Luento 2: Spatiaalimallintaminen kulttuuri- ja aluemaantieteessä - PowerPoint PPT Presentation

Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess
Download
1 / 79

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Luento 2: Spatiaalimallintaminen kulttuuri- ja aluemaantieteessä. Moranin I - indeksi. Luentomateriaali: Mika Siljander ja Jani Vuolteenaho. Esim. ”Vanhukset Helsingissä” - spatiaalianalyysejä. Johdatusta aiheeseen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Luento 2: Spatiaalimallintaminen kulttuuri- ja aluemaantieteessä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Luento 2: Spatiaalimallintaminen kulttuuri- ja aluemaantieteessä

MoraninI - indeksi

Luentomateriaali: Mika Siljander ja Jani Vuolteenaho


Esim vanhukset helsingiss spatiaalianalyysej

Esim. ”Vanhukset Helsingissä” - spatiaalianalyysejä


Johdatusta aiheeseen

Johdatusta aiheeseen

 • - geoinformatiikan yhteydessä hyödynnetään erityyppisiä kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä

 • - spatiaalianalyysi (spatial analysis, SA) = yleisnimitys paikkaan sidotuille aineistoille tarkoitetuista kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä

 • -muuttujakeskeisyys (kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillinen tutkimusote); lähtökohtana haluttua ilmiötä mittaavat muuttujat tietyssä spatiaalisessa havaintojoukossa

 • maantieteessä SA-termiä käytetty 1950- ja 1960-lukujen ”kvantitatiivisesta vallankumouksesta” alkaen


Luennon tavoite

Luennon tavoite:

 • - antaa yleiskuva ja esimerkkejä yleisesti hyödynnetyistä spatiaalianalyysin menetelmistä yhteiskunta- ja kaupunkimaantieteessä (samoja menetelmiä hyödynnetään myös mm. luonnonmaantieteessä)

 • Esitellä yleisesti:

  - Eksploratiiviset (kuvailevat menetelmät)

  - spatiaalianalyysi menetelmät


M ritelmi ja termist

Määritelmiä ja termistöä

 • Analyysi = erittely, jäsentäminen, uuden merkityksellisen tiedon tuottaminen

 • - analyyttiset Miksi?- jaMitä jos?- kysymykset

 •  vrt. deskriptiiviset Mitä?- ja Missä? –kysymykset

 • - tarkka rajanveto usein vaikeaa

 • Spatiaalinen analyysi = tilaa koskeva analyysi


Er s spatiaalianalyysiin m ritelmist

Eräs spatiaalianalyysiin määritelmistä

 • Spatial analysis is in many ways the crux of GIS, because it includes all of the transformations, manipulations, and methods that can be applied to geographic data to add value to them, to support decisions, and to reveal patterns and anomalies that are not immediately obvious – in other words, spatial analysis is the process by which we turn raw data into useful information. [Longley et al. 2001]


N k kulmia spatiaalianalyysiin

Näkökulmia spatiaalianalyysiin


Tieteenalan k kulma

Spatiaalianalyysillä: -suhteellisen pitkät perinteet maantieteessä

osa paikkatietoanalyyseista perinteisiä maantieteessä käytettyjä menetelmiä, 1950- ja 1960-lukujen ”kvantitatiivisen vallankumouksen ajoilta” (esim. klassinen lähimmän naapurin menetelmä pisteaineistolle; Nearest neighbour analysis)

Tieteenalanäkökulma 


My s muilla tieteenaloilla harjoitetaan spatiaalianalyysia

Myös muilla tieteenaloilla harjoitetaan spatiaalianalyysia

 • aluetaloustieteen teoriat (A. Weber, Christaller, Lösch)

 • operaatiotutkimus ja verkostot (graph theory)

 • spatiaalinen tilastotiede / geostatistiikka

 • Geologia (Kriging interpolointi)


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Järjestelmänäkökulma

 • geoinformatiikan menetelmät tutkimusprosessin eri vaiheissa:

 • paikkatietojärjestelmien toiminnallinen määrittely

 • 1. tiedon tallennus

 • 2. tiedon ylläpito ja hallinta

 • 3. tietoon kohdistuvat kyselyt

 • 4. tiedon analyysi

 • 5. tiedon visualisointi

 • 6. päätöksenteon tuki

 • - rajanveto varsinaisen spatiaalianalyysin sekä esim. kyselyjen ja overlay-menetelmien välillä on usein hankalaa


Spatiaalianalyysien metodiset j sennystavat

Spatiaalianalyysien metodiset jäsennystavat:


