Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014 - PowerPoint PPT Presentation

Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014
Download
1 / 55

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014. JUDr. Daniela Kovářová Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00 www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz. O čem bude řeč. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Rodinn prvo po 1. lednu 2014Semin pro advokty dne 24. 4. 2014

JUDr. Daniela Kovov

Praha 3, Pemyslovsk 2346/11, 130 00

www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz


O em bude e

O em bude e

 • Nov obansk zkonk (zkon . 89/2012 Sb.)

 • Zkon o zvltnch zench soudnch (zkon . 292/2013 Sb.)

 • Novinky v rodinnch vztazch (manel, rodie, dti)

 • Vyivovac povinnosti, styk s dtmi

 • Manelsk majetkov prvo

 • Bydlen manel, bydlen po rozvodu


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Od nepamti ili lid v rodinch. Nevme o dnm obdob, ve kterm tomu tak nebylo.

A nevme o dnch lidech, kte by dokzali rodinu nm jinm nahradit.

Margaret Mead, antropoloka


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

 • Do 2013: 131paragraf (zkon o rodin, obansk zkonk - spolen jmn manel a bydlen)

 • Od 2014:322paragraf(st druh NOZ)


Dopad rodinn ho pr va v noz

Dopad rodinnho prva v NOZ

 • st druh 655 a 975

 • Manel, rozveden manel, rodie a dti, rodiovstv a matestv, poprn otcovstv

 • Pro registrovan partnery plat jen obecn st, absolutn a relativn majetkov prva 3020

 • Nepojmenovan rodiny (druh a druka) jen nroky nesezdan matky, vjimka 885

 • Nelze pout: ddn, vyivovac povinnost, rodinn zvod, pspvek na domcnost, spolen jmn manel, bydlen.


Nepojmenovan rodina

Nepojmenovan rodina

 • Majoritn st spolenosti

 • Vztahy prvem opomjen, by spolenost a socilnmi dvkami podporovan

 • Neupraven majetkov pomry

 • dn ddn, chybjc prava bydlen, prv a povinnost


Nov pojmy

Nov pojmy

 • vagrovstv- vztah mezi manelem a pbuznmi druhho manela; zanikne-li smrt manelstv, vagrovstv nezanik 774

 • Pbuzenstv - vztah zaloen na pokrevnm poutu (me vzniknout i osvojenm nebo umle medicnsky) 771 an.

 • Saten obad - petrvv forma crkevn i obansk

 • Pipojovan pjmen - nvrat do esti msc po rozvodu

 • Co je to rodina?


Rodina podle noz

Rodina podle NOZ


690 noz

690 NOZ

Uspokojovn poteb rodiny

Kad z manel pispv na poteby ivota rodiny a poteby rodinn domcnosti podle svch osobnch a majetkovch pomr, schopnost a monost tak, aby ivotn rove vech len rodiny byla zsadn srovnateln. Poskytovn majetkovch plnn m stejn vznam jako osobn pe o rodinu a jej leny.


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Vldni rodin, jako bys vail malou rybku velmi jemn.

nsk pslov


Vznik man elstv

Vznik manelstv

 • Ohlky snoubenci uvedou, e jim nejsou znmy pekky 665

 • Omezen vku 672 odst. 2 (16 let), ale teoretick monost i dve (je-i schopen se sm ivit a obstarat si sv zleitosti; resp. je-li to z vnch dvod v zjmu nezletilho) 37 odst. 1

 • Satek v zastoupen nevyaduje zmocnnce stejnho pohlav 669


Man elsk povinnosti

Manelsk povinnosti

 • Rovn prva a rovn povinnosti 687

 • Manel jsou si povinni ctou, jsou povinni t spolu, bt si vrni, vzjemn respektovat svou dstojnost, podporovat se, udrovat rodinn spoleenstv, vytvet zdrav rodinn prosted a spolen peovat o dti 687

 • Lze pipojit jen jedno pjmen 660 - 662


Nov pr va a povinnosti

Nov prva a povinnosti

 • Manel m prvo, aby mu druh manel sdlil daje o pjmech, stavu svho jmn, pracovnch, studijnch aj. innostech 688

 • Manel je povinen pi volb pracovnch, studijnch aj. innostech brt zetel na zjem rodiny, druhho manela a nezletilho dtte 689

 • O zleitostech rodiny, vetn volby umstn rodinn domcnosti se maj manel dohodnout 692 odst. 1

 • Manel spolu neij, netvo-li manelsk i rodinn spoleenstv, bez ohledu na to, zda vedou spolenou domcnost, pokud alespo jeden nechce obnovit spolen souit 758


Uspokojov n pot eb rodiny

Uspokojovn poteb rodiny

 • Kad z manel podle svch monost a majetkovch pomr, aby byla ivotn rove rodiny zsadn srovnateln 690

 • Manel se v zleitostech rodiny vzjemn zastupuj 693, 696

 • Jednn jednoho zavazuje druhho spolen a nerozdln

 • To neplat, pokud pedem manel sdlil tet osob, e s jednnm manela nesouhlas 694 odst. 1

 • Vylouen nsledk takovho jednn lze vysoudit 694 odst. 2

 • Pro SJM speciln prava !! 695


Rozvod

Rozvod

 • Je-li souit hluboce, trvale a nenapraviteln rozvrceno a nelze oekvat jeho obnoven 755

 • Soud zamtne, pokud je v rozporu se zjmy nezletilho dtte nebo manela, kter se na rozvratu pevn nepodlel

 • Sporn rozvod zjiuje se dvod

 • Nesporn rozvod trvajc rok, est msc spolu manel neij, dohoda o dtech, majetku a bydlen 757(psemn dohoda, podpisy oveny)


Nov civiln proces

Nov civiln proces

 • Zkon o zvltnch zench soudnch . 292/2013 Sb.

 • Pedbn opaten, nezletil, rodina, osvojen, mezinrodn nosy, vkon rozhodnut

 • Neplat povinnost tvrzen ani bemeno

 • Soud odpovd za zjitn stavu vci

 • Lze zahjit i bez nvrhu

 • Soud me pekroit nvrhy stran

 • pln apelace

 • Neplat se nklady zen (jen vjimky)

 • Zsada vyhledvac a oficiality


Zen o rozvod man elstv

zen o rozvod manelstv

 • Hlava V. zen ve vcech rodinn prvnch (manelsk a partnersk, domc nsil, uren a popen rodiovstv, pedbn opaten, osvojen, vkon rozhodnut)

 • Mstn pslunost posledn spolen bydlit 383 ZZS

 • Nvrh manela nebo spolen nvrh 384 ZZS

 • Ke spolenmu nvrhu se lze pipojit

 • Jestlie soud schvl dohodu, nelze podat odvoln

 • Soud nad jednn a astnky vyslechne 389 ZZS

 • Soud vede astnky k dohod a usiluje o smen


Nezletil d t pr va

Nezletil dt - prva

 • Dt m prvo na informace a na vlastn nzor, m prvo vyjdit se ke kadmu rozhodnut, kter se ho tk 867

 • Rodie a soud maj povinnost nzor zjistit 867, 875

 • Rodie a soud maj povinnost brt jeho nzor v vahu 875 odst. 2, 880 odst. 2

 • Rodi a dt jsou si povinni pomoc, podporou a ohledem na svou dstojnost 883

 • Ohled na nzor, schopnosti a nadn dtte pi volb povoln 880 odst. 2

 • Zkladn korektiv zjem dtte 875


Nezletil d t povinnosti

Nezletil dt - povinnosti

 • Rodi a dt jsou si povinni pomoc, podporou a ohledem na svou dstojnost 883

 • Dt je povinno dbt svch rodi 857

 • Rodie mohou pout vchovn prostedky v podob a me pimen okolnostem 884 odst. 2

 • Povinnost dtte podlet se na pi o chod domcnosti vlastn prac, pop. penitmi pspvky 886 odst. 2

