Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014. JUDr. Daniela Kovářová Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00 www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz. O čem bude řeč. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

Download Presentation

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Rodinn prvo po 1. lednu 2014Semin pro advokty dne 24. 4. 2014

JUDr. Daniela Kovov

Praha 3, Pemyslovsk 2346/11, 130 00

www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz


O em bude e

O em bude e

 • Nov obansk zkonk (zkon . 89/2012 Sb.)

 • Zkon o zvltnch zench soudnch (zkon . 292/2013 Sb.)

 • Novinky v rodinnch vztazch (manel, rodie, dti)

 • Vyivovac povinnosti, styk s dtmi

 • Manelsk majetkov prvo

 • Bydlen manel, bydlen po rozvodu


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Od nepamti ili lid v rodinch. Nevme o dnm obdob, ve kterm tomu tak nebylo.

A nevme o dnch lidech, kte by dokzali rodinu nm jinm nahradit.

Margaret Mead, antropoloka


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

 • Do 2013: 131paragraf (zkon o rodin, obansk zkonk - spolen jmn manel a bydlen)

 • Od 2014:322paragraf(st druh NOZ)


Dopad rodinn ho pr va v noz

Dopad rodinnho prva v NOZ

 • st druh 655 a 975

 • Manel, rozveden manel, rodie a dti, rodiovstv a matestv, poprn otcovstv

 • Pro registrovan partnery plat jen obecn st, absolutn a relativn majetkov prva 3020

 • Nepojmenovan rodiny (druh a druka) jen nroky nesezdan matky, vjimka 885

 • Nelze pout: ddn, vyivovac povinnost, rodinn zvod, pspvek na domcnost, spolen jmn manel, bydlen.


Nepojmenovan rodina

Nepojmenovan rodina

 • Majoritn st spolenosti

 • Vztahy prvem opomjen, by spolenost a socilnmi dvkami podporovan

 • Neupraven majetkov pomry

 • dn ddn, chybjc prava bydlen, prv a povinnost


Nov pojmy

Nov pojmy

 • vagrovstv- vztah mezi manelem a pbuznmi druhho manela; zanikne-li smrt manelstv, vagrovstv nezanik 774

 • Pbuzenstv - vztah zaloen na pokrevnm poutu (me vzniknout i osvojenm nebo umle medicnsky) 771 an.

 • Saten obad - petrvv forma crkevn i obansk

 • Pipojovan pjmen - nvrat do esti msc po rozvodu

 • Co je to rodina?


Rodina podle noz

Rodina podle NOZ


690 noz

690 NOZ

Uspokojovn poteb rodiny

Kad z manel pispv na poteby ivota rodiny a poteby rodinn domcnosti podle svch osobnch a majetkovch pomr, schopnost a monost tak, aby ivotn rove vech len rodiny byla zsadn srovnateln. Poskytovn majetkovch plnn m stejn vznam jako osobn pe o rodinu a jej leny.


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Vldni rodin, jako bys vail malou rybku velmi jemn.

nsk pslov


Vznik man elstv

Vznik manelstv

 • Ohlky snoubenci uvedou, e jim nejsou znmy pekky 665

 • Omezen vku 672 odst. 2 (16 let), ale teoretick monost i dve (je-i schopen se sm ivit a obstarat si sv zleitosti; resp. je-li to z vnch dvod v zjmu nezletilho) 37 odst. 1

 • Satek v zastoupen nevyaduje zmocnnce stejnho pohlav 669


Man elsk povinnosti

Manelsk povinnosti

 • Rovn prva a rovn povinnosti 687

 • Manel jsou si povinni ctou, jsou povinni t spolu, bt si vrni, vzjemn respektovat svou dstojnost, podporovat se, udrovat rodinn spoleenstv, vytvet zdrav rodinn prosted a spolen peovat o dti 687

 • Lze pipojit jen jedno pjmen 660 - 662


Nov pr va a povinnosti

Nov prva a povinnosti

 • Manel m prvo, aby mu druh manel sdlil daje o pjmech, stavu svho jmn, pracovnch, studijnch aj. innostech 688

