راه اندازی Indoor CPE ( BM 631 a ) - PowerPoint PPT Presentation

راه اندازی
Download
1 / 39

  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

راه اندازی Indoor CPE ( BM 631 a ). آدرس 192.168.1.1 را در Internet Explorer وارد کنيد. راه اندازی Indoor CPE ( BM 631 a ). شناسه کاربری و رمز عبور admin را وارد کنيد. گزينه Log In را انتخاب کنيد. راه اندازی Indoor CPE ( BM 631 a ). پهنای باند کاری را روی 10000 KHz تنظيم کنيد.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

راه اندازی Indoor CPE ( BM 631 a )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

آدرس 192.168.1.1را در Internet Explorerوارد کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

شناسه کاربری و رمز عبور admin را وارد کنيد

گزينه Log Inرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

پهنای باند کاری را روی 10000KHzتنظيم کنيد

گزينه Save را انتخاب کنيد

گزينه Wimax را انتخاب کنيد

گزينه Scanset را انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

گزينه OK را انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

صفحه ورود مجددا باز می شود. به دليل آنکه فرآيند ذخيره تغيير پهنای باند کاری و بازگشت مودم به حالت فعلی مدتی طول ميکشد حدود 30 ثانيه منتظر بمانيد...


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

شناسه کاربری و رمز عبور admin را وارد کنيد

گزينه Log Inرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

فرکانس مبين نت: (3449000،3459000،3549000،3559000)

گزينه Wimaxرا انتخاب کنيد

فرکانس ها را تنظيم کنيد

گزينه Scansetرا انتخاب کنيد

گزينه Applyرا انتخاب کنيد.سپس OKنماييد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

گزينه Apply را انتخاب کنيد

پارامترهای تاييد اعتبار را تنظيم کنيد

شناسه کاربری را وارد کنيد

کلمه عبور را وارد کنيد

مقدار اين پارامترWAN Port MAC@mobinnet.net

می باشد

گزينه Wimax را انتخاب کنيد

گزينه Security را انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM631a)

تخصيص IPبه Portاز سمت ISPو به صورت Dynamicانتخاب شود

گزينه Apply را انتخاب کنيد

گزينه Basic را انتخاب کنيد

حالت کارکرد را بر روی Route تنظيم کنيد

گزينه WANرا انتخاب کنيد

ترجمه آدرس ها از LANPortبه WANPortو بالعکس در حالت NAPTباشد


Indoor cpe bm 631 a

تغيير شناسه کاربری و رمز عبور

تنظيمات مودم در قسمت قبل خاتمه يافته است اما توصيه می گردد به منظور امنيت بيشتر و جلوگيری از دسترسی های غيرمجاز احتمالی به تنظيمات مودم کلمه عبور پيش فرض ورود به محيط تنظيمات مودم (admin) را تغيير دهيد.


Indoor cpe bm 631 a

تغيير شناسه کاربری و رمز عبور

گزينه Apply را انتخاب کنيد

کلمه adminرا وارد کنيد

رمز عبور جديد را وارد کنيد

جهت تاييد مجددا رمز عبور جديد را وارد کنيد

گزينه Maintainرا انتخاب کنيد

گزينه Accountرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

آدرس 192.168.1.1را درInternet Explorerوارد کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

شناسه کاربری و رمز عبور adminرا وارد کنيد

گزينه Log Inرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

پهنای باند کاری را روی 10000KHzتنظيم کنيد

گزينه Save را انتخاب کنيد

گزينه Wimaxرا انتخاب کنيد

گزينه Scansetرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

گزينه OKرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

صفحه ورود مجددا باز می شود. به دليل آنکه فرآيند ذخيره تغيير پهنای باند کاری و بازگشت مودم به حالت فعلی مدتی طول ميکشد حدود 30 ثانيه منتظر بمانيد...


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

شناسه کاربری و رمز عبور adminرا وارد کنيد

گزينه Log Inرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

فرکانس مبين نت: (3449000،3459000،3549000،3559000)

گزينه Wimaxرا انتخاب کنيد

فرکانس ها را تنظيم کنيد

گزينه Scansetرا انتخاب کنيد

گزينه Applyرا انتخاب کنيد.سپس OKنماييد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

گزينه Applyرا انتخاب کنيد

پارامترهای تاييد اعتبار را تنظيم کنيد

شناسه کاربری را وارد کنيد

کلمه عبور را وارد کنيد

مقدار اين پارامترWAN Port MAC@mobinnet.net

می باشد

گزينه Wimaxرا انتخاب کنيد

گزينه Securityرا انتخاب کنيد

19


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی IndoorCPE (BM635)

تخصيص IPبه Portاز سمت ISPو به صورت Dynamicانتخاب شود

گزينه Applyرا انتخاب کنيد

گزينه Basic را انتخاب کنيد

حالت کارکرد را بر روی Routeتنظيم کنيد

گزينه WAN را انتخاب کنيد

ترجمه آدرس ها از LANPortبه WAN Portو بالعکس در حالت NAPTباشد


Indoor cpe bm 631 a

تغيير شناسه کاربری و رمز عبور

تنظيمات مودم در قسمت قبل خاتمه يافته است اما توصيه می گردد به منظور امنيت بيشتر و جلوگيری از دسترسی های غيرمجاز احتمالی به تنظيمات مودم کلمه عبور پيش فرض ورود به محيط تنظيمات مودم (admin) را تغيير دهيد.


Indoor cpe bm 631 a

تغيير شناسه کاربری و رمز عبور

گزينه Apply را انتخاب کنيد

کلمه adminرا وارد کنيد

رمز عبور جديد را وارد کنيد

جهت تاييد مجددا رمز عبور جديد را وارد کنيد

گزينه Maintainرا انتخاب کنيد

گزينه Accountرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

ايجاد رمز عبور جهت استفاده از امواج Wi-Fi

برای ايجاد شناسه کاربری و رمز عبور جهت استفاده شخص ديگر از سيستم از طريق امواج Wi-Fiبه اين شيوه عمل کنيد


Indoor cpe bm 631 a

ايجاد رمز عبور جهت استفاده از امواج Wi-Fi

گزينه Enable Wirelessرا تيک بزنيد

گزينه wLAN را انتخاب کنيد

Passwordمورد نظر را وارد کنيد. اين Passwordمي تواند بين 8تا 63کارکتر باشد

گزينه Basic را انتخاب کنيد

گزينه LAN را انتخاب کنيد

نام دلخواه برای شبکه Wirelessتان را وارد کنيد

گزينه Apply را انتخاب کنيد

اين تنظيمات را به صورت پيش فرض بگذاريم


Indoor cpe bm 631 a

ايجاد رمز عبور جهت استفاده از امواج Wi-Fi

گزينه Enable Wirelessرا تيک بزنيد

گزينه wLAN Filter را انتخاب کنيد

گزينه Apply را انتخاب کنيد

گزينه Basic را انتخاب کنيد

گزينه Whiteرا انتخاب کنيد. اين گزينه اجازه می دهد تا فقط MACهای وارد شده در ليست بتوانند به سيستم متصل شوند

گزينه LAN را انتخاب کنيد

برای وارد کردن MACجديد گزينه New را انتخاب کنيد

برای پاک کردن، تيک MACمورد نظر را روشن کرده وگزينه Removeرا انتخاب کنيد

MACمورد نظر را وارد کنيد


Indoor cpe bm 631 a

ايجاد رمز عبور جهت استفاده از امواج Wi-Fi

گزينه Enable Wirelessرا تيک بزنيد

گزينه wLAN Filter را انتخاب کنيد

گزينه Apply را انتخاب کنيد

گزينه Basic را انتخاب کنيد

گزينه Blackرا انتخاب کنيد. اين گزينه اجازه می دهد تا تمام MACهای وارد شده در ليست نتوانند به سيستم متصل شوند

گزينه LAN را انتخاب کنيد

برای پاک کردن، تيک MACمورد نظر را روشن کرده وگزينه Removeرا انتخاب کنيد

برای وارد کردن MACجديد گزينه New را انتخاب کنيد

MACمورد نظر را وارد کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

آدرس 192.168.1.1را در Internet Explorerوارد کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

توجه کنيد بعد از انجام هر تغييری در اين CPE گزينه Apply را انتخاب کنيد در غير اين صورت آن تغيير اعمال نخواهد شد

شناسه کاربری و رمز عبور admin را وارد کنيد

گزينه Log Inرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

در اين قسمت نمای کلی از وضعيت اتصال قابل مشاهده می باشد

گزينه Statusرا انتخاب کنيد

در اين قسمت اطلاعات فنی مربوط به اتصال نوشته شده است

گزينه WiMAX Statusرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

گزينه WiMAXرا انتخاب کنيد

گزينه Scannerرا انتخاب کنيد

گزينه Editرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

گزينه Insertرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

فرکانس مبين نت: (3449000،3459000،3549000،3559000)

فرکانسهای مربوط به شرکت مبين نت را وارد کنيد. اين کار به صورت تک تک می باشد

پهنای باند کاری را روی 10Mhz تنظيم کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

گزينه Applyرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

گزينه Phase 1 را روی EAP-TTLSتنظيم کنيد

گزينه Phase 2 را روی MSCHAPV 2تنظيم کنيد

شناسه کاربری و رمز عبور را وارد نماييد

گزينه WiMAXرا انتخاب کنيد

مقدار اين پارامتر MAC@mobinnet.net

می باشد

گزينه Authenticationرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

در اين قسمت فايل rootcacert.pemمربوط به مبين نت آپلود می شود. لازم به ذکر است که اين فايل از قبل برروی CPE آپلود شده است، در صورت عدم وجود مطابق دستور عمل کنيد

از اين قسمت فايل مربوطهرا انتخاب کنيد

گزينه Uploadرا انتخاب کنيد

گزينه Applyرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

گزينه Networkingرا انتخاب کنيد

گزينه NAT Modeرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

گزينه Operation Modeرا روی NATتنظيم نماييد


Indoor cpe bm 631 a

راه اندازی Green Packet

در صورت نياز، Firmwareمربوط به اين CPEرا آپلود کنيد لازم به ذکر است در صورت در اختيار داشتن آخرين نسخه از اين Firmware، بسته به ويژگی های آن، بخشی از تغييرات ذکر شده را بطور يکجا و تنها با آپلود کردن آن نسخه از Firmwareبرروی CPEاعمال کنيد

از اين قسمت فايل مربوطهرا انتخاب کنيد

گزينه Uploadرا انتخاب کنيد

گزينه Managementرا انتخاب کنيد

گزينه Upgradeرا انتخاب کنيد


Indoor cpe bm 631 a

با تشكر فراوان


  • Login