Teorija potra nje i
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 73

Teorija potražnje I PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teorija potražnje I. Maksimizacija korisnosti i funkcija potražnje. Potrošačev problem - ukratko. U analizi ponašanja potrošača istaknuli smo četiri konstrukcijska elementa: Skup mogućih izbora Skup dostupnih izbora (budžetski skup) Relaciju preferencije ≿ definiranu na

Download Presentation

Teorija potražnje I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teorija potražnje I

Maksimizacija korisnosti

i funkcija potražnje


Potrošačev problem - ukratko

 • U analizi ponašanja potrošača istaknuli smo četiri konstrukcijska elementa:

  • Skup mogućih izbora

  • Skup dostupnih izbora (budžetski skup)

  • Relaciju preferencije ≿definiranu na

  • Pretpostavku ponašanja (potrošač bira najbolju od mogućih alternativa u skladu sa svojom relacijom preferencije) ili

   tako da x* ≿ x za svaki


Funkcija korisnosti - ukratko

 • Svaka binarna relacija koja je potpuna, refleksivna, tranzitivna i neprekidna može se predstaviti funkcijom koju zovemo funkcija korisnosti

 • Funkcija korisnosti sadrži iste informacije o potrošačevim preferencijama kao i relacija preferencije ≿

 • Svojstva preferencija prenose se na svojstva funkcije korisnosti


Funkcija korisnosti - ukratko

 • Ako su preferencije racionalne, neprekidne, lokalno nezasićene i konveksne, funkcija korisnosti se “lijepo ponaša”

 • Ove pretpostavke osiguravaju da je funkcija korisnosti neprekidna

 • Mi ćemo još pretpostaviti i da je diferencijabilna (tada možemo koristiti metode diferencijalnog računa za detaljniju analizu potrošačevog ponašanja)


Funkcija korisnosti - ukratko

 • Također znamo da je funkcija korisnosti strogo rastuća i strogo kvazikonkavna te da su to njena ordinalna svojstva (koja se ne mijenjaju pod utjecajem pozitivnih monotonih transformacija)

 • Oblik funkcije korisnosti (da li je ona konkavna ili konveksna) je kardinalno svojstvo funkcije korisnosti koje se ne čuva pod utjecajem pozitivnih monotonih transformacija


Funkcija korisnosti - ukratko

 • Funkcija korisnosti nam je potrebna jer se njenom maksimizacijom izvodi funkcija potražnje

 • U tu svrhu razvit ćemo model u kojem potrošači između košara dobara koje su im dostupne biraju onu koju najviše vole


Izbor potrošača

 • Walrasovski budžetski skup

 • Cijene i bogatstvo (dohodak) su strogo pozitivni


Potrošačev problem

 • Potrošačev problem može se napisati kao

  ... (3.1)


Pitanja

 • Pitanja koja postavljamo:

  • Da li postoji rješenje ovog problema?

  • Ako rješenje postoji, kako do njega doći?


Da li rješenje postoji?

 • Budući da je u (x) neprekidna funkcija definirana na skupu

  koji je kompaktan (zatvoren i ograničen), možemo primjeniti Teorem o maksimalnoj vrijednosti

 • Prema ovom teoremu neprekidna funkcija definirana na kompaktnom skupu ima maksimum (i minimum)

 • Dakle, ovaj problem ima rješenje


Kako do rješenja?

 • Potrošač se suočava sa problemom maksimizacije funkcije cilja (korisnosti) uz ograničenja

 • Funkcije ograničenja mogu biti predstavljene kao:

  • uvjeti nenegativnosti

  • jednakosti

  • nejednakosti

   (primjeri za L=2)


Kako do rješenja?

 • Naše ograničenje dato je u formi nejednakosti

 • Ova činjenica, zajedno sa činjenicom da imamo i uvjete nenegativnosti, omogućuje primjenu Kuhn-Tuckerove metode

 • Ovu metodu nelinarnog programiranja detaljnije će obraditi profesor Neralić


Kako do rješenja?

