Praefrontalis cortex - PowerPoint PPT Presentation

Praefrontalis cortex
Download
1 / 24

 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praefrontalis cortex. a főemlősökhöz képest ez az agyrész nagyobbodott meg leginkább a döntések, a szándék, a motiváció, hangulat, erkölcs, hosszútávú tervezés : a tudat székhelye

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Praefrontalis cortex

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praefrontalis cortex

Praefrontalis cortex


Praefrontalis cortex

 • a főemlősökhöz képest ez az agyrész nagyobbodott meg leginkább

 • a döntések, a szándék, a motiváció, hangulat, erkölcs, hosszútávú tervezés: a tudat székhelye

 • 1930-50-es években kezelhetetlen pszichózisok esetén elmetszették a hom-loklebeny–többi agyrész összeköttetését (leucotomia) => az intellektuális és perceptuális képességek érintetlenek maradnak, de a személyiség gyökeresen megváltozik => utána már nem is nagyon alkalmazták az eljárást


Praefrontalis cortex

Phineas P. Gage vasútépítési előmunkás esete

 • 1848 szeptemberében egy sziklarobban-tás előkészítése közben a puskapor fel-robbant, s az acél tömörítőrúd áthatolt a fején (tulajdonképpen kétoldali orbitofron-talis leucotomiát végezve)

 • a járulékos fertőzésből is felgyógyult (bár egy hónapig félig öntudatlanul feküdt, már koporsót is készítettek neki)

 • intellektuális képességei megromlottak ugyan, de nem a dementia szintjén


Praefrontalis cortex

 • személyisége viszont teljesen megválto-zott

 • korábban istenfélő, becsületes, lelkiisme-retes ember volt

 • a baleset után tiszteletlen, káromkodó, durva, lelkiismeretlen emberré változott, aki ösztönös vágyainak, igényeinek azon-nali kielégítését akarta

 • másokat nem vett tekintetbe, nyilvánosan vizelt, székelt, maszturbált, és megpróbált az utcán nőkkel közösülni


Praefrontalis cortex

 • Gage és sok más homloklebeny-sérült (ma a fő ok közlekedési balesetek) esetét összegezve:

  lelkiismeret elvesztése (pszeudopszicho-pátia),

  motiváció és

  az életöröm elvesztése (anhedonia)


Anat miai sszek ttet sek

Anatómiai összeköttetések

 • Br. 9, 10, 44, 45, 46 = dorsolateralis PFC

 • Br. 11, 13, 25, 32, 47 = orbitofrontalis / medialis PFC


Praefrontalis cortex

 • Sokféle összeköttetései 3 nagyobb rend-szerre oszthatóak:

 • 1) kölcsönös összeköttetések a parieto-occipitalis kéreggel: térbeli irányítást ad a PFC-nek; „hol” komponens

 • 2) OFC – inferotemporalis rész reciprok kapcsolatai (előrejutó információ: a látórendszer tárgyazonosító funkciója, motivációs jelentése: „mi” komponens)

 • 3) U alakú helyi hurok-kapcsolatok a szomszédos területekkel: frontalis szem-mozgató mezők, praemotoros areák (és ezeken keresztül a mozgatókéreg)


Praefrontalis cortex

 • fő subcorticalis bemenetek: thalamus (dorsomedialis + anterior magok) ← limbikus rendszerből (amygdala, hypothalamus [nucleus mamillaris]) kapja az információkat

  + szaglóinformációk (szaglóhagyma) és ízérző információk (agytörzs: n. tractus solitarii)

 • fő kimenetek:

  - OFC → limbikus rendszer, hypothala-mus, autonóm i.r. => viselkedés és auto-nóm élettani válaszok (vérnyomás, légzés, stb.) összehangolása

  - lateralis PFC → SMA


Praefrontalis cortex

Kísérleti sértések állatokban:

 • dorsolateralis preafrontalis laesiót követő-en a csimpánzok feladatmegoldása romlik olyan feladatokban, amelyekben késlelte-tett válaszokra van szükség

 • olyan feladatokban, ahol azt kell megtanul-niuk, hogy ne térjenek vissza már ismert tárgyakhoz, újra és újra visszatérnek: perseveratio – humán példák is igazolják

 • => a PFC fontos a munkamemóriában

 • alátámasztja neuronaktivitás-regisztráció is: sok idegsejt a késleltetés alatt aktív, válaszadáskor hirtelen „elnémulnak”,


Praefrontalis cortex

mások – úgy tűnik – szabályokat közvetí-tenek az állatnak

 • dorsolateralis rész: térben szervezett viselkedés megtervezéséért felel <= téri információra aktív neuronok – PPC lobus inferiorral kapcsolat → térinformáció érke-zik a munkamemóriához + a mozgásirá-nyításhoz

 • orbitofrontalis: cselekvések megtervezése motivációs színezetük felismerése alapján: szaglóközpont itt található, + kap ízérző bemenetet is (thalamus) + limbikus r.-ből, hypothalamusból információt;


Praefrontalis cortex

→ mivel a szag-, ízélmények szorosan kapcsolódnak alapvető hajtóerőinkhez (éhség, szomjúság, nemi vágy) → cselekvésekbe való lefordításukban az OFC-nek nagy a szerepe

