poslovanje organov javne uprave
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poslovanje organov javne uprave

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Poslovanje organov javne uprave - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Poslovanje organov javne uprave. mag. Onja Svit mag. Tatjana M.Zupan. Predpisi. Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l.št. 63/07- upb3, 65/08, 69/08-ZTFI-A,69/08-ZZavar-E, 74/09 odl US in 40/12 ZUJF) Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list št. 8/01)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Poslovanje organov javne uprave' - keaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poslovanje organov javne uprave

Poslovanje organov javne uprave

mag. Onja Svit

mag. Tatjana M.Zupan

predpisi
Predpisi
 • Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l.št. 63/07- upb3, 65/08, 69/08-ZTFI-A,69/08-ZZavar-E, 74/09 odl US in 40/12 ZUJF)
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list št. 8/01)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. 51/06 - upb2 in 117/06-ZDavP-2 )
 • Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list št. 113/05, 51/07-ZUstS-A, 14/10 Odl.US: U-I-303/08-9)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list št. 94/07- upb1)
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list št. 98/04 – upb1 in 61/06-ZEPT)
 • Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, (122/07 popr.), 31/08, 35/09 in 101/10)
 • Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list št. 115/07 in 122/07-popr.)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja(Uradni list št. 76/05, 119/07 in 95/11)
i 1 predmet urejanja
I.1 Predmet urejanja
 • predmet
  • poslovni čas ter uradne ure
  • uporaba prostorov in opreme
  • upravljanje dokumentarnega gradiva
  • komunikacija s strankami in drugimi javnostmi
  • izvajanje uradnih dejanj
  • poslovanje v jezikih narodnih skupnosti
  • nadzor nad izvajanjem uredbe
 • veljavnost
 • izjeme
i 3 posebni primeri krajevne pristojnosti
I.3 Posebni primeri krajevne pristojnosti
 • potrjevanje podpore volivca za razpis referenduma
 • potrjevanje podpor kandidatom za volitve poslancev v DZ, Evropski parlament in Predsednika republike
 • izdaja listin
 • potrjevanje dovoljenj zakonitega zastopnika oziroma pristojnega centra za socialno delo
 • izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc
 • upravne overitve
 • odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih
 • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina
 • prijava/odjava stalnega/začasnega prebivališča in spremembe naslova
i 3 posebni primeri krajevne pristojnosti1
I.3 Posebni primeri krajevne pristojnosti

krajevni urad = enotna vstopna točka

sprejemanje napovedi za odmero dohodnine

i 4 naloge in pooblastila
I.4 Naloge in pooblastila
 • pooblastila predstojnika
  • v sistemizaciji, drugi interni akti organa ali posebno pooblastilo
  • objava
  • trajna hramba pooblastil
  • primeri vrst pooblastil
 • naloge javnih uslužbencev
  • vsi javni uslužbenci opravljajo poslovanje po uredbi pod nadzorom in ob strokovni pomoči vodij notranjih organizacijskih enot ter pod strokovnim vodstvom vodje glavne pisarne
ii poslovanje s strankami
II. Poslovanje s strankami

II.1 - zagotavljanje informacij o upravnih in drugih javnih

storitvah

II.2 - uradni elektronski naslov organa

II.3 - zagotavljanje odzivnosti

II.4 - informacije strankam o upravnihpostopkih

II.5 – enotni kontaktni center

ii 1 zagotavljanje informacij o upravnih in drugih javnih storitvah
II.1 Zagotavljanje informacij o upravnih in drugih javnih storitvah
 • pojem splošnih informacij
 • zagotavljanje splošnih informacij
 • življenjski, poslovni, uslužbenski in sorodni dogodki
 • katalog informacij javnega značaja
 • dostopnost do splošnih informacij
 • objava seznama uradnih oseb
 • izkazovanje uradnih oseb
ii 2 uradni elektronski naslov organa
II.2 Uradni elektronski naslov organa
 • uradni elektronski poštni naslov
 • objava seznama uradnih elektronskih naslovov

[email protected]

[email protected]

[email protected]

ii 3 zagotavljanje odzivnosti
II.3 Zagotavljanje odzivnosti
 • podajanje pripomb strank
 • obravnavanje in odgovarjanje na povratne inf. strank
 • ugotavljanje kakovosti
 • odgovarjanje na prejete dopise
ii 4 informacije strankam o upravnih postopkih
II.4 Informacije strankam o upravnih postopkih
 • dajanje obvestil o poteku postopka
 • elektronski vpogled v potek postopka
 • obvestila o razlogih za neizdajo odločbe
 • pregledovanje, prepisovanje in kopiranje dokumentov
 • dostop strank in drugih udeležencev do organa
 • obveznost obravnavanja stranke
 • pristojnost za dajanje podatkov
ii 5 enotni kontaktni center
II.5 Enotni kontaktni center
 • enotni kontaktni center
 • način in obseg delovanja enotnega kontaktnega centra

[email protected] 080 2002

iii zagotavljanje javnosti dela
III. Zagotavljanje javnosti dela
 • javnost dela
 • obveščanje in spremljanje poročanja medijev
 • zahteva objave odgovora ali popravka
 • informacije o zadevah v reševanju
 • izražanje mnenj in stališč
iv delovni in poslovni as ter uradne ure
IV. Delovni in poslovni čas ter uradne ure

IV.1 - splošna določba

IV.2 - delovni čas

 • polni delovni čas
 • začasna prerazporeditev polnega delovnega časa
 • premakljiv začetek in konec delovnega časa
 • delo preko polnega delovnega časa

IV.3 - poslovni čas

IV.4 - uradne ure

iv delovni in poslovni as ter uradne ure1
IV. Delovni in poslovni čas ter uradne ure
 • predpisi
  • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08-ZArbit, 83/09 Odl.US: U-I-284/06-26)
  • Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, (122/07 - popr.)
iv 1 splo na dolo ba
IV.1 Splošna določba
 • veljavnost določb in izdaja splošnega akta
 • pojmi:
  • delovni čas
  • poslovni čas
  • uradne ure
  • uradne ure po telefonu
iv 2 1 polni delovni as
IV.2.1 Polni delovni čas
 • obseg polnega delovnega časa
 • razporeditev polnega delovnega časa
 • razporeditev polnega delovnega časa v posebnih okoliščinah
iv 2 2 za asna prerazporeditev polnega delovnega asa
IV.2.2 Začasna prerazporeditev polnega delovnega časa
 • odrejanje začasne prerazporeditve polnega del. Časa
 • seznanitev z začasno prerazporeditvijo
 • obseg polnega delovnega

časa pri začasni

prerazporeditvi

iv 2 3 premakljiv za etek in konec delovnega asa
IV.2.3 Premakljiv začetek in konec delovnega časa
 • organiziranje
 • obvezna prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi
 • obvezna prisotnost v upravnih enotah, območnih enotah organov in občinah
 • razporejanje polnega delovnega časa
 • presežek oziroma primanjkljaj ur
 • izkoriščanje presežka
 • pravica do vpogleda
iv 2 4 delo preko polnega delovnega asa
IV.2.4 Delo preko polnega delovnega časa
 • odrejanje
 • štetje nadur
 • največje dovoljeno število nadur
iv 2 5 evidentiranje prisotnosti oziroma odsotnosti
IV.2.5 Evidentiranje prisotnosti oziroma odsotnosti
 • dolžnost evidentiranja prihoda in odhoda z dela
 • računanje ur prisotnosti na delu
 • odsotnost, ki je ni treba nadomestiti
 • priznavanje opravljenih ur
iv 3 poslovni as
IV.3 Poslovni čas
 • poslovni dnevi
 • poslovni čas
 • poslovanje
 • nadomeščanje poslovnega dneva
iv 4 uradne ure
IV.4 Uradne ure
 • namen
 • uradne ure organa
 • uradne ure upravnih enot, območnih enot in občin
 • določitev minimalnega obsega uradnih ur po telefonu
 • poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma

Ne moti !

v uradne zgradbe prostori in oprema zagotavljanje varnosti
V. Uradne zgradbe, prostori in oprema zagotavljanje varnosti

V.1 - zgradbe in prostori

V.2 - oprema

V.3 - zagotavljanje varnosti oseb in premoženja

V.4 - informacijska varnost

v uradne zgradbe prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti
V. Uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti
 • predpisi
  • Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter slovenski narodni zastavi (Uradni list RS št. 67/94)
  • Kazenski zakonik(nezakoniti podatki v zvezi s primerno uporabo interneta)(Uradni list RS št. 95/04-UPB1, 37/05 Odl.US: U-I-335/02-20, 17/06 Odl.US: U-I-192/04-16, 55/08(66/08popr.), 89/08 Odl.US: U-I-25/07-43, 5/09 Odl.US: U-I-88/07-17)
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07-upb1)
  • Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS št. 50/06-upb2, 9/10 in 60/11)
  • Pravilnik o izvrševanju Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 75/05, 86/05i, 47/08 in 58/10)
v uradne zgradbe prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti1
V. Uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti
 • pojmi
  • varnostna služba
  • informacijski varnostni dogodek
  • varnostni dogodek
  • tajni podatek
  • varovani podatki
  • centralni informacijski sistem
  • državni portal
  • arhivski strežnik
v 1 zgradbe in prostori
V.1 Zgradbe in prostori
 • hišni red
 • zastava in grb
 • označevanje zgradb
 • oznake na vratih
 • objava uradnih ur
 • oglasna deska
 • prostori za upravljanje z

dokumentarnim gradivom

 • varnostna območja z ITk

opremo

v 2 oprema
V.2 Oprema
 • upravljanje z opremo
 • uporaba IK opreme v zasebne namene
 • primerna uporaba interneta
 • primerna uporaba elektronske pošte
 • el. pošta in posredovanje podatkov in evidentiranje
 • oprema za upravljanje z dokumentarnim gradivom
 • zahteve za evidentiranje z informacijskim sistemom
 • pooblastila MJU glede evidentiranja z IS
v 3 zagotavljanje varnosti oseb in premo enja
V.3 Zagotavljanje varnosti oseb in premoženja
 • varnostna služba
 • vstop v zgradbo
 • dostop strank in drugih udeležencev
v 4 informacijska varnost 1
V.4 Informacijska varnost -1
 • informacijska varnost
 • navodila za uporabo in varnostna navodila
 • informacijski varnostni dogodki in okvare
 • varovanje poslovnih skrivnosti
 • varovanje in hramba varovanih podatkov
 • elektronsko posredovanje varovanih podatkov
 • fizično in programsko zavarovanje opreme
v 4 informacijska varnost 2
V.4 Informacijska varnost - 2
 • fizično in programsko zavarovanje opreme
 • uničevanje nosilcev podatkov
 • uničevanje pomožnega gradiva
 • fizično prenašanje nosilcev podatkov
 • delo na daljavo
 • uporaba službenih mobitelov
informacije javnega zna aja
Informacije javnega značaja

zagotoviti javnost dela in omogočiti pridobitev ijz

prost dostop pravnim in fizičnim osebam

na vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis

pravica do ponovne uporabe inf. v pridobitne

ali nepridobitne namene

oblike informacij javnega zna aja
Oblike informacij javnega značaja

oblike:

dokument,

zadeva,

dosje,

register,

evidence ali

dokumentarno gradivo.

izdelal organ sam

izdelal organ v sodelovanju z drugim organom

organ pridobil od drugih oseb

dostop do informacij javnega zna aja
Dostop do informacij javnega značaja

katalog informacij javnega značaja

določitev uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet

postopek za dostop ali ponovno uporabo
Postopek za dostop ali ponovno uporabo

zahteva

pravno varstvo

neformalna zahteva

pisna zahteva

pravila postopka

vložitev zahteve

obvezna vsebina zahteve

dopolnitev zahteve

zavrženje zahteve

ravnanje organa, če ne poseduje informacije

odločanje o zahtevi

odločba

prito beni postopek in sodno varstvo
Pritožbeni postopek in sodno varstvo

postopek….nadaljevanje

rok za odločitev

izjemne okoliščine

dostop do informacije

zavrnitev zahteve

pravica do pritožbe

sodno varstvo

odlo anje o informaciji javnega zna aja
Odločanje o informaciji javnega značaja

postopek vodi predstojnik ali za to določena uradna oseba

zahtevi za dostop ugodi - uradni zaznamek

zahtevo delno ali v celoti zavrne - odločba

zahteva za ponovno uporabo – odločba

odločitev nemudoma ali 20 delovnih dni

podaljšanje roka za največ 30 dni

pravno varstvo prosilcev
Pravno varstvo prosilcev

pritožba

zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil

zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel

kadar prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi

uporaba določil zakona o splošnem upravnem postopku

o pravnem varstvu odloča informacijski pooblaščenec

sodno varstvo (upravni spor zoper odločbo informacijskega pooblaščenca)

