SRRT ( สสจ.ลำปาง / อ.วังเหนือ/สคร.10 ) - PowerPoint PPT Presentation

14 2553
Download
1 / 28

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ : สงสัยโบทูลิซึม หมู่ 14 ตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมษายน 2553. SRRT ( สสจ.ลำปาง / อ.วังเหนือ/สคร.10 ). ความเป็นมา. ปวดท้อง เวียนศีรษะมาก พูดไม่ชัด ปากแห้ง / คอแห้ง กลืนลำบาก หายใจขัด แขนขาอ่อนแรง ไม่มีไข้ มีประวัติรับประทานลาบหมูป่าดิบ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SRRT ( สสจ.ลำปาง / อ.วังเหนือ/สคร.10 )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


14 2553

การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ : สงสัยโบทูลิซึม หมู่ 14 ตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมษายน 2553

SRRT (สสจ.ลำปาง / อ.วังเหนือ/สคร.10 )


Srrt 10

ความเป็นมา

ปวดท้อง เวียนศีรษะมาก พูดไม่ชัด

ปากแห้ง/คอแห้ง กลืนลำบาก

หายใจขัด แขนขาอ่อนแรง ไม่มีไข้

มีประวัติรับประทานลาบหมูป่าดิบ

แพทย์วินิจฉัย

R/O Streptococus suis

ผู้ป่วย เพศชาย

อายุ 64 ปี

16 เมษายน 2553

หมู่ 17 ต.ร่องเคาะ

ส่งต่อมารับการรักษา

โรงพยาบาลลำปางในวันเดียวกัน


Srrt 10

วัตถุประสงค์

 • ยืนยันการวินิจฉัยและการระบาด

 • ทราบลักษณะทางระบาดวิทยา

 • ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

 • หาแนวทางการการป้องกันควบคุมโรค


Srrt 10

วิธีการศึกษา

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์

Retrospective Cohort Study

เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการระบาด


Srrt 10

นิยามผู้ป่วย

ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case)

ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 14 ตำบลร่องเคาะ หรือมีประวัติเดินทางเข้ามารับประทานอาหารที่หมู่ 14 ระหว่างวันที่ 6 เมษายน– 6 พฤษภาคม 2553 และมีอาการหลักอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หายใจลำบาก ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด กลืนลำบาก เห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ มีอาการรองต่อไปนี้ ตั้งแต่ 2 อาการขึ้นไป คือ เจ็บคอ/แสบคอ เวียนศีรษะมาก ปวดท้อง ปวดตามร่างกาย คลื่นไส้อาเจียน ปาก / คอแห้ง


Srrt 10

นิยามผู้ป่วย

ผู้ป่วย ยืนยัน (Confirm case)

ผู้ป่วยเข้าข่าย และมีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่จำเพาะ ได้แก่ ตรวจพบสารพิษโบทูลินัมในเลือด หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือ อาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน โดยวิธี Mouse Bioassay หรือตรวจพบเชื้อClostridium botulinum ในตัวอย่างอุจจาระของผู้ป่วย


Srrt 10

ผลการสอบสวน


Index cases

Index cases

เพศหญิง อายุ 52 ปี

เพศชาย อายุ 64 ปี

เพศชาย อายุ 47 ปี

หมู่ 17 ต.ร่องเคาะ

หมู่ 14 ตำบลร่องเคาะ

Hypertension

Hypertension

ปวดท้อง เวียนศีรษะมาก

พูดไม่ชัด ปาก/คอแห้ง

กลืนลำบาก หายใจขัด

แขน/ขาอ่อนแรง

ปวดท้อง เวียนศีรษะมาก พูดไม่ชัด ตาพร่ามัว กลืนลำบาก

เห็นภาพซ้อนแขน/ขาอ่อนแรง , Ltfacial palsy

13 เมย.53

Dysathria R/O Stroke

R/O Strep suis

รพศ

รู้สึกตัวดี ถามตอบ / ทำ

ตามที่สั่งได้ Admit 2 วัน

cardiact arrest

เสียชีวิต

15 เม.ย 2553

D/C 20 เม.ย 2553


Differential diagnosis botulism

Trichinosis

Botulism

Strep suis

Differential Diagnosis :Botulism

Early sign:คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ปากแห้ง ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน กลืนลำบาก