- ezt segíti az inferotemporalis tárgyazono-sító-központból érkező információ is


Praefrontalis cortex

Motivációs hatások:

 • orbitofrontalis vagy elülső övtekervényi sérülések => érzelmi válaszokat megvál-toztatta:

  - a várt étel megvonására nem mutatnak normális dühöt

  - Rhesus-majmok szemontaktus hatására nem mutatnak normál agresszivitást

 • emberben az OFC elektromos ingerlése, főleg jobb oldalon, a vészreakció autonóm válaszait (szívfrekvencia, légzésszám ↑…) idézi elő => a PFC a motivációs


Praefrontalis cortex

tartalmaknak a viselkedéshez és autonóm reakciókhoz való kötésében kulcsszerepű

 • → ez indította Monizt (Antônio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz portugál idegsebész) a leucoto-mia (frontalis lobotomia) alkalmazására agresszív pszichotikus betegek esetében

 • mivel személyiségváltozással jár, ma már igen ritkán alkalmazzák

 • egy szélsőséges személyiségváltozáson átment páciense ölte meg


Praefrontalis cortex

 • mivel az OFC tartalmazza a másodlagos szaglómezőt (+ ízérző területeket is) => OFC-sérülések megrontják az illatok-ízek élvezetének képességét


Praefrontalis cortex

PFC-sérülések – emberben

Legjellegzetesebb tünetek:

 • hosszútávú tervezés hiánya

 • perseveratio (egy-egy cselekvés ismétel-getése)

 • spontaneitás hiánya

 • mások érzéseit nem veszi tekintetbe

 • képtelen visszatartani automatikus, reflexes, ösztönös reakcióit


Praefrontalis cortex

 • olyan játékokban/feladatokban, ahol menet közben eltérő szabályokhoz kell alkalmazkodni, nem tudnak szabályt váltani: az elsőhöz tartják magukat végig

 • arcról olvasás zavart: ha mások érzéseit kell megítélni arcról, normál egyének szisztematikusan letapogatják tekintetük-kel a szájat, szemeket, homlokot. A PFC-sérült emberek azt a pontot bámulják, ahová először akadt a tekintetük (legtöbb-ször az orr), kevés, random szakkadikus mozgással máshová => extrém rosszak az érzelmek megítélésében


Praefrontalis cortex

 • disztraktibilitás: figyelmük könnyen elvon-ható <= reflexcselekvéseik elnyomása gyenge ← „anti-szakkád” feladat: a cél mozgásával ellentétes irányba kell végezni egy szemmozgást → PFC-páciensek nehezen képesek rá, mert reflexesen követik a célt

 • fMRI: magas perfúzió, miközben mozgás-sor megtervezésével járó új feladatot tanul az ember (→amikor automatizálódik, csök-ken: innentől a kisagy veszi át a funkciót) → PFC-sérülést követően a páciensek PF régiójában csökkent a perfúzió => csök-kent tervezési képesség => hiába tűnik


Praefrontalis cortex

egyébként teljesnek érző-mozgató-kogni-tív gyógyulásuk => nem képesek vissza-illeszkedni korábbi munkájukba

 • viselkedéstervező funkciók romlása: első-sorban dorsolateralis rész laesiója okozza

 • érzelmi funkciók romlása: medialis OFC sérülése

 • mindkettő inkább jobb oldali sérülésekben: a bal oldaliak esetében nagyobb a viselke-déstervezés verbális, logikai, absztrakciós, kognitív jellemzőinek romlása (ld. még féltekei specializáció)


Praefrontalis cortex

Depresszió, szkizofrénia:

 • A PFC az összekötőfelület érzelem és cselekvés között

 • ezt alátámasztják pszichiátriai kórképek: pl. depresszióban csökkent a perfúzió a medialis OFC-ben (hangulatjavulással, sikeres kezelés után nő)

 • OFC-neuronok elektromos ingerlésével lehet a jövőben egyéb gyógymódra nem reagáló pácienseket kezelni

 • szkizofrénia: egy meghatározása: törés a gondolat és az érzelem között – sok páciens mutat nem odaillő viselkedést: nevetnek, amikor halálról beszél valaki,


Praefrontalis cortex

sírnak a humoros történeten => szociáli-san elszigetelődnek, mert nem megfelelő reakciókat adnak mások viselkedésére

 • homloklebeny-sérültekhez hasonlóan gyengék mások érzelmeinek megítélésé-ben

 • néhány tudathasadásos páciensnek ki-sebb is a homloklebenye egészségesek-hez képest – főként a jobb oldalon

 • ülve gondolkodó normál egyéneknél a PF-régiókban nagyobb a vérátfolyás, mint a hátsó agyterületekben: a tudat folyamatos kognitív működései ↔ szk. egyénekben csökkent a F perfúzió (hypofrontalitas)


Praefrontalis cortex

 • normálisan praefrontalis vérátfolyást emelő feladatokban náluk nem emelkedik megfelelően


Br k forr sa

Ábrák forrása

 • http://braincampus.learnpsychology.com/npsych/pics/frontal.jpg

 • http://www.psywww.com/intropsych/ch02_human_nervous_system/phineas_gage.html

 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1114479/

 • http://joeltalks.com/index.php?p=1_9

 • http://www.brain-maps.com/brodmann-areas.html


 • Login