Jesper Brandt Institut for Miljø , Samfund og Rumlig udvikling (ENSPAC) Roskilde Universitet - PowerPoint PPT Presentation

Dansk
Download
1 / 8

  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20. årsmøde Frederiksberg, d. 25. oktober 2012. Naturen i det intensivt udnyttede agerland Dansk Landskabsforening gennem 20 år – landskabets stigende betydning. ( Teksten til foredraget er vedlagt de enkelte slides ). Jesper Brandt

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jesper Brandt Institut for Miljø , Samfund og Rumlig udvikling (ENSPAC) Roskilde Universitet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jesper brandt institut for milj samfund og rumlig udvikling enspac roskilde universitet

Dansk LandskabsøkologiskForenings20. årsmøde

Frederiksberg, d. 25. oktober2012

NaturenidetintensivtudnyttedeagerlandDansk Landskabsforeninggennem 20 år – landskabetsstigendebetydning

(Teksten til foredraget er vedlagt de enkelte slides)

Jesper Brandt

Institut for Miljø, SamfundogRumligudvikling (ENSPAC)

Roskilde Universitet


Jesper brandt institut for milj samfund og rumlig udvikling enspac roskilde universitet

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20. årsmødeVelkomst

Dansk Landskabsøkologisk Forenings årsmøder siden 1992

Marginaljorder og landskabet – marginaliseringsdebatten 10 år efter (1992)

Landskabsøkologiske problemer i kystzonen (1993)

Naturbeskyttelse og det almindelige agerland (1994)

Nye vinkler på kulturlandskabet (1995)

Landskabet og de alternative driftsformer (1996)

Naturkvalitet og landskab (1997)

Transport og landskab (1998)

Vandet i landskabet (1999)

Træer i landskabet (2000/2001)

Bynære landskaber (2002/2003)

Den administrative inddeling og landskabet (2004)

Byen, landskabet og planlægningen 2006)

Vandet i landskabet - nye trends og politikker (2007)

Hverdagslandskabet og den europæiske landskabskonvention (2009)

Bynatur og byøkologi – fremtidige udfordringer (2010)

Behov for en ny landboreform? (2011)

Naturen i det intensivt udnyttede agerland (2012)

Se mere om årsmøderne på www.landskabsoekologi.dk


Jesper brandt institut for milj samfund og rumlig udvikling enspac roskilde universitet

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20. årsmødeVelkomst

Zone I

Zone III

Øget differentiering og lokale sammenhænge i bondelandet:

Den stjerneudskiftede landsby

Zone II

Zone I: Højbundsjorder

– intensivering, homogenisering,

strukturudvikling

  • Zone II: Marginaljorder

  • ekstensivering, naturgenopretning,

  • ’modurbanisering’

Kilde: Brandt, J. et al (2011): Behov for en ny landboreform? Jord og Viden, Årg. 156, 12, s. 14-16

Landskabsheterogenitet og landskabssammenhæng

Zone III: Landsbymiljøet

-labil zone for bosætning og landbrug. Rural idyl eller skodlandsby?


Jesper brandt institut for milj samfund og rumlig udvikling enspac roskilde universitet

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20. årsmødeVelkomst


Jesper brandt institut for milj samfund og rumlig udvikling enspac roskilde universitet

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20. årsmødeVelkomst

Forman & Godrons

Matrix-Patch-Corridor-model


Jesper brandt institut for milj samfund og rumlig udvikling enspac roskilde universitet

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20. årsmødeVelkomst

Udvikling af småbiotopforskningen i Danmark

1979: Kombineret speciale (geografi, biologi) med 4 studerende: Agerlandets småbiotoper

1981: Agerlandets småbiotoper i øst-Danmark. Metode og kvantitativ dokumentation for udviklingen af småbiotoper (13 områder á 4 km2 – Småbiotophistorie i5 områder).

Sponser: Det jordbrugsvidenskabelige forskningsråd

1986: Småbiotoper som indikatorer for intensivering/ekstensivering af landbrug i Weichel moræne landskaber (26 områder á 4 km2).

Sponser: Miljøministeriets marginaljordsprojekt

1991: Nationalt naturovervågningsprogram (32 områder á 4 km2).

Sponser: Skov- og naturstyrelsen

1996: Empirisk grundlag for det tværfaglige projekt: Værdi, landskab og biodiversitet (32 ormåder á 4 km2).

Sponser: Samarbejde mellem 5 statslige forskningsråd

2008:Særligt overvågningsprogram under det danske NOVANA (32 områder á 4 km2).


Jesper brandt institut for milj samfund og rumlig udvikling enspac roskilde universitet

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20. årsmødeVelkomst

Netto %-ændringer pr. år af lineære og areelle biotoper i 5 testområder i Øst-Danmark (20 km2)

1954-1996.

1954-681968-811981-861986-911991-96.

Antal år i hver periode 14 13 5 5 5.

Lineære biotoper (% ændr.)

% af længde, pr. år - 0.6 - 2.3 - 1.3 -1.3 0.9.

% af arealet, pr. år -2.9 2.5.

Areelle biotoper (% ændr.)

% af antal, pr. år - 0.5 - 0.8 -0.8 -0.8 0.3.

% af arealet, pr. år 3.0 1.7.

Lineære biotoper omfatter f.eks. Hegn, sten- og jordgærder, rabatter, skel, vandløb og grøfter.

Areelle biotoper omfatter småskove(<2 ha), bevoksninger og små beplantninger, enkeltstående træer, permanent græs, små overdrev, gravhøje, moser, søer og vandhuller.


Jesper brandt institut for milj samfund og rumlig udvikling enspac roskilde universitet

Dansk Landskabsøkologisk Forenings 20. årsmødeVelkomst

Tak til vore samarbejdspartnere:

Tolvmandssektionen under Landbrug og Fødevarer

Danmarks Naturfredningsforening

Økologisk Landsforening

Friluftsrådet


  • Login