1 geometristen kohdetyyppien mukaan

1. Geometristen kohdetyyppien mukaan:

 • piste-, viiva-, alue- ja pinta-aineistoille soveltuvat analyysimenetelmät


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

2. analyysin kohdistuvuuden mukaan:

 • Esim. jako rasterikarttataso operaatioiden mukaan - (Tomlin 1990)

 • globaalit operaatiot (global)- esim. trendipinnan muodostaminen havaintopistejoukon kaikkia kohteita kuvaavan polynomifunktion avulla

 • vyöhykeoperaatiot (zonal)- esim. keskiarvojen laskeminen taajamille ja ei-taajamille tai esim. keskikorkeuden laskeminen eri maankäyttötyypeille

 • naapurusto-operaatiot (focal)- esim. korkeusmallin keskiarvoistus operaatio - FOCALMEAN(DEM)

 • lokaalit operaatiot (local)- esim. Sini-muunnos (alkuperäiselle pikselin arvolle tehdään Sin-operaatio pikseli pikseliltä)


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

3. matemattisen lähestymistavan mukaan:

 • Jako (Haining 2003) mukaan

 • karttamallintaminen - karttatasot muuttujina

 • matemaattinen mallinnus - esim. jokisysteemien hydrologinen mallinnus, sijaintioptimoinnit

 • spatiaalinen tilastoanalyysi - tilastomenetelmiä jotka huomioivat spatiaalisen datan erityispiirteet


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

4. Menetelmän teknisen/matemaattisen vaativuuden mukaan:

 • Jako (Longley et al. 2001) mukaan

 • ominaisuus- ja sijaintitietokyselyt

 • geometrialaskelmat

 • muunnosoperaatiot

 • kuvailevat tunnusluvut ja diagrammit

 • Optimoinnit (verkosto-optimointi)

 • hypoteesien testaus

Yksinkertainen, helppo

Monimutkainen, vaikea


Spatiaalianalyysi paikkatietoj rjestelmiss

Spatiaalianalyysi paikkatietojärjestelmissä


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

 • - Spatiaalianalyysissa voidaan erottaa 3 menetelmäkokonaisuutta (pätee myös yleisemmin kvantitatiiviseen tutkimukseen)

 • Eksploratiiviset eli kuvailevat menetelmät

 • Tilastollinen päättely ja monimuuttujamenetelmät

 • Matemaattinen mallintaminen (ei käsitellä tässä yhteydessä)


Eksploratiivinen kuvaileva spatiaalianalyysi

Eksploratiivinen (kuvaileva) spatiaalianalyysi

 • ESDA = Explorative Spatial Data Analysis

 • explore = tutkia, tunnustella, etsiä (jotakin ei-tunnettua)

 • esim. paikkatietokyselyt tutkimuksen alkuvaiheessa eksploratiivista tutkimista tyypillisimmillään

 • tilastotieteen näkökulmasta ymmärretään tutkimuksen ”esivaiheeksi”


Eksploratiivinen kuvaileva spatiaalianalyysi1

Eksploratiivinen (kuvaileva) spatiaalianalyysi

 • tavoitteena tiivistää paikkaan sidottua informaatiota helpommin tulkittavaan muotoon

 • kvantitatiivinen kuvailu, descriptive statistics

 • voidaan selvittää mm. vaihteluvälejä, ääriarvoja, keski- ja hajontalukuja, jakauman muotoa (normaalisuus, vinous, ym.), muuttujien välisiä riippuvuuksia


Eksploratiivinen kuvaileva spatiaalianalyysi2

Eksploratiivinen (kuvaileva) spatiaalianalyysi

 • alueellisten jakaumien tutkiminen ollut perinteisesti maantieteen ”menetelmällistä ydintä”

 • yleensä tutkimusasetelmana: havaintoyksiköt spatiaalisia (esim. maakunnat, kaupunginosat, rakennukset) => tarkastellaan näiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä eri ominaisuustietojen suhteen

 • toisaalta voidaan tutkia myös spatiaalisia muuttujia (etäisyys, läheisyys, ryhmittyminen, jne.)


Eksploratiivinen kuvaileva spatiaalianalyysi3

Eksploratiivinen (kuvaileva) spatiaalianalyysi

 • eksploratiiviset menetelmät voidaan jaotella esittämistavan mukaan seuraavasti:

 • taulukot ja diagrammit

 • tunnusluvut

 • teemakartografiset esittämistavat


Taulukot

Taulukot

 • - 1-, 2- tai useampiulotteisista jakaumia esittävät frevenssitaulukot (”suorat jakaumat”) ja ristiintaulukot

 • - taulukkomuodossa voidaan myös keski- ja hajontalukuja, laadullisia kuvauksia, jne.

