Status og utfordringer i vergemålsreformen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012. Vergemålsreformen. Lovreform Ny vergemålslov Representantordningen for enslige mindreårige asylsøker inn i utlendingsloven Forvaltningsreform Flytting av oppgavene fra kommunene til staten ved Fylkesmann Kvalitetsreform

Download Presentation

Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Status og utfordringer i vergemålsreformen

pr. oktober 2012


Vergemålsreformen

 • Lovreform

  • Ny vergemålslov

  • Representantordningen for enslige mindreårige asylsøker inn i utlendingsloven

 • Forvaltningsreform

  • Flytting av oppgavene fra kommunene til staten ved Fylkesmann

 • Kvalitetsreform

  • Profesjonalisering av vergemålsområdet

  • Økt ressursinnsats

 • Holdningsreform

  • Fra ”å beslutte på vegne av andre» til

   ”å støtte andre i sine beslutninger”

www.fmno.no

www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland


Målsettinger

 • Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål

 • Profesjonalisere vergemålsforvaltningen

 • Styrke arbeidet med veiledning, klage og tilsyn innenfor vergemålsområdet

 • Sikre en enhetlig og nasjonal forvaltning av de finansielle midler som er under vergemålsmyndighetens forvaltning

 • Styrke rettssikkerheten og profesjonalisere vergemålsbehandling for enslige mindreårige asylsøkere(EMA)

 • Gjøre nødvendige tilpasninger i den norske lovgivningen for å kunne ratifisere FNs konvensjon om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne

www.fmno.no

www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland


Organisering vergemålsreformen fra 1.9.2012

 • Samarbeidsutvalg

 • LO Stat, LO kommune

 • YS stat, YS kommune

 • Unio

 • Akademikerne Stat, Ak. Kommune

 • KS, Oslo kommune

 • Fylkesmennene

 • FAD

Prosjekteier

JD, SIA v/Anne K Herse

Prosjektleder

Håvard Bekkelund/

Oddbjørn Vassli

 • Referansegruppe

 • FFO

 • NFU

 • Pensjonistforbundet

 • Redd Barna

 • FOFF

 • Nettverket

Prosjektgruppe

leder SRF

18 ledere FM

1 FAD

2 JD (LOV og INN)

SRF

FM

Data

Info

Opplæring

Bank

FM

18 FM


Planen

JD

SRF

FM

SRF

Avklare overføring

Rekruttering

JD

Avklaring

Gjennomføre

Strategi og plan

Gjennomføre

Utlendingsloven

Utl.forskrift

Vergl.forskrift


 • Framdriftsplan Nordland

Vergemålsreformen


Andel overførte av mulige stillinger

Vergemålsreformen


Statens

sivilrettsforvaltning

Fylkesmannen

Verge

Andre

interessenter

Arkiv

Vergemålsapplikasjonen

www.

vergemaal.no

Saksbehandlingsløsning vergemål

Vergemålsportalen

Regnskaps-modulen

Vergemåls-registret

Bank

Andre offentlige registre


Vergemålsportalen

 • http://vergemaal.no/

Vergemålsreformen


Datafangstprosjektet


Bakgrunn

 • Hente inn data om vergemål fra 429 (44) kommuner

 • Hjelpeverktøy/portal for avlevering av data og dokument fra kommune til ny saksbehandlingsløsning


Fylkesmannen sin rolle

 • Lede kommunene sitt arbeid med avlevering av data

 • Konkrete oppgaver:

  • Informere kommunene

  • Avtale avlevering med kommunene

  • Bistå/rettlede/lære opp kommunene

  • Følge opp avleveringen

  • Framskaffe forventet antall løpende saker per kommune


Kommunen sine oppgaver

 • Rydde og oppdatere vergemålsarkivet

 • Overføre data og dokumenter i aktive saker til sentralt register (datafangstportalen) innen 1. mars 2013

 • Organisere vergemålsarkivet slik at Fylkesmannen kan innhente dokumenter ved behov etter 1. juli 2013

 • Arkivene er kommunens eiendom og skal håndteres etter arkivloven (deponering)


Datafangstportalen

 • http://datafangstdemo.fylkesmannen.no/WizNy.aspx

 • Datafangst.fylkesmannen.no


Kritisk viktig

 • At det ryddes opp i arkiver og saker der det er behov for det

 • At den enkelte overformynder ikke får eneansvaret for å levere data

 • At det gis merkantil bistand til overformynderiet

 • At ansvaret er klart definert

 • At vergene trygges på oppfølging og opplæring

 • Kommunen har det organisatoriske og økonomiske ansvaret for overformynderiene


Økonomi

 • Ressursramme på ca 235 mill. – engangskostnader på 48 mill. kroner

 • Tilsvarende 169 stillinger til FM og 14 til SRF – totalt 183

 • 103 mill. i reduserte overføringer til kommunene pr år – avklart gjennom konsultasjonsordningen med KS

 • Uttrekk 2013 blir 38,5 mill.

 • Kommunene beholder 13 mill. det første året til for- og etterarbeid

www.fmno.no

www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland


 • Login