stro ki in drugi pogoji poro anje
Stroški in drugi pogojiPoročanje

stroški posredovanja

cena in drugi pogoji ponovne uporabe

predpisi vlade

objava stroškovnika in cene

prepoved diskriminacije

letno poročilo

sprejem in objava skupnega letnega poročila

sodelovanje civilne dru be pri pripravi predpisov in drugih aktov
Sodelovanje civilne družbe pri pripravi predpisov in drugih aktov

dostop do informacij javnega značaja

postopek sodelovanja javnosti pri sprejemanju aktov javne uprave

sodelovanje javnosti v analizi učinkov predpisov (del, ki predpisuje posvetovanje z javnostjo)

instrumenti, ki zagotavljajo participacijo javnosti pri sprejemanju odločitev javne uprave

odprta uprava

informacijski poobla enec
Informacijski pooblaščenec
 • samostojen državni organ
 • imenuje ga državni zbor na predlog predsednika RS
 • državljan Republike Slovenije
 • ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora
 • imenovanje za 5 let, lahko je 1x ponovno imenovan
 • funkcionar
vi upravljanje z dokumentarnim gradivom
VI. Upravljanje z dokumentarnim gradivom

VI.1 – splošne določbe

VI.2 – sprejemanje pošte in vlog

VI.3 – razvrščanje (klasificiranje)

VI.4 – dodeljevanje (signiranje)

