NOU SWETE W BYENVENI NAN
Download
1 / 23

Deval L. Patrick, Governor Timothy P. Murray, Lieutenant Governor Joanne F. Goldstein, Secretary - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NOU SWETE W BYENVENI NAN SANT KARYÈ A. Deval L. Patrick, Governor Timothy P. Murray, Lieutenant Governor Joanne F. Goldstein, Secretary George Moriarty, Director . « Nan tout pwoblèm gen kèk opòtinite. » Albert Einstein. Pou ki ou vini la jodi a ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Deval L. Patrick, Governor Timothy P. Murray, Lieutenant Governor Joanne F. Goldstein, Secretary

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

NOU SWETE W BYENVENI NAN

SANT KARYÈ A

Deval L. Patrick, Governor

Timothy P. Murray, Lieutenant Governor

Joanne F. Goldstein, Secretary

George Moriarty, DirectorDeval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Pou ki ou vini la jodi a ?

 • Chèche travay se yon bagay ki mande anpil devouman.Seminè Sant Karyè se yon opòtinite ou genyen pou w aprann enfòmasyon sou anpil kalite sèvis, aktivite epi pwogram ki disponib nan tout One-Stop Career Center nan Massachusetts epi opòtin ite  pou w aprann kijan sèvis sant you ofri ka ede w :

 • Preparasyon pou w jwenn travay

 • Dekouvri chwa ou genyen pou w gen plis ekspètiz

 • epi/ou chanje karyè

 • Jwenn sèvis espesyalize

 • Jwenn resous nan kominote a


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Kijan sant karyè a ap ede w pare pou w jwenn travay !

 • Anplwaye ki gen konesans ak eksperyans

 • Gen bon rezilta

 • Sistèm sipò konseye ak moun ki nan menm

  sitiyasyon ak ou

 • Jwenn zouti, resous ak sèvis enpòtan

 • Kontak ak konpayi travay


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Resous siplassou rechèch travay

 • Òdinatè pesonèl

 • Entènèt

 • Aparèy faks

 • Telefòn

 • Aparèy fotokopi

 • Enfòmasyon sou endistri / pwofesyon

 • Lis travay


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Resous siplassou rechèch travay

 • Enfòmasyon sou rechèchkaryèaktravay

 • Èdanplwaye

 • Seminè

 • Kontakak bon travay

 • Konpayitravayrekritesiplas

  Tanprikonnenkwakanpilsèvissantkaryèyoofri gratis, genkèksèvissantkaryèki ka gen mande pou peyefrèepi/ou kigenobligasyon sou kalifikasyon.


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Resous siplassou rechèch travay

 • Òdinatè ak entènèt fondamantal

 • Rezime

 • Lèt prezantasyon

 • Antrevi

 • Dekouvri diferan karyè

 • Mouvman nan konpayi travay

 • Netwòk

 • Ak lòt ! Ale nan www.mass.gov/careercentersepi klike sou Jwenn yon sant karyè pre lakay ou pou w chwazi yon sant.


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Enskripsyon nan seminsè

 • Pou w rezève yon plas, tanpri se pou w enskri bonè.

 • Gen kalandriye ki disponib nan sant karyè yo.

 • Seminè yo toujou kòmanse alè.

 • Se pou w rive la tanpri 15 minit anvan seminè a dwe pou li kòmanse (moun ki rive anreta pap ka antre).

 • Pa jantiyès pou lòt moun k ap chèche travay tou, tanpri avèti 24 è alavans si w pap ka prezannan yon seminè.


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Resous anliy

 • www.mass.gov/jobquest

 • www.mass.gov/dwd/cis

 • http://us.jobs

 • http://www.careermag.com/


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Kijan sant karyè a ka ede w pèfeksyone ekspètiz ou epi/ou chanje karyè !

 • Evalyasyon ekspètiz/edikasyon

 • Seminè siplas sou òdinatè

 • Rechèch nan konpayi travay (kote ki gen

  travay)

 • Enfòmasyon sou kijan pou kòmanse yon

  biznis

 • Opòntinite finansman (Pell Grant / WIA)


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Kijan sant karyè ka ede w jwenn sèvis espesyalize ! chanje karyè !

 • Sèvis pou veteran

 • Asirans chomaj

 • Èd sou ajistman nan komès

 • Sèvis pou kliyan ki gen enfimite

 • Sèvis pou jenès

 • Work Opportunity Tax Credit (WOTC)

 • Kondisyon kalifikatof valab


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Sèvis pou veteran chanje karyè !

 • Tout kliyan veteran ak epou/epouz kalifye ka resevwa sèvis priyoritè nan preske tout pwogram ak sèvis sant karyè yo.

 • Gen reprezantan sèvis veteran siplas

 • Gen èd endividyèl ki disponib

 • Jwenn lòt sèvis ak benefis pou veteran


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Asirans chomaj www.mass.gov/dua chanje karyè !

