Prak
Download
1 / 18

Prak tické příklady v nomenklatuře cévnatých rostlin Karol Marhold karol.marhold @savba.sk - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Prak tické příklady v nomenklatuře cévnatých rostlin Karol Marhold karol.marhold @savba.sk. Medzi národný kód botanickej nomenklatúry prijat ý Šestnástym medzinárodným botanickým kongresom, St. Louis, Missouri, USA, 1999 International Code of Botanical Nomenclature (Saint Louis Code)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Prak tické příklady v nomenklatuře cévnatých rostlin Karol Marhold karol.marhold @savba.sk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praktick pklady v nomenklatue cvnatch rostlin

Karol Marhold

karol.marhold@savba.sk


Medzinrodn kd botanickej nomenklatry

prijat estnstym medzinrodnm botanickm kongresom,

St. Louis, Missouri, USA, 1999

International Code of Botanical Nomenclature

(Saint Louis Code)

http://botany.natur.cuni.cz/kod/


Vybran zkladn termny

Preambula & zsady

inne uverejnen meno

Platne uverejnen meno

Neoprvnen meno

Sprvne meno

Autonymum

Synonymum (homotypick, heterotypick)

Typ

Protolg

Pvodn materil

Duplikt

Nesprvne pouitie mena


Z Preambuly

2.Zklad systmu botanickej nomenklatry tvoria zsady.

3.Podrobnejie predpisy sa delia na pravidl vysvetlen v lnkoch aodporania. K pravidlm a odporaniam s pripojen prklady, ktor ich ilustruj.

4.lohou pravidiel je zavies poriadok do nomenklatry z minulch obdob a usmerni ju do budcnosti. Men, ktor odporuj niektormu z pravidiel, nemono naalej zachova.

5.Odporania sa tkaj vedajch hadsk, ich elom je zavies viu uniformitu a jasnos najm pre budcnos. Men, ktor odporuj niektormu odporaniu, nemono z tohto dvodu zamietnu, ale nie s to nasledovaniahodn prklady.


Zsada I

Botanick nomenklatra je nezvisl od zoologickej a bakteriologickej nomenklatry. Tento Kd plat jednotne pre men taxonomickch skupn povaovanch za rastliny bez ohadu na to, i tieto skupiny boli alebo neboli pvodne povaovan za rastliny.

Zsada II

Pouitie mien taxonomickch skupn sa uruje pomocou nomenklatorickch typov.

Zsada III

Pomenovanie taxonomickej skupiny sa zaklad na princpe priority uverejnenia.

Zsada IV

Kad taxonomick skupina v uritom vymedzen, postaven a hierarchickej rovni, s vnimkou niektorch osobitnch prpadov, me ma iba jedno sprvne meno, ato najstarie, ktor je v slade s pravidlami.

Zsada V

Vedeck men taxonomickch skupn sa bez ohadu na ich pvod povauj zalatinsk.

Zsada VI

Pravidl nomenklatry s retroaktvne, pokia nie je ich psobnos vslovne vymedzen.


inne uverejnen meno

inn uverejnenie (effective publication) [l. 29-31]: uverejnenie v tlaenej publikcii dodanej prinajmenom do botanickch intitci, ktorch kninice s verejne prstupn; dtum uveden v prslunej publikcii nemus by toton so skutonm dtumom innho uverejnenia.

Uverejnenie v zmysle tohto Kdu sa uskutouje iba distribciou materilov zhotovench tlaou (predajom, vmenou alebo darom) irokej verejnosti, alebo aspo botanickm intitcim s kninicami, ktor s veobecne prstupn botanikom. Neuskutouje sa oznmenm novch mien na verejnch schdzach, umiestnenm mien v zbierkach alebo zhradch prstupnch verejnosti, vydanm mikrofilmovch snmok rukopisov, strojopisov alebo inho neuverejnenho materilu, uverejnenm online alebo rozirovanm ritench elektronickch mdi [distributable electronic media].


innm uverejnenm od 1. janura 1953 nie je rozirovanie tlaenho materilu sprevdzajceho exsikty.

Ak je vak tlaen materil rozirovan nezvisle od exsiktov, je inne uverejnen.