 • - esim. maantieteessä erityisesti aluevertailut


Diagrammit

Diagrammit

Liikeyritysten määrän väheneminen etäisyyden funktiona CBD:stä


Diagrammit1

Diagrammit

Spatial autocorrelation: Moran’s I correlogram.


Diagrammit2

Diagrammit


Tunnusluvut

Tunnusluvut

 • - klassiset tilastotunnusluvut (populaatiota tai otosta kuvaavat) käyttökelpoisia esim. alueellisissa vertailuissa

 • pyritään tiivistämään tietoa jonkin määrällisen muuttujan jakaumasta (keski- ja hajontaluvut) tai muuttujien yhteisvaihtelusta (esim. korrelaatiokertoimet)

 • muuttujan mitta-asteikon huomioiminen


Tilastollisia perustunnuslukuja eri mitta asteikoille

Tilastollisia perustunnuslukuja eri mitta-asteikoille

(Spearmanin korrelaatiokerroin)

(Pearsonin korrelaatiokerroin)

Kts. esim. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html#intro


Spatiaalisia tunnuslukuja

Spatiaalisia tunnuslukuja


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Spatiaalianalyysi esimerkkejä Tilastokeskuksen 250m ruututietokanta asukkaat-aineistolle - ”Vanhukset Helsingissä muuttuja”


L himm n naapurin indeksi nearest neighbor index

Lähimmän naapurin indeksi - nearest neighbor index

 • (maantieteen ”klassista” menetelmäarsenaalia) - suhdeluku, joka kertoo ovatko aineiston havaintopisteet ryhmittyneet tiettyyn spatiaaliseen järjestykseen: jakaantuneet satunnaisesti/karttavat toisiaan?

 • - lasketaan jakamalla aineiston keskimääräinen etäisyys lähimpään naapuripisteeseen satunnaisesti ryhmittyneelle aineistolle lasketulla vastaavalla arvolla- ARVO: alle 1 = klusteroitumista; arvo 1 = aineisto satunnaisesti ryhmittynyt; yli 1 = havainnot hajallaan- z-arvo (ns. keskihajontapoikkeama suhteessa satunnaisesti ryhmittyneeseen ja normaalisti jakautuneeseen oletusaineistoon) kertoo, kuinka todennäköisesti aineisto on klusteroitunutta

 • - käyttökelpoinen pisteaineistoille; ottaa huomioon pelkästään sijainnin (esiintymisen)

 • - analyysin ei liity ominaisuustietoa

= 1

> 1

< 1


The average nearest neighbor distance

The Average Nearest Neighbor Distance

“The Average Nearest Neighbor Distance ArcGIS tool measures the distance between each feature centroid and its nearest neighbor's centroid location.

It then averages all these nearest neighbor distances.

If the average distance is less than the average for a hypothetical

random distribution, the distribution of the features being analyzed

are considered clustered. If the average distance is greater than a

hypothetical random distribution, the features are considered dispersed.

The index is expressed as the ratio of the observed distance divided

by the expected distance

(expected distance is based on a hypothetical random distribution

with the same number of features covering the same total area).”

If the index is less than 1, the pattern exhibits clustering; if the index is greater than 1, the trend is toward dispersion or competition.


Arcgis average nearest neighbor arcgis toolbox spatial statistics tools

ArcGIS - Average Nearest Neighbor (ArcGIS Toolbox > Spatial Statistics Tools)

Calculates a nearest neighbor index based on the

average distance from each feature to its nearest neighboring feature.


Helsingin asukkaat 250m ruutujen keskipiste ann analyysi

Helsingin asukkaat 250m ruutujen keskipiste - ANN-analyysi

Executing: AverageNearestNeighbor hkiruudut_250m.shp "Euclidean Distance" false # 0 0 0

Start Time: Mon Jan 19 13:12:59 2009

Running script AverageNearestNeighbor...

Average Nearest Neighbor Summary

 • Observed Mean Distance: 257,501302

 • Expected Mean Distance: 203,702309

 • Nearest Neighbor Ratio: 1,264106

 • Z Score: 22,909765

 • p-value: 0,000000


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Sentroidi / painotettu sentroidi –

Mean Center / Weighted Mean Center

 • (maantieteen ”klassinen” menetelmä)

 • ilmaisee polygonin, viivan tai pistejoukon maantieteellisen keskipisteen tasokoordinaatistossa

 • analyyseissa enemmän käyttöarvoa tietyllä ominaistiedon muuttujalla painotetulla sentroidilla (voidaan laskea esim. suomenkielisen / ruotsinkielisen /muunkielisen väestön maantieteellinen keskipiste ja verrata näitä keskenään)

