Marek Grondas
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Między paniką a niefrasobliwością Dorośli wobec zmian młodzieżowej sceny narkotykowej PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Marek Grondas Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi ul. Tuszyńska 106, Łódź. Między paniką a niefrasobliwością Dorośli wobec zmian młodzieżowej sceny narkotykowej.

Download Presentation

Między paniką a niefrasobliwością Dorośli wobec zmian młodzieżowej sceny narkotykowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mi dzy panik a niefrasobliwo ci doro li wobec zmian m odzie owej sceny narkotykowej

Marek GrondasStowarzyszenie MonarPoradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodziul. Tuszyńska 106, Łódź

Między

paniką

a

niefrasobliwością

Dorośli wobec zmian młodzieżowej sceny narkotykowej


Ewolucja sceny narkotykowej i wzor w u ywania narkotyk w w ci gu kilkunastu ostatnich lat

Ewolucja sceny narkotykowej i wzorów używania narkotyków w ciągu kilkunastu ostatnich lat

Spadek znaczenia heroiny

(obecnie ok. 7% zgłaszających się do leczenia, w ciągu 2 lat spadek o połowę)

Cechy heroinizmu kompotowego:

 • niska cena

 • szybkie uzależnienie fizyczne i psychiczne

 • wzrost tolerancji, reakcja abstynencyjna po ok. 6 godz.

 • przyjmowanie drogą iniekcji – zagrożenie chorobami zakaźnymi

 • 70% zanieczyszczeń – poważne schorzenia organiczne

 • gwałtowane zmiany biograficzne

  Stereotyp „ćpuna”

 • nieuleczalnie chory, niezdolny do pracy i nauki, nieobliczalny, zdemoralizowany, skłonny na „głodzie” do przestępstw, zarażający innych

 • Czeka to każdego, kto zaczął brać narkotyki


Ewolucja sceny narkotykowej i wzor w u ywania narkotyk w

Ewolucja sceny narkotykowej i wzorów używania narkotyków

W ciągu ostatnich kilku lat – również spadek znaczenia amfetaminy

Cechy amfetaminizmu:

Brak uzależnienia fizycznego (fizycznej reakcji abstynencyjnej, konieczności zwiększania dawek)

Niska cena

Uzależnienie psychiczne– prowadzące po pewnym czasie do utraty kontroli i używania w ciągach

Aplikowana przez śluzówki

Długi okres działania (ok. 12 godz.)

Szkodliwość: choroby organiczne, wyczerpanie i chudnięcie, psychozy endogenne i polekowe


Utrzymywanie si popularno ci i powolny wzrost spo ycia marihuany i haszyszu

Utrzymywanie się popularności i powolny wzrost spożycia marihuany i haszyszu

Cechy marihuanizmu:

 • Łatwa dostępność i niska cena

 • Późne pojawienie się cech uzależnienia fizycznego i reakcji abstynencyjnej

 • Aplikowana przez palenie

 • Krótki okres działania

 • Uważana za nieszkodliwą

 • Szkody pojawiają się w długich okresach czasu i są trudne do zauważenia


Zmiany wzor w u ywania w rodowiskach m odzie owych

ZMIANY WZORÓW UŻYWANIA W ŚRODOWISKACH MŁODZIEŻOWYCH

 • niska cena – w granicach 20-50 zł za dawkę, co wiąże się ze spadkiem spożycia narkotyków drogich i zarazem bardzo niebezpiecznych, takich jak brown sugar czy kokaina;

 • dostępność i legalność – młodzi ludzie sięgają chętnie po substancje nie zabronione prawem, które można kupić w aptekach lub przez Internet, bez konieczności kontaktowania się z czarnym rynkiem;

 • unikanie wykrycia przez szkołę lub rodziców – preferowane są substancje o krótkim czasie działania, tak aby po powrocie ze szkoły wyjść z domu na kilka godzin i móc wrócić tego samego dnia po ustaniu odurzenia.

 • całkowity odwrót od iniekcji (co trudno ukryć). W ostatnich latach również od inhalacji (być może stąd wzrost popularności sztucznych kannabinoidów)

 • Kształtuje się przekonanie, że palenie lub zażywanie tabletek to nie narkomania.

 • ideologia zakładająca nieszkodliwość marihuany – dążenie do legalizacji


Konflikt przekona mi dzy doros ymi a m odymi u ytkownikami

KONFLIKT PRZEKONAŃ MIĘDZY DOROSŁYMI A MŁODYMI UŻYTKOWNIKAMI

Dorośli pozostają na ogół nadal pod wrażeniem stereotypu narkomana z lat 80 – co prowadzi do paniki lub zachowań unikowych

Spora część użytkowników (poza użytkownikami dopalaczy):

 • Długo utrzymuje się w rolach społecznych i zachowują inne satysfakcjonujące aktywności

 • Nie odczuwają przymusu sięgnięcia po substancję, ani fizjologicznej reakcji odstawiennej

