Download

XIX amžius


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
kendis
From:
|  
(1301) |   (0) |   (0)
Views: 141 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
XIX amžius. Romantizmas, realizmas, natūralizmas, simbolizmas, impresionizmas. Romantizmas. Atsiranda kaip priešprieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo.
XIX amžius

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xix am ius l.jpgSlide 1

XIX amžius

Romantizmas,

realizmas,

natūralizmas, simbolizmas,

impresionizmas

Romantizmas l.jpgSlide 2

Romantizmas

 • Atsiranda kaip priešprieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo.

 • Reikalauja vaizduotės, jausmo, kūrybinės laisvės, autoriaus individualumo.

 • Filosofija pabrėžia nebe proto pirmenybę, bet jausmą ir intuiciją.

 • Literatūroje vertinama tai, kas fantastiška, neįprasta, egzotiška, o ne tai, kas paprasta, kasdieniška.

Visuomenin situacija l.jpgSlide 3

Visuomeninė situacija

 • Prancūzų revoliucija (1789-1794).

 • Napoleono karai.

 • Tautiniai sąjūdžiai.

 • Įsiviešpatauja nebe pono, bet pinigo valdžia, todėl žlunga viltys, kurias sukėlė kapitalizmas: geriau, teisingiau gyventi.

Kompozitoriai romantikai l.jpgSlide 4

Kompozitoriai romantikai

 • R. Vagneris (1813-1883)

 • Parašė 13 operų

 • ( “Skrajojantis olandas”, “Tanhoizeris”, “Tristanas ir Izolda”)

Dail. P. Renuaras

F mendelsonas 1809 1847 l.jpgSlide 5

F. Mendelsonas (1809-1847)

Populiaraus vestuvių maršo autorius

F ubertas 1797 1828 l.jpgSlide 6

F. Šubertas (1797-1828)

Vertingiausi kūriniai- dainos

K m von v beris 1786 1826 l.jpgSlide 7

K.M. von Vėberis (1786-1826)

9 operų autorius (“Laisvasis šaulys”

E delakrua 1798 1863 l.jpgSlide 8

E. Delakrua (1798-1863)

The Massacre at Chios

T riko 1791 1824 l.jpgSlide 9

T. Žėriko (1791-1824)

The Raft of the Medusa

I aivazovskis 1817 1900 l.jpgSlide 10

I. Aivazovskis (1817-1900)

Devintoji banga,1850

I aivazovskis l.jpgSlide 11

I. Aivazovskis

I. Aivazovskis. Štormas

Realaus ir sivaizduojamo pasaulio prie yb l.jpgSlide 12

Realaus ir įsivaizduojamo pasaulio priešybė

 • Romantikai nesitenkina esama tikrove ir bėga į svajonių, idealų pasaulį, nes tikrovė nehumaniška, priešiška žmogaus prigimčiai, slopinanti jo polėkius.

 • Romantikams svetimas daiktų kultas.

 • Pasaulyje turi vyrauti ne materialiosios vertybės, o dvasinės. Tad iškeliamas nuoširdumas, tyrumas, meilė.

Gamta l.jpgSlide 13

Gamta

 • Romantikams labai svarbi gamta.

 • Gamta turi būti didinga, paslaptinga, lemti veikėjų nuotaikas.

 • Todėl vilioja šėlstantys vandenynai, snieguotos kalnų viršūnės, gilūs ir niūrūs tarpekliai, tankūs miškai, mėnesienos burtai ir t.t.

Laikas ir erdv l.jpgSlide 14

Laikas ir erdvė

 • Nerasdami vietos dabartyje, veikėjai dažnai perkeliami į įsivaizduojamą pasaulį: tolimus viduramžius, pasakų šalis, ateitį.

 • Romantikus žavi pietų ir rytų kraštai, utopinės šalys, kur egzistuoja idealizmas.

Pasaki kasis pasaulis l.jpgSlide 15

Pasakiškasis pasaulis

 • Ypač patraukli pasakos erdvė, nes ji sujungia realųjį pasaulį su fantastiniu.