 • kun esim. tunnetaan asuinrakennuksia kuvaavien pisteiden sijaintikoordinaatit (x ja y) sekä asukkaiden lukumäärä (w) kussakin pisteessä, voidaan väestöpainopiste laskea väestömäärällä painotettujen koordinaattiarvojen keskiarvona, eli seuraavasti:

 • x = Σi wi xi / Σi wi , missä x = väestöpainopisteen x-koordinaattiy = Σi wi yi / Σi wi , missä y = väestöpainopisteen y-koordinaatti


Arcgis 9 3 spatiaalinen sentroidi mean center weighted mean center spatial statistics tools

ArcGIS 9.3 – Spatiaalinen sentroidiMean Center / Weighted Mean Center (Spatial Statistics Tools)

 • violetti piste = painottamaton

 • musta piste = vanhusten lukumäärällä painotettu


P kaupunkiseudun v est llinen keskipiste hs 14 11 2012

Pääkaupunkiseudun väestöllinen keskipiste HS 14.11.2012


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Spatiaalinen (keski)hajonta

 • voidaan laskea vastaavalla tavalla keskimääräisenä etäisyytenä sentroidista

 • sovellettu mm. väestötieteessä, muuttoliiketutkimuksessa ja historiallisessa maantieteessä ajallisten muutosten tarkasteluissa


Arcgis 9 3 spatiaalinen keski hajonta standard distance spatial statistics tools

ArcGIS 9.3 – Spatiaalinen (keski)hajontaStandard Distance (Spatial Statistics Tools)

Measures the degree to which features are concentrated

or dispersed around the geometric mean center


Standard distance analyysi helsingiss

Standard Distance analyysi Helsingissä

 • Sininen polygoni = painottamaton

 • violetti polygoni = vanhusten lukumäärällä painotettu


Standard deviational ellipse spatial statistics

Standard Deviational Ellipse (Spatial Statistics)

 • “Measuring the trend for a set of points or areas is to calculate the standard distance separately in the x and y directions. These two measures define the axes of an ellipse encompassing the distribution of features. The ellipse is referred to as the standard deviational ellipse, since the method calculates the standard deviation of the x coordinates and y coordinates from the mean center to define the axes of the ellipse. The ellipse allows you to see if the distribution of features is elongated and hence has a particular orientation. While you can get a sense of the orientation by drawing the features on a map, calculating the standard deviational ellipse makes the trend clear. You can calculate the standard deviational ellipse using either the locations of the features or using the locations influenced by an attribute value associated with the features. The latter is termed a weighted standard deviational ellipse.”


Vanhukset helsingiss standard deviational ellipse

Vanhukset Helsingissä Standard Deviational Ellipse


Keskihajontaellipsit huumerikollisuus seattle

Keskihajontaellipsit –Huumerikollisuus - Seattle


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Spatiaalisen riippuvuuden tunnusluvut(spatiaalinen autokorrelaatio ja sen laskeminen ArcGIS -ohjelmistolla)


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

 • spatiaalista autokorrelaatiota määrittäessä: tarkastellaan muuttujan (ominaisuus)arvojen samankaltaisuutta etäisyyden suhteen

 • ”läheisyys lisää samankaltaisuutta” – päteekö havaintoaineistoon?

 • positiivinen ja negatiivinen spatiaalinen autokorrelaatio

 • autokorrelaation globaalit ja lokaalit (naapurusto)indeksit ilmiöiden kasautumisen tarkasteluissa

 • globaalit indeksit: kuvaavat ”tilajärjestystä” (samansuuruisten havaintoarvojen klusteroitumista tai sijainnillista heterogeenisyyttä) koko tarkasteltavalla alueella

 • lokaalit eli paikalliset indeksit: kuvaavat yksittäisten kohteiden samankaltaisuutta (klustereihin kuuluminen) tai erilaisuutta (”outlierit”) suhteessa naapureihin


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Hypoteettinen esimerkki spatiaalista autokorrelaatiota kuvaavan globaalin indeksin laskemisesta rasteriaineistolle


Spatiaalisen autokorrelaation laskemisesta

Spatiaalisen autokorrelaation laskemisesta:

 • - perusideana spatiaalisen autokorrelaation laskemisessa (attribuutti- ja sijaintiosasta koostuva) matriisipari, jossa kohteiden ominaisuustietojen samankaltaisuutta/eroavuutta suhteutetaan kohde kohteelta niiden läheisyyteen

 • - ominaisuustietojen osalta valittavaan indeksiin ja sen laskentatapaan vaikuttaa muuttujien mitta-asteikko (eri indeksejä)- sijainnin samankaltaisuutta kuvataan ns. painoarvomatriisissa, jossa läheisyyden määrittämisessä käytetään eri laskentamenetelmiä- laskennalliset toteuttamistavat vaihtelevat


