Patogeni mikroorganizmi  dr Vera Katic, redovni profesor

Patogeni mikroorganizmi dr Vera Katic, redovni profesor PowerPoint PPT Presentation


  • 1170 Views
  • Uploaded on 28-03-2012
  • Presentation posted in: General

Istorijski. Zabele?ene su brojna oboljenja ljudi nastala posle konzumiranja kontaminirane hrane i vode. Smanjenju pojave alimentarnih oboljenja doprineli su:Prerada i dezinfekcija vode, pravilno uklanjanje otpada. Pranje i dezinfekcija ruku.Pasterizacija mleka 1908. g.Rashladni uredaji u domacinstvu 1913.g.. - PowerPoint PPT Presentation

Download Presentation

Patogeni mikroorganizmi dr Vera Katic, redovni profesor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Patogeni mikroorganizmi dr Vera Katic, redovni profesor

2. Istorijski Zabele×ene su brojna oboljenja ljudi nastala posle konzumiranja kontaminirane hrane i vode. Smanjenju pojave alimentarnih oboljenja doprineli su: Prerada i dezinfekcija vode, pravilno uklanjanje otpada. Pranje i dezinfekcija ruku. Pasterizacija mleka 1908. g. Rashladni uredaji u domacinstvu 1913.g.

3. Trovanja hranom (bolesti prenosive hranom) Normalno se povezuju sa simptomima kao Üto su dijareja i povracanje; Mogu takode da budu ukljuceni glavobolja, stomacni grcevi i groznica; Najveci broj trovanja hranom je izazvan bakterijama ili njihovim toksinima. Drugi uzroci trovanja hranom mogu da budu mikotoksini.

4. Alimentarna oboljenja (bolesti prenosive hranom) Procenjuje se da ima 250 uzrocnika alimentarnih oboljenja. Alimentarno oboljenje 2 ili viÜe slucajeva istih oboljenja nastalih kao posledica konzumiranja hrane. NajceÜci uzrocnici bolesti su bakterije. Takode bolesti prenosive hranom mogu da izazovu virusi, paraziti, prirodne i sintetisane hemijske materije, kao i toksini mikroorganizama.

5. Alimentarna oboljenja (bolesti prenosive hranom) Infekcije Toksoinfekcije Intoksikacije

7. Definicije Trovanja: rezultat konzumiranja hrane koja sadr×i toksicne materije (hemikalije ili toksine). Infekcije: rezultat konzumiranja hrane koja sadr×i patogene mikroorganizme. Toksini: otrovi koje stvaraju ×ivi organizmi. Intoksikacije: obolenja koja nastaju kao posledica konzumiranja hrane koja sadr×i toksine.

10. Virusi ZaÜto nema dovoljno informacija o virusnim bolestima prenosivim hranom? O virusima se razmiÜlja tek poÜto se iskljuce bakterije kao uzrocnici oboljenja. Slo×enost tehnika za izolovanje virusa iz hrane. Osetljivost elektronske mikroskopije 105 do 106 virusnih cestica/g hrane. Infektivna doza 10-100 cestica/g.

11. Virusne bolesti koje se prenose mlekom Virusi koji su virulentni samo za coveka i izvor kontaminacije mleka je covek. Adenovirusi Poliovirusi Coxsacki virusi Virus infektivnog hepatitisa

12. Virusne bolesti koje se prenose mlekom Virusi koji su virulentni i za ×ivotinje i za ljude, a izvor kontaminacije mleka su obolele ×ivotinje: Virus krpeljskog encefalitisa, Virus slinavke i Üapa, Virus besnila, Virus kravljih boginja.

13. Adenovirusi 45 imunoloÜki razlicitih tipova. Epidemijski i sporadicni slucajevi respiratornih oboljenja Jedan tip izaziva epidemijski keraktokonjuktivitis. Glavni rezervoar ovih virusa je covek.

14. Poliovirusi Grupa: Picorna virusi Kod ljudi izazivaju poliomielitis Kontaminacija hrane iz fekalnog izvora.

15. Coxsacki virusi Prouzrokuje razlicite bolesti. Opstaje pri pH 2,3 - 9,4

16. Infektivna ×utica Osnovni putevi Üirenja uzrocnika: Ekskreti bolesnika, SpoljaÜnja sredina, Preko zagadene vode i hrane, Prljavih ruku. Ljudi u raznim infektivnim statijumima inaparentnog ili klinickog hepatitisa imaju veliku ulogu u Üirenju epidemije. Virus hepatitisa A: iskljucuje se iz poslovanja sa hranom obolela osoba i osoba kod koje nije proÜlo 14 dana od poslednjih simptoma bolesti.