Tlaen schedy Fuckelovej exsiktovej kolekcie Fungi rhenani exsiccati (1863-1874) s inne uverejnen, aj ke neboli nezvisle rozirovan. Schedy antedatuj neskorie prce (napr. v Jahrb. Nassauischen Vereins Naturk. 23-24. 1870).

Vzdove Lichenes selecti exsiccati (1967-) boli vydvan s tlaenmi schedami, ktor boli nezvisle rozirovan aj ako vytlaen zoity; tieto s inne uverejnen a nov men, ktor sa objavili na Vzdovch exsiktoch, sa maj citova z tchto zoitov.

30.4. innm uverejnenm od 1. janura 1953 nie je rozirovanie tlaenho materilu sprevdzajceho exsikty.

Poznmka 1. Ak je tlaen materil rozirovan nezvisle od exsiktov, je inne uverejnen.

Prklad 4. Tlaen schedy Fuckelovej exsiktovej kolekcie Fungi rhenani exsiccati (1863--1874) s inne uverejnen, aj ke neboli nezvisle rozirovan. Schedy antedatuj neskorie prce (napr. v Jahrb. Nassauischen Vereins Naturk. 23-24. 1870).

Prklad 5. Vzdove Lichenes selecti exsiccati (1967-) boli vydvan s tlaenmi schedami, ktor boli nezvisle rozirovan aj ako vytlaen zoity; tieto s inne uverejnen a nov men, ktor sa objavili na Vzdovch exsiktoch, sa maj citova z tchto zoitov.


Drazne sa odpora, aby sa autori vyhbali uverejovaniu novch mien a opisov alebo diagnz novch taxnov v akchkovek publikcich krtkej ivotnosti, osobitne vtakch, ktor s rozmnoovan v obmedzench a neuritch mnostvch, vpublikcich, v ktorch me by obmedzen stlos textu, a tie v takch, kde inn uverejnenie vzhadom na poet exemplrov nie je samozrejm alebo kde nie je pravdepodobn, e publikcia bude k dispozcii irokej verejnosti. Taktie by sa mali vyhba uverejovaniu novch mien a opisov alebo diagnz novch taxnov vpopulrnych periodikch, v abstraktovch asopisoch alebo na lstkoch s tlaovmi opravami (errtami).


Platne uverejnen meno

Platn uverejnenie (valid publication) [l. 32-45, 61, H.9]: meno bolo platne uverejnen, ak spa technick podmienky stanoven Kdom, teda predovetkm bolo inne uverejnen, m nleit tvar a je doplnen diagnzou alebo opisom.

1935 latinsk opis alebo diagnza alebo odkaz na laitnsk opis alebo diagnzu

1953 zreten oznaenie hierarchickej rovne (pred 1890 ak bola iba jedin vntrodruhov rove var.)

1953 pri kombincich pln a priamy odkaz

1958 typ mena, od 1990 aj miesto uloenia typu


Neoprvnen meno

Neoprvnen meno (illegitimate name) [l. 6.4]: meno, ktor nezodpoved ustanoveniam lnkov 18.3, 19.5 alebo 52-54; meno, ktor bolo v ase uverejnenia nomenklatoricky prebyton (t.j. taxn, pre ktor bolo pouit, zahal typ mena, ktor malo by v slade s Kdom pouit); tie mladie homonymum platne uverejnenho mena; neoprvnen je tie meno kombincie zaloen na neoprvnenom mene; poda lnku 18.3 je neoprvnen meno platne uverejnen, ak spa predpoklady platnho uverejnenia.


Sprvne meno (correct name): meno, ktor mus by prijat pre taxn s uritm vymedzenm a v uritej hierarchickej rovni; taxn hierarchickej rovne eade a niej me ma iba jedno sprvne meno (s vnimkou nom. alt.).


Autonymum

Autonymum (autonym): meno taxnu podradenho rodu alebo vntrodruhovho taxnu, ktor zaha typ rodu alebo druhu; je odvoden z mena rodu alebo druhovho epiteta a je automaticky ustanoven, ke je navrhnut meno pre taxn rovnakej hierarchickej rovne; uvdza sa bez mena autora;

napr. ustanovenie subsp. lecokii (Godr. & Gren.) Nyman pri Heracleum sibiricum L.

automaticky ustanovilo aj H. sibiricum L. subsp. sibiricum.


