mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň 31. 5. 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň 31. 5. 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň 31. 5. 2014. Získané poškození mozku možnosti sociální pomoci. Osnova. Společenské aspekty postavení OZP Psychosociální aspekty života OZP Zdravotně postižení v právních normách Osoby se zdravotním postižením Invalidita

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň 31. 5. 2014' - kennan-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014
Mgr. Lucie Valouchová

Fakultní nemocnice Plzeň

31. 5. 2014

Získané poškození mozku

možnosti sociální pomoci

osnova
Osnova
 • Společenské aspekty postavení OZP
 • Psychosociální aspekty života OZP
 • Zdravotně postižení v právních normách
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Invalidita
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • Sociální péče v ČR (terénní, pobytové služby)
spole ensk aspekty postaven ozp
Společenské aspekty postavení OZP
 • lidé se zdravotním postižením (minorita) - přibližně 10 % obyvatel ČRvztah společnosti ke zdravotně postiženým = ukazatel základního směřování společnosti, jejích priorit, hodnotového systému atd.
 • zdravotní postižení - téměř automatický předpoklad zařazení nositele do oblasti sociální péče, charitativních a obdobných aktivit
 • OZP v obecném povědomí - převážně paternalistické vnímání - objekt péče či přímo sociálního zabezpečení (předsudky, neinformovanost, diskriminace)
 • disabilismus = paušálně předpojatý postoj vůči lidem s postižením
 • handicapující důsledky zdravotního postižení - 4 druhy předsudků:

paternalisticko-podceňující - soucit spojený s charitativním přístupem (bezmocní)

odmítavé - neužiteční, zatěžující, neproduktivní (nežádoucí až patologická jinakost)

protektivně-paušalizující - adresáti mnoha diskutabilních, neoprávněných výhod

idealizující (heroizující)- mravně lepší, hodni obdivu

celkov po et ob an se zp
Celkový počet občanů se ZP

Zdroj: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, 1998

Výsledky výběrového šetření ČSÚ zdravotně postižených osob, 2007

suma faktor znev hodn n
Suma faktorů znevýhodnění
 • soubor znevýhodňujících (handicapujících) činitelů, které v individuální míře ovlivňují, resp. determinují kvalitu života člověka s postižením a které reflektují postoje společnosti k těm, kteří se vymykají běžným představám a nějak se odlišují od majoritou, resp. intaktními lidmi, obecně uznávané normy

POSTIŽENÍ

omezení a (nebo) ztráta

určitých funkcí

snížení schopností

omezení výkonnosti

zbrzdění celkového vývoje

ztížení podmínek pro celistvý a rovnoměrný psychický vývoj

a vytváření sociálních dovedností, ohrožení deprivačními vlivy

HANDICAP

redukce příležitostí

k uspokojování potřeb

individua a výkonu

běžných občanských

kompetencí, sociální izolace

redukce šancí při vzdělávání,pracovním uplatnění

PORUCHA

fyziologická a (nebo) anatomická anomálie

orgánová nebo funkční „vada“, vzhledová odlišnost

psychosoci ln aspekty ivota ozp
Psychosociální aspekty života OZP
 • řada omezení, znevýhodnění, nesnází
 • redukce pohybových schopností, resp. možností lokomoce a její důsledky
 • uspokojování základních fyziologických potřeb, materiální zajištění včetně pracovního uplatnění, sebeobsluhy a samostatnosti
 • kvalita života - výkon a uplatňování občanských práv a svobod, navazování sociálních kontaktů/vytváření nových sociálních vztahů, překračování vlastní osamělosti, podpora zdraví a upevňování kondice, zábava a prožitek
  • individuálně zvýšená závislost na technických pomůckách či opatřeních
  • zřejmé/skryté ohrožení citovou a podnětovou, resp. informační deprivací
  • možné působení výkonové „činnostní“ deprivace
  • obtíže při zvládání procesu osamostatňování  nebezpečí sociální izolace
  • možné poruchy sebepojetí, např. zkreslené sebehodnocení
  • problematické utváření sociálních a interpersonálních kontaktů a vazeb
  • nejisté zvládání přirozených a běžných sociálních rolí, snížená sociabilita
  • možné oslabení vůle a motivace k seberozvoji i sociální adaptaci
  • případná emoční labilita, neadekvátní prožívání a neprožívání
 • obtížnější seberealizace, uplatnění na trhu práce - správné zhodnocení, rozvinutí těch schopností/dovedností, které nezanikly kvůli defektu/nemoci/úrazu
zdravotn posti en v pr vn ch norm ch
Zdravotně postižení v právních normách
 • změna zdravotního stavu
  • krátkodobá
  • s dynamicky probíhajícími změnami vzhledem k příčině (nemoc, úraz)
  • dlouhodobá s poměrně ustáleným průběhem (invalidita)
 • invalidita (Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)
 • dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)
 • občan těžce zdravotně postižený (Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení)
 • osoba se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • občan závislý na péči (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 roztříštěnost, nesourodost definice nepříznivého zdr. stavu v české právní úpravě