 • Povinnost dtte poddit se vchovnm opatenm rodi 856 odst. 2


Rodi ovsk povinnosti

Rodiovsk povinnosti

 • Prvo na styk dtte s rodiem 888

 • Povinnost zdret se veho, co vchovu a vztah k rodim ztuje 888

 • Povinnost vzjemn si sdlit ve podstatn, co se tk dtte a jeho zjm 890

 • Pi rozhodovn o vzdln dtte a jeho pracovnm uplatnn jsou rodie povinni vzt v vahu jeho nzor, schopnosti a nadn 880 odst. 2


Zen ve v cech d t

zen ve vcech dt

 • 452 a 497 ZZS

 • Obecn soud nezletilho dtte

 • Dt zastoupeno opatrovnkem, pokus o smr

 • Soud rozhoduje s nejvtm urychlenm 471 odst. 2

 • Pedbn vykonatelnost: vivn, vchovn opaten s odntm z pe rodim, mezinrodn nosy

 • Zmna pomr - nov zen 475 odst. 2

 • Schvlenou dohodu nelze napadnout odvolnm


Druhy v ivn ho

Druhy vivnho

 • Dti (stejn ivotn rove jako rodie) 915

 • Potomci a pedkov (slun viva) 910

 • Manel (stejn ivotn rove) 697

 • Rozveden manel (pimen viva) 760

 • Rozveden manel, kter nezavinil rozvrat

 • Neprovdan matka (vbavika, pimen pspvek, maximln 2 roky) 920

 • Nklady na provoz domcnosti 690

 • Prvo na zaopaten po smrti 1665


V ivn mezi leny rodiny

Vivn mezi leny rodiny

 • Zruen korektiv dobrch mrav

 • Pedci a potomci maj vzjemnou vyivovac povinnost 910

 • Vivn lze piznat, jestlie oprvnn nen schopen se sm ivit 911

 • ivotn rove dtte m bt zsadn shodn s ivotn rovn rodi 915 odst. 1

 • Dt je povinno zajistit svm rodi slunou vivu 915 odst. 2

 • Vt poet povinnch pomrn povinnost


V ivn mezi rozveden mi

Vivn mezi rozvedenmi

 • Manel neschopen se sm ivit, neschopnost m pvod v manelstv - pimen vyivovac povinnost, lze-li to na nm spravedliv povaovat 760

 • Trvn manelstv, doba po rozvodu, odmtnut pimenho zamstnn, dn hospodaen s vlastnm majetkem, podl na veden domcnosti, trestn in vi manelovi

 • Sankn vivn: maximln ti roky pro toho, kdo se na rozvratu pevn nepodlel, nikoli agresor domcho nsil 762


V ivn na nezletil d t

Vivn na nezletil dt

 • Schopnosti, monosti a majetkov pomry povinnho/oprvnn poteby nezletilho (pedkov - potomci) 913

 • dn spodn ani horn hranice (tabulky)

 • Vpoet z istho celkovho pjmu

 • Nespolupracujc OSV fikce 25 nsobku ivotnho minima (85.250 K) 916

 • Zbaven rodie rodiovsk odpovdnosti nem vliv a jeho vyivovac povinnost 874

 • Prvo na vivn i pi vlastnictv majetku 912


Pr vo na zaopat en

Prvo na zaopaten

 • Neddc nepominuteln ddic prvo na nutn zaopaten 1665

 • Thotn vdova a matka dtte nutn viva do konce 6. tdne po porodu

 • Manel - slun viva do 6. tdne a vlastnick prvo k vcem tvocm zkladn vybaven domcnosti 1666

 • Rodi nutn zaopaten 1668


Styk s d t tem

Styk s dttem

 • Jde o osobn prvo 887

 • Lze urit podmnky styku, povinnost rodi spolupracovat 888, 891

 • Bezdvodn brnn ve styku je zmnou pomr 889

 • Podvn informac vzjemn 890

 • prvo na styk s pbuznmi a dalmi blzkmi osobami (prarodie a sourozenci) 927


Majetek d t te

Majetek dtte

 • Povinnost rodi peovat o jmn dtte jako dn hospodi 896

 • Odpovdnost za kodu, i trestnprvn

 • K prvnmu jednn nutn souhlas soudu

 • Zisk nle dtti, pjmy primrn na vivu 900, lze poadovat hradu nklad 902 i odmnu 903

 • Pi prohlen padku znik povinnosti 901 ?!?