Yleisesti k ytettyj spatiaalisen autokorrelaation indeksej

Yleisesti käytettyjä spatiaalisen autokorrelaation indeksejä

 • - Moranin globaali indeksi (I): kuvaa tilajärjestystä koko aineistossa- Moranin paikallinen indeksi (I): löytää aineiston yksittäiset klusterit/outlierit  positiiviset arvot (0–1) ilmentävät samankaltaisuutta (clusters),  negatiiviset arvot (-1–0) ilmentävät läheisten havaintojen poikkeavuutta

 • - Gearyn indeksi (c) (0–2)- Getis-Ord indeksi (G, G*)

 • - jne.


Moranin globaalin i indeksin laskukaava

Moranin globaalin I-indeksin laskukaava

 • Lähde: http://www.lpc.uottawa.ca/

 • publications/moransi/moran.htm


Globaali indeksi koko karttatason spatiaalinen autokorrelaatio global morans i arcgis ohjelmistolla

Globaali indeksi (koko karttatason spatiaalinen autokorrelaatio)- Global Morans I ArcGIS -ohjelmistolla

Analyysi-ikkunassa oleellinen tieto:Moran I; Z-score; p-value

Huom! Analyysissä POISTA

Ruksi kohdasta ”Close the Dialog…”


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

ArcGIS:n ArcToolboxin työkaluja paikallisen spatiaalisen autokorrelaation laskuun – Local Morans I (Spatial Statistics Tools):


Lokaali indeksi ruutujen naapuruston mukaan laskettu local morans i arcgis ohjelmistolla

Lokaali indeksi (ruutujen naapuruston mukaan laskettu): Local Morans I ArcGIS -ohjelmistolla

Syntyy uusi karttataso jossa uudet sarakkeet: Moran I; Z-score;p-value


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Spatiaalisen autokorrelaation lasku (vanhukset Helsingissä) Excel Add in ROOKCASE (http://www.lpc.uottawa.ca/data/scripts/)


Spatiaalisten tunnuslukujen lasku crimestat3 ohjelmistolla http www icpsr umich edu crimestat

Spatiaalisten tunnuslukujen lasku CrimeStat3 ohjelmistolla http://www.icpsr.umich.edu/CRIMESTAT/


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

Spatiaalisten tunnuslukujen lasku CrimeStat3 ohjelmistolla – Output GIS karttalayerit – vanhukset Helsingissä


Geoda ohjelmisto http geodacenter asu edu user

GeoDa ohjelmisto: http://geodacenter.asu.edu/user


Yhteenveto esda

Yhteenveto (ESDA):

 • - yksin käytettynä alueellisten jakaumien tarkastelussa ei sellaisenaan kyse tilastollisesta/matemaattisesta selittämisestä vaan kvantitatiivisesta kuvailusta- ei tarkoita, ettei voisi olla perustana selitysten etsimiselle

 • voidaan yhdistää myös pidemmälle menevään tilastopäättelyyn ja matemaattisiin mallinnusmenetelmiin

 • toisaalta tulkitut alueelliset jakaumat voivat vastata esim. uutta kaupunkirakenteen kehitystä kuvaavia yhteiskuntateoreettisia malleja => voidaan esim. tehdä yleistys, että pääkaupunkiseudulla on käynnissä yleisempää länsimaista kaupunkikehitystä seuraavia, mutta myös siitä poikkeavia piirteitä=> tukeutuen teoreettiseen kirjallisuuteen, aiempiin tutkimuksiin ja muihin aineistoihin voidaan löytää perusteltuja selityksiä yhtäläisyyksille ja eroille


Tilastollinen p ttely inferential statistics

Tilastollinen päättely (inferential statistics)

 • - perusasetelmana tilastopäättelyssä arvioida (testata), kuinka todennäköisesti otoksen avulla saadut tulokset voidaan yleistää koko perusjoukkoa koskeviksi (vrt. rekisterit ja muut maantieteelliset aineistot, jotka usein kattavat koko ”populaation”)

 • hypoteesien koettelu aineistosta laskettujen testisuureiden ja merkitsevyystestien perusteella (oletusjakaumat vertailukohtana)

 • eri testeissä dataa koskevat vaatimukset vaihtelevat (mitta-asteikko, jakaumaoletukset, riippumattomuusoletukset)- myös maantieteessä hyödynnetty etenkin menneinä vuosikymmeninä paljon klassisia ”lineaarisia” tilastopäättelymenetelmiä

 • aiemmin menetelmien ongelmiin ei kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota


Tutkimusesimerkki spatiaalisesta tilastop ttelyst suvantola 2003

Tutkimusesimerkki spatiaalisesta tilastopäättelystä (Suvantola 2003):

 • Tutkimusongelma: onko hyvä- ja huono-osaisuuden alueellisessa kasautumisessa tapahtunut suomalaisissa kaupungeissa muutosta vuosien 1990 ja 2000 välillä?