 • Manel je povinen pi volb pracovnch, studijnch aj. innostech brt zetel na zjem rodiny, druhho manela a nezletilho dtte 689

 • O zleitostech rodiny, vetn volby umstn rodinn domcnosti se maj manel dohodnout 692 odst. 1

 • Manel spolu neij, netvo-li manelsk i rodinn spoleenstv, bez ohledu na to, zda vedou spolenou domcnost, pokud alespo jeden nechce obnovit spolen souit 758


Uspokojov n pot eb rodiny

Uspokojovn poteb rodiny

 • Kad z manel podle svch monost a majetkovch pomr, aby byla ivotn rove rodiny zsadn srovnateln 690

 • Manel se v zleitostech rodiny vzjemn zastupuj 693, 696

 • Jednn jednoho zavazuje druhho spolen a nerozdln

 • To neplat, pokud pedem manel sdlil tet osob, e s jednnm manela nesouhlas 694 odst. 1

 • Vylouen nsledk takovho jednn lze vysoudit 694 odst. 2

 • Pro SJM speciln prava !! 695


Rozvod

Rozvod

 • Je-li souit hluboce, trvale a nenapraviteln rozvrceno a nelze oekvat jeho obnoven 755

 • Soud zamtne, pokud je v rozporu se zjmy nezletilho dtte nebo manela, kter se na rozvratu pevn nepodlel

 • Sporn rozvod zjiuje se dvod

 • Nesporn rozvod trvajc rok, est msc spolu manel neij, dohoda o dtech, majetku a bydlen 757(psemn dohoda, podpisy oveny)


Nov civiln proces

Nov civiln proces

 • Zkon o zvltnch zench soudnch . 292/2013 Sb.

 • Pedbn opaten, nezletil, rodina, osvojen, mezinrodn nosy, vkon rozhodnut

 • Neplat povinnost tvrzen ani bemeno

 • Soud odpovd za zjitn stavu vci

 • Lze zahjit i bez nvrhu

 • Soud me pekroit nvrhy stran

 • pln apelace

 • Neplat se nklady zen (jen vjimky)

 • Zsada vyhledvac a oficiality


Zen o rozvod man elstv

zen o rozvod manelstv

 • Hlava V. zen ve vcech rodinn prvnch (manelsk a partnersk, domc nsil, uren a popen rodiovstv, pedbn opaten, osvojen, vkon rozhodnut)

 • Mstn pslunost posledn spolen bydlit 383 ZZS

 • Nvrh manela nebo spolen nvrh 384 ZZS

 • Ke spolenmu nvrhu se lze pipojit

 • Jestlie soud schvl dohodu, nelze podat odvoln

 • Soud nad jednn a astnky vyslechne 389 ZZS

 • Soud vede astnky k dohod a usiluje o smen


Nezletil d t pr va

Nezletil dt - prva

 • Dt m prvo na informace a na vlastn nzor, m prvo vyjdit se ke kadmu rozhodnut, kter se ho tk 867

 • Rodie a soud maj povinnost nzor zjistit 867, 875

 • Rodie a soud maj povinnost brt jeho nzor v vahu 875 odst. 2, 880 odst. 2

 • Rodi a dt jsou si povinni pomoc, podporou a ohledem na svou dstojnost 883

 • Ohled na nzor, schopnosti a nadn dtte pi volb povoln 880 odst. 2

 • Zkladn korektiv zjem dtte 875


Nezletil d t povinnosti

Nezletil dt - povinnosti

 • Rodi a dt jsou si povinni pomoc, podporou a ohledem na svou dstojnost 883

 • Dt je povinno dbt svch rodi 857

 • Rodie mohou pout vchovn prostedky v podob a me pimen okolnostem 884 odst. 2

 • Povinnost dtte podlet se na pi o chod domcnosti vlastn prac, pop. penitmi pspvky 886 odst. 2

