Portfólió bemutatása - PowerPoint PPT Presentation

Portf li bemutat sa
Download
1 / 27

 • 42 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Portfólió bemutatása. Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE. Mi a portfólió?. „A portfolió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását” (Bird 1990; idézik Barton és Collins, 1993).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Portfólió bemutatása

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Portf li bemutat sa

Portfólió bemutatása

Készítette Kovács Nándor

KONRACB.PTE


Mi a portf li

Mi a portfólió?

„A portfolió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását”

(Bird 1990; idézik Barton és Collins, 1993)


Mi a c lom a portf li mmal a tan ri kompetenci im megl t nek bizony t sa

Mi a célom a portfóliómmal?A tanári kompetenciáim meglétének bizonyítása

A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:

 • a tanulói személyiség fejlesztésére

 • tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére

 • a pedagógiai folyamat tervezésére

 • a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére

 • az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére

 • a tanulási folyamat szervezésére és irányítására

 • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására

 • szakmai együttműködésre és kommunikációra

 • szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre


Portf li m fel p t se

Portfólióm felépítése

A portfóliómat 5 részből állítottam össze:

1.Bevezető, bemutatkozó esszé

2.Óraterv

3.Iskola, mint tanulási környezet:

A Köztársaság Téri Ált. Isk. „Egész-ség” programja

4.Szakcikk összegzése értékelés

Csapó Benő: Az iskolai tudás

5.Esszé

Az informatika és a pedagógus kapcsolódó szerepei, az IKT által biztosított lehetőségei

6.Összegzés


1 bevezet s bemutatkoz essz

1. Bevezetés, bemutatkozó esszé

 • Bemutatkozás

  • Visszatekintés saját szakmai fejlődésemre

  • Szakmai fejlődésem állomásai

 • Az esszében bemutatkozom, leírom a tanári pályám során a pedagógiához, az informatikához kapcsolódó tanulmányaimat, szakmai fejlődésem állomásait . Ezekkel a következő kompetenciáimat fogom alátámasztani:

  8.szakmai együttműködésre és kommunikációra

  9.szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre


 • Raterv a tan t si gyakorlatom elemz se reflexi k

  Óraterv A tanítási gyakorlatom elemzése, reflexiók

  • Az óra helye, célja,

  • A tananyag tartalma, terjedelme megfelelt, e a tantervi követelményeknek?

  • Milyen készségeket, képességeket igyekeztem fejleszteni?

  • Mik voltak a nevelési célok és azok megvalósultak-e?

  • Motiválás

  • Tanulásszervezés

  • Differenciálás

  • Megvalósultak-e a következők:

   • Tanulói önállóság

   • Egyéni korrekció

   • Felzárkóztatás

   • Tehetséggondozás

  • Saját munkám értékelése

  • A tanuló személyiségfejlesztése

  • Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése

  • A pedagógiai folyamat tervezése

  • A szaktudományi tudás felhaszná-lásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére

  • A tanulási folyamat szervezése és irányítása

  • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására


  Iskola mint tanul si k rnyezet a k zt rsas g t ri lt isk eg sz s g programja

  Iskola, mint tanulási környezet: A Köztársaság Téri Ált. Isk. „Egész-ség”programja

  Az iskolám „Egész-ség”programjának a bemutatása:

  I. Bevezetés, a témaválasztás indoklása

  II. Az anyaggyűjtés módszere

  III. Az egészség fogalma

  IV. Az egészségnevelés alakulása a magyar iskolarendszerben

  V. Az iskola szervezetfejlesztési törekvései, a program előzményei

  VI. A mentálhigiénére alapozott szervezetfejlesztés létrejöttének közvetlen előzményei

  A szülők és a tanulók elvárásai

  A pedagógusok elvárásai

  VII. Az „Egész-ség” program leírása

  Céljaikat a következőkben fogalmaztuk meg:

  A program fő fejlesztési területei

  Az alkalmazott módszerek

  VIII. Az „Egész-ség” program rövid krónikája

  VIII. A mentálhigiénés szervezetfejlesztés eredményei


  A tanul i szem lyis g fejleszt se 1 kompetencia

  A tanulói személyiség fejlesztése:1.kompetencia

  A program legfontosabb célja a mentálhigiéné nevelése. A fejlesztési területek e cél megvalósítása érdekében kerültek kidolgozásra. A lelki egészségnevelést szolgálja a helyes önismeret, pozitív énkép, önértékelés fejlesztése,stressz kezelési technikák megtanítása, a döntéshozatal fejlesztése.

