นายอานนท์  ทองสว่าง
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ระนอง PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายอานนท์ ทองสว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นางสาวภัทรพร สังข์คง นักผังเมืองชำนาญการ. นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ระนอง. นายรังสรรค์ ปานบุญ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. นางเนตรชนก วิลาควง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ระนอง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


นายอานนท์ ทองสว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางสาวภัทรพร สังข์คง

นักผังเมืองชำนาญการ

นายประคอง ชูนวล

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ระนอง

นายรังสรรค์ ปานบุญ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางเนตรชนก วิลาควง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


Function


Function


Function


Function


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ปีงบประมาณ 2556


Agenda


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

18 (1)

56

56

56

56


  • Login