AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR
Download
1 / 12

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ. Mövzu : SELEKSİYANIN ÜSULLARI VƏ ONUN NÖVLƏRİ. PLAN:. 1. Çarpazlaşmada valideynlərin düzgün seçilmə prinsipi 2. Hibridləşmənin tipləri 3 . Çarpazlaşmanın üsulu və texnikası . 4. Monohibrid çarpazlaşdırma (qovuşdurma)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR

UNİVERSİTETİ

Mövzu : SELEKSİYANIN ÜSULLARI

VƏ ONUN NÖVLƏRİ

Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov


PLAN:

 • 1. Çarpazlaşmada valideynlərin düzgün seçilmə prinsipi

 • 2. Hibridləşmənin tipləri

 • 3. Çarpazlaşmanın üsulu və texnikası.

 • 4. Monohibrid çarpazlaşdırma (qovuşdurma)

 • 5. Əlaqəli – (resiproq) təhliledici vəqayıtma çarpazlaşdırma

 • 6. Dihibrid və polihibrid çarpazlaşdırma

Seleksiyanın üsulları və onun növləri


Seleksiya işində istifadə olunan əsas tip çarpazlaşmalar

 • Sadə

 • Mürəkkəb - pilləli, bekkros

Seleksiyanın üsulları və onun növləri


Çarpazlaşmada valideynlərin düzgün seçilmə prinsipləri

Ekoloji coğrafi üsul

Məhsul elementlərinə görə valideynlərin seçilməsi

Fazaların inkişaf müddətinə görə valideynlərin seçilməsi

Xəstəliklərə davamlılığına görə valideynlərin seçilməsi

Seleksiyanın üsulları və onun növləri


 • 1.Ekoloji coğrafi üsul

 • Müxtəlif bitki sortları və formaları süni və təbii seçmə əsasında xüsusi iqlim və torpaq şəraitinə uyğunlaşaraq uzun müddət inkişaf edir. Beləliklə, müxtəlif ekoloji və coğrafi şəraitə mənsub olan ekotip bitkilər yaranır. Məsələn, Qərbi Sibir zonasında taxıl sortları uzun çəkən yaz quraqlığına uyğunlaşmırlar. Orta Asiyada bitki sortları dənin yetişmə vaxtı quraqlığa davamlı olurlar. Şimal zonaları üçün tez yetişən bitki sortları daha əlverişlidir.

Hibridləşmədə ekoloji-coğrafi prinsipin müvəffəqiyyətlə istifadəsi bir neçə amildən asılıdır.

Seleksiyaçının əlinin altında müxtəlif ekotiplərin lazımı miqdarda olması;

Valideynlərin əsaslı seçilməsi

Çarpazlaşmanın geniş miqyasda aparılması

Hibrid kombinasiyalar üzərində seçmə üsulunun düzgün istifadə olunması

Seleksiyanın üsulları və onun növləri


2.Məhsulun elementlərinə görə valideynlərin seçilməsi

1m2 və yaxud bir hektara bitkilərin orta sayı və bir bitkinin orta məhsuldarlığı.

Məhsuldarliq iki əsas göstəricidən ibarətdir.

Seleksiyanınüsullarıvəonunnövləri


3.Fazaların inkişaf müddətinə görə valideynlərin seçilməsi

Seleksiyaçıların qarşısında duran əsas məsələlərdən biri yüksək məhsuldar və tez yetişən sortlar yaratmaqdır. Bir çox quraqlıq olan rayonlarda gec yetişən sortlar dən yetişən zaman quraqlığa düşüb məhsulu kəskin azaldırlar. Şimal rayonlara isə gec yetişən sortlara bitki yetişmə müddətinə çatmamış şaxtaya məruz qalıb məhv olur. Bir sortda həm tez, həmdə yüksək məhsuldarlıq xüsusiyyətlərinin cəmləndirmək çətin lakin lazımlı məsələdir.

Seleksiyanınüsullarıvəonunnövləri


4. Xəstəlİklərə görə valİdeynlərİn seçİlməsİNİ müvəffəqİyyətlə aparmaq üçün

 • Yüksək məhsuldar və xəstəliyə davamlı sortlar almaq üçün ilk əvvəl seleksiya işini yoluxucu fonda, yəni seleksiyaçını maraqlandıran xəstəliyə tutulmuş əkin yerində aparmaq lazımdır.

Seleksiyanın üsulları və onun növləri


Resiprok çarpazlaşmanı iki halda aparırlar:

 • 1. Bəzi təsərrüfat və bioloji vacib olan əlamətin nəslə keçməsi sitoplazma ilə bağlı olanda.

 • 2. Toxumların hibrid orqanizmlərdə əmələ gəlməsində valideynlərin rolu.

Seleksiyanın üsulları və onun növləri


Mürəkkəb çarpazlaşmada

iki valideyndən artıq forma iştirak edir və yaxud valideyn formalarından biri hibrid oraqanizmlə bir daha təkrarən çarpaz tozlanır.

((AxB)x(VxQ))xD

((AxB)xV)xQ

Seleksiyanınüsullarıvəonunnövləri


Mürəkkəb çarpazlaşma qeyd etdiyimiz kimi iki yerə bölünür:

1. PİLLƏLİ

2. BEKKROSS

Seleksiyanınüsullarıvəonunnövləri


Çarpazlaşmanı apardıqda aşağıdakı süni tozlanma üsullarından istifadə edirlər:

Məcburi tozlanma

Məhdud edilmiş sərbəst tozlanma

Sərbəst tozlanma

Seleksiyanın üsulları və onun növləri


ad
 • Login