რეპორტი დეგუსტაცია (მაწონი) - PowerPoint PPT Presentation

რეპორტი
Download
1 / 9

  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

რეპორტი დეგუსტაცია (მაწონი).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

რეპორტი დეგუსტაცია (მაწონი)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5199558

რეპორტი

დეგუსტაცია (მაწონი)


5199558

Catarebuli degustaciis mizans wamoadgenda potenciuri momxmareblis ss. “nikoras” mier warmoebuli mawvnis gemosadmi damokidebulebis Seswavla. am miznis misaRwevad respondentebs vTxoveT sami komopaniis (1. nikora 2. sante da 3. eko fudi;é) erTi da igive produqtis gemos erTamaneTTan Sedareba; Sedarebis Semdeg TiToeulis naklovanebis da Rirsebis aRniSvna da aRniSnuli produqtis daxasiaTeba. sul gamoikiTxa 11 respodenti, aqedan 8 qali da 3 kaci. degustaciis Sedegebis mixedviT, 11 respondentidan:


5199558

  • “nikoras” irCevs - 4 respondenti (2 qali da 2 kaci), ZiriTadi mizezi: kargi konsistencia, naturaluri mawvnisTvis damaxasiaTebeli mJavianoba, sasiamovno gemo, gamagrilebeli da gamajansaRebeli moqmedeba, zomieri cximianoba;

  • “santes” mawons upiratesobas aniWebs 7 respondenti (6 qali da 1 kaci) amis ZiriTad mizezad respondentebis mier dasaxelda “santes” mawvnis sasiamovno gemo, zomieri cximianoba, simJave da konsistencia;

  • “eko fuds”-0 respondenti;


Respondentebs vtxovet atbalian skalaze seefasebinat titoeuli kompaniis mier warmoebuli mawoni

respondentebs vTxoveT aTbalian Skalaze SeefasebinaT TiToeuli kompaniis mier warmoebuli mawoni


5199558

nikora” daaxasiaTes:dakravs rZis fxvnilis damaxasiaTebeli gemo;zedmetad Sekrulia; feri kargia, mJavianoba orisTvis normaluria, erTisTvis mJavea, xolo oTxi momxmarebeli Tvlis, rom aklia “santes” mier warmoebuli mawons respondentebis azriT, aqvsnormaluri konsistencia, mJavianoba da gemo; “eko fudis” warmoebuli mawoni- raRac arasasiamovno gemo dakravs; Zalian mJavea;

respondentebs vTxoveT daexasiaTebinaT TiToeuli kompaniis mier warmoebuli mawonirespondentebis azris SejerebiT:


Produqtis sercevis kategoriebis sefaseba

produqtis SerCevis kategoriebis Sefaseba


Xmebi semdegnairad gadanawilda

xmebi Semdegnairad gadanawilda


Daskvna

daskvna

Catarebuli kvelevis Sedegebis mixedviT, gamokiTxuli 11 respondentidan

nikoram mniSvnelovnad gaiumjobesa mdgomareoba!

“nikoras”- mawons upiratesobas aniWebs 4 respondenti (2 qali da 2 kaci), ZiriTad mizezad dasaxelda: kargi konsistencia, naturaluri mawvnisTvis damaxasiaTebeli mJavianoba, sasiamovno gemo, gamagrilebeli da gamajansaRebeli moqmedeba, zomieri cximianoba;

“santes” mawons upiratesobas aniWebs 7 (6 qali da 1 kaci), amis ZiriTad mizezad respondentebis mier dasaxelda “santes” mawvnis sasiamovno gemo, zomieri cximianoba, konsistencia da simJave.

“eko fuds” upiratesobas aniWebs 0 respondenti;

miuxedavad imisa, rom “nikoras” mawvnis sagemovno parametrebi mniSvnelovnad gaumjobesda, rac udaod misasalmebelia, aucilebelia gagrZeldes muSaoba, raTa ar iyos is SeniSvnebi, rac jer kidev aqvs garkveul momxmarebels, kerZod: dayveba rZis fxvnilis arasasiamovno gemo, konsistencia zedmetad Sekrulia, mJavianoba naklebia.


ad
  • Login