Advertisement
/ 32 []

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych - Presentation


Download Presentation

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i doroslych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Morfologia krwi obwodowej u dzieci i doros ych

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych


Morfologia krwi obwodowej

Morfologia krwi obwodowej

 • Analiza elementów morfotycznych

Erytrocyt

Trombocytt

Neutrofil


Parametry oceny uk adu czerwonokrwinkowego

Parametry oceny układu czerwonokrwinkowego

 • Liczba (RBC, M/μl)

 • Stężenie hemoglobiny (Hgb, mg%)

 • Hematokryt (HCT, %)

 • Średnia objętość krwinki (MCV, femtolitry czyli μm3)

 • Średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH, pikogramy)

 • Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC, gram/dl krwinek czerwonych)

 • Rozmaz krwinek czerwonych

 • Retikulocyty (promile)


Hematopoeza p odowa

HEMATOPOEZA PŁODOWA

 • OKRES MEZOBLASTYCZNY ( 14 dni – 3 miesiące )

  • megaloblasty

  • Hb embrionalone

 • OKRES WĄTROBOWY ( 2 miesiące – poród )

  • makrocyty

  • Hb płodowa (HbF)

 • OKRES SZPIKOWY ( od 5 miesiąca )

  • Normocyty

  • Hb typu dorosłych (HbA)


 • St enie hemoglobiny

  Stężenie hemoglobiny

  • Noworodki: 14 – 20 mg%

   • Początkowo głównie HbF

   • Większe powinowactwo do tlenu („podbiera tlen matce”)

   • Niestabilna – uruchomienie łożyska płucnego hamuje produkcję HbF (77% u noworodka, 23% u dziecka 4-miesięcznego, <1% u dorosłego)

  • Dzieci : 9,0 – 13 mg%

   • Wzrastanie

   • Początkowo niedojrzałość aparatu przykłebuszkowego nerki – mało efektywna produkcja erytropoetyny

  • Dorośli: 14-18 mg% (m), 12-16 mg% (k)


  Najmniejsze prawid owe st enie hemoglobiny w zale no ci od wieku rednia 2odch st

  Najmniejsze prawidłowe stężenie hemoglobiny w zależności od wieku (średnia –2odch. st.)


  Mcv i rdw

  MCV i RDW

  • MCV = HCT / RBC

  • Obiektywny wskaźnik wielkości komórki

  • MCV < 82 – mikrocytoza

  • MCV > 100 – makrocytoza

  • RDW – odzwierciedla zmienność kształtów krwinki czerwonej (Red cell Distribution Width), norma ok. 17


  Hematokryt

  HEMATOKRYT


  Retikulocyty

  Retikulocyty

  • Odzwierciedlają nasilenie erytropoezy

  • Zawierają resztkowe kwasy nukleinowe

  • Są duże (znaczna retikulocytoza skutkuje zwiększeniem MCV)

  • Specjalne barwienie (nie są elementem automatycznej oceny większości analizatorów hematologicznych)

  • Skorygowana retikulocytoza: SR = retikulocytoza (%) x (HCT pacjenta / prawidłowe HCT)

  Czyli u pacjenta z hematokrytem 20% i 1.5% retikulocytów SR = 1.5x(20/50) = 0.64%. SR = 3% oznacza prawidłową odpowiedź szpiku na niedokrwistość


  Algorytm oceny uk adu czerwonokrwinkowego

  Niskie

  Wysokie

  Anemia Aplastyczna

  Anemia B-D

  Choroby rozrostowe szpiku

  Przewlekła n. nerek

  Hemoliza

  Krwawienie

  Algorytm oceny układu czerwonokrwinkowego

  Hgb < 11 mg%, WBC i PLT (+ rozmaz) prawidłowe

  MCV

  < 82 fl

  82 – 100 fl

  > 100 fl

  Niedobór żelaza

  (szerokie RDW)

  Przewlekły stan zapalny

  Thalassemia

  (wąskie RDW)

  Zatrucie aluminium

  Choroby wątroby

  Alkoholizm

  Niedobór witaminy B12 i

  kwasu foliowego

  MDS

  Niedoczynność tarczycy

  Retikulocyty


  Analiza uk adu p ytkowego

  Analiza układu płytkowego

  • Liczba – norma od 100 – 400 K/ul

  • MPV (średnia objętość płytki) – 7,1 fl

  • Testy funkcjonalne (czas krwawienia, agregacja płytek w obecności ADP, Epinefryny, kolagenu, ristocetyny)


  Algorytm oceny krwinek p ytkowych

  Algorytm oceny krwinek płytkowych

  PLT < 100 K/ul

  MPV

  < 7,4 fl

  7,4 – 10 fl

  > 10 fl

  Zespół Wiskott-Aldrich

  Zespół TAR

  Anemia aplastyczna

  Nacieczenie szpiku

  MDS

  Ostre białaczki

  ITP

  Mukopolisacharydozy

  Inne rzadkie zespoły:

  Bernadr-Soulier

  Alport

  Szarych płytek

  Płytek jak ser szwajcarski

  Rozmaz krwi szpikowej w celu wykluczenia ostrej białaczki.


  Elementy oceny uk adu bia okrwinkowego

  Elementy oceny układu białokrwinkowego

  • Liczba

  • Rozmaz krwinek białych

   • Standardem pozostaje rozmaz manualny

   • Z analizatora hematologicznego niedokładny, potrafi wyróżnić trzy podstawowe grupy leukocytów – limfocyty, neutrofile oraz komórki monocytoidalne (MID)


  Liczba leukocyt w w zale no ci od wieku

  Liczba leukocytów w zależności od wieku


  Liczba krwinek bia ych

  Liczba krwinek białych

  • U dzieci większa niż u dorosłych

  • W przypadku nieprawidłowości zawsze należy wykonać rozmaz manualny

  • W przewlekłej białaczce szpikowej wysoka

  • W ostrych białaczkach (ALL, AML) dowolna (postacie leukopeniczne, hiperleukocytane, przebiegające z prawidłową liczbą leukocytów)

  • W anemii aplastycznej może być prawidłowa w przypadku znacznej limfocytozy bezwzględnej !