 • Ratkaisu: rakennetaan hyvä- ja huono-osaisuutta mittaava summamuuttuja, lasketaan väestöruuduista Moranin globaali ja paikallinen indeksi ja määritetään tämän perusteella alueellisen kasautumisen voimakkuus ja merkitsevyystaso ko.vuosina

 • ”Summamuuttujaksi nimitetään muuttujaa, jonka arvot on saatu laskemalla yhteen useiden erillisten, mutta samaa ilmiötä mittaavien muuttujien arvot.”


Spatiaalinen autokorrelaatio tulos

Spatiaalinen autokorrelaatio tulos:

 • Huono- ja hyväosaisuutta kuvaavan summamuuttujan* (lähtömuuttujina keskitulot, korkeakoulutettujen osuus ja työttömyysaste) spatiaalisesti autokorreloituneet väestöruudut 5 % riskitasolla (*) Jyväskylässä ja Joensuussa (Moranin paikallinen indeksi). Tummat ruudut kuvaavat huono-osaisia ja vaaleat ruudut hyvä-osaisia klustereita. Moranin globaalin indeksin arvot olivat vuosina 1990 ja 2000 Jyväskylässä 0.23 ja 0.31 (nouseva trendi) sekä Joensuussa 0.36 ja 0.32 (laskeva trendi)]


Z arvo z score standard score

Z-arvo: (Z-score - Standard score)

 • ArcToolboxissa tilastollisessa testauksessa käytettävä z-score (”keskihajontayksikköpoikkeama”) kertoo, kuinka todennäköisesti aineistossa esiintyvä spatiaalinen autokorrelaatio on tulosta satunnaisvaihtelusta. Koska täysin satunnaisesti jakautuneessa aineistossa I-indeksi lähenee nollaa ja koska normaalijakaumaoletuksen mukaisesti 95 % kaikista havainnoista poikkeaa tästä arvosta korkeintaan 1.96 keskihajontayksikköä, z-arvon 1.96 ylittävät ja z-arvon -1.96 alittavat havainnot ovat 5 % riskitasolla spatiaalisesti autokorreloituneita.

where μ = E(X) is the mean and

σ = the standard deviation of the probability distribution of X.


Z score

Z Score:

 • “We can pick any point on the X axis in the above figure and find out how many standard deviations above or below the mean that point falls. In other words, a Z score represents the number of standard deviations an observation (X) is above or below the mean. The larger the Z value, the further away a value will be from the mean. Note that values beyond three standard deviations are very unlikely. Note that if a Z score is negative, the observation (X) is below the mean. The Z score is found by using the following relationship:”

 • Z = (a given value - mean) / standard deviation


Kriittiset z arvot normaalijakaumassa

Kriittiset Z –arvot normaalijakaumassa


Yleisimmist monimuuttujamenetelmist

Yleisimmistä monimuuttujamenetelmistä

 • lukuisten muuttujien sisältämän tiedon systemaattinen käsittely (tiedon jäsentäminen)

 • muuttujien lukumäärän karsiminen (tiedon tiivistäminen)


Yhteiskunta ja kaupunkimaantieteess k ytetyimpi monimuuttujamenetelmi mm

yhteiskunta- ja kaupunkimaantieteessä käytetyimpiä monimuuttujamenetelmiä mm.:

 • regressioanalyysit (yhden selitettävän muuttujan selittäminen yhdestä tai useammasta selittävästä muuttujasta muodostuvalla regressiomallilla)

 • moniluokitteluanalyysi (MCA, Multiple Classification Analysis)

 • faktorianalyysi (vrt. pääkomponenttianalyysi, PCA = FA:n perustyyppi)

 • ryhmittelyanalyysi


Regressioanalyysi esimerkki geographically weighted regression

Regressioanalyysi esimerkki: Geographically Weighted Regression

Performs GWR, a local form of linear regression

used to model spatially varying relationships.

A regression analysis has two parts:

- The dependent variable, which is the phenomenon whose level

or presence you are trying to predict or explain for each location in a study site.

- The independent variables, which are the known attributes

of the locations that influence the level or presence of the dependent variable.


Arcgis gwr regressioanalyysi

ArcGIS GWR - regressioanalyysi

Output: esim. polygon layeri jossa uudet sarakkeet:

mm. mallin residuaalit; Observed; Predicted ym.