17. Ocena mleka Mleko se ocenjuje kao higijenski neispravno za javnu potroÜnju ako je kontaminirano: virusom epidemicnog hepatitisa, virusom poliomielitisa.

18. Krpeljski encefalitis Uzrocnik: Arbovirusi grupe B Sinonimi: Dalekoistocni ili rusko prolecno-letnji encefalitis. Centralnoevropski krpeljski encefalitis. Biundularni meningoencefalitis. Difazicna mlecna bolest. Prenosioci virusa: Ixodes persulcatus Ixodes ricinus

19. Krpeljski encefalitis Najveca epidemija krpeljskog encefalitisa, preneta kozijim mlekom, opisana je u Rozanovi, Cehoslovacka. U epidemiji je obolelo preko 600 osoba. Koze izlucuju virus mlekom. Opasnost po zdravlje ljudi predstavlja sirovo kozije mleko i proizvodi dobijeni od sirovog kozijeg mleka

20. Slinavka i Üap Slinavka i Üap je veoma kontagiozna infekcija papkara, narocito goveda, svinja, ovaca i koza, a virus retko izaziva bolest kod coveka. Obolele ×ivotinje izlucuju virus mlekom u fazi generalizovane bolesti. Mleko mo×e da se kontaminira virusom u fazi generalizovane bolesti, ako se na povrÜini papila jave afte. Mleko je higijenski neispravno za javnu potroÜnju ako potice od krava obolelih od slinavke i Üapa.

21. Besnilo Infektivna bolest centralnog nervnog sistema. Virus besnila ima neke karakteristike Myxovirusa. Mleko se ocenjuje kao higijenski neispravno za javnu potroÜnju ako potice od krava koje boluju od besnila, kao i od krava koje su cepljene ×ivim virusom besnila, a nije proÜlo 14 dana od cepljenja. Mleko se ocenjuje kao uslovno higijenski ispravno za javnu potroÜnju ako potice od muzara 14 ľ90 dana posle cepljenja od besnila.

22. Kravlje boginje Uzrocnik pripada Poxivirusima. Mleko se ocenjuje kao higijenski neispravno za javnu potroÜnju ako potice od krava koje boluju od kravljih boginja.

23. Bolesti izazvane bakterijama i rikecijama nastale posle konzumiranja mleka

24. Tuberkuloza Uzrocnik iz roda Mycobacterium M. tuberculosis (Zopf, 1883) tuberkuloza ljudi Izlucuje se mlekom bilo da je patoloÜki proces u vimenu ili na nekom drugom mestu. M. bovis (Bergey, 1934) tuberkuloza goveda (tuberkuloza pluca, reproduktivnih organa, tuberkuloza vimena) Izlucuje se mlekom i izoluje iz mleka M. avium (Chester, 1901) tuberkuloza ×ivine

25. Tuberkuloza Uzrocnik je otporan na uticaj kiselih sredstava i alkohola. Pre×ivljava 6% H2SO4 15% HCl 4% NaOH Robert Koch (1882) Schutz (1901)

26. Tuberkuloza Znaci bolesti: kaÜalj loÜi proizvodni rezultati karakteristicne promene na vimenu. Potvrda tuberkulinizacija Forme tuberkuloze vimena: lobularno infiltrativna kazeozna milijarna.

27. Tuberkuloza-ocena mleka Kao higijenski neispravno za javnu potroÜnju ocenjuje se mleko koje potice od muzara koje boluju ili se sumnja da boluju od tuberkuloze, kao i muzara koje su pozitivno reagovale na tuberkulinsku probu. Mleko se ocenjuje kao uslovno higijenski ispravno za javnu potroÜnju ako potice od zdravih muzara iz staje u kojoj je utvrdena tuberkuloza i muzara koje su reagovale sumnjivo na tuberkulinsku probu.

