Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa
Download
1 / 14

Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa. Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 12.11.2010. Näkökulma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa' - kenny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa

Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 12.11.2010


N k kulma
Näkökulma

 • VTV perustuslaissa säädetty ylin kansallinen ulkoinen tarkastusviranomainen, joka tekee valtiontalouden tilintarkastusta, laillisuustarkastusta ja tuloksellisuustarkastusta sekä toimii vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvojana

 • VTV:n vuosikertomus eduskunnalle K 20/2010 vp.

  • julkisen sektorin konserniohjaus osana uutta Suomi –strategiaa

  • tietojohtamisella merkittävä rooli siinä

  • => HE 246/2010 vp. laiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta vasta rakenteellinen alku, sisältö ja tiedon ja tietoprosessien johtaminen tarvitaan jatkossa mukaan entistä vahvemmin

 • VTV:n suorittaman ulkoisen tarkastuksen kohteena laajalti myös informaatiohallinto ja ICT-toiminta

  • esim. sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-hankkeet ja –arkkitehtuuri (valmistuu 2010 lopulla)


Tietojohtamisen 5 haastetta julkishallinnossa
Tietojohtamisen 5 haastetta julkishallinnossa

 • 1. Tietojohtamisen antamia mahdollisuuksia ei ole vielä riittävästi hahmotettu

 • 2. Tietojohtaminen ei ole vielä tarvittavalla painoarvolla hallintopolitiikan asialistalla

 • 3. Tietojohtamista ei ole riittävästi ajanmukaisesti vastuutettu

 • 4. Julkisjohtajat eivät osaa riittävästi tietojohtamista, ICT-hallintaa ja informaatio-oikeuden perusteita

 • 5. Hallinnon rakenteet eivät vastaa informaatiohallinnon ja tietojohtamisen aikakauden tarpeita


Tietojohtaminen suomen pirullisiin haasteisiin vastaamisessa
Tietojohtaminen Suomen pirullisiin haasteisiin vastaamisessa:

Kokonaisveroaste ja julkisten palveluiden kehitys

Lähde: Kinnunen ja Kostiainen: BoF Online 1/2010


Miten tietojohtaminen auttaa n ihin vastaamisessa
Miten tietojohtaminen auttaa näihin vastaamisessa vastaamisessa:

 • Tietoperusteinen politiikka => vaikuttavuus ja tehokkuus

 • Tuloksellisempi palveluiden järjestäminen

  • vertailukehikko palveluiden kehittäjille ja kansalaisille

  • tuottavuus =>

  • prosessien tehokkuus

   • tieto liikkuu ja sitä voidaan tehokkaasti ilman tarpeettomia prosessointikustannuksia hyödyntää

   • uusi tapa tehdä työtä; kokousten määrä ja laatu

   • tiedosta ja tietovirrasta syntyvät innovaatiot

 • Vaikuttavammat palvelu-ja interventio- sekä muut toimintamuodot => tieto- ja näyttöperusteinen lähestymistapa

  • vaikuttavuus ja kustannustehokkuus

  • edellyttää tiedon ja tietojohtamisen viemistä palvelun arjen tasolle ja integrointia palvelua koskevaan päätöksentekoon

 • Vaikuttavampi kehittämispolitiikka

  • toistuvista kehittämishankkeista ratkaisuihin


Mist puhumme kun puhumme julkisesta tietojohtamisesta
Mistä puhumme kun puhumme julkisesta tietojohtamisesta vastaamisessa:

 • Tietoprosessien, tietämyksen ja dokumenttien ja informaatioaineistojen tehokasta hallintaa sekä tässä ICT:n ja kognitiivisten apuvälineiden tehokasta hyödyntämistä

 • Uuden tiedon muodostamista monipuolisten informaatioaineiston muokkauksella ja analyysillä

 • Tiedon ja tietämyksen tehokasta jakamista ja hankkimista sekä aktiivista vuorovaikutusta verkoissa ja verkostoissa

 • Informaatio- ja tietopääoman ja informaatio- ja tietoverkkojen ja niissä hyödynnettävän ICT:n strategista johtamista

 • Uusi tietojohtaminen lähtee kansalaisen ja käyttäjän näkökulmista

 • Uusi tietojohtaminen hakee tuottavuutta toiminnan ja ICT:n yhdistävillä innovaatioilla sekä vaikuttavuutta paremmin kohdennetuilla ja paremmin purevilla toimenpiteillä

 • Julkinen tietojohtaminen: otetaan huomioon julkisen sektorin ja palvelun erityiset piirteet ja yhteiskunnalliset tehtävät


Julkinen tietojohtaminen on laaja muuhun johtamiseen ja arjen toimintaan integroituva n k kulma
Julkinen tietojohtaminen on laaja muuhun johtamiseen ja arjen toimintaan integroituva näkökulma

 • Tietojohtaminen tarkoittaa periaatteita sekä tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja tietämyksen luominen, haku, levittäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaatioiden välillä ja organisaation toiminta- ja yhteistyöverkostoissa on järjestetty

 • Julkinen tietojohtaminen tarkoittaa myös julkisen tieto- ja informaatiopääoman ja tietämyksen systemaattista johtamista, hallintaa ja mittaamista

 • Ei siis ole pelkästään tietohallintoa ja IT –järjestelmiä koskeva kysymys


Julkisessa tietojohtamisessa
Julkisessa tietojohtamisessa arjen toimintaan integroituva näkökulma