Gwr regressioanalyysi ja tulokset

GWR –regressioanalyysi ja tulokset

Selitettävä muuttuja – Dependent variable =

Vanhusten lukumäärä

Selittävät muuttujat – Independent variables =

 • Teini ikäisten lukumäärä

  - Vakiintuneiden lukumäärä

Tulokset:

Start Time: Mon Jan 19 14:20:42 2009

Bandwidth : 4272.001872658769

ResidualSquares : 1200113.2704064306

EffectiveNumber : 21.341926637699547

Sigma : 24.28652623722902

AICc : 18963.41858374312

R2 : 0.3289066562226495

R2Adjusted : 0.3221972578500726


Gwr tuloksia vanhusten lukum r

GWR – tuloksia”Vanhusten lukumäärä”

Malli selittää vain n. 30% vanhusten lukumäärän vaihtelusta

 • Selitysaste:

  R2 0.328


Vanhusten lukum r gwr tuloksen arviointia residuaalien spatiaalinen autokorrelaatio analyysi

”Vanhusten lukumäärä” - GWR – tuloksen arviointia: residuaalien spatiaalinen autokorrelaatio analyysi

“Over and under predictions for a well specified regression model will be

randomly distributed. Clustering of over and/or under predictions is evidence

that you are missing at least one key explanatory variable. Examine the patterns

in your OLS and GWR model residuals to see if they provide clues about

what those missing variables might be.

Run the Spatial Autocorrelation (Moran's I) tool on the regression residuals

to ensure they are spatially random. Statistically significant clustering

of high and/or low residuals (model under and over predictions)

indicates the GWR model is misspecified”

Global Moran's I Summary

Moran's Index: 0,262308

Expected Index: -0,000487

Variance: 0,000293

Z Score: 15,356301

p-value: 0,000000

”Vanhusten lukumäärä” mallin

Residuaalien Moran I tulos:

Lopputulos: malli on ”huono”


Spatiaalisen datan erityispiirteit tilastotieteen n k kulmasta

Spatiaalisen datan erityispiirteitä (tilastotieteen näkökulmasta):


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

 • 1) Spatiaaliset aineistot eivät useinkaan otoksia, vaan koko populaatiota koskevaa dataa

 • esim. rakennus-, työvoima- ja demografiset tilastot Pohjoismaissa (rekisterit)

 • 2) Alueskaala vaikuttaa analyysin lopputulokseen

 • Esim. MAUP


Modifiable areal unit problem maup

Modifiable areal unit problem (MAUP)

http://en.wikipedia.org/wiki/Modifiable_areal_unit_problem

 • tulokset pätevät periaatteessa vain tarkasteluun valitulla aluetasolla

  Alueyksikön vaikutus väentiheyteen; Haggett et al. 1977

 • tarkastelu eri alueskaaloissa suotavaa

 • ns. ekologinen harha (osa ongelmaa): alueiden sisäinen vaihtelu jää näkymättömiin http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_fallacy

 • MAUP-ongelma myös esim. deskriptiivisissä tilastotarkasteluissa


The modifiable areal unit problem maup

The modifiable areal unit problem (MAUP)

 • “The modifiable areal unit problem (MAUP) is an issue in the analysis of spatial data arranged in zones, where the conclusion depends on the particular shape or size of the zones used in the analysis. Spatial analysis and modeling often involves aggregate spatial units such as census tracts and traffic analysis zones. These units may reflect data collection and/or modeling convenience rather than homogeneous, cohesive regions in the real world. The spatial units are therefore arbitrary or modifiable and contain artifacts related to the degree of spatial aggregation or the placement of boundaries. The problem arises because it is known that results derived from an analysis of these zones depends directly on the zones being studied. It has been shown that the aggregation of point data into zones of different shape can lead to opposite conclusions. Various solutions have been proposed to address the MAUP, including repeated analysis and graphical techniques but the issue cannot yet be considered to be solved. One strategy is to assess its effects in a sensitivity analysis by changing the aggregation or boundaries and comparing results from the analysis and modeling under these different schemes. A second strategy is to develop optimal spatial units for the analysis.” (lähde: Wikipedia)


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

 • 3) Useiden standardimenetelmien normaalijakaumaoletus toteutuu harvoin spatiaalisilla aineistoilla

 • esim. alueellisilla väestömuuttujilla tyypillisesti vinoja jakaumia (esim. isot kaupungit –harvaan asuttu syrjäseutu)


Luento 2 spatiaalimallintaminen kulttuuri ja aluemaantieteess

 • 4) Spatiaalinen autokorrelaatio

 • sotii havaintojen riippumattomuusoletusta vastaan- ”nuisance aspect of spatial autocorrelation” (Haining)