 • mezinárodní definice funkčních schopností, invalidity a zdraví dle WHO

tělesné funkce a struktury (biologické/mechanické funkce těla, stupeň postižení)

aktivity a participace (učení a používání znalostí, dorozumívání, mobilita, péče o sebe,

život doma, mezilidské interakce a vztahy; komunitní, občanský a sociální život)

 • holistické pojetí zdraví
osoby se zdravotn m posti en m z kon 435 2004 sb o zam stnanosti
Osoby se zdravotním postižením Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • fyzickým osobám se zdrav. postižením se poskytuje  ochrana na trhu práce
 • osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními

a) ve III. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením), nebo

b) v I. nebo II. stupni

c) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

 • statut OZP osoba dokládá posudkem/potvrzením orgánu soc. zabezpečení
 • zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat OZP ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců
 • plnění povinnosti zaměstnáváním v prac. poměru nebo tzv. náhradním plněním

odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP

zadávání zakázek těmto zaměstnavatelům

odvod do státního rozpočtu

jejich vzájemná kombinace

invalidita z kon 155 1995 sb o d chodov m poji t n
InvaliditaZákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • podmínky nároku - § 38

pojištěnec má nárok na ID, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se

  • invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo
  • invalidním následkem pracovního úrazu
 • Invalidita - § 39

pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %

1 invalidita ve třech stupních v závislosti na % poklesu pracovní schopnosti

stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti:

I. stupeň - pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %

II. stupeň - pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 %

III. stupeň - pokles nejméně o 70 %

slide11
potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku:

nárok na příslušný stupeň invalidity X nárok na výplatu

  • do 20 let věku méně než jeden rok
  • od 20 do 22 let jeden rok
  • od 22 do 24 let dva roky
  • od 24 do 26 let tři roky
  • od 26 do 28 let čtyři roky
  • nad 28 let 5 roků z posledních 10 let před vznikem invalidity
  • nad 38 let 10 roků v posledních 20 letech před vznikem invalidity
 • určování poklesu pracovní schopnosti - vychází se ze zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření + v úvahu se bere:
  • zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost
  • zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav
  • zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován
  • schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával
  • schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35% a nejvíce o 69%
  • v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70% též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek
invalidita a v d le n innost
Invalidita a výdělečná činnost
 • výkon zaměstnání nemůže mít za důsledek odnětí ID
 • odnětí pouze po oduznání invalidity v rámci kontrolní LP

% pokles pracovní schopnosti X souběh ID a příjmu z VČ bez dalších podmínek (charakter, rozsah činnosti, výše příjmu)

 • k oduznání invalidity dochází zejména v případech posudkově významného zlepšení zdrav. stavu anebo dlouhodobě příznivé stabilizace zdrav. stavu (kdy se předpokládá úspěšná adaptace na zdravotní postižení) spojené s obnovením výdělečné schopnosti ve stanoveném rozsahu
  • stabilizovaný zdravotní stav = stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat VČ bez zhoršení zdrav. stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdrav. stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení
  • adaptace na zdravotní postižení = jestliže pojištěnec nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat VČ bez zhoršení zdrav. stavu vlivem takové činnosti
 • osobě může být  % vyčíslení poklesu schopnosti pracovní schopnosti, které odpovídá jejímu zdravotnímu stavu
d vky pro osoby se zdrav posti en m
Dávky pro osoby se zdrav. postižením
 • pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci
 • příspěvek na péči
 • peněžité dávky OZP určené ke zmírnění soc. důsledků zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování
 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • průkaz osoby se zdravotním postižením
p sp vek na p i z kon 108 2006 sb o soci ln ch slu b ch
Příspěvek na péčiZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • osobám starším 1 roku věku, kteréz důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti
 • 4 stupně závislostina pomoci jiné osoby:

