Ekonomia popyt poda i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochod w
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Ekonomia popyt, podaż i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochodów PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ekonomia popyt, podaż i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Dr Robert Pater. Rynek. Rynek to mechanizm koordynujący zachowania sprzedawców i nabywców, uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług

Download Presentation

Ekonomia popyt, podaż i rynek reakcje popytu na zmiany cen i dochodów

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ekonomiapopyt, podaż i rynekreakcje popytu na zmiany cen i dochodów

Dr Robert Pater


Rynek

 • Rynek to mechanizm koordynujący zachowania sprzedawców i nabywców, uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług

 • Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są skłonni nabyć przy różnym poziomie ceny (zbiór możliwości nabycia przy danych cenach)

 • Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są skłonni zaoferować przy różnym poziomie ceny (zbiór możliwości zaoferowania przy danych cenach)

 • Wielkość popytu (podaży) – ilość dóbr nabywanych (oferowanych) przy konkretnej cenie


Podstawowe „prawa” ekonomiczne

 • Prawo popytu mówi, że wraz ze wzrostem ceny, ceteris paribus, spada popyt na dane dobro

 • Prawo podaży wskazuje, że wraz ze wzrostem ceny, ceteris paribus, rośnie podaż danego dobra

 • Jakie są przykładowe „pozostałe czynniki” w przypadku wybranych rynków dóbr/usług?


Równowaga na rynku

 • Cena równowagi oznacza cenę, przy której wielkość popytu zrównuje się z wielkością podaży

 • Nadwyżka podaży – przy danej cenie wielkość podaży przekracza wielkość popytu, a przedsiębiorcy nie sprzedają wszystkich wyprodukowanych dóbr

 • Nadwyżka popytu – przy danej cenie wielkość popytu przekracza wielkość podaży i nie wszyscy konsumenci zaspokajają swoją potrzebę

 • Jak działa mechanizm rynkowy, gdy cena rynkowa różni się od ceny równowagi?


Krzywe popytu i podaży

 • Krzywa popytu [D] (i podaży [S]) obrazuje zależność pomiędzy ceną, a wielkością (ilością) popytu (podaży), przy zachowaniu klauzuli ceteris paribus.

  odcinek AB wyznaczanadwyżkę popytu

  odcinek EF wyznacza

  nadwyżkę podaży

  gdy krzywe nie przecinają się produkcjanie zostanie podjęta


Pozacenowe determinanty popytu

 • Ceny innych dóbr

  • Wzrost cen dóbr komplementarnych powoduje spadek popytu na dane dobro

  • Wzrost cen dóbr substytucyjnych powoduje wzrost popytu na dane dobro

  • Dochody nabywców

  • W przypadku dobra normalnego (zwykłego) wzrost dochodów konsumentów powoduje wzrost popytu

  • W przypadku dobra niższego rzędu wzrost dochodów konsumentów powoduje spadek popytu

  • Gusta nabywców

   Wzrost popytu – przesunięcie krzywej w prawo

   Spadek popytu – przesunięcie krzywej w lewo


Pozacenowe determinanty podaży

 • Ceny czynników produkcji

  • Wzrost cen surowców, kosztów pracy, energii, maszyn i urządzeń spowoduje spadek podaży dóbr

 • Zmiany technologiczne

  • Postęp technologiczny spowoduje wzrost podaży dóbr

 • Interwencja państwa (np. zmiany regulacji prawnych)

  Wzrost podaży – przesunięcie krzywej w prawo

  Spadek podaży – przesunięcie krzywej w lewo


Statyka porównawcza

 • Zmiany cen powodują zmiany wielkości popytu (podaży) – ruch wzdłuż krzywych

 • Zmiany determinant popytu (podaży), a więc pozostałych czynników – przesunięcia krzywych

 • Statyka porównawcza – zakładamy, że zmianie ulega jedna z wielkości przyjmowanych dotychczas jako stałe (jeden z „pozostałych czynników”) i badamy wpływ tej zmiany na cenę i wielkość sprzedaży równowagi

 • Cena jest dana dla dokonania analizy powracania układu do stanu równowagi


Elastyczność cen

 • W warunkach wolnego rynku ceny wynikają jedynie z gry popytu i podaży

 • Giętkie (elastyczne) ceny powodują szybki powrót układu do stanu równowagi

 • Sztywne (lepkie) ceny powodują powolny powrót układu do stanu równowagi

 • Państwo czasem kontroluje ceny, ustalając ceny urzędowe, ich progi (ceny minimalne) lub pułapy (ceny maksymalne), co usztywnia ceny i opóźnia powrót układu do stanu równowagi.


Wpływ kontroli cen na równowagę

 • Cena maksymalna niższa od ceny równowagi powoduje spadek wielkości podaży i powstanie nadwyżki popytu

 • Racjonowanie dotyczy sytuacji, w której występuje nadwyżka popytu i oznacza konieczność wyboru alokacji dóbr pomiędzy określone grupy

 • Cena minimalna wyższa od ceny równowagi powoduje spadek wielkości popytu i powstanie nadwyżki podaży


Elastyczność cenowa

Elastyczność cenowa to procentowa zmiana wielkości popytu (podaży) wywołana procentową zmianą ceny {o ile należy zmienić cenę, by wywołać pewną zmianę wielkości popytu/podaży}

Mieszana elastyczność cenowa popytu to procentowa zmiana wielkości popytu dobra x wywołana procentową zmianą ceny dobra y


Elastyczność cenowa popytu

 • Elastyczność cenowa popytu na ogół maleje przy przesuwaniu się po krzywej w dół

 • Im łatwiej zastąpić dane dobro innym, tym wyższa (co do modułu) cenowa elastyczność popytu na to dobro

 • Elastyczność cenowa popytu jest niższa w krótkim okresie, a wyższa w długim okresie

 • Wielkość wydatków/sprzedaży (iloczyn ceny i ilości sprzedanej) osiąga maksimum w punkcie odpowiadającym cenowej elastyczności popytu równym -1


Elastyczność dochodowa popytu

 • Elastyczność dochodowa popytu to procentowa zmiana wielkości popytu wywołana procentową zmianą dochodu konsumenta {o ile musi wzrosnąć dochód konsumenta, by zmienił się popyt na dobra}


Elastyczność

 • Gdy E>|1| to popyt (podaż) jest elastyczny (silnie reaguje względem danego czynnika)

 • Gdy E<|1| to popyt (podaż) jest nieelastyczny (słabo reaguje względem danego czynnika)

 • Gdy E=|1| to popyt (podaż) ma elastyczność równą jedności (jednostkową)

 • Im bardziej stroma krzywa popytu/podaży, tym niższa elastyczność popytu/podaży

 • Pionowa krzywa oznacza zerową elastyczność, a pozioma nieskończenie wysoką


Rodzaj dóbr a elastyczność dochodowa

 • Dobra niższego rzędu

  • Ujemna elastyczność dochodowa popytu

  • Spadek udziału w budżecie konsumenta wraz ze wzrostem jego dochodu

 • Dobra normalne

  • Dodatnia elastyczność dochodowa popytu

 • Dobra pierwszej potrzeby (podstawowe, niezbędne)

  • Niższa od 1 (co do modułu) elastyczność dochodowa popytu

  • Spadek udziału w budżecie konsumenta wraz ze wzrostem jego dochodu

 • Dobra luksusowe

  • Wyższa od 1 dochodowa elastyczność popytu

  • Wzrost udziału w budżecie konsumenta wraz ze wzrostem jego dochodu


 • Login