Late sign:กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ทั้ง 2 ข้าง เริ่มจากอัมพาตของ

กล้ามเนื้อลำคอแขน ตามด้วย

กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจและ

กล้ามเนื้อขา

*ไม่มีไข้ และไม่สูญเสียการรู้ตัว

Meningitis :ไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน คอแข็ง Decreased level of consciousness สูญเสียการได้ยินอย่างถาวร

Septicemia: ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ จ้ำเลือด Toxic shock syndrome (TSS)

อื่น ๆ :diarrhea URI , Arthalgia ,Uveitis , endocarditis

เริ่มด้วย N/V ปวดท้อง

ถ่ายเหลว และอาจมีไข้

ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตา

หนังตาบวม เลือดออก

ใต้เยื่อบุตา เลือดใต้เล็บ

กระหายน้ำ หนาว

อ่อนเพลีย


Srrt 10

5 D

การยืนยันการวินิจฉัย

ประวัติการรับประทานเนื้อ

หมูป่าดิบ

Dry mouth

Disphagia

Dysarthria

Diplopia visual disturbance

Descending paralysis

Foodborne Botulism

ผู้ป่วยไม่มีไข้ รู้สึกตัวดี


Foodborne botulism

สถานการณ์การระบาด Foodborne Botulism

ปี พ.ศ. สถานที่ ผู้ป่วย เสียชีวิต อาหารที่เป็นสาเหตุ

(ราย) (ราย)

 • 2546 อ.สบปราบ จ.ลำปาง 10 2 หน่อไม้อัดปิ๊บ

 • 2548 อ.เนินมะปราง พิษณุโลก 8 0 แหนมหมูป่า

 • 2549 อ.บ้านหลวง จ.น่าน 163 0 หน่อไม้อัดปิ๊บ

 • กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา 40 0 เนื้อเก้งดิบ

 • อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 3 0 แหนมหมูป่าดิบ

 • อ.ภูเพียง จ.น่าน 3 0 แกงคั่วเต่าใส่ใบ

 • กระเพรา


Srrt 10

แผนผังการรับประทานเนื้อหมูป่า

10 เมษายน 2553

หมูป่าตัวที่ 2

9 เมษายน 2553

หมูป่าตัวที่ 1

กินในป่า 9-10 เมษายน 2553

ส้าดิบ

เนื้อและส่วนที่เหลือ

แบ่งเป็น 9 กอง

ส้าดิบ

แบ่ง 9 กอง

ทำแหนม

แป้งนมและไส้ตันย่าง

ออกจากป่าทยอยกิน 10-16 เมษายน 2553

สมคิด

บุญฝาง

สมอ /

ณัฐพงษ์

ทองดี

เสน่ห์

ทองสุข

จันทร์ ว.

จันทร์ ป.


Srrt 10

ผลการสอบสวน

Hospitalized 10ราย

ACF 9 ราย

OPD 1 ราย IPD 9 ราย

คนรับประทานหมูป่า 100 คน

ป่วย 19 คน อัตราป่วย ร้อยละ 19.00

Death 2 ราย รักษาหาย 6 ราย

รักษาอยู่ 2 ราย

CFR 10.53 %

เพศ ชาย : หญิง 1.7: 1 อายุ: มัธยฐาน 42 ปี (14-68 ปี)


Srrt 10

อาการและอาการแสดง

ร้อยละ


Epidemic curve

Epidemic curve

Continuous common source


Srrt 10

ระยะฟักตัว


Srrt 10

อัตราป่วย จำแนกตามรายการอาหาร

อัตรา:ร้อยละ


Srrt 10

อัตราป่วย จำแนกตามเจ้าของเนื้อหมูป่า (ปุ้น)