 • Mi ćemo poći od pretpostavke monotonosti preferencija te naročito njihove lokalne nezasićenosti

 • Ovo svojstvo osigurat će da će se optimalno rješenje nalaziti u gornjem rubu budžetskog skupa, dakle, ograničenje će biti obvezujuće

 • Tako će se potrošačevo ograničenje moći izraziti u formi jednakosti ili


Kako do rješenja?

 • U svijetu L = 2 i uz momentalno zanemarivanje uvjeta nenegativnosti potrošačev problem postaje


Kako do rješenja?

 • Geometrijski, naš cilj je pronaći najviši nivo skup (krivulju indiferencije) koji ima dodirnu točku sa skupom ograničenja

 • Dakle, krivulju koja je tangencijalna na skup ograničenja u točki optimalnog rješenja x*


Maksimizacija korisnosti

 • Slika 3.1: U optimalnom rješenju x* najviša nivo krivulja od f tangencijalna je na skup ograničenja C

b

x*

C


Maksimizacija korisnosti

 • Nagib nivo krivulje od f u točci x* je


Maksimizacija korisnosti

 • Skup ograničenja, odnosno njegov gornji rub, lokalno aproksimiramo funkcijom ograničenja h

 • Nagib funkcije ograničenjau točci x* je


Maksimizacija korisnosti

 • Kako su (zbog tangencijalnosti) nagibi funkcije f i ograničenja h u točci optimalnog rješenja x*jednaki, možemo pisati

  ... (3.2)


Maksimizacija korisnosti

 • Preuredimo ovaj izraz na sljedeći način

  ... (3.3)


Maksimizacija korisnosti

 • Kako su vrijednosti ovih omjera jednake te uz pretpostavku da su nazivnici različiti od nule, vrijednost ovog omjera označit ćemo sa

  ... (3.4)


Maksimizacija korisnosti

 • Napišimo izraz (3.4) kao dvije jednadžbe

  ... (3.5)


Maksimizacija korisnosti

 • Imamo dvije jednadžbe sa tri nepoznanice

 • Treća jednadžba nam je jednadžba ograničenja pa sustav jednadžbi postaje:


Maksimizacija korisnosti

...(3.6)


Maksimizacija korisnosti

 • Definirajmo Lagrangeovu funkciju

 • Ako uvrstimo naše funkcije cilja i ograničenja izraz postaje

  ... (3.7)


Maksimizacija korisnosti

 • Sistem (3.6) ekvivalentan je zahtjevu da je diferencijal od L jednak nuli,

 • Odavde slijedi da se ekstremi traže “bez ograničenja”

 • Ovo funkcionira samo kada su i

  iz izraza (3.3) u optimalnom rješenju različiti od nule


Kvalifikacija ograničenja

 • To se naziva kvalifikacija ograničenja

  i predstavlja blagu restrikciju skupa ograničenja

 • Ono znači da se kritične točke funkcije ograničenja h ne nalaze među rješenjima ovog sistema jednadžbi


Kvalifikacija ograničenja

 • Ako je ograničenje linearno, kvalifikacija ograničenja bit će automatski zadovoljena

 • Može se prijeći na postupak maksimizacije korisnosti kao da se radi o neograničenoj optimizaciji


Maksimizacija korisnosti

 • Kritične ili stacionarne točke u problemu neograničene optimizacije dobiju se izjednačavanjem parcijalnih derivacijaprvog reda po svim varijablama s nulom


Maksimizacija korisnosti

 • Ovi se uvjeti nazivaju uvjeti prvog reda (First Order Conditions)

 • Za izraz (3.7) uvjeti prvog reda su sljedeći:

  ... (3.8)