  A szociális fejlődést segíti elő az erőszakmentes konfliktus-kezelési technikák elsajátítatása és a hatékony kommunikáció. A fizikális egészség alapja az előző kettő, de az egészséges életstílusok megismertetése is ezt szolgálja.

  Az egészség a legfontosabb emberi értékek egyike. Értékrendünkben kiemelt szerepet játszik. Így a tanulók személyiség fejlesztésén belül a program az értékrend alakítását is szolgálja.


  A tanul i csoportok k z ss gek alakul s nak seg t se fejleszt se

  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése:

  2.kompetencia

  Az egészségnevelési program egyik célkitűzése a személyi környezethez való pozitív viszony, amely megvalósítá-sát a személyiségfejlesztés területén már említett helyes önismeret, pozitív énkép, kommunikáció és kooperáció kialakítása szolgálja.

  A program módszerei a közvetlen élményen , tapasztaláson alapuló, csoporton belüli együttműködésre épülő munka-formák is ennek a kompetenciának a fejlesztését szolgál-ják.


  A pedag giai folyamat tervez se 3 kompetencia

  A pedagógiai folyamat tervezése: 3.kompetencia

  A szervezetfejlesztés során a pedagógiai folyamat tervezésének lépései nyomon követhetőek.

  - Az iskola működésében, a társadalomban tapasztalt problémák feltérképezése kérdőívek segítségével.

  - A tapasztalatok összegyűjtése, helyzetelemzés készítése.

  - A helyzetelemzés alapján a problémák azonosítása, a pedagógiai eljárások kidolgozása, tervezése.

  - A terv megvalósítása, a tapasztalatok naplózása.

  - Tanévenként az összegyűjtött tapasztalatok felülvizsgálata szükséges módosítások elvégzése, a program módosítása.

  - A 10 év pedagógia tapasztalatainak átfogó elemzése, korrekciók a programban.


  Szakcikk sszegz se reflexi k csap b az iskolai tud s c k nyve

  Szakcikk összegzése reflexiókCsapó B.: Az iskolai tudásc. könyve

  Iskolai és hasznosítható tudás: a természettudományos ismeretek alkalmazása c. fejezet reflektív feldolgo-zása

  Csapó Benő: Az iskolai tudás.

  Osiris, Budapest, 2. jav. kiad. 2002. , 4. fejezet:

  5.szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre

  9.az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésér


  Essz az informatika s a pedag gus kapcsol d szerepei az ikt ltal biztos tott lehet s gei

  Esszé: Az informatika és a pedagógus kapcsolódó szerepei, az IKT által biztosított lehetőségei

  • Az IKT alkalmazásával kapcsolatos ismeretek:

  • Az IKT eszközök kiválasztása

  • Számítógéppel segített tanulási órák tervezése és végrehajtása

  • Az IKT használata információszerzésre és tanulásra, értékelésre:

  • Az informatikai kultúrával kapcsolatos társadalmi etikai, jogi és egészségügyi szabályok ismerete és betartása:

  5. az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére

  6. a tanulási folyamat szervezésére és irányítására

  7. a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására


  Sszegz s

  Összegzés


  V zolja fel az iskolai eg szs gnevel s koncepcion lis kereteit

  Vázolja fel az iskolai egészségnevelés koncepcionális kereteit!

  • Az egészség több, mint a betegség hiánya

  • WHO: „az egészség a teljes fizikai, mentális és társas jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya”

  • Az iskolai egészségnevelés alapvető feladata, hogy a felnövekvő nemzedékeket intézményesen is készítse elő egészségmagatartásuk formálására, jövendő életminőségük alakítására, megőrzésére.