Sv ensk fond

Svensk fond

 • Majetkov soubor, kter vlastnk vylen pro urit el (nikoli podnikatelsk) a ten sv sprvci (statutem ve form veejn listiny, smlouvou se sprvcem, ddickou smlouvou nebo zvt) 1448

 • Oddlen a nezvisl vlastnictv, vlastnm jmnem na oddlen et

 • Obmylen ten, komu je ureno plnn z fondu, ur zakladatel nebo svensk sprvce


V kon rozhodnut v zz s

Vkon rozhodnut v ZZS

 • 3 pododdly: vivn, prava pomr a pe o dt 497 an. ZZS

 • Pslun soud nezletilho, u mezinrodnch nos soud, kter rozhodnut vydal

 • Soud psemn vyzve, ev. pod OSPOD snaha o dobrovoln plnn 501

 • Nazen vkonu pokuty do ve 50.000 K, navrcen dtte, setkn s meditorem, pln reimu, styk pod dohledem, setkn s pedopsychologem, odnt dtte

 • Doruen rozhodnut a pi vkonu 504


Mediace

Mediace

 • Zkon . 202/2012 Sb. o mediaci, vyhlka . 277/2012 Sb. o zkoukch a odmn

 • innost od 1. 9. 2012

 • Vhody: as, finann spora, vztahy, dobrovolnost

 • 100 odst. 3 o. s. .: nazen prvn setkn s meditorem (odmnu plat stt 400 K za hodinu plus DPH)

 • Podobn pi neplnn soudnho rozhodnut 501 odst. 1 psm. a) ZZS


Ur en rodi ovstv

Uren rodiovstv

 • Matkou ena, kter porodila, i umle oplodnn 775

 • I. Manel do 300. dne po zniku manelstv, ev. nov manel 776

 • II. Souhlasn prohlen (i s umlm oplodnnm) 779, 782, 778

 • III. Soulo mezi 160 a 300. dnem ped porodem 783


P op en otcovstv

Popen otcovstv

 • 1. domnnka vyluuje popen biologickm otcem (nemanelem), a to i pi novm satku!

 • Popen otcovstv 6 ms. (subjektivn), 6 let (objektivn lhta)

 • Matka do esti msc 789

 • Nelze u umlho oplodnn! 787

 • Soud me povolit zmekn lhty! 792


Osvojen

Osvojen

 • Pechodn ustanoven 3035

 • Osvojit lze jakkoli star dt, a to i optovn (readopce)

 • Osvojenec dd v prvn td

 • Vylouen: nesluiteln choroba, nesvprvnost, registrovan partnerstv

 • Nutn: bezpodmnen souhlas manela, dtte starho 16 let, rodi (matka nejdve 6 tdn po porodu, otec a po porodu) 813 (zjevn nezjem 3 msce)


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

 • Nov povinnost informovat dt o osvojen do zahjen koln dochzky, prvo seznmit se se spisem 836, 838

 • Prvo dat utajen ped pvodn rodinou osvojovanho dtte 837

 • Po tech letech nelze osvojen zruit 840 odst. 2

 • M-li osvojen dt potomka, inky osvojen dopadaj i na n 834


Osvojen zletil ho

Osvojen zletilho

 • U ns do roku 1949

 • Nem vliv na pjmen, na potomky jen narod-li se pozdji, ddn v 1. skupin

 • 2 formy - obdoba nezletilho (prvn prava se pouije obdobn) 847

  - nikoli obdoba osvojen nezl.