Synonymum

Synonymum (synonym): platne uverejnen meno, ktor sa popri sprvnom mene vzahuje na ten ist taxn

Taxonomick, heterotypick synonymum (taxonomic synonym): platne uverejnen meno, ktor sa vzahuje na urit taxn, je vak zaloen na inom nomenklatorickom type ako sprvne meno tohto taxnu.

Nomenklatorick, homotypick synonymum (nomenclatural synonym): platne uverejnen meno zaloen na tom istom nomenklatorickom type ako sprvne meno.


Typ

Nomenklatorick typ (nomenclatural type): poloka (dokladov exemplr) alebo ilustrcia, s ktorou je trvale zviazan meno taxnu, a to tak sprvne meno, ako aj synonymum.

Holotyp (holotype): poloka alebo ilustrcia, ktor autor oznail ako nomenklatorick typ alebo ktor pouil na opsanie novho druhu alebo vntrodruhovho taxnu.

Izotyp (isotype): poloka, duplikt holotypu.

Syntyp (syntype): kad z dvoch alebo viacerch poloiek, ktor boli uveden v protolgu, ak nebol oznaen holotyp, prp. kad z dvoch alebo viacerch poloiek, ktor boli sasne oznaen ako typy; spomedzi syntypov je potrebn vybra a oznai lektotyp ako nhradu holotypu.

Izosyntyp (isosyntype): poloka, duplikt syntypu.


Lektotyp (lectotype): poloka alebo ilustrcia, ktor bola vybran z pvodnho materilu a ustanoven ako nomenklatorick typ, ak holotyp (a) nebol pvodnm autorom oznaen, (b) zaha viac taxnov alebo viac exemplrov toho istho taxnu (s vnimkou "malch" rastln), (c) bol straten alebo znien.

Neotyp (neotype): poloka alebo ilustrcia vybran ako nhrada za straten alebo znien (alebo aj neexistujci) nomenklatorick typ; poloka i ilustrcia vybran z inho ako pvodnho materilu, pokia sa z pvodnho materilu ni nezachovalo.

Epityp (epitype): poloka alebo ilustrcia, ktor sli ako interpretatvny typ oprvnenho mena, ke holotyp, lektotyp alebo neotyp nemu by presne identifikovan, a teda pouit na presn aplikciu mena.


Pvodn materil (original material): poda defincie Kdu pvodn materil zaha (a) tie dokladov exemplre a ilustrcie, pri ktorch mono preukza, e je na nich zaloen opis alebo diagnza; (b) holotyp a tie dokladov exemplre, ktor, hoci by aj neboli skman autorom opisu alebo diagnzy, boli oznaen ako typy (syntypy alebo paratypy) mena pri jeho platnom uverejnen; a (c) izotypy alebo izosyntypy mena bez ohadu na to, i tieto dokladov exemplre boli skman autorom opisu alebo diagnzy alebo autorom mena.

Protolg (protologue): text (diagnza, opis, literrne odkazy, synonymika, geografick dta, citcia poloiek, diskusia, poznmky) a ilustrcie spojen s menom pri jeho platnom uverejnen.

Duplikt (duplicate) [l. 9.3]: as jednho zberu rovnakho (identickho) druhu alebo vntrodruhovho taxnu zbieranho zberateom v tom istom ase.


Nesprvne pouitie mena, nesprvne urenie (misapplication, misidentification) [Odp. 50D]: nesprvna interpretcia mena taxnu; nesprvne pouit men nie s synonymami a nemu sa uvdza v zozname synonm;

napr. Hymenoscyphus caudatus auct. non (P. Karst.) Dennis: Kimbrough & Atkinson Amer. J. Bot. 59: 165-171, 1972,

je odlin druh ako H. caudatus v pvodnom vymedzen (tento taxn bol opsan neskr ako Lambertellinia scutuloides Korf & Lizo).


ad
  • Login