tr ds kra j rnv gar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trädsäkra Järnvägar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Tr ds kra J rnv gar - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Trädsäkra Järnvägar. Lantmäteriets rikskunder. Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning utser årligen marknadsansvariga för bl.a. de statliga verk och bolag som är stora beställare (s.k. rikskunder) av lantmäteriets tjänster - ansvarig är oftast berörd överlantmätare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tr ds kra J rnv gar' - keith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lantm teriets rikskunder
Lantmäteriets rikskunder
 • Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning
 • utser årligen marknadsansvariga för bl.a. de statliga verk och bolag som är stora beställare (s.k. rikskunder) av lantmäteriets tjänster
 • - ansvarig är oftast berörd överlantmätare
 • - listan finns på KLMwebb.lm,se/divisionsledning/marknad
 • beslutar om rikskundsprojekt
lgf beslut
LGF beslut
 • Beslut 2001-02-08 om rikskundsprojekt innebar bland annat
 • attalternativa former för samordning lades fast
 • att förutsättningar skapades för en enhetlig hantering genom en kraftfull samordning i projektform
 • 2. LGF utvärdering 2004 och 2006 innebar
 • förtydligande av finansieringen och kvalitetssäkringens betydelse
hantering av rikskundernas renden
Hantering av rikskundernas ärenden
 • Helt lokalt
 • ingen samordningmellan LM
 • 2. Samordninggenom t. ex gemensam arbetsmodell, en kontaktperson
 • 3. Rikskundsprojektprojektorganisation för att säkra en fullgod styrning
slide5

Projektmodell för rikskundsprojekt

ArbetsmodellFörrättnings-arbete i linje-organisation

- enhetlig, - effektiv, - rättssäker

ProjektstyrningsmodellPlaneringStyrningUppföljning

slide6

Projektorganisation

Lantmäteriet

Rikskund

Beställare

Rikskund centralt

Kvalitetssäkringsansvarig

Projektledare

Rikskund lokalt

Intressenter - sakägare- myndigheter

Flm

kriterier f r rikskundsprojekt
Kriterier för rikskundsprojekt

Ett större antal ärenden som:

 • skall hållas samman mot en kund

genom en kontaktperson

 • har gemensamma mål, t.ex krav på enhetlig handläggning leveranstid och pris
 • skall genomföras parallellt eller schemalagt efter varandra
 • innebär en särskild satsning, som inte av andra skäl bör bedrivas i ordinarie linjeorganisation
 • omfattar flera chefsområden
aktuell samordning
Aktuell samordning
 • Banverket trädsäkring servitut/ Rolf Dalbert
 • TeliaSonera telestationer, LL/Christer Höijer
 • Vattenfall Mellan trädsäkring LL /Jeanette Väfors
 • E.ON regionnät trädsäkring LL /Samuel Norrlin
 • E.ON lokalnät trädsäkring LL /Håkan Söderberg
 • Naturvårdsverket, gränsarbeten och fast. utredning naturreservat /Christer Höijer (rikssamordnare)
samr d med klm
Samråd med KLM
 • Rikskundsprojekt
 • - Info i KLM-styrgrupp
 • - Info på KLMwebb.lm.se/divisionsprojekt/produktionsprojekt
 • - Projektledaren underrättar om ansökan
 • Övrig samordning
 • Naturvårdsverket (gällande överenskommelse 2006-04-27)
 • Info och samråd om uppdrag som kommer att ske inom kommunen
 • Övrigt,
 • Från fall till fall
kostnader f r nedfallande tr d
Kostnader för nedfallande träd
 • Direkta kostnader
 • • Reparation av kontaktledningen
 • • Röjning och återställning av spåret
 • • Eventuella skador på fordon
 • Indirekta kostnader
 • • Förseningar för resenärer och godstrafik
 • • Ersättningstrafik
 • • Produktionsstörningar i samhället
tr ds kra j rnv gar1
Trädsäkra järnvägar
 • Färre nedfallande träd:
 • • Minskar risken för tågolyckor
 • • Förbättrar tågens punktlighet
 • • Är bra för samhällsekonomin
 • • Säkerställer tågtrafikens konkurrenskraft
banverkets motiv till f rr ttningsmodellen
Banverkets motiv till förrättningsmodellen

