Download

XIX amžius


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
kendis
From:
|  
(1301) |   (0) |   (0)
Views: 120 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
XIX amžius. Romantizmas, realizmas, natūralizmas, simbolizmas, impresionizmas. Romantizmas. Atsiranda kaip priešprieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo.
XIX amžius

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

XIX amžius

Romantizmas,

realizmas,

natūralizmas, simbolizmas,

impresionizmas

Slide 2

Romantizmas

 • Atsiranda kaip priešprieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo.

 • Reikalauja vaizduotės, jausmo, kūrybinės laisvės, autoriaus individualumo.

 • Filosofija pabrėžia nebe proto pirmenybę, bet jausmą ir intuiciją.

 • Literatūroje vertinama tai, kas fantastiška, neįprasta, egzotiška, o ne tai, kas paprasta, kasdieniška.

Slide 3

Visuomeninė situacija

 • Prancūzų revoliucija (1789-1794).

 • Napoleono karai.

 • Tautiniai sąjūdžiai.

 • Įsiviešpatauja nebe pono, bet pinigo valdžia, todėl žlunga viltys, kurias sukėlė kapitalizmas: geriau, teisingiau gyventi.

Slide 4

Kompozitoriai romantikai

 • R. Vagneris (1813-1883)

 • Parašė 13 operų

 • ( “Skrajojantis olandas”, “Tanhoizeris”, “Tristanas ir Izolda”)

Dail. P. Renuaras

Slide 5

F. Mendelsonas (1809-1847)

Populiaraus vestuvių maršo autorius

Slide 6

F. Šubertas (1797-1828)

Vertingiausi kūriniai- dainos

Slide 7

K.M. von Vėberis (1786-1826)

9 operų autorius (“Laisvasis šaulys”

Slide 8

E. Delakrua (1798-1863)

The Massacre at Chios

Slide 9

T. Žėriko (1791-1824)

The Raft of the Medusa

Slide 10

I. Aivazovskis (1817-1900)

Devintoji banga,1850

Slide 11

I. Aivazovskis

I. Aivazovskis. Štormas

Slide 12

Realaus ir įsivaizduojamo pasaulio priešybė

 • Romantikai nesitenkina esama tikrove ir bėga į svajonių, idealų pasaulį, nes tikrovė nehumaniška, priešiška žmogaus prigimčiai, slopinanti jo polėkius.

 • Romantikams svetimas daiktų kultas.

 • Pasaulyje turi vyrauti ne materialiosios vertybės, o dvasinės. Tad iškeliamas nuoširdumas, tyrumas, meilė.

Slide 13

Gamta

 • Romantikams labai svarbi gamta.

 • Gamta turi būti didinga, paslaptinga, lemti veikėjų nuotaikas.

 • Todėl vilioja šėlstantys vandenynai, snieguotos kalnų viršūnės, gilūs ir niūrūs tarpekliai, tankūs miškai, mėnesienos burtai ir t.t.

Slide 14

Laikas ir erdvė

 • Nerasdami vietos dabartyje, veikėjai dažnai perkeliami į įsivaizduojamą pasaulį: tolimus viduramžius, pasakų šalis, ateitį.

 • Romantikus žavi pietų ir rytų kraštai, utopinės šalys, kur egzistuoja idealizmas.

Slide 15

Pasakiškasis pasaulis

 • Ypač patraukli pasakos erdvė, nes ji sujungia realųjį pasaulį su fantastiniu.

 • Kūryboje daug dvasių ir demonų: iš kalnų plyšių išlenda nykštukai ir naminėliai, bangose teškenasi laumės, po žemę slankioja numirėliai, šiurpus ir baisus velnių ir vaiduoklių pasaulis skverbiasi į gražų gyvenimą.

Slide 16

Mėgstamiausios spalvos

 • Mėlyna- skraido mėlynoji paukštė, pro visas gėles margame miške išdygsta mėlynoji gėlelė.

 • Balta- jūros puta, burė.

 • Spalvos simbolizuoja amžiną ilgėjimąsi, vienišumą ir niekada nepasiekiamus tolius.

Slide 17

Idealas

 • Tai- asmeninė ir politinė laisvė. Iškeliama tautiškumas samprata.

 • Romantikai palaiko po Napoleono pralaimėjimų pasipylusius tautinius judėjimus: Graikija kovoja prieš Turkijos priespaudą, Lietuva- Rusijos; neramu Ispanijoje, Austrijoje.

 • Kai kurie romantikai patys dalyvauja šiose kovose: Baironas, Mickevičius, Petefis, Maironis.

 • Todėl viena dažniausių romantikų temų- laisvė.

Slide 18

Veikėjai

 • Nepatenkinti savo aplinka, todėl dažnai gyvena svajonių pasaulyje.

 • Neeilinis, kartais keistas, kitų nesuprastas žmogus.

 • Galingos valios, didelių siekių, stiprių aistrų, labai protingas ir fiziškai stiprus. Jausmai ir išgyvenimai taip pat stiprūs.

