Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Status og utfordringer i vergemålsreformen
Download
1 / 16

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012. Vergemålsreformen. Lovreform Ny vergemålslov Representantordningen for enslige mindreårige asylsøker inn i utlendingsloven Forvaltningsreform Flytting av oppgavene fra kommunene til staten ved Fylkesmann Kvalitetsreform

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Status og utfordringer i vergemålsreformen pr. oktober 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Status og utfordringer i vergem lsreformen pr oktober 2012

Status og utfordringer i vergemålsreformen

pr. oktober 2012


Vergem lsreformen

Vergemålsreformen

 • Lovreform

  • Ny vergemålslov

  • Representantordningen for enslige mindreårige asylsøker inn i utlendingsloven

 • Forvaltningsreform

  • Flytting av oppgavene fra kommunene til staten ved Fylkesmann

 • Kvalitetsreform

  • Profesjonalisering av vergemålsområdet

  • Økt ressursinnsats

 • Holdningsreform

  • Fra ”å beslutte på vegne av andre» til

   ”å støtte andre i sine beslutninger”

www.fmno.no

www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland


M lsettinger

Målsettinger

 • Sikre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som er under vergemål

 • Profesjonalisere vergemålsforvaltningen

 • Styrke arbeidet med veiledning, klage og tilsyn innenfor vergemålsområdet

 • Sikre en enhetlig og nasjonal forvaltning av de finansielle midler som er under vergemålsmyndighetens forvaltning

 • Styrke rettssikkerheten og profesjonalisere vergemålsbehandling for enslige mindreårige asylsøkere(EMA)

 • Gjøre nødvendige tilpasninger i den norske lovgivningen for å kunne ratifisere FNs konvensjon om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne

www.fmno.no

www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland


Organisering vergem lsreformen fra 1 9 2012

Organisering vergemålsreformen fra 1.9.2012

 • Samarbeidsutvalg

 • LO Stat, LO kommune

 • YS stat, YS kommune

 • Unio

 • Akademikerne Stat, Ak. Kommune

 • KS, Oslo kommune

 • Fylkesmennene

 • FAD

Prosjekteier

JD, SIA v/Anne K Herse

Prosjektleder

Håvard Bekkelund/

Oddbjørn Vassli

 • Referansegruppe

 • FFO

 • NFU

 • Pensjonistforbundet

 • Redd Barna

 • FOFF

 • Nettverket

Prosjektgruppe

leder SRF

18 ledere FM

1 FAD

2 JD (LOV og INN)

SRF

FM

Data

Info

Opplæring

Bank

FM

18 FM


Planen

Planen

JD

SRF

FM

SRF

Avklare overføring

Rekruttering

JD

Avklaring

Gjennomføre

Strategi og plan

Gjennomføre

Utlendingsloven

Utl.forskrift

Vergl.forskrift


Status og utfordringer i vergem lsreformen pr oktober 2012

 • Framdriftsplan Nordland

Vergemålsreformen


Andel overf rte av mulige stillinger

Andel overførte av mulige stillinger

Vergemålsreformen


Vergem lsapplikasjonen

Statens

sivilrettsforvaltning

Fylkesmannen

Verge

Andre

interessenter

Arkiv

Vergemålsapplikasjonen

www.

vergemaal.no

Saksbehandlingsløsning vergemål

Vergemålsportalen

Regnskaps-modulen

Vergemåls-registret

Bank

Andre offentlige registre


Vergem lsportalen

Vergemålsportalen

 • http://vergemaal.no/

Vergemålsreformen


Datafangstprosjektet

Datafangstprosjektet


Bakgrunn

Bakgrunn

 • Hente inn data om vergemål fra 429 (44) kommuner

 • Hjelpeverktøy/portal for avlevering av data og dokument fra kommune til ny saksbehandlingsløsning


Fylkesmannen sin rolle

Fylkesmannen sin rolle

 • Lede kommunene sitt arbeid med avlevering av data

 • Konkrete oppgaver:

  • Informere kommunene

  • Avtale avlevering med kommunene

  • Bistå/rettlede/lære opp kommunene

  • Følge opp avleveringen

  • Framskaffe forventet antall løpende saker per kommune


Kommunen sine oppgaver

Kommunen sine oppgaver

 • Rydde og oppdatere vergemålsarkivet

 • Overføre data og dokumenter i aktive saker til sentralt register (datafangstportalen) innen 1. mars 2013

 • Organisere vergemålsarkivet slik at Fylkesmannen kan innhente dokumenter ved behov etter 1. juli 2013

 • Arkivene er kommunens eiendom og skal håndteres etter arkivloven (deponering)


Datafangstportalen

Datafangstportalen

 • http://datafangstdemo.fylkesmannen.no/WizNy.aspx

 • Datafangst.fylkesmannen.no


Kritisk viktig

Kritisk viktig

 • At det ryddes opp i arkiver og saker der det er behov for det

 • At den enkelte overformynder ikke får eneansvaret for å levere data

 • At det gis merkantil bistand til overformynderiet

 • At ansvaret er klart definert

 • At vergene trygges på oppfølging og opplæring

 • Kommunen har det organisatoriske og økonomiske ansvaret for overformynderiene


Konomi

Økonomi

 • Ressursramme på ca 235 mill. – engangskostnader på 48 mill. kroner

 • Tilsvarende 169 stillinger til FM og 14 til SRF – totalt 183

 • 103 mill. i reduserte overføringer til kommunene pr år – avklart gjennom konsultasjonsordningen med KS

 • Uttrekk 2013 blir 38,5 mill.

 • Kommunene beholder 13 mill. det første året til for- og etterarbeid

www.fmno.no

www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland


 • Login