PROJECT “gecombineerd onderwijs” - PowerPoint PPT Presentation

PROJECT
Download
1 / 12

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROJECT “gecombineerd onderwijs”. gecombineerd onderwijs. = een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs extra voorwaarden (artikel 28 decreet volwassenenonderwijs). voldoen aan de wettelijke bepalingen van het decreet VO van 15 juni 2007

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROJECT “gecombineerd onderwijs”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Project gecombineerd onderwijs

PROJECT

“gecombineerd onderwijs”


Project gecombineerd onderwijs

gecombineerd onderwijs

= een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

extra voorwaarden (artikel 28 decreet volwassenenonderwijs)

 • voldoen aan de wettelijke bepalingen van het decreet VO van 15 juni 2007

 • betrekking hebben op één of meer modules van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel

 • minimaal 25 % aan contactonderwijs omvatten

 • cursusmateriaal en didactische middelen moeten geschikt zijn voor multimediaal gebruik voor het gedeelte afstandsonderwijs

 • de deelname van cursisten aan het gedeelte afstandsonderwijs moet systematisch opgevolgd, worden zowel administratief als inhoudelijk

 • de evaluatie van het gedeelte afstandsonderwijs moet duidelijk omschreven zijn


Project gecombineerd onderwijs

vormvereisten

•er dient een standaard aanvraagformulier te worden gebruikt

•de aanvraag dient elektronisch te gebeuren ten laatste twee maanden voor de aanvang van het gecombineerd onderwijs (15 mei van het voorafgaande schooljaar voor projecten die starten in de loop van de maand september)

•de aanvraag is alleen ontvankelijk als het protocol is bijgevoegd van de onderhandeling in het lokaal comité (vakbondsoverleg)

project gecombineerd onderwijs: aanvraagdossier

mits aan alle voorwaarden is voldaan, kan de school een project gecombineerd onderwijs aanvragen

de aanvraag dient te gebeuren via een welomschreven procedure vastgelegd door de Vlaamse Regering


Project gecombineerd onderwijs

project gecombineerd onderwijs: aanvraagdossier

inhoud van het dossier

 • administratieve gegevens i.v.m. de school, de opleiding, de doelgroep, …

 • meerwaarde t.o.v. contactonderwijs-> meerwaarde voor de cursist-> meerwaarde voor de leerkracht-> meerwaarde voor het centrum

 • beschrijving van het cursusmateriaal-> geschikt voor multimediaal gebruik-> gebruik van een elektronisch leerplatform (DOKEOS)

 • beschrijving van de wijze waarop de cursisten begeleid zullen worden+ beschrijving van de wijze hoe de deelname aan het afstandsgedeelte opgevolg zal worden

 • beschrijving van de wijze van evalueren van het gedeelte afstandsonderwijs

 • beschrijvng van hoe het CVO het project zal evalueren


Project gecombineerd onderwijs

COÖRDINATOR GECOMBINEERD ONDERWIJS

Kim Vanhaelen (kim.vanhaelen@avondschool.be)

project gecombineerd onderwijs: coördinatie

het al dan niet aanvaard worden van een project gecombineerd onderwijs hangt in grote mate af van de degelijkheid van het aanvraagdossier dat zowel vormelijk als inhoudelijk strikt aan een aantal door de overheid opgelegde eisen dient te voldoen

om de kans op succes te verhogen werd binnen de school een “coördinator gecombineerd onderwijs” aangeduid

 • alle aanvragen dienen via de coördinator te gebeuren

 • de coördinator zal alle projecten van A tot Z opvolgen

 • de coördinator bereidt het kwaliteitsonderzoek door de inspectie voor


Project gecombineerd onderwijs

controleer in overleg of het project aan alle voorwaarden voldoet om als gecombineerd onderwijs erkend te worden (artikel 28 decreet VO)

