Ugdymas ir mokymasis Veiklos rodikliai: - PowerPoint PPT Presentation

Ugdymas ir mokymasis veiklos rodikliai
Download
1 / 19

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ugdymas ir mokymasis Veiklos rodikliai:. 2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas; 2.4.1 Mokymosi motyvacija; 2.4.2. Mokėjimas mokytis. MOKYTOJO IR MOKINIO DIALOGAS Pagrindiniai tyrimo aspektai:. mokinio emocinis ir fizinis saugumas gimnazijoje; mokinio asmenybės pripažinimas;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ugdymas ir mokymasis Veiklos rodikliai:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ugdymas ir mokymasis veiklos rodikliai

Ugdymas ir mokymasisVeiklos rodikliai:

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas;

2.4.1 Mokymosi motyvacija;

2.4.2. Mokjimas mokytis.


Mokytojo ir mokinio dialogas pagrindiniai tyrimo aspektai

MOKYTOJO IR MOKINIO DIALOGAS

Pagrindiniai tyrimo aspektai:

 • mokinio emocinis ir fizinis saugumas gimnazijoje;

 • mokinio asmenybs pripainimas;

 • objektyvus mokinio pasiekim vertinimas;

 • konflikt tarp mokinio ir mokytojo prieastys;

 • mokytojo asmenini savybi ypatumai;

 • veiklos, skatinanios glaud mokytojo ir mokinio bendradarbiavim.


I vados

IVADOS

 • Mokiniai gimnazijoje jauiasi saugs;

 • Pripastama j asmenyb;

 • Dauguma mokytoj objektyviai vertina mokini pasiekimus, taiau nesidomi individualia kiekvieno mokinio paanga, nepastebi jo pomgi;

 • Atskleistos pagrindins konflikt tarp mokinio ir mokytojo prieastys. Paymys neturt bti viena i pagrindini konflikto prieasi, kadangi jis skirtas skatinti mokin tobulti;

 • vardinti labiausiai mgstami mokytojo bruoai, kurie parod, kad mokjimas bendrauti, humoro jausmas, teisingumas mokiniams yra svarbiau u savo dalyko imanym.

 • Pasirinktos veiklos, skatinanios glaud mokytojo ir mokinio bendradarbiavim - bendras rengini, projekt organizavimas;

  bendras dalyvavimas renginiuose;


Rekomendacijos

REKOMENDACIJOS

 • Painti kiekvien mokin, jausti jo emocin bsen, pastebti kiekvieno mokinio individuali paang;

 • Siekti vertinimo objektyvumo, skaidrumo, aikumo mokiniams;

 • Atliekant veiklas, skatinanias mokytojo ir mokini bendradarbiavim, pastebti mokini polinkius ir domtis j pomgiais;

 • Pakartoti apklaus, kad sivertintume vertinimo efektyvum, taikom bendradarbiavimo bd naudingum ir tikslingum.


Sivertinimas 3 lygiu

SIVERTINIMAS(3 LYGIU)

 • Vyksta mokytoj ir mokini dialogas. 90% mokini teigia, kad yra pripastama j asmenyb. Mokiniai vardino labiausiai mgstamus mokytojo bruous, kurie parod, kad mokjimas bendrauti, humoro jausmas, teisingumas mokiniams yra svarbiau u savo dalyko imanym.

  80 % mokini gimnazijoje jauiasi saugs.


Ugdymas ir mokymasis veiklos rodikliai

 • Skatinamos ir palaikomos mokini idjos bei iniciatyvos. Pasirinktos veiklos, skatinanios glaud mokytojo ir mokinio bendradarbiavim - bendras rengini, projekt organizavimas; bendras dalyvavimas renginiuose;

 • Ugdymo problemos nuolat analizuojamos ir sprendiamos. Atskleistos pagrindins konflikt tarp mokinio ir mokytojo prieastys. Paymys neturt bti viena i pagrindini konflikto prieasi, kadangi jis skirtas skatinti mokin tobulti. Dauguma mokytoj objektyviai vertina mokini pasiekimus, taiau nesidomi individualia kiekvieno mokinio paanga, nepastebi jo pomgi.