  (vjimen, z dvod hodnch zvltnho zetele, je-li pro vechny pnosn) 848

 • Nevznik pbuzenstv, dn majetkov prva, zstvaj prva k pvodn rodin


Man elsk majetkov pr vo

Manelsk majetkov prvo

 • Obvykl vybaven rodinn domcnosti = soubor movitch vc, sloucch bn nezbytnm ivotnm potebm rodiny; nen rozhodn, zda jednotliv vci nle obma nebo jednomu z manel 698

 • Zkladn vybaven rodinn domcnosti = movit vci, bez nich nelze vst domcnost (povleen, ndob, lon prdlo) 1667

 • pi oputn domcnosti aloba o vydn vc 699

 • Rodinn zvod lenov rodiny podlejc se na obchodnm spchu firmy (nikoli korporace) na bezesmluvnm zklad, speciln typ obchodnho zvodu 700

 • Prodej rodinnho zvodu 338 zqa o. s. .


Hospoda en rodinn ho z vodu

Hospodaen rodinnho zvodu

 • Podl na zisku a na vcech smnnch 701

 • K pijet rozhodnut o pouit zisku nutn souhlas vtiny len rodiny

 • Nezbytn osobn povaha astenstv, za souhlasu vech lze pevst na jinho pbuznho 703

 • Pednost pi rozdlen nebo zcizen 704

 • Pi zruen, zcizen, zniku atd. prvo na vypodn podlu na zisku a prstcch 705, 706

 • Pednost m OZ, ale pozor na zvyklosti 707


Spr va majetku v sjm

Sprva majetku v SJM

 • Vkladov pravidla 1236 a 1239

 • Prvo k cel vci, jednomysln souhlas vech, nelze rozdlit, dokud spoleenstv trv

 • Do SJM nov pat i vnosy a dluhy z vlunho majetku a podl v obchodn spolenosti nebo drustvu (ledae nabyto vlun) 708 odst. 3, 711

 • Odlin smluven reim, nutn notsk zpis (zvltn seznam povede KN) 716

 • Zen SJM jen z vnch dvod 724

 • Po 3 letech fikce 741


Dluhy v man elstv

Dluhy v manelstv

 • Dluh ped svatbou zavazuje jen dlunka

 • Dluh za manelstv zavazuje oba manele 710

 • Vjimky - pokud se dluh tk vlunho majetku jednoho z manel a pesahuje vnos nebo pokud se manel stal dlunkem bez souhlasu a vdom druhho manela

 • Odmt-li manel souhlas, lze jej nahradit soudn 714

 • Jedn-li manel bez souhlasu druhho lze se dovolat neplatnosti 714 odst. 2


Exekuce proti sjm

Exekuce proti SJM

 • Dluh vznikl za manelstv ze SJM 731

 • Dluh vznikl proti vli manela - jen do ve vypodacho podlu 732

 • Do esti msc od zen SJM uspokojen ze SJM 733

 • Pokozen vitel pi zen nebo vylouen majetku ze SJM se mohou domhat uspokojen i z podlu druhho manela 734

 • Vypodnm SJM nesmj bt dotena prva tetch osob 737

 • Vypodn dluh plat jen mezi manely!


Vypo d n sjm

Vypodn SJM

 • Jako dnes 742

 • Investice z vlunho a do vlunho majetku 742 odst. 2

 • inky dohody ke dni zniku, u vc zapisujcch se do veejnch seznam a dnem zpisu 738

 • Vlastnick prvok vcem tvocm zkladn vybaven domcnosti 1667

 • Pozor na prva tetch osob 737


Bydlen man el

Bydlen manel

 • Obydl = msto, kde maj manel rodinnou domcnost 743

 • Bydlit = msto pro pijmn poty

 • d-li manel o peloen domcnosti, m mu druh manel vyhovt 743 odst. 2

 • Tituly k bydlen: spolen prvo njmu (zvazkov) a odvozen prvo bydlen (vlastnictv bytu i domu)

 • Povinnost zdret se veho, co by bydlen druhho znemonilo, ohrozilo i inilo nesluitelnm 747 (lze se dovolat neplatnosti)

