Utvecklingsområde 1:
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg. Agenda. Vad h ä nder i v å r omv ä rld och hur h ä nger det ihop Aktiviteter planerade och verksamheter 2012 Resultat 2011 Vad b ö r vi f å att h ä nda - agera. Allt hänger ihop?.

Download Presentation

Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utvecklingsomr de 1 kunskap och kompetens kunskapslyft i arbetslivet maria svensson hallberg

Utvecklingsområde 1:

Kunskap och kompetens

Kunskapslyft i arbetslivet

Maria Svensson Hallberg


Agenda

Agenda

 • Vad händer i vår omvärld och hur hänger det ihop

 • Aktiviteter planerade och verksamheter 2012

 • Resultat 2011

 • Vad bör vi få att hända - agera


Allt h nger ihop

Allt hänger ihop?

 • Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

 • Sammanhållningspolitiken- EU 2020 – Strukturfonderna – Erasmus för alla.

 • Reformer inom grundskola, GY 2011, VUX 2012

 • Regional utvecklingsstrategi – Kunskapslyft för barn o unga – Kunskapslyft i arbetslivet

 • Uppdrag - Kompetensplattformar

 • Lokala styrdokument - verksamhetsplaner


Komplext system

Komplext system

 • Flera politikområden; arbetsmarknad, utbildning och näring och tillväxt

 • Flera olika Myndigheter

 • Arbetsgivare

 • Utbildningsanordnare

 • Många aktörer och yrkesroller som stöttar i systemet

 • Omfattande regelverk och reformer

 • Lokalt, regionalt, nationellt och EU

 • Utbildning och kompetensförsörjning är idag en marknad


Utvecklingsomr de 1 kunskap och kompetens kunskapslyft i arbetslivet maria svensson hallberg

Fungerande samverkan för bästa matchning mellan utbud och efterfrågan

Innovation och entreprenörskap

Arbetslivets kompetensbehov

Studie- och yrkesvägledare, utbildningsmäklare, arbetsförmedlingen/bemannings- och rekryteringsföretag, personalchefer/arbetsgivare

Vård- och omsorgscollege

Teknikcollege

Högskola/universitet (innovationsråd)

Yrkeshögskoleutbildningar(styrgrupp)

Vuxenutbildning

Folkhögskolor

Arbetsmarknadsutbildningar

Privata utbildningar

Gymnasium

lokala programråd

Grundskola

Förskola

Individer – elever – studenter – anställda - medborgare – Det livslånga lärandet


Vad kan g ra skillnad

Vad kan göra skillnad?

 • Utbildningsplanering – Bättre kunskapsunderlag och behovsanalyser -Bättre samverkan

 • Lokala programråd, Styrgrupper YH, Innovationsråd – Bättre samverkan

 • Effektivare och högre kvalitet inom alla utbildningsnivåer – Utbildningssystemets resultat –flaggskeppsinitiativ ”unga på väg” EU 2020

 • Strategisk kompetensförsörjning – arbetsgivare och individer – livslångtlärande- kompetensutveckling-matchning-rörlighet –flaggskeppsinitativ ”en agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen” EU2020

 • Attraktiva arbetsplatser – Employer branding – Talent management

 • Förbättrad studie- och yrkesvägledning

 • Förbättrad integration och en jämställd arbetsmarknad

 • Sociala innovationer


Verksamheter och projekt

Verksamheter och projekt

 • Regional Kompetensarena (kompetensplattforms uppdraget)

  - Lärcentra, Kommun och Landsting, Handelskammaren Mälardalen, Arbetsförmedlingen

 • Business Region Örebro, BRO - kompetensförsörjning

 • Teknikcollege

 • Vård- och omsorgscollege

 • YHM- Yrkeshögskolan Mälardalen

 • Studie- och yrkesvägledning

  - Arbetsmarknadsdagar

  - Kompetensutveckling-Socialfondsprojekt 2010-2012

 • 2012 – Gymnasieforum


Utvecklingsomr de 1 kunskap och kompetens kunskapslyft i arbetslivet maria svensson hallberg

Ledord inom Regionala kompetensarenan

Omvärld & behovsanalys

Information & kommunikation

Mötesplatser


Utvecklingsomr de 1 kunskap och kompetens kunskapslyft i arbetslivet maria svensson hallberg

Örebro läns kompetenskartaSysselsättningsutveckling, kompetensnivå yrke och utbildning och rörligheten på arbetsmarknaden

Kunskapsbas

30/11

2011

Regional analys

Branschstruktur, integration, jämställdhet, pendling

Varför?

7/22012

 • Prognoser 2012

 • Norr mars

 • Syd april

 • Väst maj

 • Öst aug

4 lokala prognoser + Dialog

Demografi, pendling, yrke, utbildning lokal arbetsmarknad. Intervjuer med företag och organisationerPrognos från 3 år och framåt

Förankring

kommunledning


Processen fram t

Processen framåt

Steg 1 Inspel om prognosernas innehållVilka områden är intressanta att fördjupa? Intervjuer med företag och organisationer i kommunerna

Steg 2 Lokal prognos klar

Steg 3 Förankring med kommunledning

Steg 4 Mötesplats – dialog mellan utbildningsanordnare och arbetsliv.