10 เมษายน 2553

หมูป่าตัวที่ 2

9 เมษายน 2553

หมูป่าตัวที่ 1

กินในป่า 9-10 เมษายน 2553

ส้าดิบ

AR=66.6 %

เนื้อและส่วนที่เหลือ

แบ่งเป็น 9 กอง

ส้าดิบ

AR=66.6%

แบ่ง 9 กอง

ทำแหนม

แป้งนมและไส้ตันย่าง

AR=66.67 %

ออกจากป่าทยอยกิน 10-16 เมษายน 2553

สมคิด

AR12.50 %

บุญฝาง

AR60.0%

สมอ/ณัฐพงษ์

AR= 41.67%

ทองดี

AR13.33%

เสน่ห์

AR11.11%

ทองสุข

AR20.00%

จันทร์ ว.

AR5.56%

จันทร์ ป.

AR=0.0%

ผู้ป่วยเสียชีวิต


Srrt 10

ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์


Srrt 10

การส่งตัวอย่างตรวจ

มีการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อเพาะเชื้อ 3 ตัวอย่าง

ส่งตัวอย่างเลือด เพื่อตรวจหา Toxin 4 ตัวอย่าง

ตัวอย่างอุจจาระตรวจหา Toxin 4 ตัวอย่าง

ผู้ป่วย

ตรวจหา Toxin

ส่งตรวจหาตัวอ่อนของ T.spiralis

เนื้อหมูป่า/แหนม


Srrt 10

ผล lab

ตัวอย่างเลือด

ตัวอย่างหมูป่า/แหนม

หาเชื้อ strep suis ให้ -ve

Toxin อยู่ระหว่างรอผล

ไม่พบตัวอ่อนของ T. spiralis

พบเชื้อแบคทีเรียไม่ย่อยสลายเนื้อ

ฉีดหนู หนูตายหมด


Srrt 10

การควบคุมป้องกันโรค

ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของการเกิดโรค

การทำลายอาหารที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค ได้แก่ เนื้อหมูป่า แหนม

ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในหมู่บ้าน และแนะนำให้สังเกตอาการตัวเอง

การติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงและกลับมาพักรักษาตัว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทำประกาศแจ้งเตือนประชาชนทุกอำเภอ


Srrt 10

วิจารณ์

อาการทางคลินิกสำคัญเข้าได้กับอาหารเป็นพิษโรคโบทูลิซึม

ภาวะไร้ออกซิเจน

การปนเปื้อนขณะชำแหละ /ไม่มีน้ำชำระล้างทำความสะอาด

การจัดเก็บ และการขนส่งเนื้อหมูป่าในถุงพลาสติกที่ปิดปากถุง

นาน 10-12 ชั่วโมง

การวินิจฉัย

ข้อมูลทางคลินิก 5 D

ประวัติอาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน


Srrt 10

สรุป

มีการระบาดของอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม

เกิดจากการกินเนื้อหมูป่าที่อาจมีการปนเปื้อนสารพิษโบทูลิซึม

ดำเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันโรค

การเก็บเนื้อหมูป่าที่เหลือไปทำลาย

ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด

ไม่พบรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่


Srrt 10

โอกาสพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

การวินิจฉัยของแพทย์

การสื่อสารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงาน/ภายในหน่วยงาน


Srrt 10

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

Dead case Conference

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงาน/ภายในหน่วยงาน


Srrt 10

กิตติกรรมประกาศ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ทีม SRRTวังเหนือ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรคที่ 10 เชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา ,นายอำนวย ทิพศรีราช สำนักงานป้องกันโรคที่ 10 เชียงใหม่

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม

แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย สำนักระบาดวิทยา

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรมควบคุมโรค

นายแพทย์สมศักด์ ธรรมธิติวัฒน์ ศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย สหรัฐอเมริกา

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมโรคติดต่อทั่วไป

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


Srrt 10

จบการนำเสนอ


 • Login