydlení manželů, bydlení po rozvodu
slide3

„Od nepaměti žili lidé v rodinách. Nevíme o žádném období, ve kterém tomu tak nebylo.

A nevíme o žádných lidech, kteří by dokázali rodinu něčím jiným nahradit.“

Margaret Mead, antropoložka

slide4

Do 2013: 131paragrafů (zákon o rodině, občanský zákoník - společné jmění manželů a bydlení)

 • Od 2014:322paragrafů(část druhá NOZ)
dopad rodinn ho pr va v noz
Dopad rodinného práva v NOZ
 • Část druhá § 655 až 975
 • Manželé, rozvedení manželé, rodiče a děti, rodičovství a mateřství, popírání otcovství
 • Pro registrované partnery platí jen obecná část, absolutní a relativní majetková práva § 3020
 • Nepojmenované rodiny (druh a družka) – jen nároky nesezdané matky, výjimka § 885
 • Nelze použít: dědění, vyživovací povinnost, rodinný závod, příspěvek na domácnost, společné jmění manželů, bydlení.
nepojmenovan rodina
Nepojmenovaná rodina
 • Majoritní část společnosti
 • Vztahy právem opomíjené, byť společností a sociálními dávkami podporované
 • Neupravené majetkové poměry
 • Žádné dědění, chybějící úprava bydlení, práv a povinností
nov pojmy
Nové pojmy
 • Švagrovství- vztah mezi manželem a příbuznými druhého manžela; zanikne-li smrtí manželství, švagrovství nezaniká § 774
 • Příbuzenství - vztah založený na pokrevním poutu (může vzniknout i osvojením nebo uměle medicínsky) § 771 an.
 • Sňatečný obřad - přetrvává forma církevní i občanská
 • Připojované příjmení - návrat do šesti měsíců po rozvodu
 • Co je to rodina?
690 noz
§ 690 NOZ

Uspokojování potřeb rodiny

Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.