1

2

3

4

stel samen met de coördinator gecombineerd onderwijs een aanvraagdossier opOPGELET! deadline aanvraag = 2 maand voor aanvang cursus (15 mei in geval start in sept.)

stel de vakfiches op

bereid het cursusmateriaal voor

WACHT HIERVOOR DE GOEDKEURING VAN HET PROJECT NIET AF !!!

project gecombineerd onderwijs: samengevat

verwittig de vakcoördinator en de coördinator gecombineerd onderwijs


Project gecombineerd onderwijs

5b

5a

6

bereid het inspectiebezoek voor

(zie “voor te leggen documenten” op volgende slides)

 • kwaliteitsonderzoek door de inspectie volwassenenonderwijs

 • de inspectie vraagt hiervoor inzage in een aantal documenten en toegang tot DOKEOS

project gecombineerd onderwijs: samengevat

 • indien het aanvraagdossier werd goedgekeurd kan het project van start gaan

 • stel een aangepast lesrooster op

 • neem de ICT bevraging af

 • respecteer het aanvraagdossier (cursusmateriaal, cursistenbegeleiding, evaluatie, …)

 • maak maximaal gebruik van DOKEOS


Project gecombineerd onderwijs

vakfiches

schriftelijke cursistenbevraging

project gecombineerd onderwijs: kwaliteitsonderzoek (inspectie VO)

voor te leggen documenten:

 • documenten waaruit blijkt dat het centrum de doelgroep heeft geïnformeerd over de doelstellingen van het project

 • documenten waaruit blijkt dat het centrum de doelgroep heeft geïnformeerd over de evaluatieprocedures en –criteria welke ze hanteert binnen het project

 • overzicht samenstelling van de klasgroep

 • klasgroepdocumenten m.b.t. de screening van de ICT-vaardigheden van de cursisten

 • documenten m.b.t. het onderzoek naar de beschikbaarheid van ICT-apparatuur bij de cursisten


Project gecombineerd onderwijs

project gecombineerd onderwijs: kwaliteitsonderzoek (inspectie VO)

voor te leggen documenten:

 • het uurrooster van de opleiding

 • het cursusmateriaal voor de opleiding

 • de cursistevaluaties

 • documenten m.b.t. het onderzoek naar de opportuniteiten en valkuilen van het project

 • documenten waaruit blijkt dat het centrum het project tussentijds en/of op het einde heeft geëvalueerd

conform het opgegeven percentage !!!

geschikt voor multimediaal gebruik


Project gecombineerd onderwijs

schriftelijke cursistenbevraging

project gecombineerd onderwijs: kwaliteitsonderzoek (inspectie VO)

voor te leggen documenten:

 • het leerplan

 • documenten waaruit blijkt dat het centrum de deskundigheid van de betrokken leerkrachten bevordert

 • documenten waaruit blijkt dat het centrum afspraken heeft gemaakt m.b.t. de afstemming binnen de regio

coördinator gecombineerd onderwijs

coördinator kwaliteitszorg

directie (RVB consortium VO 11)


Project gecombineerd onderwijs

project gecombineerd onderwijs: gebruik elektronisch leerplatform

in de door de onderwijsinspectie gehanteerde visie is het essentieel dat voor opleidingen die via gecombineerd onderwijs worden georganiseerd, gebruik wordt gemaakt van een elektronische leeromgeving

de communicatie tussen de cursisten en de docenten dient maximaal via het elektronische leerplatform te gebeuren


Project gecombineerd onderwijs

dokeos – het elektronische leerplatform van CVO-IVV de Avondschool

INFO- & OEFENSESSIES

voor cursisten

om te voorkomen dat cursisten meermaals een introductiesessie i.v.m. DOKEOS krijgen, zal het CVO aan het begin van elke inschrijvingsperiode een aantal dergelijke sessies organiseren

voor personeelsleden

op regelmatige basis zullen praktische oefensessies voor docenten worden georganiseerd


 • Login