28. Pre×ivljavanje M. bovis u razlicitim proizvodima od mleka

29. Mycobacterium paratuberculosis Johnova bolest pre×ivara Chronĺs bolest ljudi Krave sa subklinickim znacima bolesti izlucuju mlekom M. paratuberculosis u maloj kolicini (50cfu/50ml). Eksperimentalno izvedena pasterizacija sirovog mleka (72░C za 15 sec), veÜtacki kontaminiranog sa 104 ili 106cfu M. paratuberculosis /ml, u potpunosti uniÜtava ovaj patogen.

30. Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis Termorezistentniji je od Mycobacterium tuberculosis i Coxiella burnettii. Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis je izolovan iz: sirovog mleka krava, pasterizovanog mleka.

32. Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis Paratuberkuloza prvi put opisana 1895. godine. Uzrocnik klasifikovan kao Mycobacterium 1910. godine. Danas poznat kao Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis Sporo raste na hranljivim podlogama. Pre×ivljava u makrofagima i sferoplastima domacina.

33. Jone-ova bolest Inficiraju se telad. Klinicki znaci bolesti se razvijaju kada goveda dostignu starost dve do tri godine.

34. Jone-ova bolest Hronicna infekcija gastrointestinalnog trakta domacih i divljih pre×ivara. Izvor infekcije je fekalni materijal, mleko ili kolostrum. Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis pre×ivljava i umno×ava se u makrofagima, zidu intestinuma i regionalnim limfnim cvorovima.

35. Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP) se izlucuje mlekom i fecesom 18 meseci pre prve pojave simptoma bolesti. Äivotinje sa klinickim znacima bolesti dnevno izlucuju fekalnim putem 5x1012 MAP/g. Kontaminacija mleka: direktno iz mlecne ×lezde indirektno fekalnim putem

36. Znacaj Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis za zdravlje ljudi Crohn-ova bolest je hronicna granulomatozna inflamacija intestinalnog trakta. Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis izolovan od osoba obolelih od Crohn-ove bolesti je geneticki identican sa sojevima izolovanim kod goveda.

38. Bruceloza Malta, 1904 god. Epidemija britanskih vojnika. Brucella melitensis (Hughes, 1892) izaziva: brucelozu koza i ovaca Brucella abortus (Schmidt i Weis, 1901) izaziva: brucelozu velikih pre×ivara Brucella suis (Huddleson, 1929) izaziva: brucelozu svinja Sve brucele su virulentne i za druge domace ×ivotinje i coveka.

39. Bruceloza Bruceloza goveda se karakteriÜe: Nekroticnim promenama promenjenih organa. Pobacajem gravidnih ×ivotinja. Znaci bolesti: abortusi Najprecizniji simptom: Porast antitela u krvnom i mlecnom serumu. Dokazuje se: SeroloÜkim pregledom mlecnog i krvnog seruma. Mlecnoprstenastom probom Simptom bruceloze koza i ovaca: febra

41. Kretanje bruceloze na teritoriji Republike Srbije 1999-2003. godina

44. Bruceloza Brucele se izlucuju mlekom. Pasterizacijom mleka uspeÜno se uniÜtavaju i vece populacije brucela u mleku. Mleko se ocenjuje kao higijenski neispravno za javnu potroÜnju ako potice od muzara koje su zara×ene brucelama. Mleko se ocenjuje kao uslovno higijenski ispravno za javnu potroÜnju ako potice od zdravih muzara iz staje u kojoj je utvrdena zaraza bruceloze.

45. Q groznica Q groznica je primarno zoonoza tipicna mlecna zaraza Uzrocnik Cocxiella burnetii (Rickettia burnetii) Kod ljudi se manifestuje kao akutna sistemska bolest sa naglim pocetkom i simptomima generalizovane slabosti, jezom i visokom temperaturom, mijalgijom i teÜkom glavoboljom.

46. Q groznica Nova klinicka jedinica utvrdena 1935 godine u epidemiji febrilnog oboljenja medu radnicima klanice u Brizbenu, Australija. Q groznica=ôQ (kju) groznicaö =(Q za query-znak pitanja) Burnet je 1939. godine identifikovao izolate i patogen nazvao R.burnetii. Balkanski grip 1943-44. godine Znaci bolesti: Pobacaj i neuspeh u proizvodnji

47. Q groznica Infekcija se dokazuje: SeroloÜkim pregledom krvnog i mlecnog seruma. Izoluju se specificnim bakterioloÜkim metodama. Dokazuju se bioloÜkim ogledom na zamorcima. Infekcija nastaje: kroz sitne abrazije na ko×i, kroz konjuktive, Konzumiranjem kontaminiranog sirovog mleka i inhalacijom.

