Program aktywno ci lokalnej
Download
1 / 38

Program Aktywności Lokalnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Program Aktywności Lokalnej. Program warsztatów PLAN WARSZTATÓW: Wprowadzenie (autoprezentacja, cel warsztatów) – ćwiczenia. Program aktywności lokalnej w świetle przepisów. Program aktywności lokalnej narzędziem aktywnej integracji (historia metody pracy CAL) – ćwiczenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Program Aktywności Lokalnej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program Aktywności Lokalnej

Program warsztatów

PLAN WARSZTATÓW:

 • Wprowadzenie (autoprezentacja, cel warsztatów) – ćwiczenia.

 • Program aktywności lokalnej w świetle przepisów.

 • Program aktywności lokalnej narzędziem aktywnej integracji (historia metody pracy CAL) – ćwiczenia.

 • Kierunki działań.

 • Zasoby lokalne (określenie zasobów lokalnych) - ćwiczenia.

 • Analiza mocnych i słabych stron - ćwiczenia.

 • Zasady dobrego programu aktywności lokalnej (zasady funkcjonowania zespołu partnerskiego trakcie tworzenia i realizacji PAL) - ćwiczenia.

 • Cele programu oraz analiza jak cele osiągnąć - ćwiczenia.

 • Harmonogram działań – ćwiczenia.

 • Wyłonienie zespołów wspierających - ćwiczenia.


Perspektywa działań w pomocy społecznej

- Rozdawanie zasiłków

- Brak wymagań w stosunku do klientów

TWORZENIE POSTAW BIERNYCH I ROSZCZENIOWYCH

-Tworzenie lokalnych programów aktywizujących do wyjścia z bezradności i bezrobocia – systemy kontraktów

- Wspieranie rodzin w wychodzeniu z kryzysu, tworzenie lokalnego systemu wsparcia

- Aktywizacja do samopomocy, tworzenia grup obywatelskich, samopomocowych i rozwój wolontariatu

- Tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów

TWORZENIE POSTAW ODPOWIEDZIALNOŚCI, SOLIDARNOŚCI I SAMOPOMOCY


Nowa strategia działań – Integracja poprzez aktywizację - narzędzia

 • Kontrakt socjalny

 • - zastosowanie wsparcia finansowego

 • - pracy socjalnej

 • - prace społecznie użyteczne

 • - instrumentów aktywnej integracji

 • Program aktywności lokalnej

 • - środowiskowa praca socjalna

 • - instrumenty aktywnej integracji

 • - prace społecznie użyteczne

 • - działania o charakterze środowiskowym

 • Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 • - środowiskowa praca socjalna

 • - instrumenty aktywnej integracji

 • - działania o charakterze środowiskowym


PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL)

Cel:

ukończenie udziału w PAL ma przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych grupy osób umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym docelowo na rynek pracy i aktywizację zawodową


Podstawą prawną programu aktywności lokalnej jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z którym, Rada gminy lub Rada powiatu, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

Podstawą prawną może być również art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który przewiduje, że gmina przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Program aktywności lokalnej może być częścią lub rozwinięciem przyjętych już programów lokalnych. Na etapie przygotowywania i składania wniosku program nie musi być już przyjęty przez radę gminy lub powiatu


Program aktywności lokalnej

Program aktywności lokalnej realizowany jest w partnerstwie !!!

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

 • środowiskowej pracy socjalnej

 • instrumentów aktywnej integracji

 • prac społecznie użytecznych

 • działań o charakterze środowiskowym


 • Programy aktywności lokalnej przewidujące wyłącznie środowiskową pracę socjalną i działania o charakterze środowiskowym lub wyłącznie środowiskową pracę socjalną nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach PO KL

 • środowiskowa praca socjalna w ramach programu aktywności lokalnej jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającym na celu pomoc, osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi


 • instrumenty aktywnej integracji w ramach programu aktywności lokalnej to zespół, instrumentów o charakterze aktywizacyjnym

 • prace społecznie użyteczne w ramach programu aktywności lokalnej – oznaczają to, prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;


 • działania o charakterze środowiskowym w programie aktywności lokalnej – to inicjatywy integracyjne obejmujące:

  • przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi;

  • edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;

  • organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym;

  • inne instrumenty działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153), rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, 85324);


 • Nie musi być przyjęty przez radę gminy na etapie składania wniosku

 • Może być częścią lub rozwinięciem przyjętych już programów, np. PP i RPA, Gminna Strategia…

 • Potrzebne zainicjowanie partnerstwa lokalnego, by tworzyć programy- współpraca !!!