VI.5 – splošno o evidentiranju

VI.6 – evidentiranje pošte in neevidenčno gradivo

VI.7 – evidentiranje dokumentov

VI.8 – evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentnih seznamov

VI.9 – vodenje rokovnika

VI.10 – sejno gradivo

VI.11 – priprava dokumentov in celostna podoba

VI.12 – odprema gradiva

predpisi1
Predpisi
 • Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07 in 63/07, 115/07(122/07 popr.), 31/08 ,35/09 in 101/10)
 • Pravilnik o izvrševanju uup (Ur.l. št. 75/05, 86/06, 47/08 in 58/10)
 • Uredba o celostni grafični podobi Vlade RS in organov državne uprave (Ur.l. št. 58/10 in 57/11)
 • ZVDAGA (Ur.l. št. 30/06)
 • Uredba o varstvu dok. in arhivskega gradiva(Ur.l. št. 86/06)
 • Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave (Ur.l. št. 81/05 in 52/09)
 • Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (Ur.l. št. 18/03 in 7/06)
 • Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti (Ur.l. št. 43/05 in 94/07)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. 51/06-upb2 )
 • Zakon o tajnih podatkih (Ur.l. št. 50/06-upb2, 9/10 in 60/11)
 • Zakon o el. poslovanju in el. podpisu (Ur.l. št. 98/04-upb-1 in 61/06-zept)
vi pojmi 1
VI. Pojmi - 1
 • dokument
 • dokument v elektronski obliki
 • dokument v fizični obliki
 • elektronska kopija dokumenta v fizični obliki
 • fizična kopija dokumenta v elektronski obliki
 • fizična kopija dokumenta v fizični obliki
 • vhodni, izhodni, lastni dokument
 • priloga
 • zadeva
 • dosje
 • klasifikacijski znak
 • številka zadeve, številka dokumenta
vi pojmi 2
VI. Pojmi - 2
 • signirni (dodeljevalni) znak
 • evidenca dokumentarnega gradiva
 • uradna evidenca
 • dokumentarno gradivo
 • arhivsko gradivo
 • trajno gradivo
 • zbirka nerešenih zadev
 • tekoča zbirka dokumentarnega gradiva
 • stalna zbirka dokumentarnega gradiva
 • pisarniška odredba
 • zaznamek
 • rokovnik
vi 1 splo ne dolo be
VI.1 Splošne določbe
 • način upravljanja z dokumentarnim gradivom
 • glavna pisarna
 • vodja glavne pisarne
vi 2 sprejemanje po te in vlog 1
VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-1
 • pojem pošte
 • oblika pošte
 • sprejem pošte
 • preverjanje identitete pošiljatelja v el. obliki
 • čas sprejema pošte
 • odpiranje pošte
 • prepoved odpiranja pošte
 • postopek s pomanjkljivo in nepravilno pošto
 • ravnanje s prilogami
vi 2 sprejemanje po te in vlog 2
VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-2
 • sprejem fizičnega nosilca zapisa el. podatkov
 • sprejemanje vlog v fizični obliki
 • obveznost sprejema vloge
 • sprejemanje vlog v elektronski obliki
 • poslovni ponudniki za posredovanje vlog v el. obliki
 • postopki in storitve ponudnika za sprejem vlog v el. obliki
 • tehnološke zahteve in pogoji za sprejem vlog v el. obliki
 • enotni državni portal in poslovni ponudniki
 • obveznost sprejema vlog v elektronski obliki
 • elektronska izmenjava podatkov
vi 2 sprejemanje po te in vlog 3
VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-3
 • obrazci vlog
 • plačila upravnih storitev
 • elektronsko plačevanje upravnih taks
 • potrjevanje sprejema pošte
 • prejemna štampiljka
vi 3 razvr anje klasificiranje
VI.3 Razvrščanje (klasificiranje)
 • klasifikacija zadev in dokumentov
 • načrt klasifikacijskih znakov
vi 4 dodeljevanje signiranje
VI.4 Dodeljevanje (signiranje)
 • dodeljevanje zadev in dokumentov
 • dopolnilno dodeljevanje dokumentov v organizacijski enoti
 • načrt signirnih znakov
vi 5 splo no o evidentiranju
VI.5 Splošno o evidentiranju
 • pomen evidence dokumentarnega gradiva
 • ravnanje s specifičnim dokumentarnim gradivom
 • način vodenja evidence
 • evidentiranje v el. obliki
vi 6 evidentiranje po te in neeviden no gradivo
VI.6 Evidentiranje pošte in neevidenčno gradivo
 • evidentiranje pošte
 • neevidenčno gradivo
vi 7 evidentiranje dokumentov
VI.7 Evidentiranje dokumentov
 • evidentiranje prejetih (vhodnih) dokumentov
 • informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje
 • evidentiranje izhodnih

dokumentov

 • evidentiranje lastnih

dokumentov

vi 8 evidentiranje zadev dosjejev in dokumentnih seznamov 1
VI.8 Evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentnih seznamov-1
 • zadeva
 • dokumenti v zadevi
 • kopije dokumentov
 • številka zadeve
 • subjekt zadeve
 • kratka vsebina zadeve
 • ključne besede zadeve
 • dosje
 • vloga dokumenta
 • ovoj
vi 8 evidentiranje zadev dosjejev in dokumentnih seznamov 2
VI.8 Evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentnih seznamov-2
 • rešitev zadev v upravnih postopkih
 • rešitev zadev v drugih postopkih
 • rešitev zadev iz splošnega poslovanja
 • evidenca dokumentov
 • vsebina evidence o dokumentu
 • postopek vpisa dokumenta v evidenco
 • vlaganje dokumentov v zadevo
 • evidentiranje zadev, ki se rešujejo po skrajšanem postopku
 • evidentiranje povezanih zadev
 • pisarniške odredbe
vi 9 vodenje rokovnika
VI.9 Vodenje rokovnika
 • vloga rokovnika
 • način vodenja rokovnika
 • dolžnost spremljanja rokovnika
 • zaznamek v rokovniku
vi 10 sejno gradivo
VI.10 Sejno gradivo
 • evidenca
 • vsebina evidence sejnega dosjeja
 • sejno gradivo
 • evidenca sklepov
vi 11 priprava dokumentov in celostna podoba
VI.11 Priprava dokumentov in celostna podoba
 • enotna podoba in prepoznavnost
 • pravilnost in enotnost vsebine
 • oblikovne značilnosti dokumentov
 • žigi organov državne uprave in nosilcev javnih pooblastil v fizični obliki
 • elektronski žigi
vi 12 odprema gradiva
VI.12 Odprema gradiva
 • nosilec odpreme
 • priprava pošte za odpremo
 • odreditev odpreme
vii 1 vro anje v fizi ni obliki vii 2 ovojnica za os vro anje v fiz obliki
VII.1 Vročanje v fizični oblikiVII.2 Ovojnica za os. vročanje v fiz. obliki
 • vročanje v fizični obliki
 • uporaba ovojnice
 • oblika ovojnice
vii 3 osebno elektronsko vro anje vii 4 elektronsko vro anje drugih dokumentov
VII.3 Osebno elektronsko vročanjeVII.4 Elektronsko vročanje drugih dokumentov
 • priprava za osebno elektronsko vročanje
 • centralni informacijski sistem
 • prevzem dokumentov
 • elektronska vročilnica in sporočila