N gra slutsatser regional analys utmaningar f r framtidens kompetensf rs rjning

Några slutsatser - regional analysUtmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Maskinindustri – exempel på framtidsbransch i länetUtbildningsnivå låg bland sysselsatta män inom industrin.

Stora pensionsavgångar inom sjukvården/omsorgen

Nya branscher – 30 % ökning av sysselsättningen inom upplevelsesektorn.

Utanför arbetsmarknaden – en outnyttjad resurs. Lågutbildade cirka 36 %, medelutbildade ca 44 %, högskoleutbildade ca 13 %.

Invandring en viktig faktor för kompetensförsörjningen.

Den könssegregerade arbetsmarknaden - ett hinder för kompetensförsörjningen.


Regionala kompetensdagen 30 nov

Regionala Kompetensdagen – 30 nov

 • Inspiration – Employer Branding – strategisk kompetensförsörjning – attraktiva arbetsplatser

 • Arbetskraftsbrist beror på: Befolkningsutveckling, en allt mer specialiserad arbetsmarknad

 • Rörligheten mellan olika yrkesgrupper

 • Samspelet mellan utbildning – arbetsmarknaden lokalt – geografin

 • Lokalisering av utbildning

 • Tillgänglighet (regionförstoring) närhet till stora kommuner

 • Större arbetsmarknad desto bättre förutsättningar


Figur 6 ldersf rdelning inom olika branschsektorer i rebro l n r 2008

Figur 6 Åldersfördelning inom olika branschsektorer i Örebro län, år 2008

Källa: SCB/BeDa


Utvecklingsomr de 1 kunskap och kompetens kunskapslyft i arbetslivet maria svensson hallberg

 • Några utmaningar från den regionala analysen…

 • 1.Kan fler ungdomar attraheras till högre utbildning med inriktning mot framtida

 • bristyrken?

 • (En särskild utmaning är att få pojkar och unga män att höja motivations- och

 • prestationsnivån inom hela utbildningssystemet.)

 • 2.Hur kan vi få tillstånd en vidare syn på studier och yrkesval hos såväl kvinnor

 • som män + en ökad rekrytering som är fri från stereotypa föreställningar om

 • ”manliga och kvinnliga jobb”?

 • 3.Hur får vi till stånd en bättre integration av invandrare på arbetsmarknaden?


Resultat 2011

Resultat 2011

 • Framtagandet av en kompetenskarta för Örebro län, som presenterar förändringar inom arbetsmarknaden, utbildningsnivån, yrken och rörlighet mellan kommuner från 1997-2009

 • Framtagandet av en regional analys, som presenterar och förklarar kompetenskartans betydelse för den regionala tillväxten

 • Förankrad projektplan för det fortsatta arbetet med att ta fram lokala prognoser och genomföra dialoger med kommuner, utbildningsanordnare och arbetsgivare inom och tillsammans med aktörerna i kompetenskansliet

 • www.regionorebro.se/kompetens har utvecklats och fått ett bättre innehåll

 • Kartläggning av länets utbildningsanordnare och branschnätverk

 • Många mötesplatser har under året diskuterat utmaningarna inom kompetensförsörjningen

 • Collegebildningarna har gått från projektform till befintligverksamhet. Finansieringen är säkrad via avtal mellan berörda parter, som löper per år

 • Vård- och omsorgscollege har fått möjlighet att rekrytera en ungdomsinformatör


Utvecklingsomr de 1 kunskap och kompetens kunskapslyft i arbetslivet maria svensson hallberg

Resultat fortsättning

 • Business Region Örebro har startat och påbörjat arbetet med att utveckla det proaktiva arbetet med företag inom kompetensförsörjning

 • Cityakademin( BRO) beviljades 2011 två viktiga socialfondsprojekt, kompetensutveckling underleverantörer, kompetensutveckling besöksnäringen och ytterligare en för kompetensutveckling logistik är inlämnad för beslut i dec 2011

 • REKO har tagit fram ett nytt avtal för samverkan inom vuxenutbildning

 • REKO har strukturerat om ansvar inom nätverket för att på ett bättre sätt både kunna arbeta med den lagstyrda kommunala vuxenutbildningen samt uppdraget motor, mäklare och mötesplats

 • Arbetsmarknadscheferna i kommunerna har etablerat ett nätverk

 • Några av länets kommuner har också sett över hur de framöver ska arbete med sitt lärcentra och vilken roll de ska ha samt vilken kopplingen ska vara mot näringslivsarbetet (alla kommuner är inte klara)

 • Länets studie- och yrkesvägledare har fått ökad kunskap om vilka kompetenser som efterfrågas inom vård- och omsorg samt besöksnäringen

 • Fler ansökningar till YH myndigheten om att starta yrkeshögskoleutbildningar från länet har skickats in


Utvecklingsomr de 1 kunskap och kompetens kunskapslyft i arbetslivet maria svensson hallberg

Kontaktuppgifter

Besök:NetCity, Forskarvägen 1702 18 Örebro E-post:

www.regionorebro.se/kompetens

Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare

Tel 019-602 63 75

073-040 63 75

maria.svensson@regionorebro.se

Här hittar ni alla rapporter!


 • Login