 • Povinnost dtte poddit se vchovnm opatenm rodi 856 odst. 2


Rodi ovsk povinnosti

Rodiovsk povinnosti

 • Prvo na styk dtte s rodiem 888

 • Povinnost zdret se veho, co vchovu a vztah k rodim ztuje 888

 • Povinnost vzjemn si sdlit ve podstatn, co se tk dtte a jeho zjm 890

 • Pi rozhodovn o vzdln dtte a jeho pracovnm uplatnn jsou rodie povinni vzt v vahu jeho nzor, schopnosti a nadn 880 odst. 2


Zen ve v cech d t

zen ve vcech dt

 • 452 a 497 ZZS

 • Obecn soud nezletilho dtte

 • Dt zastoupeno opatrovnkem, pokus o smr

 • Soud rozhoduje s nejvtm urychlenm 471 odst. 2

 • Pedbn vykonatelnost: vivn, vchovn opaten s odntm z pe rodim, mezinrodn nosy

 • Zmna pomr - nov zen 475 odst. 2

 • Schvlenou dohodu nelze napadnout odvolnm


Druhy v ivn ho

Druhy vivnho

 • Dti (stejn ivotn rove jako rodie) 915

 • Potomci a pedkov (slun viva) 910

 • Manel (stejn ivotn rove) 697

 • Rozveden manel (pimen viva) 760

 • Rozveden manel, kter nezavinil rozvrat

 • Neprovdan matka (vbavika, pimen pspvek, maximln 2 roky) 920

 • Nklady na provoz domcnosti 690

 • Prvo na zaopaten po smrti 1665


V ivn mezi leny rodiny

Vivn mezi leny rodiny

 • Zruen korektiv dobrch mrav

 • Pedci a potomci maj vzjemnou vyivovac povinnost 910

 • Vivn lze piznat, jestlie oprvnn nen schopen se sm ivit 911

 • ivotn rove dtte m bt zsadn shodn s ivotn rovn rodi 915 odst. 1

 • Dt je povinno zajistit svm rodi slunou vivu 915 odst. 2

 • Vt poet povinnch pomrn povinnost


V ivn mezi rozveden mi

Vivn mezi rozvedenmi

 • Manel neschopen se sm ivit, neschopnost m pvod v manelstv - pimen vyivovac povinnost, lze-li to na nm spravedliv povaovat 760

 • Trvn manelstv, doba po rozvodu, odmtnut pimenho zamstnn, dn hospodaen s vlastnm majetkem, podl na veden domcnosti, trestn in vi manelovi

 • Sankn vivn: maximln ti roky pro toho, kdo se na rozvratu pevn nepodlel, nikoli agresor domcho nsil 762


V ivn na nezletil d t

Vivn na nezletil dt

 • Schopnosti, monosti a majetkov pomry povinnho/oprvnn poteby nezletilho (pedkov - potomci) 913

 • dn spodn ani horn hranice (tabulky)

 • Vpoet z istho celkovho pjmu

 • Nespolupracujc OSV fikce 25 nsobku ivotnho minima (85.250 K) 916

 • Zbaven rodie rodiovsk odpovdnosti nem vliv a jeho vyivovac povinnost 874

 • Prvo na vivn i pi vlastnictv majetku 912


Pr vo na zaopat en

Prvo na zaopaten

 • Neddc nepominuteln ddic prvo na nutn zaopaten 1665

 • Thotn vdova a matka dtte nutn viva do konce 6. tdne po porodu

 • Manel - slun viva do 6. tdne a vlastnick prvo k vcem tvocm zkladn vybaven domcnosti 1666

 • Rodi nutn zaopaten 1668


Styk s d t tem

Styk s dttem

 • Jde o osobn prvo 887

 • Lze urit podmnky styku, povinnost rodi spolupracovat 888, 891

 • Bezdvodn brnn ve styku je zmnou pomr 889

 • Podvn informac vzjemn 890

 • prvo na styk s pbuznmi a dalmi blzkmi osobami (prarodie a sourozenci) 927


Majetek d t te

Majetek dtte

 • Povinnost rodi peovat o jmn dtte jako dn hospodi 896

 • Odpovdnost za kodu, i trestnprvn

 • K prvnmu jednn nutn souhlas soudu

 • Zisk nle dtti, pjmy primrn na vivu 900, lze poadovat hradu nklad 902 i odmnu 903

 • Pi prohlen padku znik povinnosti 901 ?!?