 • Manel se mohou psemn dohodnout jinak


Dom c n sil

Domc nsil

 • V ppad nesnesitelnho souit kvli domcmu fyzickmu nebo duevnmu nsil

 • Soud me na nvrh dotenho manela (i rozvedenho) omezit i vylouit na uritou dobu jeho prvo bydlen 751

 • Analogicky se me domhat i jin osoba, kter ije spolu s manely (i rozvedenmi) v rodinn domcnosti (dt, prarodi) 753

 • Lze pout v ppad druha a druky nebo registrovanch partner 3021


Soudn ochrana

Soudn ochrana

 • Obecn soud navrhovatele 400 ZZS

 • Pslun soud navrhovatele

 • Od 16 let pln procesn zpsobilost 403 odst. 3

 • Rozhodnut do 48 hodin (pedbn opaten, vykonateln vydnm)

 • Lze nadit povinnost: opustit obydl, nezdrovat se, nevstupovat, nekontaktovat, nesledovat 405

 • Pedbn opaten trv msc, lze prodlouit

 • Pi podn odvoln pedlo soud nadzenmu soudu do 15 dn, ten rozhodne do 7 dn

 • stn jednn, po nm rozhodnut do 2 msc

 • Znik po maximln 6 mscch


Bydlen po rozvodu 1

Bydlen po rozvodu 1

 • Spolen prvo njmu 768 odst. 1, 2

 • Dohoda nebo zruen rozhodnutm soudu

 • Soud me rozhodnout o nhradnm bydlen

 • Jestlie nerozhodne, prvo bydlet nejdle jeden rok

 • M-li v pe nezletil dt, me soud zaloit prvo bydlen


Bydlen po rozvodu 2

Bydlen po rozvodu 2

 • Odvozen prvo bydlen 769, 770

 • Dohoda nebo manel se silnjm prvem me dat vysthovn

 • Soud rozhodne o povinnosti se vysthovat

 • M-li v pe nezletil dt, me soud zaloit prvo bydlen


Bydlen po smrti man ela

Bydlen po smrti manela

 • U spolenho prva njmu njemcem peiv manel 766

 • U odvozenho prva bydlen znik prva bydlen 767

 • To neplat, nelze-li spravedliv dat, aby pozstal manel dm i byt opustil

 • Peuje-li o nezletil dt, me soud zdit vcn bemeno


Nepominuteln d dicov

Nepominuteln ddicov

 • Dti zstavitele 1642 a 1618

 • Zletil potomek mus zskat minimln z podlu

 • Nezletil mus zskat minimln zkonnho podlu

 • Nelze podmnit ani zatit odkazy 1644

 • Pokud je zstavitel pomine, nemaj prvo na pozstalost, ale jen na vplatu podlu v penzch 1654


Kdo ned d

Kdo nedd?

 • Kdo se dopustil myslnho inu proti zstaviteli, jeho pedku, potomku i manelovi 1481

 • Kdo se dopustil zavrenhodnho inu proti zstavitelov zvti

 • Manel, byl-li podn nvrh na rozvod pro domc nsil

 • Rodi, pokud byl zbaven rodiovsk odpovdnosti pro zneuvn


Vyd d n

Vyddn

 • Krajn monost, jen pro dti 1646

 • Jen toho, kdo neposkytl potebnou pomoc v nouzi,

 • neprojevuje opravdov zjem, jak by projevovat ml,

 • byl odsouzen pro trestn in spchan za okolnost svdcch o jeho zvrhl povaze,

 • trvale vede nezzen ivot


D d n ze z kona

Ddn ze zkona

 • I. tda dti a manel, kad stejn

 • II. tda manel (1/2), rodie a osoby spoluijc a spolupeujc posledn rok

 • III. tda sourozenci a osoby spoluijc

 • IV. tda prarodie zstavitele

 • V. tda prarodie rodi

 • VI. tda dti dt sourozenc a dti prarodi

 • Nedd-li nikdo, dd stt 1634


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Bez rodiny se lovk chvje zimou v nekonenm vesmru!

Andr Murois


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Dkuji za pozornost.

JUDr. Daniela Kovov


 • Login