RINA SEPTIANA, 2102405523
Download
1 / 7

RINA SEPTIANA, 2102405523 Gaya Bahasa dalam Cerbung Cintrong Traju Papat Karya Suparto Brata - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RINA SEPTIANA, 2102405523 Gaya Bahasa dalam Cerbung Cintrong Traju Papat Karya Suparto Brata. Identitas Mahasiswa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

RINA SEPTIANA, 2102405523 Gaya Bahasa dalam Cerbung Cintrong Traju Papat Karya Suparto Brata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • RINA SEPTIANA, 2102405523Gaya Bahasa dalam Cerbung Cintrong Traju Papat Karya Suparto Brata


 • Identitas Mahasiswa

 • - NAMA : RINA SEPTIANA - NIM : 2102405523 - PRODI : Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa) - JURUSAN : Bahasa & Sastra Indonesia - FAKULTAS : Bahasa dan Seni - EMAIL : tiana_28 pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. - PEMBIMBING 2 : Drs. Sukadaryanto, M.Hum - TGL UJIAN : 2009-04-08


 • Judul

 • Gaya Bahasa dalam Cerbung Cintrong Traju Papat Karya Suparto Brata


 • Abstrak

 • Karya sastra yaiku ciptaan pengarang kang dikasilake lewat imajinasi lankreasine sing bisa ngasilake rasa seneng, sedhih, nesu, kagum, lan narik ati singmaca. Pengarang nggunakake basa kanggo gagasan lan imajinasine sajroingnyiptakake karya sastra. Saben pengarang nduweni gaya basane dhewe-dhewe.Mangkono uga ing cerbung Cintrong Traju Papat karya Suparto Brata. Gaya basasing digunakake pengarang ing cerbung kasebut menarik lan bervariasi.Permasalahan ing skripsi iki yaiku kepriye gaya basa cerbung CintrongTraju Papat karya Suparto Brata kang nyakup kategori leksikal, kategorigramatikal, bahasa figuratif, uga konteks lan kohesi. Mula, tujuan penelitian ikiyaiku ngungkap gaya basa sing digunakake ing cerbung Cintrong Traju Papatkarya Suparto Brata nyakup kategori leksikal, kategori gramatikal, bahasafiguratif, uga konteks lan kohesi.Pendekatan kang digunakake ing penelitian iki yaiku pendekatan stilistika,kang bertolak saka asumsi yen basa nduweni tugas lan peranan kang wigatitumrap anane karya sastra. Pendekatan iki ngaji masalah kategori leksikal,kategori gramatikal, bahasa figuratif uga konteks lan kohesi. Penelitian ikinggunakake metode analisi sintesis. Data entuk saka cerbung Cintrong TrajuPapat karya Suparto Brata sing arupa tembung utawa ukara kang kalebu kategorileksikal, kategori gramatikal, bahasa figuratif uga konteks lan kohesi.Kategori leksikal arupa tembung aran, tembung sifat, tembung kriya,tembung keterangan, tembung camboran, tembung rangkep, lan tembung asing.Tembung aran arupa tembung aran konkret, tembung aran abstrak, nomina insani,dan nomina noninsani. Tembung sifat digunakake kanggo nunjukake tembungaran sukma utawa tembung aran tansukma. Tembung kriya sing digunakake arupatembung kriya tanduk, tembung kriya tanggap, kriya tanduk mawa lesan, lan kriyatanduk tanpa lesan. Tembung katrangan digunakake kanggo menehi katranganmarang tembung liya. Tembung camboran, tembung rangkep, lan tembung asingdigunakake kanggo gawe ukara luwih endah lan uga kanggo gawe ukara supayaora monoton saengga luwih variasi. Kategori gramatikal arupa klasifikasi kalimat,jenis frase lan jenis klausa. Klasifikasi ukara dibedakake antara liya adhedasarcacahe klausa, adhedasar struktur klausa, adhedasar kategori predikate, adhedasaramanat wacanane, lan adhedasar perwujudan kalimate. Klasifikasi ukaraadhedasar cacahe klausa arupa ukara lamba lan ukara camboran. Klasifikasi ukaraadhedasar struktur ukara arupa ukara susun biasa lan ukara susun balik utawainversi. Klasifikasi ukara adhedasar kategori predikat arupa ukara nominal,pronominal, verbal, adjektival, adverbial, numeral, lan preposisional. Klasifikasiukara adhedasar amanat wacana arupa ukara carita, ukara pitakon, lan ukarapakon. Klasifikasi ukara adhedasar perwujudan ukara arupa ukara langsung lanixukara ora langsung. Jenis frase dibedakake dadi frase eksosentrik, fraseendosentrik, frase koordinatif, dan frase apositif. Dene jenis klausa dibedakakeadhedasar strukture lan adhedasar kategori segmental kang dadi predikate. Jenisklausa adhedasar strukture arupa klausa bebas lan terikat, dene jenis klausaadhedasar kategori segmental kang dadi predikate arupa klausa verbal, klausanominal, klusa adjektival, klausa adverbial, lan klausa preposisional. Bahasafiguratif sing dimunculkake yaiku pemajasan lan skema fonologis. Pemajasanngliputi simile lan metonimia. Simile digunakake pengarang kanggombandingake, dene metonimia digunake kanggo nyatakake sawijining halnggunakake tembung. Pemajasan bisa menehi kesegaren urip lan nambahkeindahan karya sastra. Skema fonologis arupa gaya bunyi minangka saranapembangun keindahan karya sastra. Konteks lan kohesi dimuncule kanggomangerteni gegayutan antara bagian ukara sing siji karo sing liya utawa ukara singsiji karo sing liya. Sakliyane iku uga digunakake kanggo luwih njelasake maksud.Adhedasar temuan kasebut, saran sing diwenehake dening penulis yaikudiharapke ing penelitian gaya basa cerbung Cintrong Traju Papat karya SupartoBrata sabanjure supaya neliti saka segi penggunaan basa ngoko lan krama.Diharapke masyarakat luas bisa luwih tresna lan nikmati sastra minangka salahsawijining dalan apresiasi tumrap para sastrawan. Diharapke uga supaya potensibasa sing ana ing cerbung Cintrong Traju Papat karya Suparto Brata bisadimanfaatke minangka bahan ajar ing sekolah.


