Trnavská univerzita
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Predmet : Organizovanie a výkon ZS II. R očník : 1. Mgr. Akademický rok 2013/2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra verejného zdravotníctva Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok. Predmet : Organizovanie a výkon ZS II. R očník : 1. Mgr. Akademický rok 2013/2014 Elena Súkeníková Magdaléna Okšová.

Download Presentation

Predmet : Organizovanie a výkon ZS II. R očník : 1. Mgr. Akademický rok 2013/2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trnavská univerzitaFakulta zdravotníctva a sociálnej práceKatedra verejného zdravotníctvaOdbor objektivizácie faktorov životných podmienok

Predmet: Organizovanie a výkon ZS II.

Ročník: 1. Mgr.

Akademický rok 2013/2014

Elena Súkeníková

Magdaléna Okšová


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky


 • ÚVZ Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva.

 • ÚVZ Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky

 • ÚVZ Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

 • Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

 • Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

Úrad verejného zdravotníctva SR


 • Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) poskytuje presné a spoľahlivé výsledky:

  • o kvalite vôd na pitie a kúpanie,

  • požívatín,

  • predmetov bežného používania,

  • kozmetiky,

  • vnútorného a vonkajšieho ovzdušia,

  • vnútorného prostredia budov a

  • pracovného prostredia.

 • Ďalej vykonáva:

  • chemické a genotoxikologické analýzy biologického materiálu vzhľadom na expozíciu škodlivín v životnom a pracovnom prostredí,

  • ekotoxikologické skúšky vo vodách, pôdach, odpadoch a chemických látkach.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


 • Objektivizuje fyzikálne faktory (hluk a vibrácie, el.-mag. žiarenie, lasery, osvetlenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma) v životnom a pracovnom prostredí pre rozhodovaciu činnosť MZ SR a RÚVZ v SR a pre zabezpečenie kontroly zdravotnej neškodnosti zložiek životného a pracovného prostredia.

 • Pracoviská odboru zabezpečujú špeciálne analýzy pre ostatné RÚVZ na Slovensku a poskytujú služby zákazníkom v oblasti skúšania zložiek životného a pracovného prostredia.

 • Zisťujú prítomnosť neznámych nebezpečných chemických látok v mimoriadnych a havarijných situáciách.

 • OOFŽP získal v roku 2002 od SNAS osvedčenie o akreditácii č. S 048, čím preukázal spôsobilosť vykonávať skúšky a merania chemických, biologických a fyzikálnych faktorov prostredia, ako aj vzorkovania ovzdušia s požadovanou presnosťou merania a úrovňou detekcie podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2005.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


 • OOFŽP vykonáva:

 • Akreditované skúšky

 • Neakreditované skúšky

 • Na výkon skúšok v OOFŽP je okrem základného prístrojového vybavenia k dispozícii špičková analytická technika: HPLC s detektormi DAD, fluorescenčným a elektrochemickým, pulznýmplameňofotometrickýmdetektorom (PFPD), s dusíkovofosforovým detektorom (NPD), s hmotnostným detektorom, gélová chromatografia, miniVIDAS, luminometer, spektrorádiometer, širokospektrálny rádiometer, atď.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


 • Okrem výkonu laboratórnychskúšok  a terénnych meraní pracovníci OOFŽP:

  • pripravujú pripomienky k schvaľovaným STN,

  • spolupracujú na tvorbe legislatívy,

  • vykonávajú konzultačnú, poradenskú, prednáškovú, publikačnú a školiacu činnosť pre pracovníkov iných RÚVZ v SR a v prípade požiadaviek aj pre pracovníkov mimorezortných inštitúcií,

  • pripravujú podklady pre rozhodovaciu činnosť hlavného hygienika SR.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


 • V OOFŽP sú zriadené Národné referenčné centrá (NRC). Ich úlohou je zhromažďovať informácie o najnovšom vývoji poznatkov v špecializovanej oblasti, vyvíjať, overovať a zavádzať do praxe nové analytické postupy, metodicky usmerňovať príbuzné pracoviská na RÚVZ v SR a spolupracovať pri príprave legislatívy rezortu MZ SR.

 • Patria sem:

  • NRC  pre rezíduá pesticídov

  • NRC pre expozičné testy xenobiotík

  • NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

  • NRC pre legionely v životnom prostredí

  • NRC pre hydrobiológiu

  • NRC pre ekotoxikológiu

  • NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie

  • NRC pre neionizujúce žiarenie

  • NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


 • Personálne zabezpečenie: činnosť Národných referenčných centier vykonávajú odborní pracovníci s VŠ vzdelaním I., II. a III. stupňa, laboranti, laboratórni diagnostici, prípadne strední zdravotnícki pracovníci

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


 • Ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré zabezpečujú skúšky zložiek životného a pracovného prostredia sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia:

  • špecializované laboratórium chémie vôd

  • špecializované laboratórium chémie potravín

  • špecializované laboratórium chémie ovzdušia

  • špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie

  • špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie

  • špecializované laboratórium plynovej chromatografie

  • špecializované laboratórium hluku a vibrácií

  • pracovná skupina pre odbery vzoriek

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


 • Služby sú platené

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Regionálny úrad verejného zdravotníctva


 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave


 • Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia sa člení na 3 oddelenia:  

 • Oddelenie mikrobiológie životného prostredia

 • Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz

 • Oddelenie objektivizácie a hodnotenia chemických a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

 • Personálne zabezpečenie: na každom oddelení vykonáva činnosť vedúci oddelenia a 3-7 odborných pracovníkov s príslušným vzdelaním

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


 • Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou osvedčením č.: S 154. Činnosť odboru je akreditovaná podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17 025:2005. 

 • Odbor vykonáva analýzy:

 • vzoriek vôd,  

 • požívatín, 

 • predmetov bežného používania,

 • pieskov z pieskovísk,

 • chemickými, fyzikálno-chemickými, senzorickými, mikrobiologickými a biologickými skúšobnými metódami.

 • Ďalej vykonáva:

 • vyšetrovanie vzoriek mikrobiálnej kontaminácie prostredia a kontroly účinnosti sterilizátorov;

 • merania fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí a 

 • merania chemických škodlivín v pracovnom prostredí.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


 • Výsledky skúšok slúžia najmä pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru a činností spojených s ochranou zdravia obyvateľstva.

 • Vo forme platených služieb vykonáva tieto analýzy pre potreby fyzických a právnických osôb.

 • Výsledky analýz sú spracované v Protokole o skúške a výsledky meraní sú spracované v Protokole o meraní.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


 • Oddelenie mikrobiológie životného prostredia vykonáva:

  • vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách pitných vôd v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 496/2010) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách rekreačných vôd (prírodné kúpaliská, bazény umelých kúpalísk) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • vyšetrovanie mikrobiologických ukazovateľov vo vzorkách požívatín, kozmetiky a   predmetov bežného používania v zmysle požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť, zisťovanie prítomnosti   patogénnych a podmienene patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov. 

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


 • vyšetrovanie mikrobiologických ukazovateľov vo vzorkách piesku z pieskovísk.

 • v rámci prevencie nákaz a nozokomiálnych nákaz kontrolu účinnosti dezinfekcie  a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach „starostlivosti o ľudské telo“   (kozmetické salóny, pedikúry, soláriá, tetovacie štúdia,...), v potravinárskych výrobniach  a prevádzkach.

 • vyšetrovanie vzoriek z prostredia a od ľudí z ohnísk nákazy na laboratórne potvrdenie cesty prenosu bakteriálnych nákaz.

 • stanovenie exfoliatívnych toxínov, enterotoxínov a toxínu TSST - 1 produkovaných kmeňmi Staphylococcusaureus.