 • Kūryboje daug dvasių ir demonų: iš kalnų plyšių išlenda nykštukai ir naminėliai, bangose teškenasi laumės, po žemę slankioja numirėliai, šiurpus ir baisus velnių ir vaiduoklių pasaulis skverbiasi į gražų gyvenimą.

M gstamiausios spalvos l.jpgSlide 16

Mėgstamiausios spalvos

 • Mėlyna- skraido mėlynoji paukštė, pro visas gėles margame miške išdygsta mėlynoji gėlelė.

 • Balta- jūros puta, burė.

 • Spalvos simbolizuoja amžiną ilgėjimąsi, vienišumą ir niekada nepasiekiamus tolius.

Idealas l.jpgSlide 17

Idealas

 • Tai- asmeninė ir politinė laisvė. Iškeliama tautiškumas samprata.

 • Romantikai palaiko po Napoleono pralaimėjimų pasipylusius tautinius judėjimus: Graikija kovoja prieš Turkijos priespaudą, Lietuva- Rusijos; neramu Ispanijoje, Austrijoje.

 • Kai kurie romantikai patys dalyvauja šiose kovose: Baironas, Mickevičius, Petefis, Maironis.

 • Todėl viena dažniausių romantikų temų- laisvė.

Veik jai l.jpgSlide 18

Veikėjai

 • Nepatenkinti savo aplinka, todėl dažnai gyvena svajonių pasaulyje.

 • Neeilinis, kartais keistas, kitų nesuprastas žmogus.

 • Galingos valios, didelių siekių, stiprių aistrų, labai protingas ir fiziškai stiprus. Jausmai ir išgyvenimai taip pat stiprūs.

Slide19 l.jpgSlide 19

 • Dažnai už įstatymo ribų esantis asmuo: plėšikas, valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.

 • Dažnai nusivylęs visu pasauliu, netiki visais žmonėmis, laimės buvimu, todėl nutraukia ryšius su kitais žmonėmis, užsisklendžia savy, būna be galo vienišas.

Stiliaus bruo ai l.jpgSlide 20

Stiliaus bruožai

 • Laisva kompozicija.

 • Stilius fragmentiškas, emocionalus, pabrėžiamas ekspresyvumas, ironija.

 • Būdingi paslapties, fatališkos meilės, siaubo, mirties motyvai.

 • Sekama tautosaka.

 • Pasakotojas subjektyvus.

Anrai l.jpgSlide 21

Žanrai

 • Lyrikos: baladė, eilėraštis, daina, lyrinė draminė poema, eiliuotas romanas.

 • Epo: istorinis ir psichologinis romanas, fantastinė novelė, romanas.

 • Dramos: romantinė tragedija.

Garsiausi ra ytojai l.jpgSlide 22

Garsiausi rašytojai

Vokietija- Novalis, Hofmanas, Heinė.

Anglija- Skotas, Baironas.

Prancūzija- Hugo, Diuma, Ž. Sand.

Lenkija- A. Mickevičius.

Rusija- Puškinas, Lermontovas.

JAV- Kuperis.

Lietuva- S. Daukantas, A. Baranauskas, Maironis.

V hugo l.jpgSlide 23

V. Hugo

“Paryžiaus katedra”, “Vargdieniai”

A diuma l.jpgSlide 24

A. Diuma

“Trys muškietininkai”, “Grafas Montekristas”

Sand 1804 1876 l.jpgSlide 25

Ž. Sand (1804-1876)

“Indiana”, “Mažoji Fadetė”

A pu kinas l.jpgSlide 26

A. Puškinas

“Eugenijus Oneginas”

M lermontovas l.jpgSlide 27

M.Lermontovas

E t hofmanas l.jpgSlide 28

E. T. Hofmanas

Kompozitorius. Rašytojas,

sukūręs daug pasakų.