 • Kata Kunci

 • Gaya bahasa, Cintrong Traju Papat.


 • Referensi

 • Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.Aminuddin. 1995. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung: Sinar BaruAlgensindo.-------------. 1997. Stilistika: Pengantar Memahami Bahasa dalam Karya Sastra.Semarang: IKIP Semarang Press.Baribin, Raminah. 1985. Teori dan Apresiasi Fiksi. Semarang: IKIP SemarangPress.Chaer, Abdul. 2003. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.Cineria, Veronica. 2008. ”Nintingi Buku Suparto Brata’s Omnibus”. Dalammajalah Panjebar Semangat. Agustus 2008. Nomor 33. Hlm. 25.Surabaya: Panjebar Semangat.Jabrohim (ed). 2001. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Hanindita GrahaWidia.Kentjono, Djoko. 1990. Dasar-dasar Linguistik Umum. Jakarta: Fakultas SastraUniversitas Indonesia.Keraf, Gorys. 2006. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia.Kurniati, Endang. 2004. Sintaksis Bahasa Jawa. Semarang: Universitas NegeriSemarang Press.Kridalaksana, Harimurti. 1993. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia.Leech, Geoffrey N., dan Short, H. Michael. 1981. Style in Fiction. London:Longman.Natawijaya, Suparman. 1986. Apresiasi Stilistika. Jakarta: Intermasa.Nurgiyantoro, Burhan. 1995. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.Poedjosoedarmo, Soepomo. 1979. Morfologi Bahasa Jawa. Jakarta: PusatPembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen pendidikan danKebudayaan.Pradopo, Rachmat Djoko. 1987. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.Purwadi. 2006. Kamus Jawa-Indonesia Indonesia-Jawa. Yogyakarta: Bina Media.Ratna, Nyoman Kutha. 2004. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Rustono. 1999. Pokok-Pokok Pragmatik. Semarang: IKIP Semarang Press.Sasangka, Tri Satriya Tjatur Wisnu. 2008. Paramasastra Gagrag Anyar BahasaJawa. Jakarta: Paramalingua.Semi, M. Atar. 1993. Metode Penelitian Sastra. Bandung: AngkasaSuharianto, S. 2005. Dasar-dasar Teori Sastra. Semarang: Rumah IndonesiaWidada, Suwadji, Sukardi, Gina, Edi Suwatno, Dwi Sutana, Umar Sidik. 2000.Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa). Yogyakarta: Balai Bahasa.Wellek, Rene dan Austin Warren. 1995. Teori Kesusastraan (diindonesiakan olehMelani Budiana). Jakarta: Gramedia.


 • Terima Kasih

 • http://unnes.ac.id


ad
 • Login