Sv ensk fond

Svensk fond

 • Majetkov soubor, kter vlastnk vylen pro urit el (nikoli podnikatelsk) a ten sv sprvci (statutem ve form veejn listiny, smlouvou se sprvcem, ddickou smlouvou nebo zvt) 1448

 • Oddlen a nezvisl vlastnictv, vlastnm jmnem na oddlen et

 • Obmylen ten, komu je ureno plnn z fondu, ur zakladatel nebo svensk sprvce


V kon rozhodnut v zz s

Vkon rozhodnut v ZZS

 • 3 pododdly: vivn, prava pomr a pe o dt 497 an. ZZS

 • Pslun soud nezletilho, u mezinrodnch nos soud, kter rozhodnut vydal

 • Soud psemn vyzve, ev. pod OSPOD snaha o dobrovoln plnn 501

 • Nazen vkonu pokuty do ve 50.000 K, navrcen dtte, setkn s meditorem, pln reimu, styk pod dohledem, setkn s pedopsychologem, odnt dtte

 • Doruen rozhodnut a pi vkonu 504


Mediace

Mediace

 • Zkon . 202/2012 Sb. o mediaci, vyhlka . 277/2012 Sb. o zkoukch a odmn

 • innost od 1. 9. 2012

 • Vhody: as, finann spora, vztahy, dobrovolnost

 • 100 odst. 3 o. s. .: nazen prvn setkn s meditorem (odmnu plat stt 400 K za hodinu plus DPH)

 • Podobn pi neplnn soudnho rozhodnut 501 odst. 1 psm. a) ZZS


Ur en rodi ovstv

Uren rodiovstv

 • Matkou ena, kter porodila, i umle oplodnn 775

 • I. Manel do 300. dne po zniku manelstv, ev. nov manel 776

 • II. Souhlasn prohlen (i s umlm oplodnnm) 779, 782, 778

 • III. Soulo mezi 160 a 300. dnem ped porodem 783


P op en otcovstv

Popen otcovstv

 • 1. domnnka vyluuje popen biologickm otcem (nemanelem), a to i pi novm satku!

 • Popen otcovstv 6 ms. (subjektivn), 6 let (objektivn lhta)

 • Matka do esti msc 789

 • Nelze u umlho oplodnn! 787

 • Soud me povolit zmekn lhty! 792


Osvojen

Osvojen

 • Pechodn ustanoven 3035

 • Osvojit lze jakkoli star dt, a to i optovn (readopce)

 • Osvojenec dd v prvn td

 • Vylouen: nesluiteln choroba, nesvprvnost, registrovan partnerstv

 • Nutn: bezpodmnen souhlas manela, dtte starho 16 let, rodi (matka nejdve 6 tdn po porodu, otec a po porodu) 813 (zjevn nezjem 3 msce)


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

 • Nov povinnost informovat dt o osvojen do zahjen koln dochzky, prvo seznmit se se spisem 836, 838

 • Prvo dat utajen ped pvodn rodinou osvojovanho dtte 837

 • Po tech letech nelze osvojen zruit 840 odst. 2

 • M-li osvojen dt potomka, inky osvojen dopadaj i na n 834


Osvojen zletil ho

Osvojen zletilho

 • U ns do roku 1949

 • Nem vliv na pjmen, na potomky jen narod-li se pozdji, ddn v 1. skupin

 • 2 formy - obdoba nezletilho (prvn prava se pouije obdobn) 847

  - nikoli obdoba osvojen nezl.