slide11

„Vládni rodině, jako bys vařil malou rybku – velmi jemně.“

Čínské přísloví

vznik man elstv
Vznik manželství
 • Ohlášky – snoubenci uvedou, že jim nejsou známy překážky § 665
 • Omezení věku § 672 odst. 2 (16 let), ale teoretická možnost i dříve (je-i schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti; resp. je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého) § 37 odst. 1
 • Sňatek v zastoupení nevyžaduje zmocněnce stejného pohlaví § 669
man elsk povinnosti
Manželské povinnosti
 • Rovná práva a rovné povinnosti § 687
 • Manželé jsou si povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti § 687
 • Lze připojit jen jedno příjmení § 660 - 662
nov pr va a povinnosti
Nová práva a povinnosti
 • Manžel má právo, aby mu druhý manžel sdělil údaje o příjmech, stavu svého jmění, pracovních, studijních aj. činnostech § 688
 • Manžel je povinen při volbě pracovních, studijních aj. činnostech brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte § 689
 • O záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti se mají manželé dohodnout § 692 odst. 1
 • Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda vedou společnou domácnost, pokud alespoň jeden nechce obnovit společné soužití § 758
uspokojov n pot eb rodiny
Uspokojování potřeb rodiny
 • Každý z manželů podle svých možností a majetkových poměrů, aby byla životní úroveň rodiny zásadně srovnatelná § 690
 • Manželé se v záležitostech rodiny vzájemně zastupují § 693, 696
 • Jednání jednoho zavazuje druhého společně a nerozdílně
 • To neplatí, pokud předem manžel sdělil třetí osobě, že s jednáním manžela nesouhlasí § 694 odst. 1
 • Vyloučení následků takového jednání lze vysoudit § 694 odst. 2
 • Pro SJM speciální úprava !! § 695
rozvod
Rozvod
 • Je-li soužití hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení § 755
 • Soud zamítne, pokud je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte nebo manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel
 • Sporný rozvod – zjišťuje se důvod
 • Nesporný rozvod – trvající rok, šest měsíců spolu manželé nežijí, dohoda o dětech, majetku a bydlení § 757(písemná dohoda, podpisy ověřeny)
nov civiln proces
Nový civilní proces
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.
 • Předběžná opatření, nezletilí, rodina, osvojení, mezinárodní únosy, výkon rozhodnutí
 • Neplatí povinnost tvrzení ani břemeno
 • Soud odpovídá za zjištění stavu věci
 • Lze zahájit i bez návrhu
 • Soud může překročit návrhy stran
 • Úplná apelace
 • Neplatí se náklady řízení (jen výjimky)
 • Zásada vyhledávací a oficiality
zen o rozvod man elstv
Řízení o rozvod manželství
 • Hlava V. Řízení ve věcech rodinně právních (manželské a partnerské, domácí násilí, určení a popření rodičovství, předběžné opatření, osvojení, výkon rozhodnutí)
 • Místní příslušnost – poslední společné bydliště § 383 ZZŘS
 • Návrh manžela nebo společný návrh § 384 ZZŘS
 • Ke společnému návrhu se lze připojit
 • Jestliže soud schválí dohodu, nelze podat odvolání
 • Soud nařídí jednání a účastníky vyslechne § 389 ZZŘS
 • Soud vede účastníky k dohodě a usiluje o smíření
nezletil d t pr va
Nezletilé dítě - práva
 • Dítě má právo na informace a na vlastní názor, má právo vyjádřit se ke každému rozhodnutí, které se ho týká § 867
 • Rodiče a soud mají povinnost názor zjistit § 867, § 875
 • Rodiče a soud mají povinnost brát jeho názor v úvahu § 875 odst. 2, § 880 odst. 2
 • Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost § 883
 • Ohled na názor, schopnosti a nadání dítěte při volbě povolání § 880 odst. 2
 • Základní korektiv – zájem dítěte § 875
nezletil d t povinnosti
Nezletilé dítě - povinnosti
 • Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost § 883
 • Dítě je povinno dbát svých rodičů § 857
 • Rodiče mohou použít výchovné prostředky v podobě a míře přiměřené okolnostem § 884 odst. 2
 • Povinnost dítěte podílet se na péči o chod domácnosti vlastní prací, popř. peněžitými příspěvky § 886 odst. 2
 • Povinnost dítěte podřídit se výchovným opatřením rodičů § 856 odst. 2
rodi ovsk povinnosti
Rodičovské povinnosti
 • Právo na styk dítěte s rodičem § 888
 • Povinnost zdržet se všeho, co výchovu a vztah k rodičům ztěžuje § 888
 • Povinnost vzájemně si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů § 890
 • Při rozhodování o vzdělání dítěte a jeho pracovním uplatnění jsou rodiče povinni vzít v úvahu jeho názor, schopnosti a nadání § 880 odst. 2
zen ve v cech d t
Řízení ve věcech dětí
 • § 452 až 497 ZZŘS
 • Obecný soud nezletilého dítěte
 • Dítě zastoupeno opatrovníkem, pokus o smír
 • Soud rozhoduje s největším urychlením § 471 odst. 2
 • Předběžná vykonatelnost: výživné, výchovné opatření s odnětím z péče rodičům, mezinárodní únosy
 • Změna poměrů - nové řízení § 475 odst. 2
 • Schválenou dohodu nelze napadnout odvoláním
druhy v ivn ho
Druhy výživného
 • Děti (stejná životní úroveň jako rodiče) § 915
 • Potomci a předkové (slušná výživa) § 910