 • Gen espesyalis UI disponib siplas

 • Sant reklamasyon nan telefòn : 1-617-626-6800 oubyen 1-877-626-6800 (pou areya kòd 351, 413, 508, 774, 978)

 • Sèvis UI anliy

 • Kondisyon rechèch travay

 • Pwogram opòtinite fòmasyon (seksyon 30)

 • Depo dirèk pou peman chak semèn

 • Retni taks federal/leta

 • Pwogram sekirite medikal 1-800-908-8801


Rea revizyon kalifikasyon rejwenn travay
REA chanje karyè !Revizyon Kalifikasyon Rejwenn Travay

 • Eske w ap touche Asirans Chomaj?

 • Kouwè yon nan kondisyon pou kalifye pou jwenn benefis yo ka mande w pou patisipe nan Revizyon Kalifikasyon Rejwenn Travay Obiligatwa

 • Reyinyon Revizyon Kalifikasyon Rejwenn Travay:

  • Bi – pou ede w gen siksè nan chèche travay

  • Reyinyon Endividyèl ak yon anplwaye Career Center

  • Revizyon Aktivite Chèche Travay

  • Ranpli Kondisyon Plan Aksyon Metye [Career Action Plan]

  • Pou ke siksè w ankouraje w

  • Aprann strateji k ap ede w ranpli ak evite sa k ap anpeche w jwenn travay

  • Si ou pa patisipe nan reyinyon sa epi ranpli kondisyon pwogram lan ka koze yon delè oswa ke ou pèdi benefis chomaj yo.


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Kliyan ki gen enfimite chanje karyè !

 • Gen aparèy pou adaptasyon ki disponib

 • Èd endividyèl

 • Rekòmandasyon nan lòt ajans


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Trade chanje karyè !Adjustment Assistance (TAA), Trade Readjustment Allowances (TRA)

Si travay ou an sibi konsekans konpetisyon aletranje oubyen sèvis ou te ofri a deplase aletranje, ou ka kalifye pou sèvis tankou :

 • Èd finans pou fòmasyon travay

 • Pwolonje benefis chomaj

  Dat limit estrik valab pou jwenn kèk benefis nan pwogram TAA a. Pou enfòmasyon siplemantè epi/ou pou jwenn yon lis konpayi TAA sètifye se pou w pale ak yon anplwaye sant karyètousyit sou benefis sa yo.


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Work Opportunity Tax Credit chanje karyè !

 • Pwogram WOTC a ofri biznis kredi taks enpòtan pou biznis ki angaje manm nan gwoup presi

 • Tanpri li dokiman yo pou detay sou gwoup sa yo

 • Si w manm youn nan gwoup sa yo, konnen ou ka sèvi ak kredi taks la tankou zouti piblisitè nan rechèch travay w ap fè a

 • Pou plis enfòmasyon, ale nan sant karyè lokal la oubyen rele nan (617) 626-5353


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Kijan sant karyè ka ede w pran kontak ak resous nan kominote a !

 • 211 – 24 sou 24 - 7 jou sou 7

 • Èd nan gazolin

 • Èd nan tranzisyon

 • Food Pantry www.projectbread.org 800-645-8333

 • SNAP (Food Stamp) 866-950-FOOD (3663)


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Règleman / gid pou sèvis kominote a !nan sant karyè

 • Sèvis pou okipe timoun òganize anvan vizit ou a.

 • Pyès manje ak bweson nan sal resous la oubyen nan laboratwa òdinatè.

 • Òdinatè, telefòn ak faks sèl pou rechèch travay/edikasyon.

 • Se pou etenn selilè oubyen mete yo silansye.

 • Si w paka vini nan yon randevou pou yon seminè, se pou w tanpri rele alavans pou anile randevou a epi pran yon lòt randevou.


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Opinyon kliyan kominote a !

Sant karyè a la pou rann ou sèvis !N apresye tout kòmantè ou yopoutèt l apede n fèpwogrè nan sèvisnouofriyo. Sepandan si w kwè ou paresevwatretmanoubyen ou p atresevwa bon tretman, konnen ou gendwa pou w pote plent. Pale akyoun nan anplwayeyo.


Asesman bezwen endividy l
Asesman Bezwen Endividyèl kominote a !

RanpliAsèsmanBezwenEndividyèllan

Devan

Deye


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

LÒT ETAP POU SYIV kominote a !

 • Ranpli yon envantè pare pou rechèch travay

 • Ranpli yon plan aksyon pou karyè (CAP) ki pale sou bezwen pou fè rechèch travay, gen plis ekspètiz, sèvis espesyalize epi jwenn resous nan kominote a

 • Ranpli epi remèt dokiman pou ka manm

 • Anrejistre pou premye evalyasyon

 • Vini ak envantè rechèch travay nan premye evalyasyon an

 • Anrejistre pou JobQuest (obligatwa pou patisipan REA yo)


Deval l patrick governor timothy p murray lieutenant governor joanne f goldstein secretary

Pout kominote a !èt se patnè nou patnè, tanpri….

SE POU W KITE N KONNENDEPI W JWENN TRAVAY!


ad
 • Login