  (vjimen, z dvod hodnch zvltnho zetele, je-li pro vechny pnosn) 848

 • Nevznik pbuzenstv, dn majetkov prva, zstvaj prva k pvodn rodin


Man elsk majetkov pr vo

Manelsk majetkov prvo

 • Obvykl vybaven rodinn domcnosti = soubor movitch vc, sloucch bn nezbytnm ivotnm potebm rodiny; nen rozhodn, zda jednotliv vci nle obma nebo jednomu z manel 698

 • Zkladn vybaven rodinn domcnosti = movit vci, bez nich nelze vst domcnost (povleen, ndob, lon prdlo) 1667

 • pi oputn domcnosti aloba o vydn vc 699

 • Rodinn zvod lenov rodiny podlejc se na obchodnm spchu firmy (nikoli korporace) na bezesmluvnm zklad, speciln typ obchodnho zvodu 700

 • Prodej rodinnho zvodu 338 zqa o. s. .


Hospoda en rodinn ho z vodu

Hospodaen rodinnho zvodu

 • Podl na zisku a na vcech smnnch 701

 • K pijet rozhodnut o pouit zisku nutn souhlas vtiny len rodiny

 • Nezbytn osobn povaha astenstv, za souhlasu vech lze pevst na jinho pbuznho 703

 • Pednost pi rozdlen nebo zcizen 704

 • Pi zruen, zcizen, zniku atd. prvo na vypodn podlu na zisku a prstcch 705, 706

 • Pednost m OZ, ale pozor na zvyklosti 707


Spr va majetku v sjm

Sprva majetku v SJM

 • Vkladov pravidla 1236 a 1239

 • Prvo k cel vci, jednomysln souhlas vech, nelze rozdlit, dokud spoleenstv trv

 • Do SJM nov pat i vnosy a dluhy z vlunho majetku a podl v obchodn spolenosti nebo drustvu (ledae nabyto vlun) 708 odst. 3, 711

 • Odlin smluven reim, nutn notsk zpis (zvltn seznam povede KN) 716

 • Zen SJM jen z vnch dvod 724

 • Po 3 letech fikce 741


Dluhy v man elstv

Dluhy v manelstv

 • Dluh ped svatbou zavazuje jen dlunka

 • Dluh za manelstv zavazuje oba manele 710

 • Vjimky - pokud se dluh tk vlunho majetku jednoho z manel a pesahuje vnos nebo pokud se manel stal dlunkem bez souhlasu a vdom druhho manela

 • Odmt-li manel souhlas, lze jej nahradit soudn 714

 • Jedn-li manel bez souhlasu druhho lze se dovolat neplatnosti 714 odst. 2


Exekuce proti sjm

Exekuce proti SJM

 • Dluh vznikl za manelstv ze SJM 731

 • Dluh vznikl proti vli manela - jen do ve vypodacho podlu 732

 • Do esti msc od zen SJM uspokojen ze SJM 733

 • Pokozen vitel pi zen nebo vylouen majetku ze SJM se mohou domhat uspokojen i z podlu druhho manela 734

 • Vypodnm SJM nesmj bt dotena prva tetch osob 737

 • Vypodn dluh plat jen mezi manely!


Vypo d n sjm

Vypodn SJM

 • Jako dnes 742

 • Investice z vlunho a do vlunho majetku 742 odst. 2

 • inky dohody ke dni zniku, u vc zapisujcch se do veejnch seznam a dnem zpisu 738

 • Vlastnick prvok vcem tvocm zkladn vybaven domcnosti 1667

 • Pozor na prva tetch osob 737


Bydlen man el

Bydlen manel

 • Obydl = msto, kde maj manel rodinnou domcnost 743

 • Bydlit = msto pro pijmn poty

 • d-li manel o peloen domcnosti, m mu druh manel vyhovt 743 odst. 2

 • Tituly k bydlen: spolen prvo njmu (zvazkov) a odvozen prvo bydlen (vlastnictv bytu i domu)

 • Povinnost zdret se veho, co by bydlen druhho znemonilo, ohrozilo i inilo nesluitelnm 747 (lze se dovolat neplatnosti)