Slide 19

 • Dažnai už įstatymo ribų esantis asmuo: plėšikas, valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Dažnai nusivylęs visu pasauliu, netiki visais žmonėmis, laimės buvimu, todėl nutraukia ryšius su kitais žmonėmis, užsisklendžia savy, būna be galo vienišas.

Slide 20

Stiliaus bruožai

 • Laisva kompozicija.

 • Stilius fragmentiškas, emocionalus, pabrėžiamas ekspresyvumas, ironija.

 • Būdingi paslapties, fatališkos meilės, siaubo, mirties motyvai.

 • Sekama tautosaka.

 • Pasakotojas subjektyvus.

Slide 21

Žanrai

 • Lyrikos: baladė, eilėraštis, daina, lyrinė draminė poema, eiliuotas romanas.

 • Epo: istorinis ir psichologinis romanas, fantastinė novelė, romanas.

 • Dramos: romantinė tragedija.

Slide 22

Garsiausi rašytojai

Vokietija- Novalis, Hofmanas, Heinė.

Anglija- Skotas, Baironas.

Prancūzija- Hugo, Diuma, Ž. Sand.

Lenkija- A. Mickevičius.

Rusija- Puškinas, Lermontovas.

JAV- Kuperis.

Lietuva- S. Daukantas, A. Baranauskas, Maironis.

Slide 23

V. Hugo

“Paryžiaus katedra”, “Vargdieniai”

Slide 24

A. Diuma

“Trys muškietininkai”, “Grafas Montekristas”

Slide 25

Ž. Sand (1804-1876)

“Indiana”, “Mažoji Fadetė”

Slide 26

A. Puškinas

“Eugenijus Oneginas”

Slide 27

M.Lermontovas

Slide 28

E. T. Hofmanas

Kompozitorius. Rašytojas,

sukūręs daug pasakų.

(“Spragtukas ir pelių

karalius”)

Slide 29

H. Heinė

Labai daug rašė apie nelaimingą meilę

Slide 30

D. F. Kuperis (1789-1851)

“Paskutinis mohikanas”

Slide 31

D. G. N. Baironas

“Kainas”, “Manfredas”

Slide 32

A. Mickevičius (1798-1856)

Slide 33

S. Daukantas

    S.Daukanto istorinis pasakojimas yra beletrizuotas, todėl glaudžiai susijęs su grožine literatūra. S.Daukanto istorijos veikalai ir ypač "Būdas…" turėjo didelį poveikį XIXa. lietuvių poezijai, padėjo formuotis romantinei lietuvių prozai.

Slide 34

A. Baranauskas (1835-1902)

 • Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A.B., Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas Smalaūsis.

 • “Anykščių šilelis”

Slide 35

Maironis (1862-1932)

“Pavasario balsai”

Slide 36

Kaip romantizmas atsiranda Lietuvoje?

 • Kai 19 a. visoje Europoje pavergtieji kraštai ėmė priminti pavergėjams apie save, ir Lietuvoje praūžė du sukilimai: 1831 m. ir 1863-1864 m.

 • Lietuvius ir lenkus veikė romantikų šūkiai:

  • “Praeitis atgimsta mumyse” ( S. Colridge);

  • “perkūnijomis griaudėja ugnies žodis: laisvė (A. Lamartine);

  • “Poetas žengia tautos prieky” ( V. Hugo);

  • “Aš norėčiau kreiptis į visą pasaulį, bet aš kreipiuosi tik į savo tautą” ( V. Macka).

Slide 37

Lietuviškojo romantizmo bruožai

 • Svarbiausias idealas- ginti lietuvių kalbą, kelti iš kapo jos istoriją, žadinti sutryptą savigarbą.

 • Parodyti, kokia galinga praeity, Didžiųjų kunigaikščių laikais, buvo Lietuva ir kas iš jos beliko dabar, caro laikais.

 • Labai išaukštinama visa, kas lietuviška: kalba, daina, papročiai, kaimas, pakelės Rūpintojėlis. Sudaromas vaizdas, kad mano tėvynė- mano absoliutas.

Slide 38

Gamta

 • Tamsus ežeras, mėnulis, apleistos kapinės, neįžengiamos girios- viskas turi būti paslaptinga, gūdu, šiek tiek grėsminga.

Slide 39

Veikėjas- didžių kontrastų žmogus

 • Jei myli- tai taip stipriai, kad nuo meilės galios ledynai ištirptų; jei nekenčia- neapykanta tokia stipri, kad gali išeiti iš proto.

 • Išdidumas neleidžia pasiduoti kasdienybei, bet likimas gramzdina į neviltį ir haliucinacijas.

 • Tiek stiprus, kad gali tvarkyti visatą, ir tiek silpnas, kad nuolatos kenčia.

Slide 40

Veikėjas- tėvynės žmogus

 • Veikėjas nusilenkia tik vienai pareigai- tėvynei.

 • Mirtis dėl tėvynės yra šventas būtinumas.

Slide 41

Laikas ir erdvė

 • Nuostabūs laikai-viduramžiai, kai valdė Vytautas.

 • Nuostabi erdvė- Lietuvos glūdūs miškai.

 • Blogi laikai- caro valdoma Lietuva.

 • Bloga erdvė- plyni laukai.


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro