Osnovne odrednice Kurikuluma graanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) i mogunosti njegova integrir...
Download
1 / 38

Škole u uzorku za eksperimentalno provođenje Kurikuluma GOO-a* - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Osnovne odrednice Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) i mogućnosti njegova integriranja u plan i program škole. Status građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu od 1999. do 2012. godine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Škole u uzorku za eksperimentalno provođenje Kurikuluma GOO-a*

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osnovne odrednice Kurikuluma graanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) i mogunosti njegova integriranja u plan i program kole


Status graanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu od 1999. do 2012. godine

 • 1999. godine Vlada Republike Hrvatske donosi prvi Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava.

 • Olukom Vlade (Klasa: 004-01/99-01/05, urbroj: 503018-99-17, od 14. listopada 1999. obvezujese Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na njegovu primjenu.

 • Provedba toga programa ostala je na dobrovoljnoj osnovi sve do ove, 2012. godine, kada je dovren novi Kurikulum graanskog odgoja i obrazovanja, a ministar je donio odluku o njegovoj eksperimentalnoj provedbi.

 • Tijekom proteklog desetljea razvijeni su brojni primjeri dobre prakse koji su, izmeu ostalog, omoguili razvoj ovog Kurikuluma.

 • Vei broj nacionalnih programa (od njih 34) integriran je u odgojno-obrazovni sustav kroz Graanski odgoj i obrazovanje


 • Mrea mladih Hrvatske zajedno s projektnim partnerima: Centrom za mirovne studije, Centrom za ljudska prava i GONG-om, uz financijsku podrku Europske Unije eksperimentalno e provoditi Graanski odgoj i obrazovanje u est kola na podruju od posebne dravne skrbi.


kole u uzorku za eksperimentalno provoenje Kurikuluma GOO-a*

IPA projekt i MMH

Osnovna kola Ivan Goran Kovai, Petrinja,

Osnovna kola Ivan Goran Kovai, Duga Resa,

Osnovna kola Sinie Glavaevia, Vukovar,

Osnovna kola Ivan Goran Kovai, Velika,

Ekonomska i turistika kola, Daruvar i

Srednja kola Obrovac, Obrovac.

___________________________________________

* Odluka o eksperimentalnom provoenju Kurikuluma GOO-a i Kurikulum nalaze se na www.azoo.hr i na www.mzos.hr


AZOO i MZOS

Osnovna kola uro Ester, Koprivnica,

III. osnovna kola akovec, akovec,

Osnovna kola Pavleka Mikine, Zagreb,

Osnovna kola Matije Gupca, Zagreb,

Gimnazija Fran Galovi, Koprivnica i

Srednja kola Dugo Selo, Dugo Selo.


Svrha eksperimentalnog praenja Kurikuluma GOO-a

 • Eksperimentalnu provedbu Kurikuluma GOO-asustavno e pratiti i vrjednovati:

  • Agencija za odgoj i obrazovanje ,

  • Istraivako-obrazovni centar za ljudska prava Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu,

  • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s

  • Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

 • Rezultati dobiveni eksperimentalnom provedbom Kurikuluma te analize provedenoga praenja i vrednovanja koristit e se u svrhu donoenja KurikulumaGOO-a za obvezno uvoenje u sve kole.


Sastavnice Kurikuluma GOO-a

1. Okvir za razvoj kurikuluma GOO-a

2. Nastavni plan GOO-a

3. Elementi ocjenjivanja postignua uenika u razvoju graanske kompetencije

4. Voenje dokumentacije za praenje i ocjenjivanje GOO-a

5. Kompetencije uitelja za pouavanje i uenje GOO-a

6. Kadrovski uvjeti za ostvarivanje kurikuluma GOO-a

7. Ishodi ostvarivanja GOO-a u svim razinama osnovne i srednje kole


Okvir za razvoj Kurikuluma

 • Daju se kratka, jasna i pregledna odreenja osnovnih pojmova Kurikuluma

 • Potrebno je osigurati razumijevanje pojmova kao to su: kompetencija, ishod uenja, postignua

 • Razviti razumijevanje i prihvaanje da usmjerenost na kompetenciju u obrazovanju znai stavljanje naglaska na ishod ili rezultat uenja, odnosno na uenika,

  da ona ukljuuje znanja, vjetine, vrijednosti, stavove, osobine linosti, motivaciju i obrasce ponaanja kojima pojedinac raspolae i koje po potrebi pokree kako bi rijeio neki problem ili zadatak.