stupeň I. = LEHKÁ

stupeň II. = STŘEDNĚ TĚŽKÁ

stupeň III. = TĚŽKÁ

stupeň IV. = ÚPLNÁ

 • rozdílně stanoveny výše příspěvku pro děti do 18ti let a pro dospělé
vymezen schopnost p loha 1 k vyhl ce 505 2006 sb kterou se prov d j n kter ustanoven z kona o ss
Vymezení schopností Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS
  • mobilita
  • orientace
  • komunikace
  • stravování
  • oblékání a obouvání
  • tělesná hygiena
  • výkon fyziologické potřeby
  • péče o zdraví
  • osobní aktivity
  • péče o domácnost
 • žádost: kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • sociální šetření - zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska zvládání zákl. životních potřeb
 • posouzení zdravotního stavu - lékařská posudková služba OSSZ skrze PL

 potřebné pomoci „nákupem“ sociálních služeb prostřednictvím registrovaného poskytovatele soc. služeb, osoby blízké, asistenta sociální péče

p sp vek na mobilitu z kon 329 2011 sb o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m
Příspěvek na mobilituZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • nárok má osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu OZP ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1.1.2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové SS dle zákona o sociálních službách v domově pro OZP, DS, DZR nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péčenárok i u osoby, které jsou poskytovány pobytové služby, pokud splňuje ostatní podmínky pro přiznání
 • podmínky musí být splněny současně a, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc
 • výše příspěvku na mobilitu činí 400,-Kč/kalendářní měsíc
 • žádost: kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR
p sp vek na zvl tn pom cku z kon 329 2011 sb o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m
Příspěvek na zvláštní pomůckuZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • nárok má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postiženímnebo těžkým/hlubokým mentálním postižením (retardace)
 • podmínkou pro poskytnutí příspěvku dále je, žea) osoba je starší 3 let (příspěvek na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu), 15 let (příspěvek na pořízení vodicího psa), nebo 1 roku v ostatních případech

b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci prac. uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím

c) osoba může zvláštní pomůcku využívat/využívat ve svém sociálním prostředí

 • max. výše 350 000,-Kč, 400 000,-Kč na pořízení schodišťové plošiny a) cena pomůcky je ↓ než 24 000,-Kč a příjem osoby/osob společně posuzovaných je ↓ než 8násobek ŽM jednotlivce/společně posuzovaných osob; výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané/již zaplacené ceny pomůcky, nejméně 1 000,-Kč

b) cena pomůcky je ↑ než 24 000 Kč, spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané/již zaplacené ceny zvláštní pomůcky

 • příspěvek na pořízení motorového vozidla max. výše 200 000,-Kč
slide21
Průkaz osoby se zdravotním postiženímZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • nárok má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu, kterépodstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra
 • TP (středně těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace)
 • ZTP (těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace)
 • ZTP/P (zvlášť těžké/úplné funkční postižení pohyblivosti/orientace s potřebou průvodce)
 • vazba nejrůznějších výhod na jednotlivé průkazy (TP, ZTP, ZTP/P):