48. Q groznica Glavne osobine C. burnetii: velika otpornost, mala velicina infektivne doze. Izlucuje se i mlekom ×ivotinja koje ne pokazuju klinicke znake bolesti. C. burnetii pre×ivljava u: belom siru 42 dana kiselomlecnim proizvodima 25 dana obranom mleku 42 meseca Vodovodskoj vodi 30-36 meseci

49. Q groznica- ocena mleka Mleko se ocenjuje kao higijenski neispravno za javnu potroÜnju ako potice od muzara koje boluju od Q groznice. Mleko se ocenjuje kao uslovno higijenski ispravno za javnu potroÜnju ako potice od zdravih muzara iz staje u kojoj je utvrdena Q groznica ili sumnja da su obolele od Q groznice.

50. Antraks Uzrocnik Bacillus anthracis Mleko se ocenjuje kao higijenski neispravno za javnu potroÜnju ako potice od muzara koje boluju ili se sumnja da boluju od antraksa. Mleko se ocenjuje kao uslovno higijenski ispravno za javnu potroÜnju ako potice od muzara do 14 dana posle cepljenja od antraksa i ako nije proÜlo devet dana od uginuca neke krave od antraksa.

51. Leptospiroza Uzrocnik Leptospira interrogans 212 tipova razvrstanih u 23 seroloÜke grupe Leptospira interrogans Leptospira interrogans serotip hardjo hardjopraitno hardjobovis

52. Leptospiroza Promene na mleku: Äuto-narand×asta boja Pojava krvi u mleku Grudvice i gumasta konzistencija. Znaci bolesti: Smanjenje proizvodnje mleka, Porast broja celija u mleku

53. Leptospiroza-ocena mleka Mleko se ocenjuje kao higijenski neispravno za javnu potroÜnju ako potice od muzara koje boluju od leptospiroze.

54. Pastereloza Manifestuje se kao hemoragicna septikemija Uzrocnik Pasterella multocida Uzrocnik je osetljiv na termicki tretman i uniÜtava ga temperatura iznad 56░C.

55. Őigeloza Őigeloza je klasicna bacilarna dizenterija ljudi uzrokovana bakterijama iz roda Shigella, a karakteriÜe se grcevima u donjem delu trbuha cestim obilnim stolicama koje sadr×e krv, mukozu i inflamatorne celije. Nema bakterijemije, a u krv dospevaju samo endotoksini raspadnutih Üigela. Izvor kontaminacije mleka oboleli ljudi.

56. Patogeneza Dva glavna mehanizma patogeneze: Invazivni Stvaranje enterotoksina

57. Patogeneza Invazivni tip Őigele se umno×avaju u lumenu digestivnog trakta i sposobne su da invadiraju mukozu u terminalnom ileumu i kolonu. Őigele prodiru epitelijum i umno×avaju se u celijama.

58. Patogeneza Enterotoksin (Shiga toxin) U velikoj kolicini ga stvara samo Sh. dysenteriae serotip 1. Toksin je termolabilan protein i inaktiviÜe se kuvanjem. Toksin se vezuje za glikoprotein na povrÜini celije domacina i inhibira sintezu proteina inhibiÜuci aktivnost 60S subjedinice na ribozomima, Üto dovodi do smrti celije.

59. Klinicke karakteristike Alimentarna trovanja variraju u te×ini od asimptomatskih infekcija do dizenterije. Te×ina simptoma zavisi od vrste Üigela. Őigeloza izazvana sa Sh. dysenteriae se karakteriÜe: bolom u donjem delu abdomena, la×nim pozivima na defekaciju, obilnim sluzavo-krvavim stolicama, groznicom i glavoboljom

60. Faktori koji uticu na rast i pre×ivljavanje Shigellae u hrani Temperatura Optim. 37oC Sh. sonnei 7-46oC Sh. flexneri 10-44oC UniÜtava ih 65oC za 30 minuta

61. Faktori koji uticu na rast i pre×ivljavanje Shigellae u hrani pH Razmno×avaju se pri pH 5,5-7,0 U meÜavini organskih i mravlje kiseline nema rasta ispod pH 6,0 Popadaju za 30 min. pri pH 3,5 Popadaju za 45 casova pri pH 4,0-4,5

62. Kontrola Najbolja preventivna mera je: dobra licna higijena, obrazovanje radnika koji ucestvuju u proizvodnji hrane, zaÜtita zdravlja za sve koji se bave proizvodnjom hrane. Redovno hlorisanje vode za pice.