 • mikroskopickú analýzu a determináciu peľových zŕn vo vzorkách ovzdušia pre potreby Peľového monitoringu v rámci Slovenskej republiky.

 • Oddelenie vykonáva uvedené vyšetrenia mikrobiologickými a biologickými skúšobnými metódami  označenými kódmi M..., MP..., MV..., ME..., E.... a B... .

 • Činnosť oddelenia je akreditovaná.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


 • Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz vykonáva:

  • analýzy organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov vo vzorkách pitných vôd podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 496/2010) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • analýzy organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov vo vzorkách rekreačných vôd (bazény umelých kúpalísk, prírodné kúpaliská) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • analýzy vzoriek požívatín a predmetov bežného používania v zmysle požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • analýzy ťažkých kovov, polyaromatických uhľovodíkov, chlórovaných uhľovodíkov vo vzorkách pitných vôd  podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 496/2010)s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


 • analýzy ťažkých kovov vo vzorkách rekreačných vôd (bazény umelých kúpalísk, prírodné kúpaliská) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

 • analýzy ťažkých kovov, konzervačných látok, syntetických sladidiel, kofeínu vo vzorkách požívatín podľa požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.   

 • Oddelenie vykonáva uvedené analýzy senzorickými, titračnými, gravimetrickými, spektrofotometrickými, elektrochemickými skúšobnými metódami označenými kódmi CHV... a CHP... a skúšobnými metódami atómovej absorpčnej spektrofotometrie, kvapalinovej a plynovej chromatografie označenými kódmi ŠCHV..., ŠCHP... a ŠCHO... .

 • Činnosť oddelenia je akreditovaná.

 • Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


  • Oddelenie objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych a chemických faktorov životného a pracovného prostredia vykonáva:

   • merania chemických škodlivín, prachu v pracovnom prostredí podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č.300/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 471/2011)

   • vykonáva meranie hluku v pracovnom prostredí podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č.115/2006 Z.z.

   • vykonáva meranie hluku vo vnútornom a vonkajšom prostredí podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 549/2007 Z.z..

   • vykonáva meranie osvetlenia (denného a umelého) a mikroklimatických podmienok  v pracovnom prostredí.

  Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


  • Oddelenie vykonáva merania metódami označenými kódmi F... .

  • Činnosť oddelenia je akreditovaná v oblasti merania hluku v životnom a pracovnom prostredí.

  • Tieto merania vykonávajú odborní pracovníci, ktorí sú držiteľmi Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave. 

  Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


  Miestny úrad verejného zdravotníctva


  • OOFŽP ako samostatné oddelenie nie je

  • Vykonávanie objektivizácie jednotlivých faktorov na RÚVZ je individuálne

  • Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia sa vykonáva ako súčasť oddelenia PPL, používajú sa:

  • chemické metódy

  • fyzikálne metódy

  • metódy na zisťovanie biologických faktorov

  • metódy genetickej toxikológie

  • metódy pre objektivizáciu fyziologických, psychologických a sociologických ukazovateľov

  Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok


  • RÚVZ GA, 2004. Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia – Koncepcia. Dostupné na: http://www.ruvzga.sk/garuvz/oddelenia/pplkonc.php?mid=2

  • RÚVZ TT, 2007. Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia. Dostupné na: http://www.slovanet.sk/ruvztt/old/oohfp.htm

  • UVZ SR, 2009. Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok. Dostupné na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=105:odbor-objektivizacie-faktorov-ivotnych-podmienok&catid=36:organizana-truktura&Itemid=57

  • ÚVZ SR, 2009. Programy a projekty objektivizácie faktorov životných podmienok. Dostupné na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=107:programy-a-projekty-odboru-objektivizacie-faktorov-ivotnych-podmienok&catid=36:organizana-truktura&Itemid=57

  • ÚVZ SR, 2009. Merania fyzikálnych faktorov. Dostupné na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/oofzp/10_merania_fyzikalnych_faktorov.pdf

  Použité zdroje:


  ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!


 • Login