 • Manželé (stejná životní úroveň) § 697
 • Rozvedení manželé (přiměřená výživa) § 760
 • Rozvedený manžel, který nezavinil rozvrat
 • Neprovdaná matka (výbavička, přiměřený příspěvek, maximálně 2 roky) § 920
 • Náklady na provoz domácnosti § 690
 • Právo na zaopatření po smrti § 1665
v ivn mezi leny rodiny
Výživné mezi členy rodiny
 • Zrušen korektiv dobrých mravů
 • Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost § 910
 • Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen se sám živit § 911
 • Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů § 915 odst. 1
 • Dítě je povinno zajistit svým rodičů slušnou výživu § 915 odst. 2
 • Větší počet povinných – poměrná povinnost
v ivn mezi rozveden mi
Výživné mezi rozvedenými
 • Manžel neschopen se sám živit, neschopnost má původ v manželství - přiměřená vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě považovat § 760
 • Trvání manželství, doba po rozvodu, odmítnutí přiměřeného zaměstnání, řádní hospodaření s vlastním majetkem, podíl na vedení domácnosti, trestný čin vůči manželovi
 • Sankční výživné: maximálně tři roky pro toho, kdo se na rozvratu převážně nepodílel, nikoli agresor domácího násilí § 762
v ivn na nezletil d t
Výživné na nezletilé dítě
 • Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného/oprávněné potřeby nezletilého (předkové - potomci) § 913
 • Žádná spodní ani horní hranice (tabulky)
 • Výpočet z čistého celkového příjmu
 • Nespolupracující OSVČ – fikce 25 násobku životního minima (85.250 Kč) § 916
 • Zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti nemá vliv a jeho vyživovací povinnost § 874
 • Právo na výživné i při vlastnictví majetku § 912
pr vo na zaopat en
Právo na zaopatření
 • Nedědící nepominutelný dědic – právo na nutné zaopatření § 1665
 • Těhotná vdova a matka dítěte – nutná výživa do konce 6. týdne po porodu
 • Manžel - slušná výživa do 6. týdne a vlastnické právo k věcem tvořícím základní vybavení domácnosti § 1666
 • Rodič – nutné zaopatření § 1668
styk s d t tem
Styk s dítětem
 • Jde o osobní právo § 887
 • Lze určit podmínky styku, povinnost rodičů spolupracovat § 888, 891
 • Bezdůvodné bránění ve styku je změnou poměrů § 889
 • Podávání informací vzájemně § 890
 • právo na styk s příbuznými a dalšími blízkými osobami (prarodiče a sourozenci) § 927
majetek d t te
Majetek dítěte
 • Povinnost rodičů pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři § 896
 • Odpovědnost za škodu, i trestněprávní
 • K právnímu jednání nutný souhlas soudu
 • Zisk náleží dítěti, příjmy primárně na výživu § 900, lze požadovat úhradu nákladů § 902 i odměnu § 903
 • Při prohlášení úpadku zánik povinnosti § 901 ?!?
sv ensk fond
Svěřenský fond
 • Majetkový soubor, který vlastník vyčlení pro určitý účel (nikoli podnikatelský) a ten svěří správci (statutem ve formě veřejné listiny, smlouvou se správcem, dědickou smlouvou nebo závětí) § 1448
 • Oddělené a nezávislé vlastnictví, vlastním jménem na oddělený účet
 • Obmyšlený – ten, komu je určeno plnění z fondu, určí zakladatel nebo svěřenský správce
v kon rozhodnut v zz s
Výkon rozhodnutí v ZZŘS
 • 3 pododdíly: výživné, úprava poměrů a péče o dítě § 497 an. ZZŘS
 • Příslušný soud nezletilého, u mezinárodních únosů soud, který rozhodnutí vydal
 • Soud písemně vyzve, ev. požádá OSPOD – snaha o dobrovolné plnění § 501
 • Nařízení výkonu – pokuty do výše 50.000 Kč, navrácení dítěte, setkání s mediátorem, plán režimu, styk pod dohledem, setkání s pedopsychologem, odnětí dítěte
 • Doručení rozhodnutí až při výkonu § 504
mediace
Mediace
 • Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci, vyhláška č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně
 • Účinnost od 1. 9. 2012
 • Výhody: čas, finanční úspora, vztahy, dobrovolnost
 • § 100 odst. 3 o. s. ř.: nařízené první setkání s mediátorem (odměnu platí stát – 400 Kč za hodinu plus DPH)
 • Podobně při neplnění soudního rozhodnutí § 501 odst. 1 písm. a) ZZŘS
ur en rodi ovstv
Určení rodičovství
 • Matkou žena, která porodila, i uměle oplodněná § 775
 • I. Manžel do 300. dne po zániku manželství, ev. nový manžel § 776
 • II. Souhlasné prohlášení (i s umělým oplodněním) § 779, 782, 778
 • III. Soulož mezi 160 až 300. dnem před porodem § 783
p op en otcovstv
Popření otcovství
 • 1. domněnka vylučuje popření biologickým otcem (nemanželem), a to i při novém sňatku!
 • Popření otcovství – 6 měs. (subjektivní), 6 let (objektivní lhůta)
 • Matka do šesti měsíců § 789
 • Nelze u umělého oplodnění! § 787
 • Soud může povolit zmeškání lhůty! § 792
osvojen
Osvojení
 • Přechodné ustanovení § 3035
 • Osvojit lze jakkoli staré dítě, a to i opětovně (readopce)
 • Osvojenec dědí v první třídě
 • Vyloučení: neslučitelná choroba, nesvéprávnost, registrované partnerství
 • Nutný: bezpodmínečný souhlas manžela, dítěte staršího 16 let, rodičů (matka nejdříve 6 týdnů po porodu, otec až po porodu) § 813 (zjevný nezájem 3 měsíce)
slide36