  Az eg szs gfogalom r szei

  Az egészségfogalom részei

  • Mozgás

  • Táplálkozás

  • Eü.-i szokások

  • Élvezeti szerek

  Az egészségfogalom dimenziói (Meleg Csilla)

  A lelki egészség kedvező folyamatai valamennyi dimenzió esetében az egészségesség irányába mutató törekvéseket hívnak elő, míg a lelki egészség megbomlása a többi dimenzióban is az egészség szempontjából kedvezőtlen tüneteket vagy tünet együtteseket eredményez .


  A lelki eg szs g

  A lelki egészség

  A lelki egészség tartalma rendkívül sokrétű.

  • megküzdési képesség

  • a feszültségek és a stressz uralásának képessége,

  • megfelelő énkép és önazonossági érzés, önértékelés,

  • önfejlesztés és a fejlődés képessége, változási képesség,

  • a társas támogatások igénybevételének képessége.

   Tudor (1996)

  • a társas viszonyok és az ezekkel kapcsolatos egyéni képességek

  • a tapasztalatból tanulás képessége

   Doku (1997)

   Asszertivitás: A belső harmónia legfontosabb alapjai az egyén önelfogadása, önbizalma, valamint a mások irányában - vagyis az egyént körülvevő környezet irányában - való hasonló elfogadás és bizalom.


  Eg sz s g program

  „Egész-ség” program

  Az egymástól különálló egészségtartalmak nagyobbik részének különböző vonatkozásokban ugyan, de meg lehet találni a tantárgyi megfelelőit.

  A fizikai aktivitás a testnevelés órák gyakorlatában,

  • a táplálkozás,

  • az egészségügyi szokások,

  • az élvezeti szerekkel kapcsolatos problémák

   pedig különböző tantárgyak anyagában kapnak helyet.

   A lelki egészség tartalma azonban nem engedi meg a tantárgyiasítást.

   Ha tehát az iskola a testi-lelki tartalmakat együttesen tartalmazó egészségnevelést kíván folytatni, akkor járható útként az egész iskolát átfogó nevelési rendszerbe való integrálás kínálkozik.


  Portf li bemutat sa

  Ismertesse mindazokat az oktatásszervezési és módszertani teendőket, lehetőségeket, amiket egy informatika tanár tud tenni az „Egész-ség” program további sikere érdekében

  A tanuló készségeinek, képességeinek fejlesztése növeli az a megbetegítő tényezőkkel szembeni ellenállást.

  A feladatom értékálló, hasznosítható képességek nyújtása.

  Önismeret - Reális énkép kialakítása

  (objektív értékelés, dicséret stb.)

  Kommunikációs készségek képességek fejlesztése:

  (kooperatív oktatási forma használata)

  Tanulók megismertetése a kommunikáció történetével, fajtáival

  Tanulók megismertetése a IKT felhasználási lehetőségeivel

  ( az információ megszerzésének lehetőségeivel: inf. keresésével, könyvtárak, adatbázisok stb. elérésével használatával )

  Az LLL-hez szükséges kulcskompetenciák nyújtása

  (WEB 2., Google eszközei, közösségi terek használata, szakmai blogok fórumok ismerete, a hálózat alapú tanulás alapjainak a lerakása)


  Eg szs gnevel si ismeretek tad sa

  Egészségnevelési ismeretek átadása

  Mivel az egészségnevelés módszerei az egész iskolát áthatják, minden tanórán előkerülhetnek

  Egészséggel kapcsolatos ismeretek begyűjtése feldolgozása inf. órán pl. excel feladatokban:

  • Napi szükséges kalóriabevitel

  • Ételek kalóriatartalma

  • Gimnáziumban: alkoholszint kalkulátor

   Környezetvédelem

   Tanári példaadás

   Hiteles személyiség (kongruencia)

   Bár nem vagyok o.f. általában sikerül olyan kapcsolatot kialakítani a diákjaimmal, ami ugyan nem foglalja magában a Facebookos visszajelölést, de különböző, problémáikkal bizalommal fordulnak hozzám.


  Technikai feladataim

  Technikai feladataim:

  • Az IKT eszközökhöz való hozzáférés biztosítása

  • Ergonómiailag megfelelő tanulási környezet kialakítása

  • Az „Egész-ség” programunk folyamatos fejlesztésében, szülői, tanulói, tanári igényekhez való alakításában fontos szerepet játszó kérdőívek elkészítésének , kiértékelésének megkönnyítésében. (Google űrlapok segítségével pl.:http://bit.ly/eI48zz)


  Portf li bemutat sa

  Mit értünk konnektivizmus alatt, illetve ez az elmélet, hogyan kapcsolódik, kapcsolható az V. fejezetének IKT témaköréhez?