 • Kompetentna osoba jest;

  • ona koja zna i umije,

  • ali i koja djeluje u skladu sa svojim znanjima i vjetinama

  • ne zato to mora ili zato to joj to donosi puku materijalnu korist,

  • nego zato to vjeruje da je takvo djelovanje ispravno i dobro za nju, posao koji obavlja i zajednicu u kojoj ivi,

  • koja umije drati u ravnotei osobni i zajedniki interes.


Nastavni plan GOO-a

1.- 4. razred O: meupredmetno, izvan-nastavno: projekti kole i drutvene

zajednice u sklopu kolskog kurikuluma

UKUPNO 35 sati godinje, obvezno

5.- 8. razred O: meupredmetno, izvan-nastavno: projekti kole i drutvene zajednice u

sklopu kolskog kurikuluma, s mogunou izbornog predmeta u 7. i 8.

razredu

UKUPNO 35 sati godinje, obvezno + 35 sati predmet ili moduli, izborno


 • Naglaava se da e se uvoenjem graanskog odgoja i obrazovanja u kole unaprijediti poduzetniki duh, kod djece razviti bolje shvaanje samoga sebe, ali i drutva, bolje koritenje zakona te e se djeca ve od osnovne kole educirati za borbu protiv korupcije.

 • - Djeca danas o korupciji jedino znaju samo ono to su dobila iz medija. Upravo e graanski odgoj omoguiti da se uspjenije borimo protiv korupcije i da po zavretku ciklusa ove generacije koja se koluje imamo zdravije drutvo, drutvo utemeljeno na znanju i drutvo bez korupcije. Uvoenje graanskog odgoja bitno e unaprijediti kvalitetu kolovanja, ali i stvoriti pretpostavke za aktivno sudjelovanje uenika po zavretku kole u graanskom drutvu -

 • -brojna istraivanja koja pokazuju su nam mlade generacije vrlo esto nezainteresirane za odreene drutvena zbivanja to dovodi do odreenih opasnosti i prezentiranja krivih vrijednosti.

 • - Graanski odgoj i obrazovanje je neto to e eliminirati negativne pojavnosti po pitanju uvaavanja razliitosti i ono to je osobito vano, razvijati kod uenika samosvijest i odgovornost, da bi bili odgovorni i aktivni sudionici drutva


to uenici dobivaju Graanskim odgojem i obrazovanjem?

 • Elementarna znanja o demokraciji te koja je njihova drutvena uloga u takvom poretku;

 • Nauit e da je prema teoretiarima drutvenog ugovora ishodite demokracije u dogovoru ljudi da stvore vlast koja bi njima upravljala i zatitila njihova prirodna prava (John Locke "Dvije rasprave o graanskoj vlasti", 1690. i drugi filozifi);

 • da ovim ugovorom ljudi pristaju na potovanje zakona koje je donijela vlast, ali i pokreu postupke izmjene ako nisu pravedni;


da iz drutvenog ugovora proizlazi odreenje demokracije prema

kojemu se demokratska vlast moe definirati kao tip vlasti:

 • u kojoj graani imaju pravo vladati;

 • u kojoj graani daju vlast onima koje biraju da ih predstavljaju i slue njihovim interesima;

 • u kojoj su ti predstavnici duni razvijati zajedniko dobro;

  da shvate kako iz drutvenog ugovora proizlazi temeljna

  graanska vrlinakoja znai da su ljudi u stanju drati u

  ravnotei osobni interes i zajedniko dobro;

  da saznaju to je socijalna solidarnost i zato je ona temelj socijalnog prava i radnog prava;


 • da je socijalno pravo ili pravo socijalne dobrobiti skup pravnih normi preko kojih drava ostvaruje svoju funkciju ravnotee i ublaavanja socijalnih razlika s ciljem da se osigura jednakost situacija;

 • da se time uspostavlja zajedniki drutveni cilj jednakost ljudi u dostojanstvu i pravima to je ureeno dravnim javnopravnim normama;

 • da u drutvu kada oslabe moralne norme ili se potpuno izgube slabi socijalna solidarnost a poveava se broj kriminala, samoubojstava, trajkova i drugih drutvenih nedaa;

  (E. Durkhaim)


 • da naue to je drutvena pravda i pravednost, to su distributivna, proceduralna i korektivna pravda i zato su one sr vladavine prava?

