Vzd l v n nutri n ch odborn k
Download
1 / 13

Vzdělávání nutričních odborníků - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vzdělávání nutričních odborníků. Mgr. Ing. Diana Chrpová, Vedoucí oboru DNT a NA VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha. Zákon 96/2004 Sb. § 15 Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta. Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta se získává absolvováním

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Vzdělávání nutričních odborníků

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vzdlvn nutrinch odbornk

Mgr. Ing. Diana Chrpov,

Vedouc oboru DNT a NA

VOZ a SZ 5. kvtna, Praha


Zkon 96/2004 Sb. 15 Odborn zpsobilost k vkonu povoln nutrinho terapeuta

 • Odborn zpsobilost k vkonu povoln nutrinho terapeuta se zskv absolvovnm

  a) akreditovanho zdravotnickho bakalskho studijnho oboru pro ppravu nutrinch

  terapeut,

  b) tletho studia v oboru diplomovan dietn sestra na vych zdravotnickch kolch,

  pokud bylo studium prvnho ronku zahjeno nejpozdji ve kolnm roce 2004/2005,

  c) nejmn tletho studia v oboru diplomovan nutrin terapeut na vych zdravotnickch

  kolch, nebo

  d) stedn zdravotnick koly v oboru dietn sestra, pokud bylo studium prvnho ronku

  zahjeno nejpozdji ve kolnm roce 2004/2005.

  (2) Nutrin terapeut, kter zskal odbornou zpsobilost podle odstavce 1 psm. d), me

  vykonvat sv povoln bez odbornho dohledu a po 3 letech vkonu povoln nutrinho

  terapeuta. Do t doby mus vykonvat sv povoln pouze pod odbornm dohledem.

  (3) Za vkon povoln nutrinho terapeuta se povauje innost v rmci preventivn pe na

  seku klinick viva a specifick oetovatelsk pe zamen na uspokojovn nutrinch

  poteb. Dle se nutrin terapeut ve spoluprci s lkaem podl na lebn a diagnostick pi

  v oboru klinick viva.


32 Odborn zpsobilost k vkonu povoln nutrinho asistenta

(1) Odborn zpsobilost k vkonu povoln nutrinho asistenta se zskv absolvovnm

stedn zdravotnick koly v oboru nutrin asistent.

(2) Za vkon povoln nutrinho asistenta se povauje innost v rmci specifick oetovatelsk pe pod odbornm dohledem nutrinho terapeuta. Dle se nutrin asistent ve spoluprci s lkaem podl na preventivn, lebn a diagnostick pi v oboru klinick viva.


Vyhlka . 55/2011 14 Nutrin terapeut

(1) Nutrin terapeut vykonv innosti uveden v 3 odst. 1 a poskytuje specifickou oetovatelskou pi pi zabezpeovn nutrinch poteb pacient v oblasti preventivn a lebn vivy. Pitom bez odbornho dohledu a bez indikace v souladu s diagnzou stanovenou lkaem zejmna me

a) zpracovvat a vyhodnocovat nutrin anamnzu, u pacient v zvanch stavech provdt bilanci stravy pijman sty, navrhovat lkai, ppadn veobecn seste nebo porodn asistentce zmny v pedepsan diet, zpsobu pjmn stravy i doplnn potravinovmi doplky,

b) provdt vyeten nutn ke zjitn stavu vivy pacient,

c) kontrolovat, metodicky vst a organizovat ppravu stravy v souladu s poznatky zdrav a lebn vivy, zejmna ve stravovacch provozech zdravotnickch zazen a v ppad specilnch diet stravu pipravovat,


d) sestavovat jdeln plny a pedpis stravy pro jednotliv diety i pro cel zdravotnick zazen, vetn propot biologick a energetick hodnoty diet,

e) provdt poradenstv a edukaci jedinc, rodin a skupin v oblasti zdrav a lebn vivy, vetn doporuen vhodnch vivovch doplk,

f) pejmat, kontrolovat a ukldat liv ppravky10), manipulovat s nimi a zajiovat jejich dostatenou zsobu,

g) pejmat, kontrolovat a ukldat zdravotnick prostedky11)

a prdlo, manipulovat s nimi a zajiovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatenou zsobu.

(2) Nutrin terapeut me sestavovat bez odbornho dohledu na zklad indikace lkae individuln jdeln plny, vetn propot biologick a energetick hodnoty diet.


33 Nutrin asistent

( 1) Nutrin asistent vykonv innosti podle 3 odst. 2 a dle pod odbornm dohledem nutrinho terapeuta v souladu s diagnzou stanovenou lkaem poskytuje specifickou oetovatelskou pi pi zabezpeen nutrinch poteb pacient v oblasti preventivn a lebn vivy; pitom zejmna me

a) zpracovvat nutrin propoty,

b) zpracovat dokumentaci o nutrinm pjmu pacient,

c) posuzovat stav vivy u pacient s nekomplikovanm onemocnnm,

d) sestavovat pedpis stravy pro jednotliv diety a cel zdravotnick zazen nebo zazen sociln pe,

e) pipravovat stravu v souladu s poznatky zdrav a lebn vivy,

f) vykonvat v rozsahu sv odborn zpsobilosti innosti pi edukaci jedinc, rodin a skupin v oblasti zdrav vivy a lebn vivy,


g) vykonvat v rozsahu sv odborn zpsobilosti innosti pi pejmn, kontrole, manipulaci a uloen livch ppravk10),

h) vykonvat v rozsahu sv odborn zpsobilosti innosti

pi pejmn, kontrole a uloen zdravotnickch prostedk11) a prdla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajitn jejich dostaten

zsoby.

(2) Nutrin asistent me sestavovat pod odbornm

dohledem nutrinho terapeuta a na zklad indikace

lkae individuln jdeln plny, vetn propot biologick a energetick hodnoty diet u pacient s nekomplikovanm onemocnnm.


Nov nvrhy

 • NA ukonit bez nhrady!

  X

 • Uplatnn hlavn ve velkch stravovacch provozech nemocnic kdo bude vykonvat tuto profesi pak? Zauen kuchai??

 • Zruit dohled! samostatn odborn nutrin pracovnk pro stravovac provozy zdravotnch, zdravotn socilnch zazen a kolnch zazen M, Z, S, menzy (na tuto pozici nen nutno studovat 7 let!)

 • Poslit, resp. pidat kompetence provoznmanaersk na rove absolvent Stednch hotelovch kol - uplatnn ve stednch technickohospodskch funkcch nap. v provozovnch spolenho stravovn. Jsou pipraveni vykonvat odborn gastronomick innosti provozn, marketingov, obchodn podnikatelsk a dc.


Profese DIETETIK degradace na NA stravovac provoz kam zmizely edukan kompetence!!!

 • Pracovnk pln kompetentn garantovat dietn sloky nutrinho plnu!

 • sestavuje receptury a jdeln lstky pro ppravu dietnho stravovn, podle stanovench nutrinch parametr

 • upravuje receptury a jdeln lstky podle poteb naplnn stanovench nutrinch hodnot,

 • kontroluje dodren a efektivitu technologickch postup pro ppravu dietnho stravovn,

 • garantuje dietn sloku nutrinho plnu a to jak skupinovho tak individulnho

 • hodnot organoleptickou kvalitu pipraven dietn stravy,

 • vyhodnocuje ekonomick parametry dietn stravy a navrhuje na podklad tchto hodnocen optimln sortiment surovin


Nvrh pro Bc. (toto m nyn i VO)

 • provdt vyeten nutn ke zjitn stavu vivy pacient,

 • zpracovvat a vyhodnocovat nutrin anamnzu, vetn laboratornch hodnot

 • stanovit pln nutrin pe,

 • navrhovat dietu, ppadn jej zmnu, vetn doplnn potravinovmi doplky, ppravky enterln vivy

 • sestavovat individuln nutrin plny, vetn bilannch hodnocen,

 • stanovovat parametry a metodicky vst ppravu stravy v ppad specilnch diet,

 • provdt poradenstv a edukaci jedinc, rodin a skupin v oblasti zdrav a lebn vivy, nutrin pe, vetn doporuen vhodnch vivovch doplk.


 • Vzdlavatel nutrinch obor VO - nesouhlasn stanovisko!

 • Velk nemocnice Bc. (nutrin specialista)- viva v tkch stavech ARO, JIP, metabolick jednotky + pm pe o pacienta

  VO (nutrin terapeut) pm pe o pacienta, komunikace se stravovacm provozem

  NA (nutrin asistent) stravovac provoz

 • Men zazen naprosto postaujc univerzln NT z VO pm innost + stravovac provoz


 • Poteba peliv a co nejzodpovdnji zmapovat tern VO NT je dan

 • Neukvapit se zodpovdn a co nejobjektivnji zhodnotit budoucnost profes nutrinch odbornk

 • Uplatnn t na poli prevence (NA + NT z VO), kter je skutenmi nutrinmi odbornky netknut

  (samozvan poradci pro vivu absolventi vkendovch kurz pochybn rovn)

 • Kvalitn prevence snen finannch nklad na zdravotn pi!!!!

 • Personln vyhlka opt neprola koho bude chtt zamstnvat tern Bc. nebo VO???


S pnm pknho dne dkuji za pozornost


ad
 • Login