 • Utrata kontroli i zmiany psychiczne, np. destabilizacja emocjonalna kłopoty z pamięcią, koncentracją, mobilizacją - pojawiają się po długim czasie i są trudne do zauważenia przez nastolatka

 • Spora cześć młodych ludzi tylko pali lub używa w tabletkach

 • Straszenie stereotypem ćpuna traktują jako dowód niekompetencji dorosłych


Profil i niedostosowanie spo eczne i dziecko narcyzowane

PROFIL I: NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE I DZIECKO NARCYZOWANE

niekorzystna sytuacja rodzinna: brak komunikacji, wsparcia, brak jasnych granic, brak stymulacji do rozwoju, niedostatki systemu wartości

konsekwencje: niepowodzenia szkolne, brak zainteresowań i celów (wizji siebie w przyszłości), "puste życie"

silny związek z destrukcyjną grupą rówieśniczą

wzór używania: różne SPA + alkohol, zamiana amfetaminy z poprzedniego okresu na nowe stymulanty – co zwiększa zagrożenie zatruciami

proces: brak reakcji abstynencyjnej i zmian tolerancji, co utwierdza w przekonaniu, że nie jest uzależniony

ale: rozwój silnej potrzeby psychicznej, utrata kontroli i koncentracja na używaniu (w grupie rówieśniczej), z utratą innych aktywności oraz rosnąca szkodliwość: najpierw społeczna, następnie psychiczna (wynikająca z używania stymulantów)

prognoza negatywna: uzależnienie, zablokowanie rozwoju i destrukcja linii życia

postępowanie: praca z rodziną, ewentualnie motywowanie do zmiany w kierunku podjęcia leczenia stacjonarnego


Profil ii osamotnienie

PROFIL II:OSAMOTNIENIE

rodzina wychowująca autorytarnie, uwewnętrznianie wartości i norm oraz stymulowanie do rozwoju oparte na presji, selektywna komunikacja i wsparcie

wyniki w szkole dobre ale nie wystarczają rodzicom; zainteresowania i nastawienie na rozwój rozwijane pod presją - nie dają satysfakcji,

konflikty wewnętrzne i izolacja społeczna prowadzą do potrzeby samoleczenia

wzór używania: leki OTC dostępne bez kontaktów z czarnym rynkiem, antydepresanty z przepisu lekarza

Proces: pogłębianie izolacji społecznej, szybkie pojawienie się silnej potrzeby psychicznej, prowadzące następnie do stopniowej utraty kontroli, a przy używaniu opioidów - do pojawienia się reakcji abstynencyjnej i zmian tolerancji, inne satysfakcjonujące aktywności zachowywane są dłużej,

Prognoza negatywna: stopniowe pogłębianie się destrukcji - szkody społeczne i psychiczne, niekiedy poszukiwanie akceptującej grupy destrukcyjnej, reakcje dorosłych w kierunku rozpoznania psychiatrycznego, co jeszcze pogłębia problemy

Postępowanie: przede wszystkim praca z rodziną, wczesna interwencja z odwołaniem się do kontraktu rodzinnego i kontroli rodzicielskiej, w przypadku fazy używania szkodliwego - psychoterapia indywidualna i grupowa skoncentrowana na problemach intrapsychicznych i interpersonalnych


Profil iii nowy typ rekreacji

PROFIL III„NOWY TYP REKREACJI”

- rodzina z dobrą komunikacją i wsparciem, uwewnętrzniająca wartości i stymulująca do rozwoju,

wychowanie liberalno-partnerskie, niekiedy brak granic lub granice niejasne

- wyniki w szkole od wystarczających do bardzo dobrych, rozwój zainteresowań i myślenia o przyszłości, kontakty społeczne zróżnicowane, obecność konstruktywnych więzi rówieśniczych

wzór używania: ograniczanie się do THC jako „bezpiecznego środka rekreacji i samorozwoju” (ideologia legalizacyjna), niekiedy programowa abstynencja alkoholowa

proces: przez długi czas brak występowania symptomów uzależnienia lub używania szkodliwego, co najwyżej szkody społeczne (konflikty z rodzicami i z prawem)

Prognoza negatywna: możliwość rozwoju pełnoobjawowego uzależnienia i/lub zaindukowania zaburzeń psychicznych

Postępowanie: wczesna interwencja, praca z rodziną w kierunku modyfikacji strategii wychowawczych i ustanowienia kontraktu rodzinnego


Konsekwencje zmian na scenie narkotykowej

Konsekwencje zmian na scenie narkotykowej

użytkownicy nie stanowią już jednorodnej grupy, mają zróżnicowane potrzeby i możliwości, większość nie potrzebuje terapii stacjonarnej ani nawet ambulatoryjnej

adekwatne formy pracy: poradnictwo, krótkie interwencje (43% osób zgłaszających się do ambulatoriów Stowarzyszenia Monar)

Podstawowe znaczenie zmian w środowisku naturalnym - współpraca z rodziną i szkołą

ALE RODZINY I INSTYTUCJE NIE CHCĄ WZIĄĆ ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚCI!


Postawy doros ych

POSTAWY DOROSŁYCH

Eksperymentowanie z środkami zmieniającymi świadomość stało się w naszej kulturze zjawiskiem typowym dla okresu adolescencji. Stosunek do tego zjawiska dorosłych, którzy albo nie zauważają ewidentnych symptomów szkodliwego używania, albo – przeciwnie - nadmiarowo reagują na odosobnione epizody eksperymentowania balansuje

MIĘDZY PANIKĄ A NIEFRASOBLIWOŚCIĄ.

Utrzymywanie się stereotypu ćpuna:

 • Przesadny lęk prowadzi do paniki lub zachowań unikowych

 • Stereotyp zastępuje realistyczną wiedzę, informacje o zmianach na scenie narkotykowej są przyjmowane jedynie w zakresie wiedzy o zagrożeniach

 • Brak wiedzy i operowanie stereotypowymi wyobrażeniami nt używania narkotyków utrudnia komunikację i interwencję

 • Realistyczne informowanie o różnicach między działaniem różnych narkotyków i o zasadach bezpieczeństwa przy używaniu – jest traktowane jako zachęcanie do narkotyków


Panika niefrasobliwo produkuj zaburzone przekonania

PANIKA/NIEFRASOBLIWOŚĆ PRODUKUJĄ ZABURZONE PRZEKONANIA

"To nie jest nasz problem. Nie potrafimy się nim zajmować, nie jesteśmy specjalistami, interweniując możemy tylko zaszkodzić". "Zaprośmy specjalistów od profilaktyki, niech oni to za nas załatwią".

"I tak nie dowiemy się prawdy. Używanie środków psychoaktywnych jest elementem drugiego życia szkoły, którego nie jesteśmy w stanie wyeliminować".

"Rodzice i nadzór będą mieli do nas pretensje, obarczą nad odpowiedzialnością za to, że w szkole są narkotyki".

"Jeśli zdecydujemy zajmować się tym, że nasi uczniowie biorą, będziemy postrzegani jako szkoła dla "narkomanów" i tacy uczniowie zaczną do nas przychodzić, a rodzice "tych porządnych" nie będą do nas posyłać swoich dzieci. Nasza szkoła będzie gorsza od innych szkół, gdzie do takich problemów raczej się nie przyznają".

"Jedyne co możemy zrobić, to dołożyć wszystkich sił, aby nie dopuścić narkotyków do szkoły. Należy wzmóc kontrolę, stale współpracować z policją, narkomanów natychmiast usuwać".


Postawy doros ych zachowania unikowe

POSTAWY DOROSŁYCH – zachowania unikowe

niefrasobliwe traktowanie problemu :

 • „moje dziecko nigdy…”,

 • „w naszej szkole nie ma narkotyków”

  działania pozorne:

 • Rodzice: bezskuteczne próby zmuszenia dziecka do zmiany

 • Szkoły: krótkie warsztaty zewnętrzne skierowane do wszystkich, skoncentrowane na przekazywaniu mało przekonywujących informacji o zagrożeniach

 • Instytucje: rytualne akcje w populacji generalnej


Postawy doros ych panika prowadzi do przemocy

POSTAWY DOROSŁYCH - PANIKA PROWADZI DO PRZEMOCY

usuwanie ze szkoły

psychiatra

ośrodki resocjalizacyjne

wymuszanie niepotrzebnej terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej

Najprostsze wyjście: wywieźć dziecko do ośrodka


Co mog rodzice

Co mogą rodzice?

Nauczyć się współpracować ze sobą

Naprawić relacje z dzieckiem

Nauczyć się realizowania skutecznych strategii wychowawczych: połączenie szacunku dla autonomii dziecka, wsparcia emocjonalnego i skutecznej kontroli


Co mog szko y i inne plac wki

Co mogą szkoły (i inne placówki)?

 • praca wychowawcza z całą społecznością szkolną,

 • praca z klasami uczniowskimi jako grupami wychowawczymi,

 • intensywna praca indywidualna z uczniami zagrożonymi i ich rodzicami (współdziałanie z instytucjami otoczenia społecznego)

 • przygotowanie nauczycieli do pracy z rodzicami

 • Potrzeba wsparcia systemowego - efektywne szkolenia, stała współpraca ze specjalistami, superwizje dla nauczycieli

 • Realistyczne informowanie o zagrożeniach


Profilaktyka wskazuj ca

profilaktyka wskazująca

rozwój programów "OUT-REACH" – streetworking – praca skierowana do grup zagrożonych w ich środowisku naturalnym

oddziały dzienne (większość zagrożonych dzieci i młodzieży nie potrzebuje i nie chce terapii stacjonarnej, natomiast można im skutecznie pomagać w trybie ambulatoryjnym, ale muszą to być działania intensywne)


 • Login