 • da njihovi uitelji i odgojitelji znaju, ukoliko od najranije dobi ne odgajaju i obrazuju za takve vrijednosti, za razumijevanje i prihvaanje biti takvih koncepata da ih neemo imati u drutvu, da neemo imati demokratske graanske kulture, jer ovjek se ne raa s demokratskim graanskim znanjima i vrlinama nego ih treba uiti, vjebati i razvijati


Metodologija razvoja graanske kompetencije je spiralno-razvojno postavljena

Graanska kompetencija obuhvaa:

 • funkcionalnu dimenziju koja se sastoji od;

  • znanja i razumijevanja,

  • vjetina i sposobnosti te

  • vrijednosti i stavova

 • strukturnu dimenziju koja se sastoji od;

  • ljudsko-pravne,

  • politike,

  • drutvene,

  • kulturoloke,

  • gospodarske,

  • ekoloke


1.- 4. razred O

Strukturne dimenzije GOO-a

Ljudsko-pravna;

- dostojanstvo osobe, ljudska prava, slobode i odgovornosti u sklopu razreda, kole i lokalne zajednice

- ravnopravnost u odnosu na dob i spol te etnike, nacionalne, vjerske, rasne i druge razlike

- opeprihvaena pravila i pravne norme kao instrumenti zatite prava uenika

 • suzbijanje poniavajueg i nepotenog ponaanja


Politika;

- aktivno i odgovorno graanstvo kao temelj razvoja demokracije

- demokratsko upravljanje razredom, kolom i lokalnom zajednicom

- sudjelovanje u demokratskom upravljanju (kandidiranje i izbor)

- istraivanje i rjeavanje problema razredne, kolske i lokalne zajednice


Drutvena; - drutvene komunikacijske vjetine

- upravljanje emocijama

- upravljanje sukobima

- timski rad

- volontiranje i drutvena solidarnost

Kulturoloka;

- razvoj osobnog, zaviajnog, veinskog i manjinskih nacionalnih identiteta te domovinskog identiteta

- Interkulturna osjetljivost i

-interkulturni dijalog


Gospodarska;

- odgovorno gospodarstvo, poduzetnost i poduzetnitvo

- pravo na uenje za konkurentnost na tritu

- zatita potroaa

Ekoloka;

-odrivi razvoj i lokalna zajednica

-racionalno i odgovorno troenje prirodnih resursa

-odgovornost graana za odrivi razvoj


5.- 8. razred O

Ljudsko-pravna;

- dostojanstvo osobe, ljudska prava, slobode i odgovornosti u kontekstu ustavnih i zakonskih odredbi Republike Hrvatske

- ravnopravnost u odnosu na dob, spol, te etniku, vjersku, klasnu i drugu pripadnost, rasu i druge razlike

- potivanje vladavine prava

- suzbijanje neljudskog, poniavajueg i nepotenog

(koruptivnog ) ponaanja

- suzbijanje drutvene iskljuenosti i drugih oblika diskriminacije pojedinca


Politika;

-modeli demokracije

- vlast i demokratsko upravljanje dravom

- sudjelovanje graana u demokratskom upravljanju na lokalnoj i nacionalnoj razini (kandidiranje i izbor)

- istraivanje i rjeavanje problema lokalne i nacionalne zajednice


Drutvena;

- drutvene komunikacijske vjetine

- timski rad

- upravljanje emocijama

- upravljanje sukobima

- volontiranje i razvoj socijalne solidarnosti


Kulturoloka;