63. MiÜja groznica Uzrocnici Spirillum minus Streptococcus moniliformis ôHaverhilova groznicaö

64. Difterija Uzrocnik Corynebacterium diphteriae PrenoÜenje uzrocnika putem mleka direktno zavisi od postupaka higijene sa mlekom. UniÜtava ga temperatura 54-56░C za 1 min.

65. ôNovi patogeniö Salmonella vrste Campylobacter jejuni/coli Enterohemoragicna E. coli O157:H7 Listeria monocytogenes Yersinia enterocolitica Aeromonas hydrophila

66. Faktori koji su doprineli promeni uzrocnika alimentarnih oboljenja Starost ljudi i promene u njihovom ponaÜanju: Starenje populacije Promene u nacinu ishrane Ishrana u restoranima brze hrane. Razvoj prehrambene industrije Novi tehnoloÜki postupci Novi proizvodi.

67. Faktori koji su doprineli promeni uzrocnika alimentarnih oboljenja Nove proizvode karakteriÜe: slabiji termicki tretman, povecanje aktivnosti vode, ni×i sadr×aj soli, malo nitrata ili njihovo potpuno odsustvo, kombinacija viÜe vrsta hrane u jednom proizvodu, nove metode pakovanja, du×i rok upotrebe.

68. Faktori koji su doprineli promeni uzrocnika alimentarnih oboljenja Turisticka putovanja i medunarodna trgovina. Adaptacija mikroorganizama: prirodna selekcija, rezistencija na antibiotike. Bolje dijagnosticke metode.

69. Listeria monocytogenes Kod ×ivotinja izaziva: meningitis encefalitis septikemiju vrticavost abortus.

70. Listeria monocytogenes Kod ljudi izaziva: meningitis encefalitis endokarditis endoftalmitis osteomijelitis.

71. Listeria monocytogenes Virulencija je vezana za dva toksina: hemolizin citotonicni toksin. Izvori infekcije: oboleli ljudi obolele ×ivotinje.

72. Listeria monocytogenes Alimentarni put unoÜenja Invadira makrofage Entericna faza Umno×avanje u makrofagima, prskanje makrofaga i septikemija. Meningitis Septikemija

73. Listeria monocytogenes Razmno×ava se na hladnom-Psihrotrof Podnosi nisku pH ľ acidodolerantna Podnosi visoku koncentraciju NaCl- halotolerantna Razmno×ava se pri smanjenoj koncentraciji kiseonika-mikroaerofil

74. Listeria monocytogenes

75. Listeria monocytogenes Pri subklinickim mastitisima iz mlecne ×lezde se izlucuje: 25.000 do 30.000 cfu L. monocytogenes/ml

77. Izvori kontaminacije L. monocytogenes U objekte za preradu namirnica L. monocytogenes se mo×e uneti preko: odece i obuce radnika vazduha glodara ptica sirovim materijalom i poluproizvodima. Va×an izvor kontaminacije su i: Vla×ne povrÜine Vla×an vazduh Ostaci hrane na opremi

78. Listeria monocytogenes Razmno×ava se pri pH od 5,0 do 9,5 temperaturi 1░C Termorezistencija D62oC 0,1 do 0,4min

79. Listeria monocytogenes Odr×ivost u proizvodima: pH 4,8 Aw 0,94 Pre×ivljava do 100 dana pri 30,5% NaCl na +4░C

80. Bolesti prenosive hranom izazvane L. Monocytogenes (2005-2008)

81. Incidenca listerioze u odabranim zemljama (0,18- 1,3/100.000)

84. Sa epidemioloÜkog stanoviÜta salmonele se mogu razvrstati u tri grupe I Prenose se sa osobe na osobu: Salmonella typhi Salmonella paratyphi A i C II Adaptirane na ×ivotinje Salmonella gallinarum ľ adaptirana na ×ivinu Salmonella dublin - adaptirana na goveda Salmonella equi - adaptirana na konje Salmonella abortus ovis - adaptirana na ovce Salmonella choleraesuis- adaptirana na svinje Salmonella typhisuis - adaptirana na svinje

85. Sa epidemioloÜkog stanoviÜta salmonele se mogu razvrstati u tri grupe III Nisu posebno adaptirane na domacina i i zazivaju oboljenja ljudi i ×ivotinja.