elektronsko vročanje drugih dokumentov

viii hramba dokumentarnega gradiva
VIII. Hramba dokumentarnega gradiva
 • zbirke dokumentarnega gradiva
 • hramba dokumentarnega gradiva
 • vrste dokumentarnega gradiva
 • izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva
viii 1 zbirke dokumentarnega gradiva
VIII.1 Zbirke dokumentarnega gradiva
 • zbirke in vpogled v zbirke
 • zbirka nerešenih zadev
 • tekoča zbirka
 • seznam in izpis rešenih zadev
 • stalna zbirka
viii 2 hramba dokumentarnega gradiva
VIII.2 Hramba dokumentarnega gradiva
 • hramba posameznih zbirk
 • oblika hrambe
 • način hrambe
 • mikrofilmanje dokumentarnega gradiva
 • hramba gradiva s tajnimi podatki
viii 3 vrste dokumentarnega gradiva
VIII.3 Vrste dokumentarnega gradiva
 • arhivsko gradivo
 • trajno gradivo
 • roki hrambe

T

5

A

2

10

viii 4 izlo anje in odbiranje dokumentarnega gradiva
VIII.4 Izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva
 • izločanje in odbiranje gradiva iz zbirk
 • komisija za izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva
 • uničenje izločenega gradiva
ix uradna dejanja
IX. Uradna dejanja
 • pridobivanje in posredovanje podatkov
 • upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij
 • uradne objave
ix 1 pridobivanje in posredovanje podatkov
IX.1 Pridobivanje in posredovanje podatkov
 • pristojnost za pridobivanje podatkov
 • način pridobivanja podatkov
 • pridobivanje podatkov z vpogledom
 • pridobivanje podatkov na zahtevo
 • rok za posredovanje podatkov na zahtevo
 • zavrnitev zahteve za posredovanje podatkov
 • brezplačno posredovanje podatkov
ix 2 upravna overitev lastnoro nih podpisov prepisov in kopij
IX.2 Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij
 • splošno o overitvi
 • overitev lastnoročnega podpisa
 • evidentiranje overitve lastnoročnega podpisa
 • elektronska evidenca overitev
 • overitev prepisa ali kopije
 • overitev elektronske kopije dokumenta
 • poštna elektronska kopija dokumenta
ix 3 uradne objave
IX.3 Uradne objave
 • objave v CIS-u ter osebno in elektronsko spremljanje obvestil in objav ter poteka postopka
 • javne objave
x poslovanje v jezikih narodnosti
X. Poslovanje v jezikih narodnosti
 • poslovanje v jezikih italijanske in madžarske narodne skupnosti

Chiunque vi abbia interesse, per tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può, provvisto di documento valido, richiedere copia o visione di atti amministrativi.[ ...]

Európai Unió és civil szervezetek kapcsolódási pontjai

xi nadzor nad izvajanjem uredbe
XI. Nadzor nad izvajanjem uredbe
 • odgovorni za izvajanje uredbe
 • izvajanje nadzora
 • uvajanje novih rešitev
 • usposabljanje javnih uslužbencev
 • poročilo državnega arhiva
ad