  A konnektivizmus

  • a behaviorizmust,

  • kognitivizmust

  • és konstruktivizmust

   követő tanuláselméleti áramlat.

   A digitális korszak tanuláselméleteként is szokás emlegetni, George Siemens és Stephen Downes kutatók nevéhez köthető fogalom. A hálózatelméletek pedagógiában való alkalmazása-ként is felfogható. A WEB 2.-es technológiák elterjedésével született.


  Jellemz i

  Jellemzői:

  • A tanulás és a tudás a vélemények különbözőségében rejlik.

  • A tanulás egy olyan folyamat, melynek során a specializált csomópontokat információforrásokhoz kapcsoljuk.

  • A tudásgyarapításra való hangolódás lényegesebb, mint a meglévő tudásanyag.

  • A kapcsolatok ápolása és fenntartása révén tanulunk.

  • Korunk alapkészsége, hogy különböző területek, gondolatok, fogalmak között összefüggéseket vegyünk észre.

  • A naprakész tudás a célja minden konnektivista tanulásnak.


  4 fejezet az ikt haszn lata inform ci szerz sre s tanul sra

  4. fejezet Az IKT használata információszerzésre és tanulásra:

  A tudást nem megszerezzük, hanem létrehozzuk, ezt kell tudatosítani!

  Azáltal, hogy elolvassuk az adott cikket, leírást, még nem fogunk érteni a kívánt területhez.

  Az elmélyüléshez tudásszervezésre van szükség: vissza kell osztanunk azt, amit erről gondolunk, tartalmat kell formálnunk, hogy a fejünkben összeálljon a kép. 

  A tudáshoz tehát a következő lépések ismétlése szükséges:

  • Olvasás

  • Alkotás (írás)

  • Megosztás


  Olvas s

  Olvasás

  Egy információ két tényező által válik tudássá:

  • illeszkednie kell a meglévő tudáshálóhoz (asszociáció!!)

  • rövid időn belül meg kell erősíteni, hogy stabilizálódjon (ismételni, újraalkotni, új kontextusba helyezni!)


  Alkot s r s

  Alkotás (írás):

  A tudás hálózatalapú:  attól sajátítunk el egy ismeretet, hogy beépítjük a saját tudáshálónkba azt. Beépíteni valamit csak aktív hozzáállással lehet. Elárasztanak az adatok, a haszontalan információk bennünket, melyből akaratlagosan kell kiválasztanunk azt, amire szükségünk van; célirányosan kell felépítenünk a tudáshálónkat az érdeklődésünknek megfelelően.

  Az olvasott információk roppant sokféle médiumon jutnak el hozzánk. A webes platformon ez többnyire cikket, prezentációt, gondolattérképet, videót, blog bejegyzést, fórumhozzászólásokat jelent.


  Megoszt s

  Megosztás:

  A tudás tapasztalat. Képtelenség minden területen otthonosan mozogni, így óhatatlanul szükséges mások tapasztalataira is támaszkodni. Ahhoz, hogy a legtöbbet profitáljunk egy-egy közösség tudásanyagából, mindenekelőtt aktív részesévé kell válnunk az adott közösségeknek.

  Minél többet osztunk meg a többiekkel, és minél inkább odafigyelünk arra, hogy olvasható és felhasználható legyen az általunk szervezett tudásanyag, annál többet profitálhatunk a közösségből.


  Megoszt s profit l s k rd se

  Megosztás, profitálás kérdése

  Logikailag furcsa: Mi osztunk meg, mi nyújtunk valamit, mégis mi profitálunk belőle a leginkább. 

  Miért van ez mégis így?

  Mert a közösség skálafüggetlen hálózatként működik, melyben az egyes személyek képezik az egyes csomópontokat, az élek pedig az adott tudásanyag szempontjából releváns kapcsolatokat.

  Minél több ilyen éllel bírunk, annál meghatározóbb szerepet játszunk a hálózatban, annál nagyobb hatást gyakorolunk az adott tudásanyagra.


 • Login