 • Manel se mohou psemn dohodnout jinak


Dom c n sil

Domc nsil

 • V ppad nesnesitelnho souit kvli domcmu fyzickmu nebo duevnmu nsil

 • Soud me na nvrh dotenho manela (i rozvedenho) omezit i vylouit na uritou dobu jeho prvo bydlen 751

 • Analogicky se me domhat i jin osoba, kter ije spolu s manely (i rozvedenmi) v rodinn domcnosti (dt, prarodi) 753

 • Lze pout v ppad druha a druky nebo registrovanch partner 3021


Soudn ochrana

Soudn ochrana

 • Obecn soud navrhovatele 400 ZZS

 • Pslun soud navrhovatele

 • Od 16 let pln procesn zpsobilost 403 odst. 3

 • Rozhodnut do 48 hodin (pedbn opaten, vykonateln vydnm)

 • Lze nadit povinnost: opustit obydl, nezdrovat se, nevstupovat, nekontaktovat, nesledovat 405

 • Pedbn opaten trv msc, lze prodlouit

 • Pi podn odvoln pedlo soud nadzenmu soudu do 15 dn, ten rozhodne do 7 dn

 • stn jednn, po nm rozhodnut do 2 msc

 • Znik po maximln 6 mscch


Bydlen po rozvodu 1

Bydlen po rozvodu 1

 • Spolen prvo njmu 768 odst. 1, 2

 • Dohoda nebo zruen rozhodnutm soudu

 • Soud me rozhodnout o nhradnm bydlen

 • Jestlie nerozhodne, prvo bydlet nejdle jeden rok

 • M-li v pe nezletil dt, me soud zaloit prvo bydlen


Bydlen po rozvodu 2

Bydlen po rozvodu 2

 • Odvozen prvo bydlen 769, 770

 • Dohoda nebo manel se silnjm prvem me dat vysthovn

 • Soud rozhodne o povinnosti se vysthovat

 • M-li v pe nezletil dt, me soud zaloit prvo bydlen


Bydlen po smrti man ela

Bydlen po smrti manela

 • U spolenho prva njmu njemcem peiv manel 766

 • U odvozenho prva bydlen znik prva bydlen 767

 • To neplat, nelze-li spravedliv dat, aby pozstal manel dm i byt opustil

 • Peuje-li o nezletil dt, me soud zdit vcn bemeno


Nepominuteln d dicov

Nepominuteln ddicov

 • Dti zstavitele 1642 a 1618

 • Zletil potomek mus zskat minimln z podlu

 • Nezletil mus zskat minimln zkonnho podlu

 • Nelze podmnit ani zatit odkazy 1644

 • Pokud je zstavitel pomine, nemaj prvo na pozstalost, ale jen na vplatu podlu v penzch 1654


Kdo ned d

Kdo nedd?

 • Kdo se dopustil myslnho inu proti zstaviteli, jeho pedku, potomku i manelovi 1481

 • Kdo se dopustil zavrenhodnho inu proti zstavitelov zvti

 • Manel, byl-li podn nvrh na rozvod pro domc nsil

 • Rodi, pokud byl zbaven rodiovsk odpovdnosti pro zneuvn


Vyd d n

Vyddn

 • Krajn monost, jen pro dti 1646

 • Jen toho, kdo neposkytl potebnou pomoc v nouzi,

 • neprojevuje opravdov zjem, jak by projevovat ml,

 • byl odsouzen pro trestn in spchan za okolnost svdcch o jeho zvrhl povaze,

 • trvale vede nezzen ivot


D d n ze z kona

Ddn ze zkona

 • I. tda dti a manel, kad stejn

 • II. tda manel (1/2), rodie a osoby spoluijc a spolupeujc posledn rok

 • III. tda sourozenci a osoby spoluijc

 • IV. tda prarodie zstavitele

 • V. tda prarodie rodi

 • VI. tda dti dt sourozenc a dti prarodi

 • Nedd-li nikdo, dd stt 1634


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Bez rodiny se lovk chvje zimou v nekonenm vesmru!

Andr Murois


Rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Dkuji za pozornost.

JUDr. Daniela Kovov


 • Login