Maksimizacija korisnosti

 • Jednadžbe (3.8) predstavljaju nužne ali ne i dovoljne uvjete za maksimum

 • Za dovoljne uvjete treba konzultirati uvjete drugog reda

 • Međutim, ako je funkcija korisnosti strogo kvazikonkavna (opadajuća MRS za dva dobra), tada su uvjeti prvog reda i nužni dovoljni da bi rješenje bilo pravi unutarnji maksimum


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Označimo sa

  i sa

  gradijent vektore funkcije korisnosti i ograničenja u točci x


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Budući da nivo skupovi od f i h imaju isti nagib u točci x* , njihovi gradijenti u točki x* leže na istom pravcu

 • Gradijent vektor pokazuje smjer najbrže promjene funkcije

 • U slučaju maksimuma oni pokazuju u istom smjeru ( u slučaju minimuma u obrnutom)


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Slika 3.2: Gradijenti od f i h leže na istom pravcu kroz x* kada je x* ograničeni maksimum (a) ili minimum (b) (kolinearni su)

x*

x*

C

C


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Izraz (3.5) uz pomoć gradijent vektora možemo napisati kao

  ili f (x*) = h (x*)


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • To znači da su gradijent vektori kolinearni

 • Lagrange-ov multiplikator je faktor proporcionalnosti, skalar kojim se množi gradijent vektor ograničenja kako bi se izjednačio (i po duljini) sa gradijent vektorom funkcije korisnosti


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Kvalifikacija ograničenja u slučaju maksimizacije funkcije 2 varijable i jednog ograničenja u formi jednakostiuz pomoć gradijent vektora izražava se kao

  ... (3.9)


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Kvalifikacija ograničenja u slučaju maksimizacije funkcije n varijabli i jednog ograničenja u formi jednakostiuz pomoć gradijent vektora izražava se kao

  ... (3.10)


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Ako umjesto jednog ograničenja u formi jednakosti imamo m jednadžbi koje definiraju skup ograničenja, logika analize ostaje ista ali se umjesto gradijent vektora koristi Jacobijeva matrica parcijalnih derivacija prvog reda


Jacobijeva matrica parcijalnih derivacija prvog reda za m ograničenja


Jacobijeva matrica parcijalnih derivacija prvog reda za m ograničenja

 • Kaže se da ograničenje

  zadovoljava NDCQ (nondegenerate constraint qualification) (nedegeneriranu kvalifikaciju ograničenja) ako vrijedi r(Dh(x*))=m ,to jest, ako je rang Jacobijeve matrice maksimalan

 • Ovo je uvjet regularnosti koji osigurava da skup ograničenja ima svugdje dobro definirane n-m dimenzionalne tangencijalne ravnine


Implikacije uvjeta prvog reda u svijetu L = 2

 • Uvažavajući uvjete tangentnosti iz (3.2)-(3.4) prve dvije jednadžbe iz (3.8) možemo napisati kao

  što je poznati izraz za jednakost granične stope supstitucije MRS i omjera cijena u točci ravnoteže potrošača


Implikacije uvjeta prvog reda u svijetu L = 2

 • U rubnom optimumu gdje ova jednakost ne vrijedi, potrošač nije u mogućnosti podesiti potrošnju oba dobra da se izjednače MRS i omjer cijena


Geometrijska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

Slika 3.3:

(a) Unutarnje rješenje (b) Rubno rješenje

x2

x2

p

λp

p

x1

x1


Ekonomska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Kada sistem jednadžbi (3.8) riješimo za dobijemo sljedeći rezultat

 • Ovo pokazuje da u točci optimalne potrošnje potrošač ostvaruje jednaku graničnu korisnost po jedinici novca (dohotka)


Ekonomska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Izraz

  pokazuje koliko dodatne korisnosti potrošač dobije ako potroši malo više na dobro i

 • To znači da potrošač ima više novaca za potrošiti, to jest, da je njegovo ograničenje oslabljeno

 • Slabljenje ograničenja znači da potrošač ima veći dohodak


Ekonomska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Ovaj rezultat implicira da predstavlja graničnu vrijednost relaksiranja ograničenja u problemu maksimizacije korisnosti

 • Pokazuje (u optimumu) graničnu korisnost dodatne novčane jedinice u potrošnji, to jest, graničnu promjenu korisnosti izazvanu graničnim povećanjem dohotka


Ekonomska interpretacija Lagrange-ovog multiplikatora

 • Tako se ekonomski interpretira kao granična korisnost dohotka

 • Na taj način predstavlja novu mjeru vrijednosti rijetkih resursa u problemu maksimizacije uz ograničenje


Rješenje problema maksimizacije korisnosti

 • Dakle, rješenjem problema maksimizacije korisnosti uz ograničenje kada je rješenje jedinstveno dobijemo dvije vrste objekata:

  • Vektor (ili skup vektora) optimalnog rješenja x* i vrijednost Lagrange-ovog multiplikatora

  • Vrijednost potrošačeve maksimalne korisnosti


Rješenje problema maksimizacije korisnosti

 • Analizirajmo prvo vektor optimalne potrošnje

 • Vektor optimalne potrošnje x* ovisi o parametrima iz problema potrošačevog izbora (p i w) i bit će jedinstveno određen


Rješenje problema maksimizacije korisnosti

 • Rješenje problema maksimizacije potrošačeve korisnosti uz dato ograničenje možemo smatrati FUNKCIJOM iz skupa cijena i dohotka,

  , u skup količina


Funkcija potražnje

 • Pravilo koje svakom paru cijena i bogatstva

  u problemu maksimizacije korisnosti pridružuje vektor optimalne potrošnje označava se sa i predstavlja Walrasovu (običnu, tržišnu) funkciju potražnje

 • Ako se svakom paru cijene-bogatstvo pridružuje SKUP optimalnih vektora potrošnje to se naziva Walrasovo višeznačno preslikavanje ili korespondencija potražnje


Maksimizacija korisnosti – funkcija potražnje

 • Slika 3.4: Izvođenje krivulje potražnje iz maksimizacije korisnosti


Funkcija potražnje

 • Iz Slike 3.4 vidljivo je da će različite razine dohotka i cijene dobra 2 mijenjati položaj i oblik krivulje potražnje za dobrom 1

 • Međutim, njen će položaj i oblik uvijek ovisiti o relaciji preferencije datog potrošača


Korespondencija potražnje

 • Kada je preslikavanje višeznačno, umjesto pojma funkcija potražnje koristimo pojam korespondencija potražnje

 • Ako je u neprekidna funkcija korisnosti koja predstavlja lokalno nezasićenu relaciju preferencije ≿ definiranu na skupu moguće potrošnje , tada Walrasova korespondencija potražnje x(p,w) ima sljedeća svojstva:


Korespondencija potražnje

 • Walrasova korespondencija potražnje je:

  • Homogena nultog stupnja

  • Zadovoljava Walrasov zakon

  • Konveksna je


Korespondencija potražnje

 • Homogenost nultog stupnja

  • Skup mogućih potrošnji u problemu maksimizacije korisnosti ne mijenja se ako se sve cijene i dohodak pomnože sa nekim skalarom

  • To znači da se u tim uvjetima ne mijenja ni skup optimalnih košara dobara


Korespondencija potražnje

 • Walrasov zakon

  • Jedini način da x* bude optimalna košara dobara je ako ne postoji košara koja je u budžetskom skupu a koju bi potrošač više volio

  • Ovo proizlazi iz pretpostavke o lokalnoj nezasićenosti preferencija i vrijedi samo ako x* zadovoljava


Korespondencija potražnje

 • Konveksnost

  • x(p,w) je konveksni skup ako je funkcija korisnosti u kvazikonkavna

  • Konveksnost preferencija implicira konveksnost x(p,w) (Slika 3.5.(a))

  • Stroga konveksnost preferencija implicira da je vrijednost x(p,w) jedinstveno određena (Slika 3.5.(b))

  • Ovo podrazumijeva strogu kvazikonkavnost funkcije korisnosti jer ona isključuje mogućnost ravnih dijelova na krivulji indiferencije


Konveksnost i stroga konveksnost preferencija

 • Slika 3.5.a: Konveksnost preferencija i x(p,w)

 • Slika 3.5.b: Stroga konveksnost preferencija i x(p,w)

x2

x2

x

x

x’’

x’’

x’

x’

x1

x1


Indirektna funkcija korisnosti

 • Drugi značajni objekt koji se dobije kao rezultat maksimizacije korisnosti je maksimalna vrijednost potrošačeve korisnosti

 • Posljedica ovog rezultata je formiranje indirektne funkcije korisnosti


Indirektna funkcija korisnosti

 • Walrasova funkcija potražnje x(p,w) daje košaru dobara koja maksimizira potrošačevu korisnost uz dato budžetsko ograničenje

 • Ako supstituiramo ovu košaru u funkciju korisnosti, dobijemo korisnostkoju potrošač dobiva birajući tu košaru pri cijenama p i dohotku w


Indirektna funkcija korisnosti

 • Ovu funkciju nazvat ćemo indirektnom funkcijom korisnosti v (p, w)

 • Definirat ćemo ju kao

 • Primijetimo da je direktna korisnost funkcija košare dobara x dok je indirektna korisnost funkcija cijena i dohotka p i w


Svojstva indirektne funkcije korisnosti

 • Svojstva uglavnom “naslijeđena” od funkcije potražnje

 • Pretpostavlja se lokalna nezasićenost preferencija

 • Indirektna funkcija korisnosti koja odgovara lokalno nezasićenim preferencijama ima sljedeća svojstva:


Svojstva indirektne funkcije korisnosti

 • Homogena nultog stupnja

 • Strogo rastuća u w i ne-rastuća u p

 • Kvazikonveksna u (p,w)

 • Neprekidna

 • Vrijedi Royev identitet


Svojstva indirektne funkcije korisnosti

 • Homogenost nultog stupnja:

  • Proizlazi iz homogenosti funkcije potražnje

  • Kako se košara koju potrošač konzumira ne mijenja ako se sve cijene i dohodak promijene za isti iznos tako se ne mijenja ni korisnost koju potrošač njome dobiva

  • Kako vrijedi

  • To isto vrijedi


Svojstva indirektne funkcije korisnosti

 • je strogo rastuća u w

  • zbog lokalne nezasićenosti

 • i ne-rastuća u p:

  • jer povećanje jedne ili više cijena smanjuje skup dostupnih izbora


Svojstva indirektne funkcije korisnosti

 • je kvazikonveksna u (p,w)

  • Skup je konveksan za sve

  • Konveksna kombinacija dva vektora koji daju istu indirektnu korisnost neće biti veća od te indirektne korisnosti (dokaz u knjizi)


Svojstva indirektne funkcije korisnosti

 • je neprekidna

  • Male promjene u p i w rezultiraju u malim promjenama korisnosti

  • Ovo je naročito očito u slučaju kada su krivulje indiferencije strogo konveksne i diferencijabilne


Od indirektne funkcije korisnosti do funkcije potražnje

 • Izraz koji nam omogućava povratak od indirektne korisnosti do funkcije potražnje naziva se Royev identitet

 • Uz pretpostavku (koja se može dokazati) da postoji za koji vrijedi

  .. (3.11)

  kao i uz pretpostavku da je indirektna funkcija korisnosti diferencijabilna


Od indirektne funkcije korisnosti do funkcije potražnje

 • Parcijalne derivacije prvog reda po cijeni indirektne funkcije korisnosti bit će

  ...(3.12)

 • Kako vrijedi


Od indirektne funkcije korisnosti do funkcije potražnje

 • Tako izraz (3.12) postaje

  ... (3.13)

  čime smo dobili traženu funkciju potražnje


 • Login