สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Download
1 / 15

สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. การกำหนดทิศทางบริหารความเสี่ยงของกรมสรรพสามิต. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท จ.นครนายก. วันที่ 28-29 มีนาคม 2556. (สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 , 4, 5, 6, 8 และ 9). การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน. ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ' - kenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การกำหนดทิศทางบริหารความเสี่ยงของกรมสรรพสามิต

ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

วันที่ 28-29 มีนาคม 2556

(สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3, 4, 5, 6, 8 และ 9)


  • ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2556 มิติด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 5/20)

สภ.และ สท

ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง

  • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง เสนอโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 12 มกราคม 2553


แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง


เกณฑ์การให้คะแนนของ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงสภ.

กรณีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปราบปราม

กรณี ไม่ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปราบปราม


เกณฑ์การให้คะแนนของ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงสท.

กรณีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปราบปรามหรือจัดเก็บภาษี

กรณี ไม่ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปราบปรามหรือจัดเก็บภาษี


ความเสี่ยงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  • หนังสือสภ.3 ที่ กค0606/ว 738 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 เรื่อง แผนบริหารความ

เสี่ยงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

1. ทบทวนและวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของ 2 งานและ 3 กระบวนการ

ตามแบบฟอร์ม ERM 1 ส่ง สภ.3 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556

2. ถ้าไม่มีมาตรการบริหารความเสี่ยง ให้ส่งแบบฟอร์ม ERM 1


3. ถ้ามีมาตรการบริหารความเสี่ยง

3.1 ให้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มERM 1 และ ERM 2

ส่ง สภ.3 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556

3.2 บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ http:// strategies.excise.go.th และรายงานผล

ผ่านระบบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยเริ่มจากวันที่ 5 พฤษภาคม

2556 เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2556

4. มาตรการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์ในกรณีที่การดำเนินงานตาม

โครงการของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการ

ขออุทธรณ์


การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง


ตารางการประเมินความเสี่ยง ตารางการประเมินความเสี่ยง


จบการนำเสนอ ตารางการประเมินความเสี่ยง

18 เมษายน 2556


ad