 • Do grupy ludzi, np. z dzielnicy, sołectwa, wsi, grupa niepełnosprawnych, kilka rodzin z bloku, otoczenia osób wykluczonych


Program aktywizacji lokalnej

 • Wzorowany na metodzie Centrum Aktywności Lokalnej, która jest realizowana w wielu ośrodkach pomocy społecznej.

 • Program ten skierowany jest do grupy osób w ramach konkretnego środowiska lokalnego (terytorium: nie większym niż gmina).

 • Program ten  przewiduje: aktywizację społeczno-zawodową konkretnej grupy osób w powiązaniu z innymi grupami funkcjonującymi w danym środowisku lokalnym.

 • Uruchomienie aktywności społeczno-edukacyjnej w oparciu o partnerstwo lokalne formalne lub nieformalne: instytucji publicznych (np. ośrodek kultury, biblioteka, ośrodek sportu i rekreacji, szkoła) lub partnerstwo publiczno-społeczne.


CERTYFIKATU JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności lokalnej Cal promuje metodę Centrów Aktywności Lokalnej.

Instytucja wdrażająca model CAL służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego - opierając się na zasadach tolerancji, poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego.

 • odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej,

 • angażuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady "Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami„

  - tworzy płaszczyznę porozumienia i współpracy, dąży do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.


PAL

 • Przyjęty sposób pracy (dialog edukacyjny) od początku zakłada postrzeganie uczestników jako partnerów i współtwórców wypracowywanej wspólnie metody pracy w środowisku lokalnym.

 • Należy zmienić sposób zarządzania placówką, zasobami ludzkimi i materialnymi poprzez umiejętne tworzenie zespołów problemowych nastawionych na rozwiązanie problemu w oparciu o tworzenie lokalnego partnerstwa.

 • Standardy pracy metodą CAL - Polecam: Program Aktywności Lokalnej – Paweł Jordan – prezentacja

 • - projekt powinien być uchwalony prze Gminę i wpisany w Strategię Gminy

 • - społeczność współpracująca

 • - praca z grupą

 • - zespół interdyscyplinarny

 • - grupa samopomocowa

 • - lokalne partnerstwo


Nowa rola Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej to zmodyfikowana instytucja wyposażona w najnowszą wiedzę dotyczącą sposobów organizowania środowiska lokalnego, wykorzystywania zasobów oraz tworząca strategię rozwoju lokalnego w oparciu rozpoznane problemy i potrzeby środowiska.

 • inicjator konkretnych działań, skupiający siły lokalne wokół określonego problemu i koordynujący ich pracę w tym zakresie.

 • już nie zaspokajanie jedynie materialnych potrzeb indywidualnych klientów, lecz w pełni elastyczna instytucja nastawiona na zaspokojenie wszelkich potrzeb środowiska lokalnego przy wykorzystaniu jego sił i zasobów

 • Pracownik socjalny staje się animatorem środowiska lokalnego, który w oparciu o rozpoznane potrzeby lokalne stworzy strategię jego rozwoju, adekwatną do problemów środowiska, dla którego pracuje.


PAL musi określać:

 • Cel główny, szczegółowe oraz przewidywane rezultaty

 • Ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów

 • Szczegółowy opis planowanych działań

 • Czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działań

 • Budżet przewidziany na realizację programu z podziałem na poszczególne kategorie wydatków

 • Podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych programu

 • Uzasadnienie realizacji – przykładowe programy: Radom, Węgorzewo


KORZYŚCI z PAL

 • usprawnienie przepływu i dostępu do informacji o formach pomocy i o lokalnym rynku pracy,

 • planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców,

 • skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,

 • zmniejszenie kosztów finansowych realizowanych zadań,

 • podwyższenie jakości realizowanych zadań,

 • stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców,

 • wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące,

 • wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań środowiskowych,

 • realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności,

 • stały monitoring potrzeb środowiska,

 • aktywizacja osób wykluczonych,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Realizatorami zadań programu PAL mogą być:

 • Urząd Miejski

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • GOPS

 • PCPR

 • organizacje pozarządowe

 • Szkoły podstawowe i Gimnazja

 • Szkoły ponadgimnazjalne

 • Starostwo Powiatowe

 • Straż Miejska

 • Komenda Powiatowa Policji

 • Ośrodek Kuratorski

 • Miejski Ośrodek Kultury

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa, w tym m.in.:

 • Spółdzielcze domy kultury

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 • Placówki Służby Zdrowia

 • Media Lokalne

 • Ośrodki sportu działające na terenie miasta

 • Organizacje pozarządowe


Kontrakt, PAL, Program os. niepełnosprawnych INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI– nowa jakość działań