- razvoj osobnog, zaviajnog, veinskog i manjinskih nacionalnih identiteta kao dio hrvatskog domovinskog identiteta

- interkulturna osjetljivost,

-interkulturni dijalog

- osvjetavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda


Gospodarska; - odgovorno gospodarstvo, poduzetnost i poduzetnitvo

- pravo i odgovornosti u ouvanju i raspolaganju nacionalnim bogatstvima

- pravo na uenje za konkurentnost na tritu i planiranje profesionalnog razvoja

 • prava potroaa

  Ekoloka;

  - ustavne odredbeo pravu na zdravi okoli

  - odrivi razvoj Republike Hrvatske

  - uloga graana u odrivom razvoju


Elementi za izradu izvedbenog plana i programa GOO-a (nastavne jedinice, izvan-nastavne aktivnosti, projekta)

1.Naziv aktivnosti (nastavne jedinice, INA, projekta)

Npr. Demokratski izbori u razredu

2.Svrha aktivnosti

Aktivan i odgovoran graanin

3.Ishodi ( zavrni ciljevi) aktivnosti

Uenik/uenica zna to su demokratski izbori u razredu,

ispravno koristi intelektualne alate za procjenu poloaja vlasti

i sudjeluje u izborima


4.Kratki opis aktivnosti :

1. Uiteljica donosi novinski lanak o predsjedniku drave, daje uvod

2. HJ Medijska kultura Film Vlak u snijegu analiza izbora predsjednika

3. Vjeba kritikog miljenja i koritenje alata za procjenu poloaja vlasti

utvrivanje sposobnosti koje treba imati uenik predsjednik razreda u odnosu na dunosti, ovlasti, povlastice i ogranienja

4. HJ- govorna i pismena vjeba koritenje intelektualnih alata za evaluaciju rada prologodinjeg predsjednika razreda,

5. MAT - Dijagram (vrline i mane),

6. SRO- Nastavni listii - sve sposobnosti koje treba imati uenik predsjednik razreda u odnosu na dunosti, ovlasti, povlastice i ogranienja koje ukljuuje razmatrani poloaj vlasti

7. SRO- Kandidatura, kampanja, izbori


5.Ciljna grupa:

uenici etvrtih razreda O

6.Nain provedbe aktivnosti:

 • Model (meu-predmetno, izvan-nastavno, projekt)

  meu-predmetno

 • Oblici rada

  frontalno, rad u paru, grupni rad

 • Metode

  itanje s razumijevanjem, analiza teksta, filma, kritiko miljenje,

  uoavanje injenica, argumentiranje, rasprava, zakljuivanje


7.Resursi za provoenje aktivnosti

tekst; Kako birati ljude na poloaje vlasti?, Intelektualni alat za procjenu poloaja vlasti(udbenik za uenike Osnove demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost, tr. 34-36) novinski lanak, film Vlak u snijegu

8.Vremenik aktivnosti

Iskazuje se koliki sati i kada - 5 sati, rujan

9.Nain vrednovanja i koritenja rezultata vrednovanja aktivnosti

prema uputama u Kurikulumu razrauje se skala procjene ishoda

10.Trokovnik aktivnosti

materijali za redovnu nastavu

11.Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost

navodi se redni broj aktivnosti i nastavnik koji e je provesti . Navodi se i uenik kao nositelj odgovornosti


 • Agencija za odgoj i obrazovanje u posljednjih je 13 godina educirala vie od 10 tisua odgajatelja, uitelja i nastavnika o sadrajima graanskog odgoja i obrazovanja.

 • Primjeri dobre prakse, razvijeni kroz spomenute edukacije, ugraeni su u Nacrt kurikuluma graanskog odgoja i obrazovanja koji je nastao u suradnji s nastavnicima i strunjacima u ovom podruju iz znanstvenog, vladinog i nevladinog sektora iz zemlje i svijeta.


Kompetencije uitelja i nastavnika

Tijekom eksperimentalnog provoenja GOO-a odgojno-obrazovnim radnicima bit e pruene mogunosti da nadopune i usavre svoje kompetencije kako je to utvreno u Kurikuluma GOO-a u tekstu pod brojem 5. Kompetencije uitelja i nastavnika za pouavanje i uenje GOO-a i 6. Kadrovski uvjeti za ostvarivanje GOO-a.