Mokymosi motyvacija pagrindiniai tyrimo aspektai

MOKYMOSI MOTYVACIJAPagrindiniai tyrimo aspektai:

 • ugdymo tiksl, udavini ir metod taikymas pagal individualius mokini poreikius;

 • mokini paangos utikrinimas dirbant pagal diferencijuoto ir individualizuoto mokymo principus;

 • mokini tv informavimo bdai;

 • mokini mokymosi motyvacijos skatinimo bdai.


I vados1

IVADOS

 • Dauguma mokytoj taiko ugdymo tikslus, udavinius ir metodus pagal individualius mokini poreikius;

 • Mokytojai gabiems mokiniams skiria papildom, krybini uduoi, rekomenduoja papildom literatr ir kitus mokymosi altinius; specialij poreiki mokiniams skiria konkretesnes, atitinkanias j individualius gebjimus, uduotis;

 • Daniausias tv informavimo bdas raai pasiekim ir paymi knygelse; dani individuals pokalbiai mokykloje, telefonu ar raomi elektroniniai laikai;

 • Daniausi mokini mokymosi motyvacijos skatinimo bdai: pagyrimai, padkos, raai paymi knygelse.


Rekomendacijos1

REKOMENDACIJOS

 • Painti kiekvien mokin, pastebti individuali paang, leisti kiekvienam mokiniui pajusti skm;

 • Sistemingai dirbti su gabiais mokiniais, tobulinti j gebjimus, skatinti j tarpusavio bendradarbiavim;

 • Pltoti tv informavimo sistem naudojant vairius informavimo bdus;

 • vairinti mokini mokymosi motyvacijos skatinimo bdus.


Sivertinimas 3 lygiu1

SIVERTINIMAS(3 LYGIU)

 • Siloma ugdomoji veikla, motyvuojanti mokinius. 90% mokytoj taiko ugdymo tikslus, udavinius ir metodus pagal individualius mokini poreikius;

 • Stengiamasi individualizuoti ir diferencijuoti ugdomj veikl. Mokytojai gabiems mokiniams skiria papildom, krybini uduoi, rekomenduoja papildom literatr ir kitus mokymosi altinius; specialij poreiki mokiniams skiria konkretesnes, atitinkanias j individualius gebjimus, uduotis;

 • Stengiamasi efektyviai naudoti paskatinimus ir padrsinimus, stiprinti mokini pasitikjim savo jgomis.

 • Daniausi mokini mokymosi motyvacijos skatinimo bdai: pagyrimai, padkos, raai paymi knygelse. Daniausias tv informavimo bdas raai pasiekim ir paymi knygelse; dani individuals pokalbiai mokykloje, telefonu ar raomi elektroniniai laikai.


Mok jimas mokytis pagrindiniai tyrimo aspektai pagal mokini apklaus

MOKJIMAS MOKYTISPagrindiniai tyrimo aspektai:(pagal mokini apklaus)

 • mokini gebjimas dirbti savarankikai;

 • pagalba mokiniui;

 • komandinio darbo nauda;

 • mokini mokymosi motyvacija.


Mok jimas mokytis pagrindiniai tyrimo aspektai pagal mokini t v apklaus

MOKJIMAS MOKYTISPagrindiniai tyrimo aspektai:(pagal mokini tv apklaus)

 • pagrindiniai mokini mokymosi motyvai;

 • pagalba mokiniui;

 • mokymosi efektyvumo gerinimo bdai;

 • tv poiris mokymosi motyvacij.


I vados2

IVADOS

 • Dauguma mokini mokosi savarankikai, geba naudotis vairiais informacijos altiniais: kompiuteriu, internetu, spauda, mokytojais, vaizdine mediaga, tvais, uraais, taiau pateiktas uduotis supranta tik i dalies;

 • Mokini nuomone jiems daniausiai padeda mokytojai, tvai, draugai;

 • Tv nuomone j vaikas stengiasi uduot veikti pats, jie patys padeda, padeda klass draugai, vyresnysis brolis ar sesuo. Mokytojo pagalbai tvai skiria paskutin viet;

 • Komandinis darbas moko priimti sprendimus, ugdo draugikus tarpusavio santykius;


Ugdymas ir mokymasis veiklos rodikliai

 • Dauguma mokini mokydamiesi siekia usitikrinti savo ateit, gerai ilaikyti egzaminus, turti ger isilavinim. Mokini ir tv nuomons iuo poiriu visikai sutampa. Mokiniai mano, kad mokymosi motyvacija maja, kai bni pavargs, gauni neigiam paym ar yra problem eimoje. Dauguma mokini savo mokymosi motyvacij vertina labai auktais bei auktais balais.