 • esimerkki: aiemmin maantieteessäkin paljon käytetty lineaarinen regressioanalyysi rakentuu riippumattomuusoletuksen varaan

  • ideana selittää yhtä (riippuvaa) muuttujaa lineaarisesti yhden/useamman selittävän (riippumattoman) muuttujan avulla

  • esimerkki regressioyhtälöstä:

 • lähtömuutto = 2.3 * työttömaste + 4.5 * alle30vosuus + 9.6 + e [selittämätön osuus]

  • malli selittää lähtömuuttoa suoraviivaisesti parhaiden selittävien muuttujien arvoilla, huomioimatta välttämättä lainkaan muuttujien alueellista käyttäytymistä

 • itse asiassa maantieteellisesti kiinnostavimpia ovat usein selitysmallin ulkopuolelle jäävät residuaalit (e = todellisten arvojen poikkeama regressiomallin ennustamasta arvosta), sillä juuri ne voivat ilmaista mallissa huomioimatta jääneen spatiaalisen rakenteen


Tapoja suhtautua spatiaalisen autokorrelaation ongelmaan tilastoanalyysiss

Tapoja suhtautua spatiaalisen autokorrelaation ongelmaan tilastoanalyysissä

 • 1. olla huomioimatta ongelmia, joita perustilastomenetelmien käyttöön liittyy (aiemmin yleistä)

 • 2. karsia datan havaintoja, kunnes riippumattomuusoletus täyttyy (ei yleensä järkevää)

 • 3. tyytyä kuvailevaan tutkimusotteeseen

 • 4. hyödyntää spatiaaliselle datalle kehitettyjä tilastollisia päättelymenetelmiä

 • 5. Testataan autokorrelaation vaikutus regressioanalyysissä (esim. lasketaan Local Moran indeksi jokaiselle havainnolle (uusi muuttuja - lisätään malliin ja testataan paraneeko malli jos autokovariaatti lisätään)


Tapoja suhtautua spatiaalisen autokorrelaation ongelmaan tilastoanalyysiss1

Tapoja suhtautua spatiaalisen autokorrelaation ongelmaan tilastoanalyysissä

 • - ratkaisujen etsiminen erityisesti spatiaalisen autokorrelaation ongelmaan johtanut spatiaalisten analyysimenetelmien kehitykseen

 • autokorrelaation eksplisiittiset tarkastelut ja hyödyntäminen mallien kalibroinnissa

 • myös regressiomenetelmiä, jotka soveltuvat spatiaalisille aineistoille

 • autokorrelaatio ei siis pelkästään haitta (”nuisance”), vaikka rajoittaakin monissa tapauksissa klassisten tilastomenetelmien käyttöä


Gis j rjestelm t analyysiymp rist n

GIS-järjestelmät analyysiympäristönä:

 • mahdollistavat nykyisin eri analyysimenetelmien varsin joustavan yhdistelyn

 • yhdistelymahdollisuuksia lisää erikoisohjelmien kautta

 • Pelkkä GIS-ohjelmisto ei riitä tilastolliseen analyysiin

 • On opittava aineiston muokkaus ja siirtotoiminnot eri ohjelmistojen välillä

 • ”Pyhä kolminaisuus”: ArcGIS -> Excel -> Tilasto-ohjelmisto esim. SPSS tai R

 • ArcGIS – GIS-datan analyysiin > Export to Excel

 • Excel – taulukkodatan muokkaukseen >> Import to SPSS

 • SPSS tai R tilastolliseen analyysin > Export results from SPSS or R to ArcGIS

 • ArcGIS datan visualisointi esim. logistisen regression todennäköisyyskartat


Harjoitus 3

Harjoitus 3

 • Tehtävä 1: Spatiaalisen kasautumisen tunnusluvut ja testaaminen: globaali ja paikallinen Moran-indeksi

 • Esimerkkeinä vertaillaan alle kouluikäisten (0–6 vuotta) ja vanhusväestön (yli 74-vuotta) keskittymistä Helsingissä. Kumpi ikäryhmistä on enemmän klusteroitunut? Missä päin Helsinkiä lasten ja vanhusväestön kasautumat sijaitsevat?

 • Tehtävä 2: Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) ja spatiaalisia tunnuslukuja (Mean Center, Standard Deviational Ellipse)

 • Helsingin alle kouluikäisten ja vanhusväestön ”Hot spot-alueet” Getis-Ord Gi* - indeksiä käyttäen. Lasketaan myös spatiaalisista perustunnusluvuista Weighted Mean Center ja Standard Deviational Ellipse.


 • Login