• Alla fastighetsägare behandlas lika

• Enhetlig servitutsutformning

• Rationell hantering vid långa sträckor

• ”Enkelt” intrång =mindre behov av förhandling

• Begränsat förhandlingsutrymme

– Bestämt mått 20 m + kantzon

– Rättsenlig ersättning genom opartisk värderare

• Kräver ingen upphandling

• Banverket saknar egna resurser

ans kan
Ansökan
 • Sökande: Banverket
 • Trädsäkring av ca 450 mil järnväg
 • 20 m bred skötselgata på vardera sidan om spårmitt
 • Rätt att avverka farliga kantträd utanför skötselgatan
 • Banverket vill få rätten tryggad genom bildande av servitut
slide17

Handläggning

 • Banverket ansöker om lantmäteri-förrättning
 • Samråd med berörda myndigheter (KLM)
 • Kartor upprättas
 • Berörda fastigheter inventeras. Mindre bostadsfastigheter och detaljplanelagda områden undantas.
 • Arealer inom skötselgatan för berörda fastigheter beräknas digitalt
 • Berörda fastighetsägare kallas till informationssammanträde
handl ggning forts
Handläggning forts.
 • Snitsling, stämpling och fältinventering utförs av sakkunnig
 • Värderingshandlingar upprättas och skickas ut till berörda fastighetsägare
 • Berörda fastighetsägare kallas till sammanträde där beslut om servitutsupplåtelse, ersättningar mm fattas
 • När besluten har vunnit laga kraft registreras de i fastighetsregistret
slide19

Sakkunnig

 • Lantmäterimyndigheten kan förordna sakkunniga för att genomföra vissa moment i en förrättning
 • I detta fall förordnas sakkunniga för snitsling av 20 meters gränsen, stämpling, fältinventering och upprättande av värderingshandlingar
slide20

Förslag till servitutsupplåtelse

 • Rätt att hålla fritt från träd och buskar 20 m på vardera sida om spårmitt (skötselgata)
 • Rätt att fälla farliga träd utanför skötselgatan (kantzon)
 • Banverket löser in stämplade träd
 • Träd och buskar som avverkas i framtiden förblir fastighetsägarens egendom
slide21

Förslag till servitutsupplåtelse forts.

 • Banverket skall informera fastighets-ägaren om förestående avverkning
 • Banverket ansvarar för att virke och avverkningsrester inte lämnas kvar så att risk för insektsangrepp, hinder för virkestransporter mm uppstår
 • På större bostadsfastigheter med en skogsdel mot järnvägen skall Banverket ta särskild hänsyn vid utövandet av servitutet
slide22

Ersättning

 • Ersättningen per fastighet skall aldrig understiga 500 kronor
 • Ersättning för servitut i skogsmark utgår för intrång och rotnetto av stämplade träd i skötselgatan samt intrång och rotnetto av stämplade trädi kantzonen.
 • Ersättning för servituti åker- och betesmark utgår med 500 kr i grundbelopp + 0,20 kr/kvm
slide23

Ersättning forts.

 • Inga trädsäkringsservitut bildas på mindre bostadsfastigheter och detaljplanelagd mark
 • På större bostadsfastigheter med en skogsdel mot järnvägen och en tomtdel längre från järnvägen beräknas ersättningen på samma sätt som för skogsmark
v rderingen omfattar 2 delar
Värderingen omfattar 2 delar
 • Virkesvärde / rotnetto
 • Värdet av rotstående skog. Virket värderas efter förutsättningar som bestäms i samråd med markägarna vid det inledande sammanträdet.
 • Intrångsersättning enligt Skogsnormen
 • Här värderas: förtidig avverkning, markvärde, storm- och torkskador och kantträd.
 • ________________________
 • = Totalersättning
marknadsv rde minskning
Marknadsvärdeminskning
 • Syftet med värdering av virke och intrång är att hitta marknadsvärdeminskningen för fastigheten.
 • Totalersättningen ska motsvara värdeskillnaden vid en tänkt försäljning av hela fastigheten före och efter intrånget.
ad