1) Zawodowe

2) Społeczne

3) Edukacyjne

4) Zdrowotne


AKTYWIZACJA POPRZEZ

INSTRUMENTY ZAWODOWE

 • KIS (skierowanie w ramach Kontr. socj. lub PAL i sfinansowanie koszty pobytu)

 • CIS (skierowanie w ramach Kontraktu Socjalnego przez prac. socjalnego, sfinansowanie kosztów pobytu)

 • Dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania (w ramach kontraktu socj. osoba chce podjąć działalność gospod. , działalność w ramach spółdzielni socjalnej lub zmienić miejsce zamieszkania – jednorazowe wsparcie w postaci pieniężnej lub rzeczowej)

 • Usługi wspierające aktywizację zawodową – organizacja i finansowanie trenera pracy, doradcy zawodowego- PORADNICTWO ZAWODOWE, DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH, INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA


INSTRUMENTY SPOŁECZNE

 • Organizacja i koszty WOLONTARIATU

 • GRUPY SAMOPOMOCOWE i osoby prowadzące grupy

 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych (w tym osoby prowadzące)

 • Poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa

 • Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, np. zarządzanie budżetem domowym, autoprezentacja, wizaż

 • Uczestnictwo w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach

 • Usługi wspierające osoby niepełnosprawne, np. tłumacz, jęz. migowego, asystent os. niepełnosprawnej, przewodnik os. Niewidomej

 • Animacja lokalna – sfinansowanie animatora, lidera KIS, streetworkera

 • Usługi wspierające i aktywizujące rodziny zmarginalizowane, np. asystent rodzinny


INSTRUMENTY SPOŁECZNE – cd.

 • Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, osób opuszczających plac. opiekuńczo-wychowawcze i rodziny z-cze

  Działania towarzyszące - sfinansowaniu może także podlegać:

 • koszt opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć) poniesiony przez beneficjenta

 • koszt pobytu dziecka w świetlicach, klubach oraz zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • Koszty ubezpieczenia zdrowotnego

 • Koszty dojazdów uczestników projektu, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ich opiekunów

 • Koszt wyżywienia uczestników a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ich opiekunów


INSTRUMENTY EDUKACYJNE

 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych (poziom podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny lub policealnym)

 • Kształcenie ustawiczne w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego – po konsultacji

  z właściwym PUP

 • Kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową– po konsultacji

  z właściwym PUP

 • Organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego)

 • Sfinansowanie kosztów czesnego, w przypadku podjęcia nauki na poziomie wyższym przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowańcze lub inne formy opieki zastępczej


INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ

 • Badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia

 • Terapia psychologiczna, rodzinna

 • Treningi psychospołeczne

 • Program korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy

 • Psychoterapia w zakładzie lecznictwa odwykowego i terapeutycznego (uzależnieni)

 • Sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych (część PFRON), zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych


Przygotowanie projektu

Etapy przygotowania projektu

 • - potrzeby

 • - cele

 • - zadania/działania

 • - koszty

 • - oczekiwane rezultaty

  Projekt ≠ wniosek o dofinansowanie


Przygotowanie projektu

Krok pierwszy: identyfikacja problemów:

 • charakterystyka, uzasadnienie potrzeb w zakresie aktywnej integracji:

 • jakie problemy są nie rozwiązywane w związku z brakiem aktywnej integracji;

 • jakie problemy są źle i/lub niewystarczająco rozwiązywane;

 • jakie pojawiły się nowe zadania/wyzwania;

 • czy dany problem jest możliwy do rozwiązania przy wykorzystaniu środków EFS


Przygotowanie projektu

Krok drugi: zdefiniowanie celów

 • szczegółowych projektu – na ile rzeczywistość

 • zmieni się w wyniku jego realizacji;

 • cele powinny ściśle wynikać ze zidentyfikowanych problemów i do nich się odnosić

 • cele muszą być osiągalne w założonym czasie (SMART)

 • realne, mierzalne, weryfikowalne

 • celów nie może być wiele (od 1 do 3)


Przygotowanie projektu

Krok trzeci: kim są uczestnicy projektu? Jak

duża jest to grupa? Jaką jej część jesteśmy w

stanie objąć działaniami projektu?

 • Jak więc wybierzemy tę część, jakimi kryteriami będziemy się posługiwać?

 • Jakie inne specyficzne problemy charakteryzują tę grupę?

 • Na ile jesteśmy w stanie je uwzględnić w naszym projekcie?

