Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v ČR - PowerPoint PPT Presentation

Komparace v chovn vzd l vac p e o sluchov posti en v n mecku a v r
Download
1 / 31

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v ČR. Lenka Hricová Speciální pedagogika očima studentů oboru – 1.11.2007. Sluchově postižený žák. žáci: neslyšící x nedoslýchaví x ohluchlí každá skupina využívá jinou kombinaci komunikačních prostředků a forem

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v ČR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komparace v chovn vzd l vac p e o sluchov posti en v n mecku a v r

Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v ČR

Lenka Hricová

Speciální pedagogika očima studentů oboru – 1.11.2007


Sluchov posti en k

Sluchově postižený žák

 • žáci: neslyšící x nedoslýchaví x ohluchlí

 • každá skupina využívá jinou kombinaci komunikačních prostředků a forem

 • specifika výchovně vzdělávacího procesu u SP žáků – hlavní důraz kladen na rozvoj komunikace tak, aby byla umožněna co nejlepší integrace do slyšící společnosti


Komunika n formy sp

Komunikační formy SP

 • mluvená hlásková řeč

 • odezírání

 • psaná forma řeči

 • pomocné artikulační znaky

 • daktylotika

 • znakované jazyky

 • znakové jazyky

 • mimika a gestikulace


P stupy ke vzd l v n sp

Přístupy ke vzdělávání SP

 • orální metoda („německá metoda“)

 • metoda totální komunikace

 • bilingvální metoda vzdělávání


C le v zkumn ho et en

Cíle výzkumného šetření

 • Hlavní cíl: charakteristika systému speciálního školství pro SP v Německu, možnost využití zkušeností jiné země

 • Dílčí cíle: porovnávání speciálního školství pro SP v Německu a u nás na příkladu dvou konkrétních zařízení, osvětlení významu česko-německé spolupráce


Navazuj c v zkumn z m r

Navazující výzkumný záměr

 • Hlavní cíle:porovnání celkové úrovně komunikačních kompetencí (KK) sluchově postižených žáků na ZŠ v Německu a u nás, komparace těchto kompetencí na jednotlivých školách v dané zemi, poukázání na vliv či vztah využívaných vzdělávacích přístupů na komunikační kompetence u žáků na konkrétních školách


Navazuj c v zkumn z m r1

Navazující výzkumný záměr

 • Dílčí cíle: zjištění rozvoje KK u dětí na daných ZŠ po určitém časovém intervalu, porovnání KK SP dětí na ZŠ v závislosti na přístupech jednotlivých škol ke vzdělávání SP, průzkum KK ve ZJ, mluvených jazycích a cizích jazycích, zjišťování jednotlivých komunikačních forem využívaných na školách při vyučování, při komunikaci mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli, mezi dětmi a rodiči, komunikačních dovedností dětí z neněmeckých rodin, sledování KK rodičů, pedagogických i nepedagogických pracovníků


Speci ln kolstv v n mecku

Speciální školství v Německu

 • řídí se podle školského zákona

 • každá spolková země má svůj vlastní školský zákon

 • organizace škol je vůči ČR rozdílná


Analytick jednotka v zkumu

Analytická jednotka výzkumu


N sledn v zkumn z m r

Následný výzkumný záměr

 • rozšíření na další školy pro SP v ČR i v Německu – Baden-Württemberg

 • Analytická jednotka – žáci ZŠ pro sluchově postižené u nás a v Německu ve spolkové zemi Baden-Württemberg, v rámci dílčích cílů také rodiče SP žáků a pedagogové jednotlivých škol pro SP


Porovn van za zen pro sp

Hör-Sprachzentrum Heidelberg / Neckargemünd,

Staatliche Schule für Gehörlose, Schwerhörige und Sprachbehinderte (Baden-Württemberg)

Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené

(Praha, Ječná ulice)

Porovnávaná zařízení pro SP


V chovn vzd l vac p e hsz hd ngd x je n

Dětská audiologická poradna a 1. st. ZŠ pro SP žáky

Speciální MŠ pro SP děti a děti s vadami řeči, poradna pro jedince s vadami řeči

Spec. pedagogická služba

SPC

1. st. ZŠ pro děti s vadami řeči

2. st. ZŠ

Obchodní akademie

Internát

MŠ pro SP děti

SPC

ZŠ pro SP žáky

Gymnázium pro SP mládež

Internát

Výchovně vzdělávací péče:HSZ HD/NGDxJečná


Hsz hd ngd x je n

HSZ HD/NGDxJečná


N sledn v zkumn z m r1

Následný výzkumný záměr

 • Lindenparkschule Heilbronn,

  Staatliche Schule für Hörgeschädigte und   Sprachbehinderte mit Internat und Beratungszentrum

  ………….


Lindenparkschule

Lindenparkschule

 • Hörgeschädigte: Beratungsstelle/Frühförderung, Schulkindergarten, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Förderschule, mit zusätzlichen Behinderungen

 • Sprachbehinderte: Hauptschule, Realschule

 • Internat

 • Sonderpädagogischer Dienst


Lindenparkschule1

Lindenparkschule


Metodologie v zkumu

Metodologie výzkumu

 • výzkum kvalitativní, také užití metody komparativní

 • procedury: monografická a historiografická

 • techniky: pozorování, rozhovor, obsahová analýza, analýza dokumentů

 • pořizování videozáznamů, fotodokumentace

 • studium odborné literatury

 • použití vlastních překladů


N sledn v zkumn z m r2

Následný výzkumný záměr

Metodologie:

 • výzkumná metoda kvalitativní

 • procedura: monografická

 • techniky: především dotazník, dále pozorování, rozhovor, obsahová analýza a analýza dokumentů

 • fotodokumentace a videodokumentace

 • studium české i cizojazyčné odborné literatury


Partnerstv a spolupr ce kol

Partnerství a spolupráce škol

 • 12. rokem (od 1995)

 • vznik – osobní setkání dvou učitelů na mezinárodním kongresu v Praze

 • dotace – dosud Robert Bosch Stiftung

 • učitelské výměny

 • žákovský výměnný program

 • roční studium českých gymnazistů v NGD

 • v r. 2005 jubileum 10 let, smlouva o partnerství

 • přispívá hodně v oblasti komunikace

 • překonávání komunikačních bariér


Dal partnerstv

Další partnerství

 • od 22.10.2007:

 • Lindenparkschule Heilbronn, Staatliche Schule für Hörgeschädigte und Sprachbehinderte mit Internat und Beratungszentrum

 • Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené – Plzeň


D le it poznatky

Důležité poznatky

 • v Německu výchova více integrována do vzdělávání (společenská výchova, návyky, multikulturní výchova, estetika..)

 • rozvoj přirozených povah, talentů a vloh žáků, přizpůsobení se jejich individuálním potřebám, fyzicky i psychicky

 • podpora zdravého sebevědomí, důležitost seberealizace a sebehodnocení, důraz na rozvoj samostatnosti (spolurozhodování)


D le it poznatky1

Důležité poznatky

 • přístup učitelů k dětem v Německu někdy až příliš liberální (z čehož plynou vážnější výchovné problémy)

 • u nás přístup často ještě autoritativní, direktivní a nepodněcující fantazii a tvořivost dětí, vlastní názory..

 • ideální: hledání cesty někde mezi

 • spolupráce s rodiči: často problematická – je třeba hledat cesty ke změně, neboť je to jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující vývoj dítěte ve všech směrech


V sledky porovn v n

Výsledky porovnávání:


Dal v sledky ekaj na sv j v zkum

Další výsledky čekají na svůj výzkum  ..


 • Login