parkovací průkaz pro OZP a vyhrazení parkovacího místa

daňové a poplatkové úlevy, sleva na telefon

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

osobn autonomie a sob sta nost
Osobní autonomie a soběstačnost
 • jiný rozměr autonomie - "závislost" osoby na okolí
 • cestou k navrácení autonomie OZP je kompenzace částečné nebo úplné nesoběstačnosti a nabídka spolupráce ze strany společnosti
 • limitem života OZP v původním prostředí může být nedostatečná nabídka terénních a ambulantních služeb a mnohdy i nedostatečná informovanost o těchto způsobech zajištění služeb
 • v ČR tradiční pojetí poskytování péče nesoběstačným členům rodiny - formální (státní) služby až když neformální poskytovatelé chybí či péči nezvládají
 • potřeba utvářet dostatečnou nabídku služeb, které mohou rodinu doplnit či dočasně nahradit (podpora života v přirozeném prostředí)
soci ln p e v r
Sociální péče v ČR
 • sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným
 • cíl = podpora rozvoje/zachování stávající soběstačnosti, zlepšit kvalitu života, v max. možné míře uživatele začlenit do společnosti aj.
 • v ČR sociální služby (SS) součástí státního systému sociálního zabezpečení
 • SS poskytují organizace nebo jednotlivci, kteří mají k této činnosti oprávnění
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje druhy SS sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., k zákonu o SS stanovuje max. ceny za služby
 • formy poskytování SS: pobytové, ambulantní nebo terénní
 • výběr konkrétní služby či formy péče je daný mírou závislosti, resp. mírou soběstačnosti osoby včetně závislosti na aktuálním zdrav. stavu
ter nn slu by
Terénní služby
 • domácí ošetřovatelská péče (home care)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

= zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacientana základě doporučení OL při propuštění z hospitalizace nebo registrujícího PL

úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění

nezbytné = stabilizovaný klinický stav, domácí prostředí musí umožňovat poskytovat péči, která předpokládá zapojení rodiny/jiného laického pečovatele

péče 1-3x denně dle indikace OL/PL (a možností agentury HC)výkony: aplikace inzulinu, péče o permanentní katétry, ošetření stomií, prevence dekubitů, převazy, ošetřovatelská RHB apod.

 • pečovatelská služba
 • osobní asistence
 • tísňová péče
slide27

Pečovatelská služba § 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • maximální výše úhrady za poskytování PS činí:

130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,- Kč denně za poskytnutí celodenní stravy (min. 3 hl. jídla), 75,- Kč za oběd, 30,- Kč za dovoz, donášku jídla, 115,- Kč za nákup, 70,- Kč za kilogram prádla za úkon praní/žehlení

slide28

Osobní asistence§ 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • max. výše úhrady za poskytování OA činí:

130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

slide29

Tísňová péče§ 41 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 7 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností
 • základní činnosti:
  • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
  • sociálně terapeutické činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • max. výše úhrady za poskytování TP se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků
pobytov slu by
Pobytové služby
 • institucionální forma péče
 • odlehčovací služby
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • stacionáře (denní, týdenní)
 • hospicová péče
slide31

Odlehčovací služby§ 44 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 10 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • max. výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí:

130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,-Kč denně za celodenní stravu/75,-Kč za oběd, 210,- Kč denně za ubytování

slide32

Sociální služby ve zdrav. zařízeních§ 52 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 18 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • pobytové SS poskytované osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdrav. stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdrav. zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou/jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních SS/pobytových SS
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • max. výše úhrady za poskytování SS ve zdrav. zařízeních lůžkové péče činí:210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů
slide33

Domovy pro seniory§ 49 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 15 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • DS poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v DS činí:210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů
slide34

Domovy se zvláštním režimem§ 50 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 16 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • DZR poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; režim v těchto zařízeních při poskytování SS je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • max. výše úhrady za poskytování soc. služeb v DZR viz DS
slide35

Domovy pro osoby se zdrav. postižením§ 48 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 14 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • Domovy pro OZP poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domově pro OZP činí:210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů
slide36

Denní stacionáře§ 46 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 12 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí:130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,-Kč denně za celodenní stravu/75,-Kč za oběd
slide37

Týdenní stacionáře§ 47 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 13 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí:210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů
slide38
Mgr. Lucie Valouchová

zdravotně-sociální pracovnice

Fakultní nemocnice Plzeň

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín (vchod F nebo D, 4. NP)

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory (Interní pavilon, přízemí)

tel.: 377 103 236 (úterý, středa)

tel.: 377 401 542 (pondělí, čtvrtek, pátek)

email: [email protected]

Děkuji za pozornost

ad