Advertisement
/ 41 []

Ocena opisowa - PowerPoint Slideshow


Aspekty oceniania. wplyw na poczucie wlasnej wartosciakceptacja samego siebiebudowanie obrazu swojej osoby w oczach innych, ktrzy nas postrzegaja i oceniaja. ocenianie. Jawneswiadome przekazywanie opinii na temat wiedzy ucznia, umiejetnosci, prezentowanych zachowanUtajnionewyrazanie swoich opi

Download Presentation

Ocena opisowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Ocena opisowa

Ocenić ucznia, to dać jak najpełniejszą informację

o jego aktywności , postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach

Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia

Podkreślamy w niej to, co uczeń wykonał dobrze, a później wskazujemy niedociągniecia i sposób ich poprawy

Ocena opisowa


Aspekty oceniania

Aspekty oceniania

 • wpływ na poczucie własnej wartości

 • akceptacja samego siebie

 • budowanie obrazu swojej osoby w oczach innych, którzy nas postrzegają i oceniają


Ocenianie

ocenianie

 • Jawne

  świadome przekazywanie opinii na temat wiedzy ucznia, umiejętności, prezentowanych zachowań

 • Utajnione

  wyrażanie swoich opinii, sądów, mysli poprzez zachowania niewerbalne, których wyrazem jest odpowiednia tonacja głosu, gesty, mimika


Ocenianie rola nauczyciela

Ocenianie – rola nauczyciela

 • Rozwijanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia, opartego na realistycznej ocenie jego możliwości

 • Wzmacnianie tendencji do uczenia się metodą kolejnych prób i poszukiwań oraz poprawiania własnych błędów

 • Ujawnianie u dzieci tendencji do samodzielnego podejmowania zaplanowanego działania


Ocenianie rola nauczyciela1

Ocenianie – rola nauczyciela

 • Wzmacnianie tendencji do samooceniania się

 • Rozwijanie potrzeby współdziałania z innymi osobami, udzielanie im pomocy


Dobre ocenianie

Dobre ocenianie

 • Dostarczanie informacji zwrotnych – wprowadzanie zmian do sposobów działania

 • Pomoc uczniowi w uruchamianiu własnej refleksji nad sobą,nad swoim działaniem, nad efektem swojego działania, nad udoskonalaniem sposobów działania

 • Jasne sformułowanie kryteriów, które bierzemy pod uwagę, analizując działania dziecka i uzyskiwane efekty


Dobre ocenianie1

Dobre ocenianie

 • Wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości

 • Dostarczanie rodzicom szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której bedą mogli w porę podejmować własciwe działania na rzecz jego dalszego prawidłowego rozwoju


Rodzaje oceny opisowej

Rodzaje oceny opisowej

 • Wstepna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości

 • Ocena bieżąca ( ciągła )

 • Ocena podsumowująca: semestralna, końcoworoczna


Wst pna diagnostyczna ocena

Wstępna diagnostyczna ocena

 • Dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujacych osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej

 • Jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego kazdemu dziecku maksymalny rozwój


Ocena bie ca

Ocena bieżąca

 • Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych

 • Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach

 • Słowna ocena bez porównywania z osiągnięciami innych uczniów , ma charakter rozwijający dziecko, kształtujący, stymulujący jego rozwój


Semestralna ocena podsumowuj ca zalecaj ca

Semestralna ocena podsumowująca - zalecająca

 • Redagowana pisemnie na koniec semestru szkolnego

 • Informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w nastepnym semestrze, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych


Ko cowa ocena podsumowuj co klasyfikacyjna

Końcowa ocena podsumowująco - klasyfikacyjna

 • Wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego

 • W sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji

 • Nie zawiera już żadnych wskazań, zaleceń


Funkcje oceny opisowej

Funkcje oceny opisowej

 • Informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć

 • Korekcyjna – nad czym dziecko ma popracować, co powinno zmienić

 • Motywacyjna – zachęta do podejmowania dalszego wysiłku, stwarzanie nadzei na osiagnięcie sukcesu, wskazanie możliwości dokonania zmian na lepsze


Cele stawiane przed ocenianiem

Cele stawiane przed ocenianiem

 • Edukacyjne, w których pytamy o to czy stawiane dziecku wymagania, oczekiwania nie są zbyt wysokie, niskie, czy dziecko w swym działaniu zdąża we właściwym kierunku, czy spełnia te wymagania we właściwym czasie

 • Rozwojowe, ujawniające się w pytaniach jak daleko jest dziecko względem swoich możliwości, jakie zmiany dokonały się u dziecka, jak ocenia siebie, jakie jest jego zaangażowanie, a uzyskane efekty


Ocena opisowa to proces gromadzenia informacji

Ocena opisowa to proces gromadzenia informacji

 • Nauczyciel sprawdza .....................................

 • Nauczyciel chwali za ......................................

 • Nauczyciel wskazuje ......................................

 • Nauczyciel gromadzi ......................................

 • Nauczyciel obserwuje ....................................

 • Nauczyciel notuje ...........................................


Sk adniki oceny opisowej

Składniki oceny opisowej

 • Sprawdziany pisemne

 • Dyktanda

 • Ćwiczenia praktyczne

 • Zadania problemowe do samodzielnego wykonania

 • Konkursy

 • Karty pracy ucznia

 • Rozmowy i odpytywania


Dokumentacja umiej tno ci dziecka

Dokumentacja umiejętności dziecka

 • Teczki prac uczniów ( karty pracy, sprawdziany, prace plastyczne )

 • Arkusze obserwacji bieżącej – systematycznie oznaczamy na nich poziom osiągnięć uczniów oraz nanosimy ewentualne uwagi i spostrzeżenia

 • Karta osiągnięć ucznia

 • Karty samooceny


Porównywanie ze sobą kart obserwacji z kolejnych miesięcy umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

Zalety kart obserwacji


Ocenianie kszta tuj ce

Ocenianie kształtujące


Ocenianie kszta tuj ce1

Ocenianie kształtujące

 • Ocena nauczycielska

 • Ocena koleżeńska

 • Samoocena uczniowska


Ocena nauczycielska

Ocena nauczycielska

 • Profesjonalna

 • Zgodna z kryteriami

 • Zapewniająca rzeczywisty obraz stanu wiedzy i umiejętności uczniów

 • Nakierowująca na dalszy proces uczenia się


Informacja zwrotna w ocenie nauczycielskiej

Informacja zwrotna w ocenie nauczycielskiej

 • Jest profesjonalna, gdy opatrzymy ją odpowiednim komentarzem zawierającym:

  wyszczególnienie i docenianie dobrych elementów,

  odnotowanie tego co wymaga poprawy

  wskazówki, w jaki sposób poprawić ocenę,

  wskazówki, w jakim kierunku uczeń ma pracować


Ocena kole e ska

Ocena koleżeńska

 • Wprowadzenie oceny koleżeńskiej jest jednym ze sposobów przejmowania odpowiedzialności za swój proces uczenia się


Ocena kole e ska1

Ocena koleżeńska

 • Zapoznajemy uczniów z kryteriami pracy

 • Uczniowie używając wcześniej ustalonych kryteriów oceniają 2 prace: jedną dobrą, drugą słabą

 • Uczniowie w parach przeglądają wykonane indywidualnie ewaluacje słabej pracy oraz porównują i omawiają poczynione przez siebie uwagi

 • Uczniowie zastanawiają się, jakie zadania powinien obejmować kolejny sprawdzian


Ocena kole e ska2

Ocena koleżeńska

 • Uczniowie używając wcześniej ustalonych pytań opracowują wraz z nauczycielami kartę analizy sprawdzianu ( umiem, do poprawienia, nad tym muszę popracować )


Korzy ci ze stosowania oceny kole e skiej

Korzyści ze stosowania oceny koleżeńskiej

 • Uczniowie rozwijają umiejętności współpracy w grupie

 • Uczniowie natychmiast po zrobieniu pracy mogą otrzymać informację zwrotną

 • Nauczyciel oszczędza czas

 • Uczniowie doskonalą umiejętności w atmosferze dyskusji oraz wsparcia


Samoocena

samoocena

 • Samoocena jest jedną z form świadomości samego siebie.

 • To jeden z czynników psychologicznych determinujących ludzkie działania.

 • Pozytywne nastawienie do własnej osoby

 • dodaje energii, zwiększa wiarę we własne siły i możliwości, pozwala podnosić poprzeczki, a także znieść wszelkie porażki


Samoocena obraz siebie

Samoocena – obraz siebie

 • Samoocena w zakresie osiągnięć szkolnych

  osiąganie wyników w poszczególnych przedmiotach szkolnych

 • Samoocena „pozaszkolna”

  umiejętności społeczne

  sprawność fizyczna


Niska samoocena

Niska samoocena

 • Symptomy psychiczne

  negatywna postawa w stosunku do samego siebie

  nadwrażliwość oraz lęk

  napięcie emocjonalne

  niska motywacja do działania

  poczucie bezwartościowości

  brak wiary we własne siły


Niska samoocena1

Niska samoocena

 • Symptomy społeczne

  niska na ogół pozycja społeczna w grupie

  trudności w kontaktach interpersonalnych

  konflikty z otoczeniem

  brak zaufania do innych


Wysoka samoocena

Wysoka samoocena

 • Symptomy psychiczne

  akceptacja siebie

  wiara we własne siły

  traktowanie siebie jako osoby wartościowej

  emocjonalna, silna motywacja do działania


Wysoka samoocena1

Wysoka samoocena

 • Symptomy społeczne

  poprawne stosunki z otoczeniem

  wysoka pozycja społeczna


Przygotowujemy uczni w do samooceny

Przygotowujemy uczniów do samooceny

 • Zapoznajemy uczniów z kryteriami pracy

 • Informujemy jak sprawdzać pracę i gdzie można znaleźć odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania

 • Nauczmy uczniów wyciągania wniosków do dalszej pracy


Korzy ci z zastosowania samooceny w r d uczni w

Korzyści z zastosowania samooceny wśród uczniów

 • Nauczyciel ma stałą informację o postępach indywidualnych uczniów

 • Nauczyciel może z uczniami planować osiąganie przez uczniów założonych celów

 • Uczniowie staja się bardziej samodzielni i odpowiedzialni za swoją naukę

 • Uczniowie rozumieją czego się uczą i po co

 • Uczniowie łatwiej się przyznają, że czegoś nie rozumieją

 • Uczniowie chętniej przystępują do poprawy swoich prac i w mniejszym stopniu porównują się do innych uczniów

 • W klasie panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się


Europejskie portfolio j zykowe

Europejskie portfolio językowe

 • Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się

 • Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

 • Refleksja nad własnym procesem uczenia się

 • Dokumentowanie ważnych wydarzeń towarzyszących procesowi uczenia się

 • Dokumentowanie doświadczeń interkulturowych


Europejskie portfolio j zykowe1

Europejskie portfolio językowe

 • Paszport językowy

 • Biografia językowa

 • Dossier


Paszport j zykowy

Paszport językowy

 • Informacje na temat aktualnego poziomu umiejętności językowych

 • Dyplomy i certyfikaty jezykowe


Biografia j zykowa

Biografia językowa

 • Historia uczenia się języka i kontaktów interkulturowych

  materiały dotyczące języka poznawanego w szkole

  bezpośrednie kontakty z obcymi językami i kulturami ( podróże, znajomości prywatne, hobby, filmy, lektura )

  szkoły i formy kształcenia językowego, jakie właściciel portfolio ukończył


Dossier

Dossier

 • Przykłady prac własnych


Karty samooceny w epj

Karty samooceny w EPJ

 • Narzędzie dla każdego nauczanego języka

 • Zorientowanie na konkretne umiejętności językowe

 • Przygotowanie uczniów do rozpoznawania swoich mocnych i słabszych stron


Ocenianie1

Ocenianie jest procesem ciągłym, bo ciągły jest rozwój ucznia, ale jak głosi przysłowie :” Zbyt częste zaglądanie do garnka nie przyspiesza wrzenia.” - zachowajmy więc umiar

Ocenianie