ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY - PowerPoint PPT Presentation

Z klady stroj rskej v roby
Download
1 / 30

 • 257 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY. 1. Základné pojmy zo zlievarenstva 2. Technologický postup výroby odliatku 3. Modelové zariadenie, jadrovníky, šablóny. Prednáška č.3. 1. Základné pojmy zo zlievarenstva. ZLIEVÁRENSTVO

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z klady stroj rskej v roby

ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY

1. Základné pojmy zo zlievarenstva

2. Technologický postup výroby odliatku

3. Modelové zariadenie, jadrovníky, šablóny

Prednáška č.3


1 z kladn pojmy zo zlievarenstva

1. Základné pojmy zo zlievarenstva

ZLIEVÁRENSTVO

 • Výrobný proces, ktorým sa zabezpečuje výroba výrobkov na základe zlievateľnosti kovov

  ZLIEVÁRENSKÉ VLASTNOSTI

 • Charakterizujú vhodnosť kovov a zliatin k výrobe odliatkov

 • Taviteľnosť, tekutosť, zabiehavosť, odmiešavanie, zmrašťovanie a pod.


Z klady stroj rskej v roby

TEVITEĽNOSŤ

 • Schopnosť kovu a ich zliatin prechádzať s tuhého skupenstva do kvapalného pri dodržaní predpísaného chemického zloženia a stupňa čistoty

  ZABIEHAVOSŤ

 • schopnosť materiálu vyplniť v rozstavenom stave dutiny formy

 • závisí na vzájomnej pohyblivosti častíc taveniny pri danej teplote, ne tekutosti


Z klady stroj rskej v roby

TEKUTOSŤ

 • vplýva na kvalitu vyplňovania formy

 • na odstránenie plynov z taveniny

 • zmenšuje nebezpečne vzniku vád

  ZMRAŠŤOVANIE

 • je zmenšovanie objemu tekutej, tuhnúcej a tuhej fázy kovu pri ochladzovaní a objemové zmeny pri fázových premenách

 • Spôsobuje, že rozmery odliatku v tuhom stave sú menšie ako rozmery dutiny, ktoré zhoršujú jeho kvalitu


2 technologick postup v roby odliatku

2. Technologický postup výroby odliatku

Technologický postup výroby odliatku vychádza zo základných údajov:

 • Strojnícky výkres súčiastky (názov súčiastky, materiál a požadovaná presnosť odliatku)

 • Počet odliatkov


Technologick postup obsahuje

Technologický postup obsahuje:

A) Stanovenie technológie výroby

- vychádza sa z určenia charakteru výroby t.j. požadovaného počtu výrobkov a hmotnosti odliatku

- na základe charakteru výroby sa volí technológia výroby formy podľa požadovaného stupňa presnosti odliatku


Z klady stroj rskej v roby

B) Návrh modelového zariadenia

a) voľba materiálu modelu

b) voľba deliacej plochy

c) stanovenie celkových prídavkov

- prídavok na zmraštenie

- prídavok na obrábanie

- technologických prídavkov

d) rozhodnutie o nutnosti predlievania otvorov, stanovenie tvaru a počtu jadier

e) určenie rozmerov známok


Z klady stroj rskej v roby

C) Voľba spôsobu výroby foriem z hľadiska

- voľby formovacích materiálov

- spôsobov používaných v zlievarní

- voľby formovacích rámov (veľkosť, tvar...)

- sériovosti výroby (ručné, strojné)


Z klady stroj rskej v roby

D) Voľba spôsobu výroby jadier

E) Výpočet vtokovej sústavy

F) Určenie tepelných uzlov na odliatku, stanovenie miest náliatkov a chladidiel, výpočet veľkosti náliatkov

G) Určenie výrobných pomôcok

- druh a počet modelov, modelové dosky, formovacie rámy, spotreba formovacej zmesi a pod.


