P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

P odlaska Fundacja R ozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

P odlaska Fundacja R ozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok. tel: 085 740 86 83 fax 085 740 86 85 p frr@pfrr.bialystok.pl www.pfrr.bialystok.pl.

Download Presentation

P odlaska Fundacja R ozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Podlaska Fundacja

Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15

15-073 Białystok

tel: 085 740 86 83

fax 085 740 86 85 pfrr@pfrr.bialystok.pl

www.pfrr.bialystok.pl


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego(poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok

 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych


Zarz d fundacji

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

Andrzej Parafiniuk

Wiceprezesi Zarządu

Adam Kowalczuk

Robert Girejko


Misja

Misja

Misją Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie na rzecz wszystkich klientów, a w szczególności partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz podejmowanie inicjatyw rozwoju województwa podlaskiego. Rozwojowi działalności i usług towarzyszy dążenie do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaangażowana jest w szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • Tworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości.

 • Wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym.

 • Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz terenową administracją rządową w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju regionalnego.

 • Nieodpłatną działalność szkoleniowo — doradczą dla potrzeb przekształceń gospodarki regionu.

 • Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej oraz przedsiębiorczości prywatnej.

 • Wspieranie rozwoju małych i średnich firm.

 • Współpracę z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.

 • Zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej


Programy realizowane

Programy realizowane

 • INNOWATCH---1 czerwiec 2005 - 31 styczeń 2008

 • Podlaskie Centrum Euro Info---wrzesień 1999 – bezterminowo

 • Fundusz Pożyczkowy mikroStart---Lipiec 2002 – bezterminowo

 • Podlaska Agencja Zarządzania Energią---Grudzień 2002 – 2006

 • Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości---Styczeń 2003 – bezterminowo

 • Inno-Deal --- Wrzesień 2006 – Sierpień 2006

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu --- Maj 2006 – Październik 2007


Struktura pfrr

Struktura PFRR

 • Centra Wspierania Biznesu

  • pożyczki na rzecz MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą

  • doradztwo gospodarcze, informacja o źródłach finansowania i wsparcia MSP

  • pomoc w sporządzaniu biznes planów, wniosków aplikacyjnych

 • Podlaskie Centrum Euro Info

  • informowanie, doradztwo, kojarzenie partnerów gospodarczych

 • Regionalna Instytucja Finansująca

  • administrowanie programami Phare i strukturalnymi

 • Podlaska Agencja Zarządzania Energią

  • promocja odnawialnych źródeł energii, doradztwo

 • Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

  • zabezpieczenia spłat kredytów gospodarczych i innych instrumentów dłużnych na rzecz MSP

 • Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

  • kapitał inwestycyjny typu venture capital

 • Regionalne Centrum SzkolenioweSp. z o.o.

  • szkolenia otwarte i zamknięte, doradztwo personalne


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Centra Wspierania Biznesu


Sie centr w wspierania biznesu

CWB

Sieć Centrów Wspierania Biznesu

 • Prowadzimy sieć Centrów Wspierania Biznesu w większych miastach w regionie:


Zakres us ug cwb

CWB

Zakres usług CWB

 • Usługi doradcze

 • podstawowe porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;

 • prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (jak zarejestrować nową firmę, jaką wybrać formę opodatkowania);

 • podstawowe informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego;

 • informacje na temat dostępnych programów pomocowych oraz możliwościach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP;

 • pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych;

 • materiały na temat Unii Europejskiej;

 • organizację seminariów, szkoleń, konferencji;


Us ugi komercyjne realizowane w cwb

Usługi Komercyjne realizowane w CWB

 • profesjonalna pomoc we właściwym przygotowaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 • przygotowania projektów, opracowywanie koncepcji całego projektu – tworzenie wniosków, biznes planów i studiów wykonalności (Sektorowe Programy Operacyjne, Norweski Mechanizm Finansowy, ZPORR, Interreg)

 • przygotowywanie wniosków i biznes planów dla przedsiębiorców aplikujących o fundusze unijne (np. dotacje z działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR)

 • przygotowywanie wniosków i biznes planów do instytucji kredytowych (np. banki)

 • opracowywanie programów naprawczych dla firm

 • w 2005r. konsultanci PFRR przygotowali 44 opracowania (wnioski dotacyjne, biznes plany, studia wykonalności), w 2006r. – 34 opracowania


Us ugi komercyjne realizowane w cwb1

CWB

Usługi Komercyjne realizowane w CWB

Zaufali nam m.in.

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

 • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 • Urząd Miasta w Zambrowie

 • Urząd Miasta w Kolnie

 • Studio Odnowy Biologicznej, Studio Line w Białymstoku

 • Urząd Miasta Siemiatycze

 • Drog-Bud - Budowa i Remonty Dróg w Augustowie

 • Świat Blach, Grzegorz Pruszyński w Bielsku Podlaskim

 • PSS Społem w Hajnówce

 • Domax – Bis w Białymstoku


Realizacja us ug doradczych na przyk adzie miasta zambrowa

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa

Pomoc doradców PFRR obejmowała:

 • doradztwo w zakresie zasad ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z wybranych programów krajowych oraz funduszy UE

 • Przygotowanie studium wykonalności i biznes planu dla projektu inwestycyjnego

  Rezultaty

 • Urząd Miasta Zambrów uzyskał blisko 7,5 mln PLN na realizację projektu „Zagospodarowanie nieruchomości poprzemysłowych PPH ZAMTEX na cele produkcyjne - Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego (w ramach Działania 1.3 SPO-WKP „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”)

 • Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego (powstał na bazie byłej hali tkalni o łącznej powierzchni 22 tysiące m2)

 • Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju firm w mieście - planuje się, że docelowo pracę w nim znajdzie blisko 400 zambrowian


Realizacja us ug doradczych na przyk adzie miasta zambrowa zambrowskiego parku przemys owego

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego


Realizacja us ug doradczych na przyk adzie miasta zambrowa zambrowskiego parku przemys owego1

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego


Realizacja us ug doradczych na przyk adzie miasta zambrowa zambrowskiego parku przemys owego2

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego


Punkt konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

 • Przy PFRR funkcjonuje Regionalny Punkt Konsultacyjny (PK) w ramach którego udzielane są usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc udzielana jest bezpłatnie i ma charakter pomocy de minimis.

 • Projekt (Punkt Konsultacyjny) jest realizowany przy udziale wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

 • Siedziba:

  Białystok

  Ul. Waszyngtona 29

  15-304 Białystok

  Tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05


Punkt konsultacyjny1

Punkt Konsultacyjny

Zakres usług:

 • z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.,

 • n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,

 • o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe — firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe itp.,

 • na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU,


Spo wkp poddzia anie 2 2 1 wsparcie dla przedsi biorstw dokonuj cych nowych inwestycji

SPO-WKP Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

 • Instytucja wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Beneficjenci – mikro, małe i średnie firmy

 • wielkość wsparcia:

  1) nie może być niższa niż kwota 500 000 PLN oraz

  2) musi być mniejsza niż 15 mln €, natomiast wartość kosztów kwalifikowanych mniejsza niż 25 mln €

 • poziom wsparcia:

  1) 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców:

  2) 60 dla średnich przedsiębiorców

 • projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji, tj. inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającej na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa


Spo wkp poddzia anie 2 2 1 wsparcie dla przedsi biorstw dokonuj cych nowych inwestycji1

SPO-WKP Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

 • nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji w kierunku wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, mierzonym stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych, zawartym w przedkładanych do finansowania projektach

 • przy udzielaniu wsparcia szczególna uwaga będzie poświęcona inwestycjom innowacyjnych, generującym nowe miejsca pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie merytorycznej składanych projektów, gdzie najwyżej punktowane są kryteria dotyczące innowacyjności (do 26 pkt) i wzrostu zatrudnienia (do 23 pkt).

 • Terminy:

  1) preselekcja wniosku (wstępnego planu projektu) przez Punkty Konsultacyjne – do 15 grudnia 2006r.

  2) Termin składania wniosku – 12 styczeń 2007r.

