6 zhrnutie
Download
Skip this Video
Download Presentation
6. Zhrnutie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

6. Zhrnutie - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

Základy metodológie vedy I. 6. Zhrnutie. VEDA. Veda v najširšom ponímaní je chápaná ako forma spoločenského vedomia. V užšom slova zmysle je veda: sústavná , kritická a metodická snaha o pravdivé poznanie vymedzenej oblasti skutočnosti. Statická funkcia vedy :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 6. Zhrnutie' - kellan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
VEDA

Veda v najširšom ponímaní je chápaná ako forma spoločenského vedomia.

V užšom slova zmysle je veda:

sústavná, kritická a metodická snaha

o pravdivé poznanie vymedzenej oblasti

skutočnosti.

slide3
Statická funkciavedy:

Zdôrazňuje súčasný stav poznania skutočnosti, terajší systém faktov, hypotéz, princípov, zákonov a teórií sústavy produktov poznávania vo vedách.

  • Dynamická funkcia vedy:

Nazerá na vedu ako na proces, dej v ktorom sa riešia problémy, zisťujú fakty, objavujú zákony, robia vynálezy, vytvárajú objektívne poznatky.

slide4

Vedecký poznatok:je pravdivý poznatok, ktorý je reprodukovateľný, overiteľný nezávisle na prianí jedinca alebo spoločnosti.Príklad: Proprioreceptívna mechanická stimulácia svalového vlákna zvyšuje úroveň prejavenej sily o 10 – 15% pri použití frekvencie stimulov na úrovni 20 Hz.

slide5
Metodológia
  • Každý vedný odbor má svoju metodológiu, ktorá je teóriou o princípoch, stratégiách, procedúrach, nástrojoch, spôsoboch a postupoch ako preniknúť do komplexu poznávacích procesov vedeckého poznania.
slide6
ŠP → E → T1 → T2 → Pd.č. → ŠP´

pričom platí, že ŠP < ŠP´.

ŠP = športová prax; E = forma empirického poznávania; T1 = prvá fáza teoretického poznania; T2 = druhá fáza teoretického poznania; Pd.č. = praktická duševná činnosť; ŠP´ = športová prax na vyššej úrovni

slide8

Veľmi často uplatňovaným typom je ex post facto výskum, ktorý definujeme ako výskum, v ktorom sa závisle premenná (napr. športový výkon, výkon v teste, štruktúra pohybovej činnosti a pod.) objavili v minulosti a výskumník ju začína pozorovať až po jej vzniku. Pritom existenciu závisle premennej vysvetľuje pomocou nezávisle premenných, ktoré pozoruje retrospektívne. Takýto výskum preto nazývame aj retrospektívny.

slide9
Experimentálny výskum
  • Často využívaným typom výskumu v športe je experimentálny výskum. Experimentom skúmame javy, procesy športu tak, že cieľavedome vstupujeme do ich výskytu. Experimentátor cieľavedome mení nezávislé premenné a sleduje ich vplyv na závisle premenné.
slide10
Experimentálny výskum v športe využívame v troch základných formách:

a) P o s t u p n ý jednoskupinový časovo nesúbežný experiment, v ktorom je nasledujúca výskumná situácia:

V1 – n (S1 – m ) t0 → kontrolný podnet V1 – n (S1 – m) t1 → experimentálny podnet V1 – n (S1 – m ) t2

V1 – n = výber s n cvičencami (športovcami);

S1 – m = m stavov (napr. výkony v motorických testoch)

t1 – t0 = t1 – t2 pre hypotézu platí Sk < Se , resp. ŠVk  ŠVe

slide11
b) S ú b e ž n ý napríklad dvojskupinový (môže byť aj viacskupnový)

Vk (1 – n) (S1 – m ) t0 → kontrolný podnet Vk (1 – n) (S1 – m) t1

Ve (1 – n) (S1 – m ) t0 → experimentálny podnet Ve (1 – n) (S1 – m) t1

pričom platí tk = te

pre hypotézu platí Sk < Se alebo ŠVk  ŠVe

slide12
c) S k r í ž e n ý - je to kombinácia postupného a súbežného experimentu. Skupina, ktorá bola kontrolná, sa v čase t1 až t2 stane experimentálnou a skupina, ktorá bola experimentálna v čase t0 až t1 sa v čase t1 až t2 stane kontrolnou.
slide13
Okrem experimentálneho výskumu sa v poslednom období objavujú v športe aj podrobné prípadové štúdie (kazuistika). Chápeme ich ako podrobný opis športovca s podrobnou anamnézou, popisom vývoja výkonnosti, zmenami stavov (vyjadrených pomocou motorických, fyziologických, psychologických, biochemických a iných diagnostických postupov), pod ktoré sa subsumujú zmeny tréningového zaťaženia a hľadajú sa medzi nimi paralely.
porovnanie zmien trukt ry pohybovej innosti v ase v kauzistickom type v skumn ho projektu
Porovnanie zmien štruktúry pohybovej činnosti v čase v kauzistickom type výskumného projektu.
slide16

Predmetom výskumu športovej humanistiky je štúdium humanistických faktorov objavujúcich sa v športe, šport v jeho filozofickej, sociálnej, psychologickej a individuálnej rozmernosti.

slide17

Športová edukológia (ŠE) je vedný odbor skupiny vied o športe, ktorý sa zaoberá skúmaním, vývojom a vyhodnocovaním výchovy, vzdelania a pôsobením na telesný, funkčný, pohybový, psychický a sociálny rozvoj človeka prostriedkami športu (Sýkora, 2000).

slide18

Predmetom skúmania ŠE je tvorba, realizácia a vyhodnocovanie účinnosti výchovných, učebných, tréningových, pohybových podnetov, projektov, programov v športe. Ide o skúmanie procesuálnej, edukatívnej stránky všetkých druhov telovýchovného a tréningového procesu zameraného na telesné, funkčné, pohybové zdokonaľovanie, psychický, sociálny a morálny rozvoj osobnosti človeka prostriedkami športu.

slide19

Športová kinantropológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štruktúrou, diagnostikou a vývinom pohybových predpokladov a prejavov človeka v závislosti od biologických, psychologických a sociálnych činiteľov.

pr klad v skumn ho projektu
Príklad výskumného projektu

Vedecký problém: Vplyv mechanickej proprioreceptívnej stimulácie (MPS) na účinnosť rozvoja silových schopností.

Ciel: Kvantifikovať mieru účinnosti rozvoja silovo-rýchlostných schopností pod vplyvom mechanickej proprioreceptívnej stimulácie (MPS) v 12 týždňovom mezocykle na súbore výkonostných športovcov.

slide21
Hypotéza: Prírastky ukazovateľov silovo-rýchlostných schopností budú signifikantne vyššie pod vplyvom MPS v porovnaní s rovnakými podnetmi bez MPS.

Metodika: Dvojskupinový časovosúbežný experiment v trvaní 12 týžňov s týždennou frekvenciou 3 tréningových jednotiek.

slide22
Experimentálny podnet: Tlak na lavičke 60% z 1Rmax. Pri 90 až 100% výkone (W) počet opakovaní: 6

počet sérií: 6

MPS:

frekvencia: 20 Hz

amplitúda: 5 mm

Kontrolný podnet: Rovnaký bez MPS.

slide23
Výskumná situácia:

VE10(s1 – s5) t0 tlak s MPS VE10(s1 – s5) t1

VK12(s1 – s5) t0 tlak bez MPS VK12 (s1 – s5) t1

H: ΔSE >ΔSK za predpokladu ΔtE = ΔtK

slide24
Metódy získavania empirických údajov:
  • Meranie: maximálnej sily (Fmax)

maximálneho výkonu (Pmax)

silového gradientu (Fgr)

index únavy (IU)

vytrvalostnej sily (Fe)

slide25
Metódy vyhodnocovania:
  • Porovnávacia analýza
  • Nulová hypotéza
  • Testovanie rozdielov dvoch závislých a nezávislých stredných hodnôt
slide26
Experimentálny a kontrolný súbor

Študenti FTVŠ UK v 3. roku štúdia v

študijnom programe trénerstvo so

športovou špecializáciou kondičný tréner.

Pohlavie muži, vek 20 – 22 rokov,

výkonnostní športovci náhodne rozdelení do

dvoch skupín.