Nově povinnost informovat dítě o osvojení do zahájení školní docházky, právo seznámit se se spisem § 836, 838

 • Právo žádat utajení před původní rodinou osvojovaného dítěte § 837
 • Po třech letech nelze osvojení zrušit § 840 odst. 2
 • Má-li osvojené dítě potomka, účinky osvojení dopadají i na ně § 834
osvojen zletil ho
Osvojení zletilého
 • U nás do roku 1949
 • Nemá vliv na příjmení, na potomky jen narodí-li se později, dědění v 1. skupině
 • 2 formy - obdoba nezletilého (právní úprava se použije obdobně) § 847

- nikoli obdoba osvojení nezl.

(výjimečně, z důvodů hodných zvláštního zřetele, je-li pro všechny přínosné) § 848

 • Nevzniká příbuzenství, žádná majetková práva, zůstávají práva k původní rodině
man elsk majetkov pr vo
Manželské majetkové právo
 • Obvyklé vybavení rodinné domácnosti = soubor movitých věcí, sloužících běžně nezbytným životním potřebám rodiny; není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma nebo jednomu z manželů § 698
 • Základní vybavení rodinné domácnosti = movité věci, bez nichž nelze vést domácnost (povlečení, nádobí, ložní prádlo) § 1667
 • při opuštění domácnosti žaloba o vydání věcí § 699
 • Rodinný závod – členové rodiny podílející se na obchodním úspěchu firmy (nikoli korporace) na bezesmluvním základě, speciální typ obchodního závodu § 700
 • Prodej rodinného závodu § 338 zqa o. s. ř.
hospoda en rodinn ho z vodu
Hospodaření rodinného závodu
 • Podíl na zisku a na věcech směněných § 701
 • K přijetí rozhodnutí o použití zisku nutný souhlas většiny členů rodiny
 • Nezbytná osobní povaha účastenství, za souhlasu všech lze převést na jiného příbuzného § 703
 • Přednost při rozdělení nebo zcizení § 704
 • Při zrušení, zcizení, zániku atd. právo na vypořádání podílu na zisku a přírůstcích § 705, 706
 • Přednost má OZ, ale pozor na zvyklosti § 707
spr va majetku v sjm
Správa majetku v SJM
 • Výkladová pravidla § 1236 až 1239
 • Právo k celé věci, jednomyslný souhlas všech, nelze rozdělit, dokud společenství trvá
 • Do SJM nově patří i výnosy a dluhy z výlučného majetku a podíl v obchodní společnosti nebo družstvu (ledaže nabyto výlučně) § 708 odst. 3, § 711
 • Odlišný smluvený režim, nutný notářský zápis (zvláštní seznam povede KN) § 716
 • Zúžení SJM jen z vážných důvodů§ 724
 • Po 3 letech fikce § 741
dluhy v man elstv
Dluhy v manželství
 • Dluh před svatbou – zavazuje jen dlužníka
 • Dluh za manželství – zavazuje oba manžele § 710
 • Výjimky - pokud se dluh týká výlučného majetku jednoho z manželů a přesahuje výnos nebo pokud se manžel stal dlužníkem bez souhlasu a vědomí druhého manžela
 • Odmítá-li manžel souhlas, lze jej nahradit soudně § 714
 • Jedná-li manžel bez souhlasu druhého – lze se dovolat neplatnosti § 714 odst. 2
exekuce proti sjm
Exekuce proti SJM
 • Dluh vzniklý za manželství – ze SJM § 731
 • Dluh vzniklý proti vůli manžela - jen do výše vypořádacího podílu § 732
 • Do šesti měsíců od zúžení SJM – uspokojení ze SJM § 733
 • Poškození věřitelé při zúžení nebo vyloučení majetku ze SJM se mohou domáhat uspokojení i z podílu druhého manžela § 734
 • Vypořádáním SJM nesmějí být dotčena práva třetích osob § 737
 • Vypořádání dluhů platí jen mezi manžely!
vypo d n sjm
Vypořádání SJM
 • Jako dnes § 742
 • Investice z výlučného a do výlučného majetku § 742 odst. 2
 • Účinky dohody ke dni zániku, u věcí zapisujících se do veřejných seznamů až dnem zápisu § 738
 • Vlastnické právok věcem tvořícím základní vybavení domácnosti § 1667
 • Pozor na práva třetích osob § 737
bydlen man el
Bydlení manželů
 • Obydlí = místo, kde mají manželé rodinnou domácnost§ 743
 • Bydliště = místo pro přijímání pošty
 • Žádá-li manžel o přeložení domácnosti, má mu druhý manžel vyhovět § 743 odst. 2
 • Tituly k bydlení: společné právo nájmu (závazkové) a odvozené právo bydlení (vlastnictví bytu či domu)
 • Povinnost zdržet se všeho, co by bydlení druhého znemožnilo, ohrozilo či činilo neslučitelným § 747 (lze se dovolat neplatnosti)
 • Manželé se mohou písemně dohodnout jinak
dom c n sil
Domácí násilí
 • V případě nesnesitelného soužití kvůli domácímu fyzickému nebo duševnímu násilí
 • Soud může na návrh dotčeného manžela (i rozvedeného) omezit či vyloučit na určitou dobu jeho právo bydlení § 751
 • Analogicky se může domáhat i jiná osoba, která žije spolu s manžely (i rozvedenými) v rodinné domácnosti (dítě, prarodič) § 753
 • Lze použít v případě druha a družky nebo registrovaných partnerů § 3021
soudn ochrana
Soudní ochrana
 • Obecný soud navrhovatele § 400 ZZŘS
 • Příslušný soud navrhovatele
 • Od 16 let plná procesní způsobilost § 403 odst. 3
 • Rozhodnutí do 48 hodin (předběžné opatření, vykonatelné vydáním)
 • Lze nařídit povinnost: opustit obydlí, nezdržovat se, nevstupovat, nekontaktovat, nesledovat § 405
 • Předběžné opatření trvá měsíc, lze prodloužit
 • Při podání odvolání předloží soud nadřízenému soudu do 15 dnů, ten rozhodne do 7 dnů
 • Ústní jednání, po něm rozhodnutí do 2 měsíců
 • Zánik po maximálně 6 měsících
bydlen po rozvodu 1
Bydlení po rozvodu 1
 • Společné právo nájmu § 768 odst. 1, 2
 • Dohoda nebo zrušení rozhodnutím soudu
 • Soud může rozhodnout o náhradním bydlení
 • Jestliže nerozhodne, právo bydlet nejdéle jeden rok
 • Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení
bydlen po rozvodu 2
Bydlení po rozvodu 2
 • Odvozené právo bydlení § 769, 770
 • Dohoda nebo manžel se silnějším právem může žádat vystěhování
 • Soud rozhodne o povinnosti se vystěhovat
 • Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení
bydlen po smrti man ela
Bydlení po smrti manžela
 • U společného práva nájmu nájemcem přeživší manžel § 766
 • U odvozeného práva bydlení zánik práva bydlení § 767
 • To neplatí, nelze-li spravedlivě žádat, aby pozůstalý manžel dům či byt opustil
 • Pečuje-li o nezletilé dítě, může soud zřídit věcné břemeno
nepominuteln d dicov
Nepominutelní dědicové
 • Děti zůstavitele § 1642 a § 1618
 • Zletilý potomek musí získat minimálně ¼ z podílu
 • Nezletilý musí získat minimálně ¾ zákonného podílu
 • Nelze podmínit ani zatížit odkazy § 1644
 • Pokud je zůstavitel pomine, nemají právo na pozůstalost, ale jen na výplatu podílu v penězích § 1654
kdo ned d
Kdo nedědí?
 • Kdo se dopustil úmyslného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku či manželovi § 1481
 • Kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově závěti
 • Manžel, byl-li podán návrh na rozvod pro domácí násilí
 • Rodič, pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti pro zneužívání
vyd d n
Vydědění
 • Krajní možnost, jen pro děti § 1646
 • Jen toho, kdo neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
 • neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
 • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,
 • trvale vede nezřízený život
d d n ze z kona
Dědění ze zákona
 • I. třída – děti a manžel, každý stejně
 • II. třída – manžel (1/2), rodiče a osoby spolužijící a spolupečující poslední rok
 • III. třída – sourozenci a osoby spolužijící
 • IV. třída – prarodiče zůstavitele
 • V. třída – prarodiče rodičů
 • VI. třída – děti dětí sourozenců a děti prarodičů
 • Nedědí-li nikdo, dědí stát § 1634
slide55

Děkuji za pozornost.

JUDr. Daniela Kovářová

ad