 • bliższe informacje o Działaniu:

 • strona internetowa PARP - http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html

 • Punkt Konsultacyjny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 29, tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05


Po yczki pfrr

POŻYCZKI PFRR


Kwota i okres trwania po yczki

Kwota i okres trwania pożyczki:


Po yczki pfrr1

POŻYCZKI PFRR

Przeznaczenie pożyczki:

 • finansowanie rozwoju działalność, w tym środków obrotowych oraz zakupu środków trwałych

  Prowizje i opłaty:

 • 3% prowizji płatnej jednorazowo w chwili uruchomienia transakcji

  Wkład własny:

 • wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia


Po yczki pfrr2

POŻYCZKI PFRR

Zabezpieczenie:

wynosi minimum 100% należności z tytułu pożyczki i odsetek, może je stanowić:

 • poręczenie osób trzecich,

 • przewłaszczenie zakupionych dóbr,

 • cesja zabezpieczenia,

 • weksel in blanco,

 • inne zabezpieczenia majątkowe.


Po yczki pfrr3

POŻYCZKI PFRR

Oprocentowanie:

(zależne od okresu spłaty pożyczki i grupy ryzyka do jakiej zakwalifikowany jest klient)

 • minimalne – 1,4 stopy referencyjnej (5,95%),

 • maksymalne – 1,8 stopy referencyjnej (10,01%).

  Kontakt: Białystok

  Ul. Waszyngtona 29

  15-304 Białystok

  Tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Podlaskie Centrum Euro Info


Sie eic

Sieć EIC

 • Cel projektu

  „stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej”

 • Nasz atut to jednoczesny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsiębiorcami z całej Europy


Sie eic1

Sieć EIC

 • 253 tradycyjnych ośrodków EIC

 • 11 koordynatorów

 • 24 instytucje stowarzyszone

 • 16 centrów korespondencyjnych EICC


Eic w polsce

EIC w Polsce

 • 14 ośrodków EIC w Polsce

 • Cel działania:  

  ”Integracja małych i średnich przedsiębiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej”

 • informujemy o UE i jej polityce, kojarzymy firmy, promujemy i organizujemy imprezy

 • Współpracujemy z: MG, MRR, PARP, UKIE, IPH, media, instytucje afiliujące


Eic na podlasiu

EIC na Podlasiu

Działamy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1999 roku


Misja sieci eic

Misja sieci EIC

 • Informuje przedsiębiorstwa o sprawach rynku UE

 • Doradza przedsiębiorstwomw sprawie stosowania prawodawstwa oraz regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej

 • Asystuje przedsiębiorstwomprzy funkcjonowaniu na jednolitym rynku europejskim

 • Dostarcza Komisji Europejskiej opinii o sprawach istotnych dla sektora MSP


Co oferuje eic

Co oferuje EIC?

 • Dostarcza informacji o przetargach publicznych i programach

 • Dostarcza precyzyjnych analiz rynku i kraju

 • Doradza przy dyrektywach, regulacjachi ustawodawstwie

 • Pomaga przedsiębiorcom w: ubieganiu się o finansowanie ze środków KE oraz udziale w projektach zewnętrznych

 • Asystuje przy działaniach eksportowych na terenie Europy i poza nią

 • Pomaga w znalezieniu partnerów handlowych, możliwości inwestowania oraz dostawców

 • Wspiera firmy wdrażające rozwiązania innowacyjne

 • Pomaga w procedurach zapewnienia i oceny zgodności „conformity assessment”


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Oferta EIC PL411 Białystok

Specjalistyczne usługi świadczone przez ekspertów z Centrum Euro Info:

 • AKTUALNOŚCI

 • KOOPERACJA

 • PRAWO EUROPEJSKIE

  Odbiorcy: małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu


Oferta eic pl411 bia ystok

Oferta EIC PL411 Białystok

AKTUALNOŚCI

 • Bieżące informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

  • aktualne

  • wyselekcjonowane

  • bez zbędnego błądzenia

 • Tematy:

  • dotacje (PHARE, Fundusze Strukturalne, …)

  • kredyty preferencyjne, pożyczki


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Oferta EIC PL411 Białystok

KOOPERACJA

 • Kojarzenie partnerów gospodarczych

  • poszerzenie rynku

  • nawiązanie współpracy partnerskiej

 • Narzędzia i metody:

  • bazy danych KE - BCD

  • KOMPASS

  • WEH Ambasad RP za granicą

  • wyszukiwarki internetowe

  • sieć Euro Info

 • Efekty:

  • 140 klientów, publikacja ponad 3500 ofert

  • nawiązana współpraca


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Oferta EIC PL411 Białystok

PRAWO EUROPEJSKIE

 • Prawodawstwo europejskie dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej

  • przygotowywanie kompletnych opracowań i raportów

  • dostosowane do branży i firmy

  • oznaczenia, certyfikaty, źródła informacji, badania, itd.

 • Aktualne tematy:

  • swobody Wspólnego Rynku – swoboda przedsiębiorczości


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Oferta EIC PL411 Białystok

POZOSTAŁE USŁUGI

 • Publikacja ofert współpracy gospodarczej

  • Portal „Wrota Podlasia”

  • Portal Biznes Polska

  • Strona internetowa EIC

 • Nasze zasoby:

  • Ludzie

  • Bazy danych

  • Newsletter

  • Strona WWW: http://www.eic.pfrr.bialystok.pl

  • Biblioteka

  • Technologie


Wsp praca

Współpraca …

Podlaskie Centrum Euro Info PL411

Przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15

15-073 Białystok

tel: (085) 740 86 78

e-mail: euroinfo@pfrr.bialystok.pl

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii

ul. Skłodowskiej 14

15-097 Białystok

tel. (085) 745 71 21

e-mail: irc@uwb.edu.pl


Regional na instytucja finansuj ca

Regionalna Instytucja Finansująca

 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na terenie województwa podlaskiego i obsługuje programy pomocowe w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare oraz funduszy strukturalnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw ( MŚP ) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 • Aktualnie podlaski RIF zajmuje się wdrażaniem programów pomocowych w ramach Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) .


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Podlaska Agencja Zarządzania Energią


Podlaska agencja zarz dzania energi

Podlaska Agencja Zarządzania Energią

 • Misją Agencji jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, a także pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie.

 • Podlaska Agencja Zarządzania Energią (PAZE) będzie prowadziła działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmowała prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa podlaskiego.


Podlaski fundusz por czeniowy sp z o o

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o

 • PFP jest funduszem o zasięgu regionalnym, który wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez udzielanie poręczeń do transakcji bankowych.

 • Oferuje zabezpieczenie spłaty wszelkich kredytów gospodarczych i innych instrumentów dłużnych na rzecz MSP:

 • Poręczenie do 70% kwoty wnioskowanej transakcji

 • Poręczenie do 800 000 złotych

 • Poręczenie do 5 lat


Podlaski fundusz kapita owy sp z o o

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o

 • Podlaski Fundusz Kapitałowy zarządza funduszem kapitałowym venture capital w wysokości 10 mln PLN utworzonym ze środków Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Głównym celem działania PFK jestdostarczanie kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom mającym potencjał szybkiego wzrostu.

 • PFK może zainwestować w jedną spółkę do 800 000 złotych poprzez:

 • objęcie mniejszościowego udziału w kapitale spółki,

 • pożyczkę,

 • leasing środków trwałych


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Regionalne Centrum SzkolenioweSp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 8 15 - 441 Białystok tel. (0 85) 732 43 53, 748 22 41 http://www.rcs-hr.pl


Regional ne centrum szkoleniowe sp z o o

Regionalne Centrum SzkolenioweSp. z o.o.

Regionalne Centrum Szkoleniowe prowadzi szkolenia komercyjne oraz niekomercyjne skierowane do MSP oraz osób bezrobotnych:

 • Szkolenia otwarte w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych

 • Szkolenia na zamówienie firm

 • Szkolenia finansowane ze środków publicznych i pomocy zagranicznej

 • Doradztwo personalne


P odlaska fundacja r ozwoju regionalnego ul starobojarska 15 15 073 bia ystok

Dziękuję za uwagę

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Waszyngtona 29

tel.: (085) 653 72 13

fax: (085) 742 00 44

www.pfrr.bialystok.pl


 • Login