Uitelji su pozvani;

 • koristiti interaktivne i participativne metode uenja i pouavanja,

 • kreirati i osmiljavati nova rjeenja za nastavne procese usmjerene prema ueniku i vie individualiziranim oblicima uenja - daroviti, djeca s tekoama, razliite sposobnosti,

 • pronalaziti u emu uenik moe biti uspjean, na tome graditi njegovo samopouzdanje, motivaciju i uspjeh u uenju

 • omoguavati prepoznavanje talenata kao uporita za uspjeno uenje i planiranje uspjenog profesionalnog razvoja


Elementi ocjenjivanja postignua uenika u razvoju graanske kompetencije

Kada se graanski odgoj i obrazovanje ostvaruje kao izborni ili redoviti predmet podlijee Pravilniku o praenju i ocjenjivanju odgojno-obrazovnih postignua uenika u osnovnoj i srednjoj koli.

Elementi ocjenjivanja su:

injenino znanje i razumijevanje (znanje to i znanje zato): razumijevanje pojmova, vrednota, procesa, institucija i zakonitosti koje ine temelj aktivnog i odgovornog graanstva; potvruje se imenovanjem, odreivanjem, opisivanjem, analizom, tumaenjem, usporedbom, vrednovanjem i zakljuivanjem;


Provedbeno znanje (znanje kako): razvoj i primjena graanskih vjetina i sposobnosti prilikom rjeavanja problema koji spadaju u podruje aktivnog i odgovornog graanstva; potvruje se uspjenom primjenom steenih ili inovativnih znanja i vjetina u konkretnoj situaciji;

Vrijednosno usmjerenje razumijevanje i prihvaanje vrednota koje ine temelj aktivnog i odgovornog graanstva; potvruje se odgovarajuim obrascima ponaanja.

(Sve tri dimenzije znanja u GOO-u tijesno su povezane, meusobno su ovisne i vode razvoju graanske kompetencije ukoliko se taj proces zbiva u odgovarajuem okoliu uenja - demokratska kultura razreda i kole te otvorenost i suradnja s lokalnom zajednicom).


Kada se graanski odgoj i obrazovanje ostvaruje kao meu predmetna tema, modularno, izvan-nastavno u svim razinama odgoja i obrazovanja u eksperimentalnoj fazi se ne ocjenjuje.

Tijekom eksperimentalne faze provjerit e se vie mogunosti i modela u eksperimentalnim kolama, nakon ega e se najprikladniji model ocjenjivanja preporuiti svim kolama.


Dokumentacija

kola izrauje izvedbeni plan i program (kurikulum) GOO-a.

Dokumentiranje njegove provedbe:

U rubriku biljeaka u imeniku, upisuje se kratka biljeka da je na odreenom satu na integriran nain ostvarena tema GOO-a (preklapajua s predmetnom temom)

Razredna mapa za GOO

Kada se GOO ostvaruje meu predmetno svi nastavnici unose podatke - kopiju pripreme za nastavnu jedinicu u okviru koje su na integrirani nain razvijali graansku kompetenciju kod uenika, najuspjenije uratke uenika, materijale vezano za izvannastavne aktivnosti i projekte i sl.

.


Ueniki dnevnik iz GOO-a; slui samo-evaluaciji uenikovih postignua.

Uenik upisuje u kojim je projektima i aktivnostima sudjelovao, to je tijekom godine izradio u vezi GOO-a, zapaanja, biljeke, osvrti na naueno, nove ideje i rjeenja do kojih je doao, koje su mu vrijednosti vane i s kojim se tekoama susretao, to eli bolje nauiti,

Prilae potvrde, priznanja, zahvalnice, uenike radove.

 • Nakon eksperimentalne provjere kurikuluma on e postati obvezan za sve kole.


nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

Dodatne informacije, materijali:

www.azoo.hr/programi

Opirnije na webu:

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education


ad
 • Login