Z klady stroj rskej v roby

H) Určenie technologických údajov

- teplota liatia, doba liatia, zaťažovanie foriem a pod.

I) Výpočet doby chladnutia vo forme

J) Stanovenie tepelného spracovania odliatku

K) Určenie kontroly a odovzdávajúcich predpisov podľa STN, alebo podmienok zákazníka


Vol ba polohy odliatku vo forme pri odlievan

Volľba polohy odliatku vo forme pri odlievaní

Voľba odliatku vo forme sa volí podľa zásad:

 • Usmerneného tuhnutia

 • Umiestnenia funkčných plôch

 • Spoľahlivého uloženia jadier

 • Uloženia tenkých stien odliatkov v dolnej časti formy (pod určitým uhlom alebo zvisle)


Vo ba deliacej roviny

Voľba deliacej roviny

Deliaca plocha sa volí podľa zásad:

 • Dosiahnutia najmenšieho počtu jadier

 • Dosiahnutia minimálnej výšky formy

 • Umiestnenia základných prvkov odliatku do jednej polovice formy

 • Uloženia hlavných jadier v dolnej polovici formy

 • Získania rovnej deliacej plochy


3 modelov zariadenie jadrovn ky abl ny

3. Modelové zariadenie, jadrovníky, šablóny

Pod pojmom modelové zariadenie rozumieme vlastný model, jadrovník, model vtokovej sústavy a náliatkov, ako aj modelové platne, šablóny, resp. skladacie prípravky a pod.


Z klady stroj rskej v roby

ČINITELE OVPLYVŇUJÚCE DRUH MODELOVÉHO ZARIADENIA:

 • Životnosť modelu určujú vlastnosti použitého materiálu na jeho výrobu, spôsob formovania a použitá formovacia zmes

 • Presnosť modelového zariadenia, ktorá podmieňuje presnosť odliatku

 • Hmotnosť odliatku musí byť čo najnižšia, konštrukcia jednoduchá a optimálne hrúbky stien


Modely

Modely

 • Sú prípravky slúžiace k vytvoreniu dutiny vo forme

 • Tvar a rozmery modelu vychádzajú z tvaru a rozmerov súčastí, líšia sa však o prídavky

 • Voľné časti modelu, ktoré by bránili jeho vybratiu z formy, sú zhotovené tak, že pri vyberaní modelu ostanú vo forme a vyberú sa dodatočne


Materi ly na v robu modelov a jadrovn kov

Materiály na výrobu modelov a jadrovníkov

DREVO

 • Životnosť modelov pri ručnej výrobe je do 100, pri strojovej do 2000 foriem

 • Výhodou je nízka hmotnosť a dobrá obrábateľnosť

 • Nevýhodou je deformácia dreva vplyvom navlhnutia alebo vysušenia a slabá odolnosť proti opotrebeniu

 • Kvalitnejšie dreva sa používajú na výrobu malých modelov a namáhaných čati


Z klady stroj rskej v roby

 • Funkčné plochy drevených modelov sa chránia nátermi na zníženie návlhovosti a zlepšenia odolnosti modelu proti agresívnym látkam vo formovacej zmesi

 • Najodolnejšie proti agresívnym látkam sú nátery na báze živím


Z klady stroj rskej v roby

KOVY

 • Najpoužívanejšie sú liatiny, hliníkové zliatiny a mosadze

 • Modely zo sivých liatin sú odolné voči oteru a sú rozmerovo stále

 • Používajú sa na veľkosériovú až hromadnú výrobu, pretože ich životnosť je až 150000 formovaní

 • Nevýhodou je ich vysoká hmotnosť


Z klady stroj rskej v roby

 • Mosadze vyhovujú pre výrobu malých a stredných modelov

 • Dobrá odolnosť proti oteru a životnosť až 150000 formovaní

 • Pre vysokú cenu sú ekonomicky nevýhodné a používajú sa len v odôvodnených prípadoch


