Uwarunkowania rodowiskowe w zak adaniu lotnisk
Download
1 / 24

Uwarunkowania środowiskowe w zakładaniu lotnisk - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Uwarunkowania środowiskowe w zakładaniu lotnisk. Ryszard Zakrzewski Zastępca Dyrektora Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Ministerstwo Środowiska czerwiec 2008 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uwarunkowania środowiskowe w zakładaniu lotnisk' - karyn-sullivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uwarunkowania rodowiskowe w zak adaniu lotnisk

Uwarunkowania środowiskowe w zakładaniu lotnisk

Ryszard Zakrzewski

Zastępca Dyrektora

Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ministerstwo Środowiska

czerwiec 2008 r.


System ocen oddziaływania na środowiskoUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) zawiera regulacje dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.Transpozycja dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych

Cel: dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego w zakresieocen oddziaływania na środowisko

 • Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. i Dyrektywą 2003/35/WE

 • Dyrektywa 2001/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko,


 • Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa w przygotowaniu niektórych planów i programów dotyczących środowiska oraz zmieniająca Dyrektywy Rady: 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do sprawiedliwości

 • Dyrektywa 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca Dyrektywę Rady 90/313/EWG

 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z dnia 21 maja 1992 r. (zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG) tzw. dyrektywa siedliskowa

 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z dnia 2 kwietnia 1979 r. (zmieniana późniejszymi dyrektywami) tzw. dyrektywa ptasia


 • Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń,

 • Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana w 1991r. w Espoo i ratyfikowana przez Polskę w 1997r.,

 • Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w 1998r. i ratyfikowana przez Polskę w 2001r.


Ustawa o ochronie przyrody zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń,Art. 331. Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostałwyznaczony obszar Natura 2000, z zastrzeżeniem art. 34.2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów Natura 2000, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1, do czasu odmowy zatwierdzenia albo zatwierdzenia tych obszarów przez Komisję Europejską jako obszary Natura 2000 i ich wyznaczenia w trybie przepisów, o których mowa w art. 28. 3.Projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, a które mogą na te obszary znacząco oddziaływać, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.


Art. 34 ustawy o ochronie przyrody zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń,1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, z zastrzeżeniem ust.22. Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu:1) ochrony zdrowia i życia ludzi;2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego;4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.


Art. 37. zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, ustawy o ochronie przyrodyJeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 33 ust. 3, wojewoda,a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków.


Dwa rodzaje post powania w sprawie oceny oddzia ywania na rodowisko
Dwa rodzaje postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektów planów i programów wymienionych w art. 40 ust. 1 ustawy – Poś tzw. strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć


Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, programów, polityk i strategii

Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagają:

 • projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego (art. 40 ust. 1 pkt 1 Poś);

 • projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 (art. 40 ust. 1 pkt 2 Poś);

  Np. „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”

 • projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 2, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli realizacja postanowień tych polityk, strategii, planów lub programów może znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 40 ust. 1 pkt 3).

 • wprowadzanie zmian w ww. dokumentach (art. 40 ust. 2)


Przedsięwzięcia skutków realizacji planów, programów, polityk i strategiipodlegające procedurzeoceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko(określa je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w którym wyróżniamy: - przedsięwzięcia, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjny( tzw. grupa I)- przedsięwzięcia, dla których raport o oddziaływaniunaśrodowisko jest fakultatywny(tzw. grupa II)przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar(tzw. grupa III)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257, poz. 2573) , zmienione w 2005 r. oraz w 2007 r. Przedsięwzięcia z zakresu lotnictwa:§ 2 ust. 1 pkt 28 - lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie mniejszej niż 2.000 m (tzw. grupa I)§ 3 ust. 1 pkt 55 - lotniska, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 28, lub lądowiska helikopterów (tzw. grupa II)


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięciaPostępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie to dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed:uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska,przed dokonaniemzgłoszeniabudowy lub wykonywania robót budowlanych orazzgłoszeniazmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – na podstawie ustawy– Prawo budowlane.


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane wybrane artyku y
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane realizację przedsięwzięcia(wybrane artykuły)

art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.3)), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami

art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

art. 38. 1. Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.


Podstawowe etapy post powania oo dla przedsi wzi grupa i grupa ii i iii

określenie, na wniosek inwestora, zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); w przypadku transgranicznego oddziaływania na środowisko – zapytanie to jest obligatoryjne

złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z raportem OOŚ

przeprowadzenie uzgodnień (w formie postanowień) z właściwymi organami

przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z danymi wstępnymi, określonymi w art. 49 ust. 3 Poś

przesądzenie o konieczności sporządzenia raportu OOŚ wraz z określeniem zakresu tego raportu, po zasięgnięciu opinii właściwych organów (w formie postanowień)

przeprowadzenie uzgodnień (w formie postanowień) z właściwymi organami

przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa (jeżeli w trakcie postępowania został sporządzony raport)

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawowe etapy postępowania OOŚ dla przedsięwzięć Grupa I Grupa II i III


Ustawowy zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); W art. 52.1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać, z zastrzeżeniem ust. 1a:1)opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:a)charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,b)główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,c)przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,2)opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,3)opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:a)polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,b)najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,4)określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;


5) oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d, 6)opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:a)istnienia przedsięwzięcia,b)wykorzystywania zasobów środowiska,c)emisji,oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,


7) oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,7a) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1:a) określenie założeń do:– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie;8)jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniająca wymagania, o których mowa w art. 143,9)wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,


10) oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); przedstawienie zagadnień w formie graficznej,10a) mapy dla będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1: a) dróg oraz linii kolejowych: - w skali 1:10000 lub większej – dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach podlegających ochronie na podstawi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz na terenie ich otulin, - w skali 1:25000 lub większej – dla przedsięwzięć na pozostałych obszarach, b) napowietrznych linii elektroenergetycznych, c) instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,11)analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,12)przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,13)wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,14)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,15)nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,16) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.


Art. 52. oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); 1a. Organ, określając zakres raportu, może - kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - odstąpić od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 11 i 12, oraz od wymagania opisu wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia; nie dotyczy to dróg krajowych oraz linii kolejowych – będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1.1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.1c. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.


1d.Dla przedsięwzięć polegających na oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); przebudowie drogi oraz dla dróg, dla których została wydana decyzja, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 8 lub 9, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3-4 i pkt 5, nie dotyczą wariantów lokalizacyjnych planowanego przedsięwzięcia.2. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.4a. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający późniejsze decyzje administracyjne, o których mowa w art. 46 ust. 4, oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w art.. 46 ust. 4a.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musi być zgodna lokalizacyjnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (uwaga!: warunek ten nie dotyczy dróg krajowych po wejściu w życie nowelizacji z kwietnia 2007 r.). Załącznikiem do decyzji jest charakterystyka całego przedsięwzięcia.Decyzja wymaga uzasadnienia (art. 56 ust. 7 i 8), w którym niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kpa, należy umieścić informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach można na wnioskodawcę nałożyć obowiązki:- dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej,- przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia, w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o oddziaływaniu na środowisko.


Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa się (art. 56 ust 2):-  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,-  warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,-  wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym, -  wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, -  wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko,- w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.


ROZPORZĄDZENIE oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywne); MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.07.120.826)Obszar ograniczonego użytkowaniaArt. 135. 1. PośJeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania………..


Skarga do KE w sprawie potencjalnego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 budowy i eksploatacji lotniska dla małych samolotów sportowych w gminie Sobienie Jeziory


ad