(“Spragtukas ir pelių

karalius”)

H hein l.jpgSlide 29

H. Heinė

Labai daug rašė apie nelaimingą meilę

D f kuperis 1789 1851 l.jpgSlide 30

D. F. Kuperis (1789-1851)

“Paskutinis mohikanas”

D g n baironas l.jpgSlide 31

D. G. N. Baironas

“Kainas”, “Manfredas”

A mickevi ius 1798 1856 l.jpgSlide 32

A. Mickevičius (1798-1856)

S daukantas l.jpgSlide 33

S. Daukantas

    S.Daukanto istorinis pasakojimas yra beletrizuotas, todėl glaudžiai susijęs su grožine literatūra. S.Daukanto istorijos veikalai ir ypač "Būdas…" turėjo didelį poveikį XIXa. lietuvių poezijai, padėjo formuotis romantinei lietuvių prozai.

A baranauskas 1835 1902 l.jpgSlide 34

A. Baranauskas (1835-1902)

 • Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A.B., Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas Smalaūsis.

 • “Anykščių šilelis”

Maironis 1862 1932 l.jpgSlide 35

Maironis (1862-1932)

“Pavasario balsai”

Kaip romantizmas atsiranda lietuvoje l.jpgSlide 36

Kaip romantizmas atsiranda Lietuvoje?

 • Kai 19 a. visoje Europoje pavergtieji kraštai ėmė priminti pavergėjams apie save, ir Lietuvoje praūžė du sukilimai: 1831 m. ir 1863-1864 m.

 • Lietuvius ir lenkus veikė romantikų šūkiai:

  • “Praeitis atgimsta mumyse” ( S. Colridge);

  • “perkūnijomis griaudėja ugnies žodis: laisvė (A. Lamartine);

  • “Poetas žengia tautos prieky” ( V. Hugo);

  • “Aš norėčiau kreiptis į visą pasaulį, bet aš kreipiuosi tik į savo tautą” ( V. Macka).

Lietuvi kojo romantizmo bruo ai l.jpgSlide 37

Lietuviškojo romantizmo bruožai

 • Svarbiausias idealas- ginti lietuvių kalbą, kelti iš kapo jos istoriją, žadinti sutryptą savigarbą.

 • Parodyti, kokia galinga praeity, Didžiųjų kunigaikščių laikais, buvo Lietuva ir kas iš jos beliko dabar, caro laikais.

 • Labai išaukštinama visa, kas lietuviška: kalba, daina, papročiai, kaimas, pakelės Rūpintojėlis. Sudaromas vaizdas, kad mano tėvynė- mano absoliutas.

Gamta38 l.jpgSlide 38

Gamta

 • Tamsus ežeras, mėnulis, apleistos kapinės, neįžengiamos girios- viskas turi būti paslaptinga, gūdu, šiek tiek grėsminga.

Veik jas did i kontrast mogus l.jpgSlide 39

Veikėjas- didžių kontrastų žmogus

 • Jei myli- tai taip stipriai, kad nuo meilės galios ledynai ištirptų; jei nekenčia- neapykanta tokia stipri, kad gali išeiti iš proto.

 • Išdidumas neleidžia pasiduoti kasdienybei, bet likimas gramzdina į neviltį ir haliucinacijas.

 • Tiek stiprus, kad gali tvarkyti visatą, ir tiek silpnas, kad nuolatos kenčia.

Veik jas t vyn s mogus l.jpgSlide 40

Veikėjas- tėvynės žmogus

 • Veikėjas nusilenkia tik vienai pareigai- tėvynei.

 • Mirtis dėl tėvynės yra šventas būtinumas.

Laikas ir erdv41 l.jpgSlide 41

Laikas ir erdvė

 • Nuostabūs laikai-viduramžiai, kai valdė Vytautas.

 • Nuostabi erdvė- Lietuvos glūdūs miškai.

 • Blogi laikai- caro valdoma Lietuva.

 • Bloga erdvė- plyni laukai.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro