Download

Ocena opisowa


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
kellsie
From:
|  
(1347) |   (0) |   (0)
Views: 20 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Ocenić ucznia, to dać jak najpełniejszą informację o jego aktywności , postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia
Ocena opisowa

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ocena opisowaSlide 1

Ocenić ucznia, to dać jak najpełniejszą informację

o jego aktywności , postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach

Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia

Podkreślamy w niej to, co uczeń wykonał dobrze, a później wskazujemy niedociągniecia i sposób ich poprawy

Ocena opisowa

Aspekty ocenianiaSlide 2

Aspekty oceniania

 • wpływ na poczucie własnej wartości

 • akceptacja samego siebie

 • budowanie obrazu swojej osoby w oczach innych, którzy nas postrzegają i oceniają

OcenianieSlide 3

ocenianie

 • Jawne

  świadome przekazywanie opinii na temat wiedzy ucznia, umiejętności, prezentowanych zachowań

 • Utajnione

  wyrażanie swoich opinii, sądów, mysli poprzez zachowania niewerbalne, których wyrazem jest odpowiednia tonacja głosu, gesty, mimika

Ocenianie rola nauczycielaSlide 4

Ocenianie – rola nauczyciela

 • Rozwijanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia, opartego na realistycznej ocenie jego możliwości

 • Wzmacnianie tendencji do uczenia się metodą kolejnych prób i poszukiwań oraz poprawiania własnych błędów

 • Ujawnianie u dzieci tendencji do samodzielnego podejmowania zaplanowanego działania

Ocenianie rola nauczyciela1Slide 5

Ocenianie – rola nauczyciela

 • Wzmacnianie tendencji do samooceniania się

 • Rozwijanie potrzeby współdziałania z innymi osobami, udzielanie im pomocy

Dobre ocenianieSlide 6

Dobre ocenianie

 • Dostarczanie informacji zwrotnych – wprowadzanie zmian do sposobów działania

 • Pomoc uczniowi w uruchamianiu własnej refleksji nad sobą,nad swoim działaniem, nad efektem swojego działania, nad udoskonalaniem sposobów działania

 • Jasne sformułowanie kryteriów, które bierzemy pod uwagę, analizując działania dziecka i uzyskiwane efekty

Dobre ocenianie1Slide 7

Dobre ocenianie

 • Wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości

 • Dostarczanie rodzicom szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której bedą mogli w porę podejmować własciwe działania na rzecz jego dalszego prawidłowego rozwoju

Rodzaje oceny opisowejSlide 8

Rodzaje oceny opisowej

 • Wstepna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości

 • Ocena bieżąca ( ciągła )

 • Ocena podsumowująca: semestralna, końcoworoczna

Wst pna diagnostyczna ocenaSlide 9

Wstępna diagnostyczna ocena

 • Dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujacych osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej

 • Jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego kazdemu dziecku maksymalny rozwój

Ocena bie caSlide 10

Ocena bieżąca

 • Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych

 • Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach

 • Słowna ocena bez porównywania z osiągnięciami innych uczniów , ma charakter rozwijający dziecko, kształtujący, stymulujący jego rozwój

Semestralna ocena podsumowuj ca zalecaj caSlide 11

Semestralna ocena podsumowująca - zalecająca

 • Redagowana pisemnie na koniec semestru szkolnego

 • Informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w nastepnym semestrze, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych

Ko cowa ocena podsumowuj co klasyfikacyjnaSlide 12

Końcowa ocena podsumowująco - klasyfikacyjna

 • Wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego

 • W sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji

 • Nie zawiera już żadnych wskazań, zaleceń

Funkcje oceny opisowejSlide 13

Funkcje oceny opisowej

 • Informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć

 • Korekcyjna – nad czym dziecko ma popracować, co powinno zmienić

 • Motywacyjna – zachęta do podejmowania dalszego wysiłku, stwarzanie nadzei na osiagnięcie sukcesu, wskazanie możliwości dokonania zmian na lepsze

Cele stawiane przed ocenianiemSlide 14

Cele stawiane przed ocenianiem

 • Edukacyjne, w których pytamy o to czy stawiane dziecku wymagania, oczekiwania nie są zbyt wysokie, niskie, czy dziecko w swym działaniu zdąża we właściwym kierunku, czy spełnia te wymagania we właściwym czasie

 • Rozwojowe, ujawniające się w pytaniach jak daleko jest dziecko względem swoich możliwości, jakie zmiany dokonały się u dziecka, jak ocenia siebie, jakie jest jego zaangażowanie, a uzyskane efekty

Ocena opisowa to proces gromadzenia informacjiSlide 15

Ocena opisowa to proces gromadzenia informacji

 • Nauczyciel sprawdza .....................................

 • Nauczyciel chwali za ......................................

 • Nauczyciel wskazuje ......................................

 • Nauczyciel gromadzi ......................................

 • Nauczyciel obserwuje ....................................

 • Nauczyciel notuje ...........................................

Sk adniki oceny opisowejSlide 16

Składniki oceny opisowej

 • Sprawdziany pisemne

 • Dyktanda

 • Ćwiczenia praktyczne

 • Zadania problemowe do samodzielnego wykonania

 • Konkursy

 • Karty pracy ucznia

 • Rozmowy i odpytywania

Dokumentacja umiej tno ci dzieckaSlide 17

Dokumentacja umiejętności dziecka

 • Teczki prac uczniów ( karty pracy, sprawdziany, prace plastyczne )

 • Arkusze obserwacji bieżącej – systematycznie oznaczamy na nich poziom osiągnięć uczniów oraz nanosimy ewentualne uwagi i spostrzeżenia

 • Karta osiągnięć ucznia

 • Karty samooceny

Ocena opisowaSlide 18

Porównywanie ze sobą kart obserwacji z kolejnych miesięcy umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

Zalety kart obserwacji

Ocenianie kszta tuj ceSlide 19

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kszta tuj ce1Slide 20

Ocenianie kształtujące

 • Ocena nauczycielska

 • Ocena koleżeńska

 • Samoocena uczniowska

Ocena nauczycielskaSlide 21

Ocena nauczycielska

 • Profesjonalna

 • Zgodna z kryteriami

 • Zapewniająca rzeczywisty obraz stanu wiedzy i umiejętności uczniów

 • Nakierowująca na dalszy proces uczenia się

Informacja zwrotna w ocenie nauczycielskiejSlide 22

Informacja zwrotna w ocenie nauczycielskiej

 • Jest profesjonalna, gdy opatrzymy ją odpowiednim komentarzem zawierającym:

  wyszczególnienie i docenianie dobrych elementów,

  odnotowanie tego co wymaga poprawy

  wskazówki, w jaki sposób poprawić ocenę,

  wskazówki, w jakim kierunku uczeń ma pracować

Ocena kole e skaSlide 23

Ocena koleżeńska

 • Wprowadzenie oceny koleżeńskiej jest jednym ze sposobów przejmowania odpowiedzialności za swój proces uczenia się

Ocena kole e ska1Slide 24

Ocena koleżeńska

 • Zapoznajemy uczniów z kryteriami pracy

 • Uczniowie używając wcześniej ustalonych kryteriów oceniają 2 prace: jedną dobrą, drugą słabą

 • Uczniowie w parach przeglądają wykonane indywidualnie ewaluacje słabej pracy oraz porównują i omawiają poczynione przez siebie uwagi

 • Uczniowie zastanawiają się, jakie zadania powinien obejmować kolejny sprawdzian

Ocena kole e ska2Slide 25

Ocena koleżeńska

 • Uczniowie używając wcześniej ustalonych pytań opracowują wraz z nauczycielami kartę analizy sprawdzianu ( umiem, do poprawienia, nad tym muszę popracować )

Korzy ci ze stosowania oceny kole e skiejSlide 26

Korzyści ze stosowania oceny koleżeńskiej

 • Uczniowie rozwijają umiejętności współpracy w grupie

 • Uczniowie natychmiast po zrobieniu pracy mogą otrzymać informację zwrotną

 • Nauczyciel oszczędza czas

 • Uczniowie doskonalą umiejętności w atmosferze dyskusji oraz wsparcia

SamoocenaSlide 27

samoocena

 • Samoocena jest jedną z form świadomości samego siebie.

 • To jeden z czynników psychologicznych determinujących ludzkie działania.

 • Pozytywne nastawienie do własnej osoby

 • dodaje energii, zwiększa wiarę we własne siły i możliwości, pozwala podnosić poprzeczki, a także znieść wszelkie porażki

Samoocena obraz siebieSlide 28

Samoocena – obraz siebie

 • Samoocena w zakresie osiągnięć szkolnych

  osiąganie wyników w poszczególnych przedmiotach szkolnych

 • Samoocena „pozaszkolna”

  umiejętności społeczne

  sprawność fizyczna

Niska samoocenaSlide 29

Niska samoocena

 • Symptomy psychiczne

  negatywna postawa w stosunku do samego siebie

  nadwrażliwość oraz lęk

  napięcie emocjonalne

  niska motywacja do działania

  poczucie bezwartościowości

  brak wiary we własne siły

Niska samoocena1Slide 30

Niska samoocena

 • Symptomy społeczne

  niska na ogół pozycja społeczna w grupie

  trudności w kontaktach interpersonalnych

  konflikty z otoczeniem

  brak zaufania do innych

Wysoka samoocenaSlide 31

Wysoka samoocena

 • Symptomy psychiczne

  akceptacja siebie

  wiara we własne siły

  traktowanie siebie jako osoby wartościowej

  emocjonalna, silna motywacja do działania

Wysoka samoocena1Slide 32

Wysoka samoocena

 • Symptomy społeczne

  poprawne stosunki z otoczeniem

  wysoka pozycja społeczna

Przygotowujemy uczni w do samoocenySlide 33

Przygotowujemy uczniów do samooceny

 • Zapoznajemy uczniów z kryteriami pracy

 • Informujemy jak sprawdzać pracę i gdzie można znaleźć odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania

 • Nauczmy uczniów wyciągania wniosków do dalszej pracy

Korzy ci z zastosowania samooceny w r d uczni wSlide 34

Korzyści z zastosowania samooceny wśród uczniów

 • Nauczyciel ma stałą informację o postępach indywidualnych uczniów

 • Nauczyciel może z uczniami planować osiąganie przez uczniów założonych celów

 • Uczniowie staja się bardziej samodzielni i odpowiedzialni za swoją naukę

 • Uczniowie rozumieją czego się uczą i po co

 • Uczniowie łatwiej się przyznają, że czegoś nie rozumieją

 • Uczniowie chętniej przystępują do poprawy swoich prac i w mniejszym stopniu porównują się do innych uczniów

 • W klasie panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się

Europejskie portfolio j zykoweSlide 35

Europejskie portfolio językowe

 • Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się

 • Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

 • Refleksja nad własnym procesem uczenia się

 • Dokumentowanie ważnych wydarzeń towarzyszących procesowi uczenia się

 • Dokumentowanie doświadczeń interkulturowych

Europejskie portfolio j zykowe1Slide 36

Europejskie portfolio językowe

 • Paszport językowy

 • Biografia językowa

 • Dossier

Paszport j zykowySlide 37

Paszport językowy

 • Informacje na temat aktualnego poziomu umiejętności językowych

 • Dyplomy i certyfikaty jezykowe

Biografia j zykowaSlide 38

Biografia językowa

 • Historia uczenia się języka i kontaktów interkulturowych

  materiały dotyczące języka poznawanego w szkole

  bezpośrednie kontakty z obcymi językami i kulturami ( podróże, znajomości prywatne, hobby, filmy, lektura )

  szkoły i formy kształcenia językowego, jakie właściciel portfolio ukończył

DossierSlide 39

Dossier

 • Przykłady prac własnych

Karty samooceny w epjSlide 40

Karty samooceny w EPJ

 • Narzędzie dla każdego nauczanego języka

 • Zorientowanie na konkretne umiejętności językowe

 • Przygotowanie uczniów do rozpoznawania swoich mocnych i słabszych stron

Ocenianie1Slide 41

Ocenianie jest procesem ciągłym, bo ciągły jest rozwój ucznia, ale jak głosi przysłowie :” Zbyt częste zaglądanie do garnka nie przyspiesza wrzenia.” - zachowajmy więc umiar

Ocenianie


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro