Cel kursu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 3

Cel kursu PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cel kursu.

Download Presentation

Cel kursu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cel kursu

Cel kursu

Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności rozumienia problematyki ekonomicznej zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych. Student przyswoi sobie zagadnienia, które dotyczą znaczenia kosztów jakości w biznesie, procesowego podejścia do przepływu błędów (odchyleń od wymagań jakościowych) i ich odniesienia do ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska, rachunku kosztów jakości, w tym opartego na działaniach. Będzie umiał wycenić elementy składowe kosztów związanych z jakością oraz sposób ich analizowania i monitorowania.Wiedza wyniesiona z wykładu „Koszty jakości” pozwoli studentowi na możliwości skutecznych i efektywnych działań projakościowych nie tylko w organizacjach gospodarczych, ale także w życiu codziennym.

Opracowała: Z.Zymonik


Program wyk adu wydzia mechaniczny k zip

Program wykładu ( Wydział Mechaniczny k. ZIP)

 • Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej zarządzania jakością.

 • Istota i pojęcie kosztów jakości. Podejście do pojęcia produktu wadliwego.

 • Historia kosztów jakości (od starożytności do czasów współczesnych).

 • Modele kosztów jakości (strukturalne: Feigenbauma, ASQC, BS 6143, Banka, ISO 9004-1, ISO 9004-3) i ekonomiczne: Jurana i Schneidermana).

 • Koncepcje zarządzania kosztami jakości (triada Jurana, akceptowany poziom wadliwości Jurana, standardy jakości Feigenbauma, „zero defects” Crosby`ego, społeczne koszty jakości Taguchi, funkcja strat jakości Taguchi, marnotrawstwo zasobów Ohno).

 • Zarządzanie kosztami jakości (rachunek kosztów jakości - określanie elementów składowych kosztów jakości, ewidencjonowanie, ich analizowani i monitorowanie; planowanie, wykonanie, nadzorowanie i doskonalenie działań projakościowych opartych na rachunku kosztów jakości).

 • Bezpieczeństwo jako cecha priorytetowa jakości (produkt niebezpiecznie wadliwy, odpowiedzialność za produkt wadliwy - product liability, wycofanie produktu niebezpiecznie wadliwego z rynku i z użytkowania, przesłanki zwalniające producenta od odpowiedzialności za produkt, ryzyko w odpowiedzialności za jakość produktu).

  Forma zaliczenia: pisemny sprawdzian na przedostatnim wykładzie.

Opracowała: Z. Zymonik


Cel kursu

Literatura podstawowa:

 • Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wydanie drugie poszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. (Biblioteka i Czytelnia w bud. B4; w Internecie Dolnośląsk Biblioteka Cyfrowa). Forma okładki na stronie www zofia zymonik.

 • Zymonik Z., Koszty jakości – pomiar, zarządzanie, w: Normy jakości ISO serii9000, pod red. naukową J.Zymonika, Wydawnictwo - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010 (skrypt dydaktyczny w Czytelni B4).

 • Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa 2013 (forma okładki na stronie www zofia zymonik).

  Ponadto artykuły w czasopismach naukowych:

 • „Problemy Jakości” (miesięcznik)

 • „Zarządzanie Jakością” (kwartalnik)

Opracowała: Z.Zymonik


 • Login