 • Rakennetaan toiminta- ja työympäristöä, jossa tieto välittyy tehokkaasti

 • Huolehditaan tiedon ja asioiden järjestelmällisestä dokumentaatiosta ja tiedon hyödynnettävyydestä

 • Käsitellään, hyödynnetään ja jaetaan dokumentoitua tietoa

 • Siirretään hiljaista tietoa ja tietämystä

 • Kehitetään ja luodaan tietoa ja osaamista tehokkaasti siirtäviä rakenteita

 • Hallitaan ja hyödynnetään monipuolisesti tietosisältöjä ja varantoja


Tietojohtaminen ei ole tarvittavalla painoarvolla hallintopolitiikan asialistalla
Tietojohtaminen ei ole tarvittavalla painoarvolla hallintopolitiikan asialistalla

 • Julkisen hallinnon malli ja paradigma on muuttumassa

 • Uusi hallinto on informaatiohallintoa ja informaatiohallintaa

 • Informaatiohallinnon kehittämisessä tietojohtaminen on ratkaisevan tärkeässä asemassa

 • Tietojohtaminen on myös perusoikeuksien ja kansalaisuuden toteuttamista

 • Hallituksen esitys julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausta koskevaksi laiksi eli yhteentoimivuuslaiksi (HE 246/2010 vp.) on oikeansuuntainen avaus

  • laki antaa mahdollisuuksia myös tietojohtamisen kehittämiseen

  • lakiesityksen tarkoittama muutos sisältää myös riskejä

  • tietojohtaminen ei näy vielä lakiesityksessä

  • tietojohtamista ei ole vielä nostettu selkeästi asialistalle hallintopolitiikassa

  • => seuraavan hallitusohjelman jälkeen strateginen ICT –hallinta ja tietojohtaminen olisi perusteltua määritellä hallintopolitiikan keskiöön ja tärkeäksi kehittämiskohteeksi


Informaatiohallinto
Informaatiohallinto hallintopolitiikan asialistalla

 • uuden hallinnon ja yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun ja koordinaation malli

 • julkisen hallinnon perusmuotona on informaation käsittely, tuottaminen ja viestintä tietoverkoissa

  • tietoprosessit ovat keskiössä

 • irtautuu perinteisellä tavalla ymmärretystä paikasta ja organisaatiorakenteesta

 • perustuu verkko-ja verkosto-organisaatioon

 • riippuvuus tiedosta, tietojärjestelmistä ja tietoverkoista 24 h

 • perusoikeuksien toteutus siirtyy tietoverkkoihin


Tietojohtamista ei ole riitt v n ajanmukaisesti vastuutettu
Tietojohtamista ei ole riittävän ajanmukaisesti vastuutettu

 • Yhteentoimivuuslaissa säädettäisiin myös tietoarkkitehtuurien suunnittelusta => osa tietojohtamista

 • Tuottavuusnousut tapahtuvat vain toiminta- ja informaatioprosessien kehittämisen kautta => yhteentoimivuuslain perusteella VM:n informaatio-ohjauksen kohteena

 • Valtioneuvoston ohjesääntö ja mininisteriöistä annetut valtioneuvoston asetukset eivät selkeästi määrittele eikä kukaan ole riittävän selvästi ottanut vastuuta tietojohtamisen kokonaisuudesta

  • => VNK ja VM ottavat yleisohjauksen

  • luodaan selkeä matriisi

  • tietojohtamisen strateginen ja kehittäminen ohjaus osaksi JulkIT –toimintaa ja VNK.n johdolla tapahtuvaa VN:n toiminnan johtamista


Julkisjohtajat eivät osaa riittävästi tietojohtamista, ICT-hallintaa ja informaatio-oikeuden perusteita

 • Uudessa hallinnossa välttämätön osa johtamisen osaamista

 • Käyttäjien, johdon ja järjestelmien / informaatiohallinnan ja prosessien kehittäjien yhteistyö ei toimi

 • Tietojohtamisesta ei tule eikä saa tulla uutta johtamisen erillisoppia vaan osa ammattitaitoa yleisjohdossa

 • Informaatio-oikeuden perusosaaminen kuuluu välttämättä myös julkisjohtajien perusammattitaitoon


Hallinnon rakenteet eiv t vastaa informaatiohallinnon ja tietojohtamisen aikakauden tarpeita
Hallinnon rakenteet eivät vastaa informaatiohallinnon ja tietojohtamisen aikakauden tarpeita

 • Hallintomme rakenteet vastaavat 1900-luvun teollisuusyhteiskuntaa

 • => palvelukeskeinen, jälkiteollinen informaatioyhteiskunta on ihan muuta

 • Tietorakenteiden ja tietoprosessien merkittävyys ja niiden operatiivinen ylläpito

  • tietojohtamisvirasto

  • perustietovarantojen yhteisempi käsittely => perusrekisteri/perustietovarantolaki

   • osa ylläpitotehtävistä yhteisempään virastoon


Hyvinvoiva tulevaisuuden suomi
Hyvinvoiva tulevaisuuden Suomi? tietojohtamisen aikakauden tarpeita

 • Tarvitsemme yhteisen Suomi –strategian

 • Vastaamalla näihin haasteisiin Suomi on 2020 -luvulla maailman johtava kansalaiskeskeinen tietoyhteiskunta ja informaatiohallinnon mallimaa - ennen kaikkea hyvinvoiva ja valistunut yhteiskunta!


ad