86. NajceÜce su u slucaju alimentarnih salmoneloza izolovane: Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis Salmonella wirchof Salmonella heilderberg Salmonella agona Salmonella infantis Salmonella hadar Salmonella bovis morbificans Salmonella enteritidis (Salmonella enterica serotip Enteritidis)

87. Salmonella Razmno×avaju se pri: Temperaturi od 6,3 do 45░C aw ni×oj od 0,94 pH od 4 do 8 Smanjenoj koncentraciji kiseonika. UniÜtava ih temperatura pasterizacije.

88. Salmoneloze

89. Campylobacter jejuni/coli Familija Spirillaceae Rod Campylobacter Izaziva: kod krava i ovaca abortuse Kod ljudi akutne enteritise

90. Komplikacije povezane sa enteritisima izazvanim sa Campylobacter spp.

91. Campylobacter jejuni/coli Razmno×ava se: Koncentracija O2 5% Temperatura 30 do 45░C (opt. 42░C - 45░C) pH 6,5 do 7,5 min. 5,1 Kontaminacija mleka fekalnim putem Pasterizacija ga uniÜtava.

92. Yersinia enterocolitica Razvrstana je u 50 serotipova i 5 biotipova. Patogeni za coveka su: O:3, O:8 i O:9 Kod ljudi izaziva: Gastroenteritis Artritis Septikemiju Meningitis Eritema nodozum ileitis

93. Yersinia enterocolitica Razmno×ava se pri: Temperaturi od 0 do 44░C pH od 4,9 do 9 Osetljiva je na: Temperaturu pasterizacije 7% NaCl pH 4,6

94. Aeromonas hydrophila Izaziva dva tipa entericnih oboljenja: slican koleri slican dizenteriji. Virulentni faktori: termostabilni enterotoksin termolabilni enterotoksin citotoksin hemolizini. Glavni izvor infekcije voda

95. Escherichia coli Normalno se nalazi u digestivnom traktu ljudi ×ivotinja. Neki serotipovi E. coli su patogeni i izazivaju oboljenja ljudi i ×ivotinja. 60 od 176 serotipova E. coli su patogeni za coveka.

96. Patogene E. coli-enterovirulentne Enterotoksogene E. coli (ETEC) Enteropatogene E. coli (EPEC) Enteroinvazivne E. coli (EIEC) Enterohemoragicne E. coli (EHEC) Enteroadherentne E. coli (EAEC) Enteroagregativne E. coli (EAgEC)

97. Enteropatogene E. coli (EPEC) Izazivaju akutni gastroenteritis kod odojcadi i male dece. Sojevi nisu invazivni, mada prouzrokuju patoloÜkohistoloÜke promene crevnog epitela.

98. Enteropatogene E. coli-faktori patogenosti Enterotoksicni proizvodi, koji indukuju sekreciju tecnosti iz intestinuma, a razlikuju se od termostabilnih i termolabilnih toksina enterotoksogenih E. coli. Neke EPEC mogu u maloj kolicini da stvaraju toksin slican Üiga toksinu. Drugi va×an faktor virulencije je adherencija za epitelne celije u intestinumu, pri cemu dolazi do ometanja funkcije mikrovila, a Üto ima za posledicu dijareju.

99. Enteroinvazivne E.coli Ne produkuju enterotoksine, vec penetriraju u epitelne celije sluzoko×e kolona i u njemu se razmno×avaju, Üto ima za posledicu propadanje celija. Sposobnost invazije je u vezi sa prisustvom velikog plazmida koji kodira nekoliko protina u celijskoj membrani va×nih za invazivnost. Infekcija se odlikuje tipicnim dezentericnim krvavo sluzavim stolicama.

