OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015 I semestr - PowerPoint PPT Presentation

Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr
Download
1 / 17

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015 I semestr. Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską. Przyjmuje się następującą skalę ocen z zachowania:. wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015 I semestr

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

OCENA Z ZACHOWANIA2014/2015 I semestr

Projekt opracowany przez

Lucynę Łuczak

we współpracy z:

Małgorzatą Zych

Elżbietą Wawrzyniak

Joanną Stachowiak

Bogumiłą Gudzowską


Przyjmuje si nast puj c skal ocen z zachowania

Przyjmuje się następującą skalę ocenz zachowania:

 • wzorowe

 • bardzo dobre

 • dobre

 • poprawne

 • nieodpowiednie

 • naganne


Sk adowymi oceny z zachowania s nast puj ce elementy

Składowymi oceny z zachowania są następujące elementy:

 • Frekwencja 30%

 • Ocena nauczycieli (wszystkich) 20%

 • Ocena wychowawcy 20%

 • Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych10%

 • Udział w apelach, akcjach, promocji szkoły 10%

 • Ocena klasy 5%

 • Samoocena ucznia 5%

  Za frekwencję przyznawane są oceny od 1 do 6. Uczeń ocenia się sam w skali 1 do 6. Wychowawca również ocenia ucznia w skali od 1 do 6. Tam, gdzie ocenę wystawia kilka osób, brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna przyznanych stopni (skala 1 do 6).


Do oceny frekwencji pos ugujemy si nast puj cym kryterium

Do oceny frekwencji posługujemy się następującym kryterium:

 • 6 100% frekwencja lub wszystkie nieobecności usprawiedliwione w semestrze

 • 5 do 2 godzin nieusprawiedliwionych

 • 4 od 3 do 8 godzin nieusprawiedliwionych

 • 3 od 9 do 15 godzin nieusprawiedliwionych

 • 2 od16 do 30 godzin nieusprawiedliwionych

 • 1 od 31 godzin nieusprawiedliwionych

  Uzyskana ocena może być obniżona z powodu spóźnień, i tak:

 • 1 lub 2 spóźnienia nie powodują obniżenia oceny

 • od 3 do 10 spóźnień – ocena o 1 stopień niższa

 • więcej niż 11 spóźnień – ocena o 2 stopnie niższa


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6. Oceny wpisują na arkuszu przygotowanym dla każdej klasy.Uwzględniają w swej ocenie:

 • Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy

 • Aktywność pozalekcyjna

 • Wywiązywanie się ze zobowiązań

 • Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach

 • Pomoc w organizacji imprez szkolnych

 • Praca na rzecz szkoły

 • Pełnienie funkcji w szkole

 • Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego

 • Stosunek do innych osób

 • Nieuleganie uzależnieniom

 • Zachowanie poza szkołą

 • Przestrzeganie regulaminu szkolnego


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

Opiekunowie projektów uwzględniają w swojej ocenie przygotowanie projektu oraz prezentację.W zależności od łącznej ilości punktów zdobytych przez ucznia wystawiają mu ocenę:

 • 0 – 6 pkt. ocena 1

 • 7 – 10 pkt. ocena 2

 • 11 – 13 pkt.ocena 3

 • 14 – 17 pkt. ocena 4

 • 18 -19 pkt.ocena 5

 • 20 pkt.ocena 6

  Ocena za projekt występuje w semestrze, w którym projekt jest realizowany. Uczniowie klas trzecich zwolnieni z realizacji projektu otrzymują ocenę taką samą jak w klasie drugiej.


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

Fragment przykładowego arkusza z ocenami nauczycieli


Wychowawca klasy w swej ocenie uwzgl dnia

Wychowawca klasy w swej ocenie uwzględnia:

 • Pracę na rzecz klasy

 • Pełnienie funkcji w klasie

 • Udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych

 • Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy

 • Aktywność pozalekcyjną

 • Wywiązywanie się ze zobowiązań

 • Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach

 • Pomoc w organizacji imprez szkolnych

 • Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego

 • Stosunek do innych osób

 • Nieuleganie uzależnieniom

 • Przestrzeganie regulaminu szkolnego

 • Pomoc kolegom

 • Przestrzeganie prawa

 • Zachowanie poza szkołą


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

Wychowawca na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli ocenia też udział ucznia w konkursach i zawodach na szczeblu wyższym niż szkolny. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 punkt, następnie na podstawie uzyskanej w semestrze sumy punktów wychowawca przyznaje uczniowi ocenę:0 pkt – 11pkt – 22pkt – 33 - 4 pkt – 45 - 6 pkt – 57 i więcej - 6


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w konkursach i zawodach


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

Wychowawca odpowiada też za ocenę pracy ucznia na rzecz promocji szkoły, udział w ogólnopolskich akcjach, pomoc w przygotowaniu szkolnych imprez itp. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 pkt. Na podstawie sumy zgromadzonych punktów otrzymuje ocenę: 0 pkt – 11pkt – 22pkt – 33 - 4 pkt – 45 - 6 pkt – 57 i więcej - 6


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w akcjach, promocji szkoły, pomoc w organizacji imprez itp.


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

Ocena klasy i samoocena powinna mieć miejsce po dyskusji przeprowadzonej w klasie. Może ta ocena być przeprowadzona tak, jak ocena nauczycieli. Można wydrukować listę klasy w tylu egzemplarzach, ilu jest uczniów. Każdy uczeń ocenia swoje koleżanki i kolegów oraz siebie, nie wiedząc, jaką ocenę wystawili mu pozostali. Wychowawca oblicza średnią każdego ucznia. Może w tym celu posłużyć się przygotowanym arkuszem.


Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

 • Uczeń, który bez uzasadnionych przyczyn (np. długotrwała choroba) nie przystąpił do realizacji projektu, nie może otrzymać zachowania wzorowego , bardzo dobrego i dobrego na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 • W przypadku udowodnienia uczniowi :

  - kradzieży

  - picia alkoholu

  - stosowania oraz rozprowadzania środków odurzających

  - pobicia

  - lub innego czynu noszącego znamiona przestępstwa

  uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na wyżej wymienione kryteria.


 • Ocen z zachowania wystawiamy na podstawie rednie wa onej wyliczonej w arkuszu

  Ocenę z zachowania wystawiamy na podstawie średnie ważonej wyliczonej w arkuszu:

  • wzorowe powyżej 5,5

  • bardzo dobre 4,61 ÷ 5,5

  • dobre 3,71 ÷ 4,6

  • poprawne 2,81 ÷ 3,7

  • nieodpowiednie 1,9 ÷ 2,8

  • naganne poniżej 1,9


  Ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

  Fragment przykładowego arkusza z ocenami we wszystkich kategoriach


  Dzi kuj za uwag

  Dziękuję za uwagę.


 • Login