สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต. ครูนุชนารถ เมืองกรุง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ. เมือง จ. พะเยา. จุดประสงค์. 1. สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. บอกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้. สิ่งมีชีวิต. คือ สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา

Download Presentation

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

ครูนุชนารถ เมืองกรุงโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ. เมือง จ. พะเยา


จุดประสงค์

1. สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. บอกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้


สิ่งมีชีวิต

คือ สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา

สามารถหายใจ เจริญเติบโต เคลื่อนที่ มีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์


สิ่งมีชีวิต

ประกอบด้วย คน พืช สัตว์


ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

 • หายใจได้

 • กินอาหารได้

 • เจริญเติบโต

 • ขับถ่ายได้

 • เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้

 • ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

 • สืบพันธุ์ขยายพันธุ์


ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

 • หายใจได้

ภาพแสดง การหายใจ :http://student.nu.ac.


2. กินอาหารได้ สิ่งมีชีวิตจะต้องกินอาหารเพื่อความอยู่รอดของตนเอง

ภาพแสดง การกินอาหาร : http://kanchanapisek.or.th


3. เจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโตตามวัย

ภาพแสดง การเจริญเติบโตของคน : http://www.dektube.com


4. ขับถ่ายได้

ภาพแสดง การขับถ่าย : http://tobecoolkids.weloveshopping.com


5. เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง

ภาพแสดงการเคลื่อนไหว:http://ebook.nfe.go.th


6. ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

สิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพื่อปรับตัวเอง

ให้อยู่รอดและปลอดภัยต่ออันตรายต่าง ๆ เช่น

ต้นไมยราพจะหุบใบเมื่อถูกสัมผัส หรือ กิ้งกือจะม้วน

ตัวเมื่อถูกสัมผัสจากสัตว์อื่น เป็นต้น


ภาพแสดง การหุบไมยราบhttp://diarylove.com

ภาพแสดง การม้วนตัวของกิ้งกือhttp://pets.thaipetonline.com


7. สืบพันธุ์ขยายพันธุ์

สิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์

เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเอง

ภาพแสดง แม่ไก่ลูกไก่ : http://webboard.yenta4.com


ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต

 • หายใจไม่ได้

 • กินอาหารไม่ได้

 • ไม่เจริญเติบโต

 • ขับถ่ายไม่ได้

 • เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไม่ได้

 • ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

 • สืบพันธุ์ขยายพันธุ์ไม่ได้


เอกสารอ้างอิง

http://www.dektube.com http://diarylove.com http://ebook.nfe.go.th

http://kanchanapisek.or.th

http: //myfirstbrain.com http://pets.thaipetonline.com

http://student.nu.ac.

http://tobecoolkids.weloveshopping.com

http://webboard.yenta4.com พื้นหลัง PPT : มหาวิทยลัยธุรกิจบัณทิตย์


ผู้จัดทำ

ครูนุชนารถ เมืองกรุงโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ. เมือง จ. [email protected]


 • Login