100. Enterotoksogene Esherichia coli ETEC- koleriformni sindrom Enterotoksicni sojevi E. coli kolonizuju gornje partije tankog creva bez penetracije crevne sluzoko×e i nisu invazivni, izlucuju enterotoksine koji prouzrokuju gubitak tecnosti i elektrolita iz intestinalnih celija.

101. Enterohemoragicne E. coli (EHEC) Sindrom hemoragicnog kolitisa nastao usled alimentarne intoksikacije. Nisu invazivne. Produkuju velike kolicine citotoksina (verotoksin) slicnog Üigela toksinu, koji oÜtecuje intestinalne celije i dovodi do njihove nekroze.

102. Enterohemoragicna E. Coli O157:H7 E. coli O157:H7 1982 god- hemoragicni kolitis (epidemije u Oregonu, Micigenu i Kanadi) Faktori virulentnosti: Verotoksin Shiga -like toksin

103. E. coli O157:H7 Izaziva tri tipa bolesti: Hemoragicni kolitis Hemoliticni uremicni sindrom (HUS) Trombocitopenicnu purpuru (TTP)

104. E. coli O157:H7 Hemoragicni kolitis se karakteriÜe jakim grcevima u abdomenu, vodenastom stolicom, koja mo×e da prede u krvavu dijareu sa povracanjem, malim poviÜenjem temperature ili bez temperature. Hemoliticni uremicni sindrom se karakteriÜe akutnim oÜtecenjem bubrega i mikroangiopatskom hemoliticnom anemijom. TTP se pored HUS simptoma karakteriÜe i jakim neuroloÜkim simptomima i poviÜenom temperaturom.

105. E. coli O157:H7 Izlucuje se fecesom muznih krava. Razmno×ava se pri: Temperatura opt. 37░C min. 5 ░C max.45,5 ░C pH min. 4,4 max.9,0

106. E. coli O157:H7 Pre×ivljava: temperaturu -20░C nizak pH 3,8 pisustvo konzervanasa Na- benzoat

108. Nalaz E. coli O157:H7 u namirnicama animalnog porekla Mleveno govede meso 3,7% Svinjsko meso 1,5% Äivinsko meso 1,5% Jagnjece meso 2% Sirovo mleko 0 do 10%

109. Odr×ivost E. coli u namirnicama animalnog porekla

110. Alimentarne infekcije izazvane sa E. coli O157:H7

111. Streptokokne infekcije Streptococcus pyogenes Izvor infekcije: gornji respiratorni trakt ljudi lezije na ko×i inflamatorni eksudati krv kontaminirana praÜina u okolini

112. Streptokokne infekcije Streptococcus agalactiae seroloÜka grupa B Osam seroloÜkih tipova: Polisaharidni antigeni: Ia, Ib, II, III, IV Proteinski antigeni: Ic, R i X Izaziva: Zarazno presuÜenje vimena krava (×uti galt) Izvor infekcije: Obolelo vime Mleko obolelih krava

113. Streptokokne infekcije Izaziva: Oboljenja novorodencadi fetalna septikemija pneumonija konjuktivitis otitis media Oboljenja odraslih osoba: Meningitis Pneumonija Pielonefritis Infekcija urinarnog trakta

114. Stafilokokoze Uzrocnik Staphylococcus aureus Izaziva mastitis krava Kod ljudi dovodi do: ekstraintestinalnih infekcija, trovanja enterotoksinima.

115. Intoksikacije enterotoksinima koagulaza pozitivnih stafilokoka Dominantni simptomi povracanje i dijareja. 1-9% (4,8) svih alimentarnih oboljenja ljudi. Za nastanak intoksikacije potrebno je 10-20 Ág po kilogramu telesne mase.

116. Izvori kontaminacije hrane S. aureus Primarno: Inficirano tkivo Sekundarno: ljudi kliconoÜe, oprema, vazduh.

117. Enterotoksine stvaraju S. aureus subsp. aureus, S. aureus subsp. anaerobius, S. intermedius, S. hyicus, S. delphini, S. schleiferi subsp. coagulans i, S. lutrae.

118. Razdvajanje enterotoksogenih od neenterotoksogenih stafilokoka Dokazivanje koagulaze. Sve enterotoksogene stafilokoke su koagulaza pozitivne. Sve koagulaza pozitivne stafilokoke nisu i enterotoksogene.

119. Enterotoksini stafilokoka Casman i saradnici (1963) 16 imunoloÜki razlicitih tipova: A, B, C1, C2, C3, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N i O

120. Karakteristike enterotoksina

121. Enterotoksini stafilokoka 10% sojeva S. aureus bovinog porekla stvara enterotoksine. 60-80% sojeva S. aureus humanog porekla stvara enterotoksine. Pasterizacijom se uniÜtava S. aureus. Enterotoksini stafilokoka su termorezistentni.

122. Intoksikacija enterotoksinima stafilokoka Za nastanak alimentarnih intoksikacija potrebna je odredena kolicina enterotoksina (10-20 Ág po kilogramu telesne mase) koju stvara 105 do 106 enterotoksogenih stafilokoka/g ili /ml hrane.

123. Faktori koji uticu na rast i pre×ivljavanje Staph. aureus u hrani; stvaranje i stabilnost enterotoksina Temperatura Razmno×avanje Staph. aureus opt.37░C min. 7 ░C max. 47,8 ░C Stvaranje enterotoksina opt. 40 do 45 ░C min. 10 ░C max. 46 ░C

124. Faktori koji uticu na rast i pre×ivljavanje Staph. aureus u hrani; stvaranje i stabilnost enterotoksina Inaktivacija Staph. aureus komercijalna pasterizacija Subletalno oÜtecene celije Staph. aureus gube sposobnost stvaranja enterotoksina. Enterotoksini stafilokoka pre×ivljavaju toplotne re×ime u industriji hrane. Enterotoksini stafilokoka stabilni pri niskim temperaturama

125. pH vrednost Razmno×ava se pri: opt. 6,0 do 7,0 min. 4,0 max. 9,8 Stvaranje enterotoksina: u aerobnim uslovima min. 4,0 u anaerobnim uslovima min. 4,6

126. Aktivnost vode Razmno×ava se pri: 0,83-0,99 Stvaranje enterotksina: 0,86-0,99

127. Patogeneza Enterotoksini ne deluju direktno na celiju. Enterotoksini stafilokoka su neurotoksini koji deluju na receptore u intestinumu i preko nervusa vagusa dostavljaju nadra×aj do centra za povracanje u kori velikog mozga.

128. Klinicki znaci i prognoza Stafilokokna trovanja nastaju za 2 do 4 sata posle konzumiranja hrane. NajceÜci simptomi: muka povracanje rede dijareja, glavobolja i slabost.

129. Nalaz Staph. aureus u hrani Za nastajanje trovanja mora biti prisutan enterotoksin u hrani, ali ne i stafilokok koji ga stvara. Nije dovoljno samo dokazivanje Staph. aureus u hrani. S glediÜta obezbedenja zdravstvene bezbednosti hrane opravdanije je dokazivanje enterotoksina u hrani.

131. Bacillus cereus Izaziva razlicite sindrome bolesti: Emetik sindrom slican trovanju S. aureus Dijareja sindrom slican trovanju sa C. Perfringens Razmno×ava se pri: Temperaturi 8 do 55░C, opt. 28-35░C pH 5-6 aw 0,95

132. Clostridium perfringens Stvara egzotoksine: ?, ?, ?, ? Pet biotipova: A, B, C, D i E C. perfringens tip A stvara samo ? toksin C. perfringens tip C stvara ? i ? egzotoksin Razmno×ava se pri: temperaturi 12-55░C, opt. 43-47 ░C pH 6,0 do 7,5 aw 0,95 do 0,97

133. Botulizam Trovanja toksinom Clostridium botulinum. Za stvaranje toksina potrebni su anaerobni uslovi. Mlecna kiselina sprecava razmno×avanje C. botulinum i stvaranje toksina.

134. Vibrio cholerae Izaziva oboljenja ljudi. Izvor kontaminacije mleka su oboleli ljudi. Uzrocnik se umno×ava u hrani U digestivnom traktu se oslobada toksin Toksin se vezuje za receptore (specifican gangliozid) u celijama creva Aktivira se adenil ciklaza Ometa se resorptivna funkcija creva Izliv tecnosti u lumen creva

135. Mikotoksini

  • Login