Z klady stroj rskej v roby

 • Zariadenia vyrobené z hliníkových zliatin majú nižšiu hmotnosť ale aj nižšiu odolnosť voči oteru a nižšiu rozmerovú stálosť

 • Životnosť dosahujú až 75000 formovaní


Z klady stroj rskej v roby

ŽIVICE

 • Živice ako materiál stále viac nahradzujú drevo a kovy

 • Hlavným predstaviteľom sú epoxidové živice

 • Modely z nich majú prijateľnú hmotnosť, vysokú odolnosť voči oteru a chemickým vplyvom

 • Modely sa vyrábajú odlievaním, veľmi výhodne napr. metódou V-procesu

 • Do živice sa pridáva plnivo (hliníkové, liatinové), čím sa znižuje alebo úplne zamedzuje objemové zmršťovanie


Z klady stroj rskej v roby

 • Povrch odliateho živicového modelu je hladký a čistý, čiže model možno použiť bez ďalšieho obrábania


Kon trukcia modelov ho zariadenia

Konštrukcia modelového zariadenia

 • Zvislé steny modelov, kolmé na deliacu rovinu, musia mať úkosy aby sa model ľahko vyberal s formy

 • Podobné úkosy sa robia aj na stenách jadrovníkov

 • Úkosy na vnútorných povrchoch modelov sú väčšie ako na vonkajších, pretože pri nich je väčšia pravdepodobnosť poškodenia formy


Jadrovn ky

Jadrovníky

 • Vnútorné dutiny a otvory v odliatku sa vytvárajú pomocou zvláštnych častí foriem, ktoré nazývame jadrá

 • K zhotoveniu jadra sa používajú jadrovníky

 • Tvar dutiny jadrovníka zodpovedá tvaru jadra


V roba jadier

Výroba jadier

 • Jadra sú viac namáhané ako forma, z čoho vyplýva požiadavka na vyššiu žiaruvzdornosť jadrových zmesí, dôkladné odplynenie, pretože čím väčšia plocha jadra je zaliata, tým je väčší tlak plynov a pár a väčšie nebezpečenstvo vzniku chýb odliatku


Abl ny

Šablóny

 • Formovanie podľa šablóny je ručné formovanie, s tým rozdielom, že namiesto modelu sa pritom používa šablóna

 • Tento druh formovania sa využíva vtedy, keď sa má vyrobiť malé množstvo odliatkov veľkých rozmerov a pomerne jednoduchého tvaru

 • Patrí k najnáročnejšie, najprácnejšie a k najmenej presným metódam


Z klady stroj rskej v roby

 • S výhodou sa používa pri formovaní rotačných a pozdĺžnych tvarov, ktoré majú rovnomerný priečny profil (vence, zvony...)


Abl novacie zariadenie

Šablónovacie zariadenie

 • Zariadenie pre výrobu foriem a jadier, pozostávajúce z vodiaceho zariadenia a vlastnej šablóny

 • Rozlišujeme šablónovanie:

  - rotačné

  - pozdĺžne

  - priečne


Pou it litarat ra

Použitá litaratúra:

[1] KráľJ., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby , elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 80-89066-72-0 , 142s.

[2] Blaščík a kol. – Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania , Alfa. ,Bratislava1988, 063-563-87 TTZ , 832s.

[3] KlempirstvyProkop., Dostupný z WWW: <http://www.modely-modes.sk/modelove_zariadenia.html>. [online] [28.11.2012]

[4] Retronábytek., Dostupný z WWW: <http://dekorace.retro-nabytek.cz/dekorace-marine-pomucky-lodni-prislusenstvi/lodni-zvon-retro-bronzovy-zvon-p21cm-replika-1841-namornicke-lodni-dekorace.html>. [online] [28.11.2012]

[5] Drevo Progres, Dostupný z WWW: <http://drevoprogres.customers.delphi.sk/zlievarenske-formy [online] [8.12.2012]


Akujem v m za pozornos

ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ


 • Login