 • Tv netenkina esama mokymosi situacija, jie silo siekti mokinio didesns atsakomybs u mokymsi, mainti mokymosi krv ir pageidauja didesnio mokytojo dmesio mokiniui;

 • Tv nuomone mokymosi motyvacija yra labai svarbi ugdymo procese.


Rekomendacijos2

REKOMENDACIJOS

 • Isamiai paaikinti mokiniams pateikiamas uduotis, teikti mokymosi pagalb;

 • Painti kiekvien mokin, jausti jo emocin bsen, pastebti kiekvieno mokinio individuali paang;

 • Ugdyti mokini atsakomybs jausm u savo mokymsi ir elges.


Sivertinimas 3 lygiu2

SIVERTINIMAS(3 LYGIU)

Mokiniai daniausiai geba inaudoti mokymosi aplink, formalius ir neformalius altinius, atlieka savarankikas uduotis; link pasitikti savo jgomis, dirba savarankikai ir komandoje, siekia paangos.

 • Dauguma mokini mokosi savarankikai, geba naudotis vairiais informacijos altiniais: kompiuteriu, internetu, spauda, mokytojais, vaizdine mediaga, tvais, uraais, taiau pateiktas uduotis supranta tik i dalies;

 • Mokini nuomone jiems daniausiai padeda mokytojai, tvai, draugai;

 • Tv nuomone j vaikas stengiasi uduot veikti pats, jie patys padeda, padeda klass draugai, vyresnysis brolis ar sesuo.

 • Dauguma mokini mano, kad komandinis darbas moko priimti sprendimus, ugdo draugikus tarpusavio santykius;


Bendrosios i vados

BENDROSIOS IVADOS

 • Mokiniai gimnazijoje jauiasi saugs;

 • Dauguma mokytoj objektyviai vertina mokini pasiekimus, taiau nesidomi individualia kiekvieno mokinio paanga, nepastebi jo pomgi;

 • Atskleistos pagrindins konflikt tarp mokinio ir mokytojo prieastys. Paymys neturt bti viena i pagrindini konflikto prieasi, kadangi jis skirtas skatinti mokin tobulti;

 • Dauguma mokytoj taiko ugdymo tikslus, udavinius ir metodus pagal individualius mokini poreikius;

 • Daniausias tv informavimo bdas raai pasiekim ir paymi knygelse; dani individuals pokalbiai mokykloje, telefonu ar raomi elektroniniai laikai;


Ugdymas ir mokymasis veiklos rodikliai

 • Dauguma mokini mokosi savarankikai, geba naudotis vairiais informacijos altiniais: kompiuteriu, internetu, spauda, mokytojais, vaizdine mediaga, tvais, uraais, taiau pateiktas uduotis supranta tik i dalies;

 • Mokiniai mano, kad mokymosi motyvacija maja, kai bni pavargs, gauni neigiam paym ar yra problem eimoje;

 • Tv netenkina esama mokymosi situacija, jie silo siekti mokinio didesns atsakomybs u mokymsi, mainti mokymosi krv ir pageidauja didesnio mokytojo dmesio mokiniui;


Bendrosios rekomendacijos

BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

 • Painti kiekvien mokin, jausti jo emocin bsen, pastebti kiekvieno mokinio individuali paang;

 • Siekti vertinimo objektyvumo, skaidrumo, aikumo mokiniams;

 • Atliekant veiklas, skatinanias mokytojo ir mokini bendradarbiavim, pastebti mokini polinkius ir domtis j pomgiais;

 • Sistemingai dirbti su gabiais mokiniais, tobulinti j gebjimus, skatinti j tarpusavio bendradarbiavim;

 • Pltoti tv informavimo sistem naudojant vairius informavimo bdus;

 • vairinti mokini mokymosi motyvacijos skatinimo bdus;

 • Isamiai paaikinti mokiniams pateikiamas uduotis, teikti mokymosi pagalb;

 • Ugdyti mokini atsakomybs jausm u savo mokymsi ir elges.


 • Login