NOU SWETE W BYENVENI NAN
Download
1 / 23

Deval L. Patrick, Governor Timothy P. Murray, Lieutenant Governor Joanne F. Goldstein, Secretary - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

NOU SWETE W BYENVENI NAN SANT KARYÈ A. Deval L. Patrick, Governor Timothy P. Murray, Lieutenant Governor Joanne F. Goldstein, Secretary George Moriarty, Director . « Nan tout pwoblèm gen kèk opòtinite. » Albert Einstein. Pou ki ou vini la jodi a ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Deval L. Patrick, Governor Timothy P. Murray, Lieutenant Governor Joanne F. Goldstein, Secretary' - kathy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NOU SWETE W BYENVENI NAN

SANT KARYÈ A

Deval L. Patrick, Governor

Timothy P. Murray, Lieutenant Governor

Joanne F. Goldstein, Secretary

George Moriarty, DirectorPou ki ou vini la jodi a ?

 • Chèche travay se yon bagay ki mande anpil devouman.Seminè Sant Karyè se yon opòtinite ou genyen pou w aprann enfòmasyon sou anpil kalite sèvis, aktivite epi pwogram ki disponib nan tout One-Stop Career Center nan Massachusetts epi opòtin ite  pou w aprann kijan sèvis sant you ofri ka ede w :

 • Preparasyon pou w jwenn travay

 • Dekouvri chwa ou genyen pou w gen plis ekspètiz

 • epi/ou chanje karyè

 • Jwenn sèvis espesyalize

 • Jwenn resous nan kominote a


Kijan sant karyè a ap ede w pare pou w jwenn travay !

 • Anplwaye ki gen konesans ak eksperyans

 • Gen bon rezilta

 • Sistèm sipò konseye ak moun ki nan menm

  sitiyasyon ak ou

 • Jwenn zouti, resous ak sèvis enpòtan

 • Kontak ak konpayi travay


Resous siplassou rechèch travay

 • Òdinatè pesonèl

 • Entènèt

 • Aparèy faks

 • Telefòn

 • Aparèy fotokopi

 • Enfòmasyon sou endistri / pwofesyon

 • Lis travay


Resous siplassou rechèch travay

 • Enfòmasyon sou rechèchkaryèaktravay

 • Èdanplwaye

 • Seminè

 • Kontakak bon travay

 • Konpayitravayrekritesiplas

  Tanprikonnenkwakanpilsèvissantkaryèyoofri gratis, genkèksèvissantkaryèki ka gen mande pou peyefrèepi/ou kigenobligasyon sou kalifikasyon.


Resous siplassou rechèch travay

 • Òdinatè ak entènèt fondamantal

 • Rezime

 • Lèt prezantasyon

 • Antrevi

 • Dekouvri diferan karyè

 • Mouvman nan konpayi travay

 • Netwòk

 • Ak lòt ! Ale nan www.mass.gov/careercentersepi klike sou Jwenn yon sant karyè pre lakay ou pou w chwazi yon sant.


Enskripsyon nan seminsè

 • Pou w rezève yon plas, tanpri se pou w enskri bonè.

 • Gen kalandriye ki disponib nan sant karyè yo.

 • Seminè yo toujou kòmanse alè.

 • Se pou w rive la tanpri 15 minit anvan seminè a dwe pou li kòmanse (moun ki rive anreta pap ka antre).

 • Pa jantiyès pou lòt moun k ap chèche travay tou, tanpri avèti 24 è alavans si w pap ka prezannan yon seminè.


Resous anliy

 • www.mass.gov/jobquest

 • www.mass.gov/dwd/cis

 • http://us.jobs

 • http://www.careermag.com/


Kijan sant karyè a ka ede w pèfeksyone ekspètiz ou epi/ou chanje karyè !

 • Evalyasyon ekspètiz/edikasyon

 • Seminè siplas sou òdinatè

 • Rechèch nan konpayi travay (kote ki gen

  travay)

 • Enfòmasyon sou kijan pou kòmanse yon

  biznis

 • Opòntinite finansman (Pell Grant / WIA)


Kijan sant karyè ka ede w jwenn sèvis espesyalize ! chanje karyè !

 • Sèvis pou veteran

 • Asirans chomaj

 • Èd sou ajistman nan komès

 • Sèvis pou kliyan ki gen enfimite

 • Sèvis pou jenès

 • Work Opportunity Tax Credit (WOTC)

 • Kondisyon kalifikatof valab


Sèvis pou veteran chanje karyè !

 • Tout kliyan veteran ak epou/epouz kalifye ka resevwa sèvis priyoritè nan preske tout pwogram ak sèvis sant karyè yo.

 • Gen reprezantan sèvis veteran siplas

 • Gen èd endividyèl ki disponib

 • Jwenn lòt sèvis ak benefis pou veteran


Asirans chomaj www.mass.gov/dua chanje karyè !

 • Gen espesyalis UI disponib siplas

 • Sant reklamasyon nan telefòn : 1-617-626-6800 oubyen 1-877-626-6800 (pou areya kòd 351, 413, 508, 774, 978)

 • Sèvis UI anliy

 • Kondisyon rechèch travay

 • Pwogram opòtinite fòmasyon (seksyon 30)

 • Depo dirèk pou peman chak semèn

 • Retni taks federal/leta

 • Pwogram sekirite medikal 1-800-908-8801


Rea revizyon kalifikasyon rejwenn travay
REA chanje karyè !Revizyon Kalifikasyon Rejwenn Travay

 • Eske w ap touche Asirans Chomaj?

 • Kouwè yon nan kondisyon pou kalifye pou jwenn benefis yo ka mande w pou patisipe nan Revizyon Kalifikasyon Rejwenn Travay Obiligatwa

 • Reyinyon Revizyon Kalifikasyon Rejwenn Travay:

  • Bi – pou ede w gen siksè nan chèche travay

  • Reyinyon Endividyèl ak yon anplwaye Career Center

  • Revizyon Aktivite Chèche Travay

  • Ranpli Kondisyon Plan Aksyon Metye [Career Action Plan]

  • Pou ke siksè w ankouraje w

  • Aprann strateji k ap ede w ranpli ak evite sa k ap anpeche w jwenn travay

  • Si ou pa patisipe nan reyinyon sa epi ranpli kondisyon pwogram lan ka koze yon delè oswa ke ou pèdi benefis chomaj yo.


Kliyan ki gen enfimite chanje karyè !

 • Gen aparèy pou adaptasyon ki disponib

 • Èd endividyèl

 • Rekòmandasyon nan lòt ajans


Trade chanje karyè !Adjustment Assistance (TAA), Trade Readjustment Allowances (TRA)

Si travay ou an sibi konsekans konpetisyon aletranje oubyen sèvis ou te ofri a deplase aletranje, ou ka kalifye pou sèvis tankou :

 • Èd finans pou fòmasyon travay

 • Pwolonje benefis chomaj

  Dat limit estrik valab pou jwenn kèk benefis nan pwogram TAA a. Pou enfòmasyon siplemantè epi/ou pou jwenn yon lis konpayi TAA sètifye se pou w pale ak yon anplwaye sant karyètousyit sou benefis sa yo.


Work Opportunity Tax Credit chanje karyè !

 • Pwogram WOTC a ofri biznis kredi taks enpòtan pou biznis ki angaje manm nan gwoup presi

 • Tanpri li dokiman yo pou detay sou gwoup sa yo

 • Si w manm youn nan gwoup sa yo, konnen ou ka sèvi ak kredi taks la tankou zouti piblisitè nan rechèch travay w ap fè a

 • Pou plis enfòmasyon, ale nan sant karyè lokal la oubyen rele nan (617) 626-5353


Kijan sant karyè ka ede w pran kontak ak resous nan kominote a !

 • 211 – 24 sou 24 - 7 jou sou 7

 • Èd nan gazolin

 • Èd nan tranzisyon

 • Food Pantry www.projectbread.org 800-645-8333

 • SNAP (Food Stamp) 866-950-FOOD (3663)


Règleman / gid pou sèvis kominote a !nan sant karyè

 • Sèvis pou okipe timoun òganize anvan vizit ou a.

 • Pyès manje ak bweson nan sal resous la oubyen nan laboratwa òdinatè.

 • Òdinatè, telefòn ak faks sèl pou rechèch travay/edikasyon.

 • Se pou etenn selilè oubyen mete yo silansye.

 • Si w paka vini nan yon randevou pou yon seminè, se pou w tanpri rele alavans pou anile randevou a epi pran yon lòt randevou.


Opinyon kliyan kominote a !

Sant karyè a la pou rann ou sèvis !N apresye tout kòmantè ou yopoutèt l apede n fèpwogrè nan sèvisnouofriyo. Sepandan si w kwè ou paresevwatretmanoubyen ou p atresevwa bon tretman, konnen ou gendwa pou w pote plent. Pale akyoun nan anplwayeyo.


Asesman bezwen endividy l
Asesman Bezwen Endividyèl kominote a !

RanpliAsèsmanBezwenEndividyèllan

Devan

Deye


LÒT ETAP POU SYIV kominote a !

 • Ranpli yon envantè pare pou rechèch travay

 • Ranpli yon plan aksyon pou karyè (CAP) ki pale sou bezwen pou fè rechèch travay, gen plis ekspètiz, sèvis espesyalize epi jwenn resous nan kominote a

 • Ranpli epi remèt dokiman pou ka manm

 • Anrejistre pou premye evalyasyon

 • Vini ak envantè rechèch travay nan premye evalyasyon an

 • Anrejistre pou JobQuest (obligatwa pou patisipan REA yo)


Pout kominote a !èt se patnè nou patnè, tanpri….

SE POU W KITE N KONNENDEPI W JWENN TRAVAY!


ad