 • Jak dotrzemy do potencjalnych uczestników? Co musimy zrobić, by zapewnić udział zaplanowanej liczby uczestników?


Przygotowanie projektu

Krok czwarty: jakie rezultaty – zarówno

twarde i miękkie - przyniesie realizacja projektu?

 • Rezultat twardy – ilościowy, łatwo weryfikowalny, np. liczba osób, liczba świadectw itp.

 • Rezultat miękki – jakościowy; też weryfikowalny ale przy zastosowaniu bardziej złożonych metod (np. zmiana postaw, zwiększenie wiary we własne możliwości).


Przygotowanie projektu

Krok piąty: co kolejno musimy wykonać, aby zrealizować zamierzenia projektu (osiągnąć cele)?

 • Opisać czynności i pogrupować je w zadania a następnie podzadania

 • Zastanowić się nad kosztami poszczególnych zadań i personelem odpowiedzialnym za ich wykonanie

 • Budżetowanie zadań - opisać koszty zadań i niezbędnych inwestycji w projekcie


„DRZEWKO PROBLEMÓW”

1. PROBLEM GŁÓWNY

2. PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE

3. PRZYCZYNY PROBLEMÓW SZCZEGÓŁOWYCH

4. SKUTKI PROBLEMU GŁÓWNEGO


PROBLEM GŁÓWNY: Zagrożenie wykluczeniem społecznym

Problemy szczegółowe;

1.Długotrwałe bezrobocie – przyczyna: ograniczona liczba miejsc pracy, bierna i roszczeniowa postawa, brak kwalifikacji zawodowych, niskie umiejętności psychospołeczne, mała mobilność, ograniczona dostępność do opieki nad dziećmi, niska samoocena

2. Uzależnienie od alkoholu – przyczyna: słaba działania profilaktyczne, niska świadomość zagrożeń, duża dostępność, brak alternatywnych sposobów spędzania czasu, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, brak grupy wsparcia

SKUTKI: wzrost przestępczości, dziedziczenie postaw, rozpad rodziny, zubożenie, utrata mieszkań, choroby, uzależnienie od świadczeń


„DRZEWKO CELÓW”

1. CEL GŁÓWNY

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

3. DZIAŁANIA

4. REZULTATY


CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • 1. zwiększenie aktywności osób długotrwale bezrobotnych (doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, treningi umiejętności psychospołecznych, grupy samopomocowe, integracja, zajęcia rekreacyjno-sportowe, pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi)

 • 2. ograniczenie zjawiska uzależnienia od alkoholu

  ( lecznictwo odwykowe, psychoterapia indywidualna i grupowa, grupy wsparcia i samopomocowe, zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne, organizacja czasu wolnego)


CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – ćd.

 • 3. Zwiększenie mobilności osób bezrobotnych (opieka nad dziećmi, refundacja dojazdów na szkolenia, do pracy, zakup biletów, zapewnienie transportu, wyjazdy na wizyty do innych miejscowości)

 • 4. Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych (udział w szkoleniach zawodowych, nauka jęz. obcego, obsługa komputera)

 • 5. Wzrost zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych (staże, przygotowanie zawodowe, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładanie firmy)


CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – ćd.

6. Zapobieganie dziedziczeniu postaw i zachowań biernych

(warsztaty aktywizująco - motywujące do zmiany, zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania budżetem domowym, warsztaty umiejętności wychowawczych, trening umiejętności psychospołecznych, profilaktyka medyczna)


REZULTATY

MIĘKKIE

- ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

 • ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

 • ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY, POSZUKIWANIA PRACY, UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI

 • PODWYŻSZENIE SAMOŚWIADOMOŚCI, SAMOOCENY I WIĘKSZA ZNAJOMOŚĆ WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

 • WZROST MOTYWACJI DO ZMIANY, PODJĘCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ


REZULTATY

TWARDE

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE UTRZYMAŁY ABSTYNENCJĘ

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY TERAPIE, TRENINGI, WARSZTATY, SZKOLENIA ZAWODOWE

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE SKORZYSTAŁY Z PORAD…

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ….

 • LICZBA SKONSTRUOWANYCH IPD

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE SKORZYSTAŁY Z OPIEKI NAD DZIEĆMI

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY KIS, CIS, KLUB PRACY


Dziękujemy za uwagę

Siedziba Projektu Systemowego

“Efektywnie, Fachowo, Skuteczniena Warmii i Mazurach”

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

Tel. (0-89) 535-31-50

(0-89) 535-26-27

e-mail: systemrops@warmia.mazury.pl

g.kulka@warmia.mazury.pl

a.andrzejewska@warmia.mazury.pl


ad
 • Login