  Odsetek neutrofili i limfocyt w w zale no ci od wieku

  Odsetek neutrofili i limfocytów w zależności od wieku


  Liczba granulocyt w w zale no ci od wieku

  Liczba granulocytów w zależności od wieku


  Neutropenia algorytm post powania

  Bez zajęcia szpiku:

  Autoimmunologiczna

  Polekowa

  Idiopatyczna

  Z zajęciem szpiku:

  Białaczki

  Przerzuty do szpiku

  Infekcje wirusowe

  Tak:

  Dyskeratosis cong.

  Anemia Fanconiego

  Osteopetrosis

  Zesp. Cartilage-Hair

  Nie

  Częste infekcje?

  Neutropenia – algorytm postępowania

  NEU < 1 K/ul

  Czy wcześniej prawidłowa ?

  Nie (wrodzona)

  Tak (nabyta)

  Dysmorfizm ?

  Nie:

  Przewlekła łagodna

  Rodzinna łagodna

  Tak:

  Kostmanna

  Dysgenezja siateczki

  Cykliczna


  Granulocytoza

  Granulocytoza


  Limfocytoza

  Limfocytoza

  • Bezwzględna > 5 K/ul (ale zwykle poniżej 10 K/ul) może towarzyszyć:

   • infekcji wirusowej, (CMV,mononukleoza itp.)

   • kile trzeciorzędowej, toxoplazmozie, brucellozie, gruźlicy

  • W CLL (przewlekłej białaczce limfatycznej) znaczna limfocytoza > 10 K/ul z towarzyszącą limfomegalią


  Limfopenia 1 k ul

  Limfopenia < 1 K/ul

  • Ograniczona przydatność diagnostyczna

  • Zwykle polekowa (kortykosteroidy, RTG-terapia)

  • AIDS, SCID, Ziarnica złośliwa

  • Ostre zatrucie alkoholowe


  Uwaga

  UWAGA

  • W przypadku kombinowanych zaburzeń w morfologii krwi obwodowej (np. małopłytkowość + niedokrwistość, neutropenia z małopłytkowością) wskazana konsultacja z ośrodkiem hematologicznym !


  Morfologia w niedokrwisto ci z niedoboru fe

  Morfologia w niedokrwistości z niedoboru Fe

  • Hgb 6 g%

  • MCV 71

  • RDW 21

  • WBC 9 K/ul, 30% Neutrofili

  • PLT 180 K/ul

  • Reti 1%


  Morfologia w ostrej bia aczce limfoblastycznej

  Morfologia w ostrej białaczce limfoblastycznej

  • Hgb 8,5 g/dl

  • MCV 84

  • RDW 16

  • WBC 8 K/ul 10% Neutrofili

  • PLT 35 K/ul

  • W rozmazie manualnym 40% Komórek Niezróżnicowanych (KN)


  Morfologia w anemii autoimmunohemolitycznej

  Morfologia w Anemii Autoimmunohemolitycznej

  • Hgb 7,5 g/dl

  • MCV 98

  • RDW 18

  • WBC 9 K/ul, 40% Neutrofili

  • PLT 280 K/ul

  • Reti 20%


  Morfologia krwi obwodowej w mononukleozie

  Morfologia krwi obwodowej w mononukleozie

  • Hgb 12 g/dl

  • MCV 87

  • RDW 16

  • WBC 11 K/ul, 20% Neutrofili

  • PLT 85 K/ul

  • W rozmazie limfocytoza z obecnością plazmocytów, komórek limfoidalnych i monoidalnych siateczki, brak komórek niezróżnicowanych (blastów !)


  Morfologia krwi obwodowej w przewlek ej bia aczce szpikowej

  Morfologia krwi obwodowej w przewlekłej białaczce szpikowej

  • Hgb 12 g/dl

  • MCV 87

  • RDW 16

  • WBC 45 K/ul, 80% Neutrofili

  • PLT 500 K/ul

  • W rozmazie : KN 2%, Promiel 5%, Miel 7%, Meta 13%, Pałki 20%, Segm 40, Mono 3%, limfo 10%


  Czy pacjenta nale y skierowa na dalsze konsultacje i dlaczego

  Czy pacjenta należy skierować na dalsze konsultacje i dlaczego?

  • WBC 6 K/ul

  • HgB 14 g%

  • PLT 140 K/ul

  • W rozmazie 4% KN, 70% Segm, 6% Monocytów, Limfocyty 20%


  Czy pacjenta mo na leczy ambulatoryjnie

  Czy pacjenta można leczyć ambulatoryjnie ?

  • Gorączka >38C

  • WBC 3

  • NEU 20%

  • PLT 140 K/ul

  • HgB 13 g%


  Anemia aplastyczna czy ostra bia aczka limfoblastyczna

  Anemia Aplastyczna czy Ostra Białaczka Limfoblastyczna ?

  • WBC 2,5 K/ul 70% limfocytów

  • HBG 8 g%

  • MCV 95

  • PLT 40 K/ul

  • Reti 1%


  Jak post powa z 6 letnim dzieckiem z nast puj c morfologi krwi obwodowej

  Jak postępować z 6-letnim dzieckiem z następującą morfologią krwi obwodowej

  • WBC 7,5 K/ul, 60% Neu, 30% Limf, 10% Mono

  • HgB 7,5 g%

  • MCV 72 fl

  • PLT 150 K/ul

  • MPV 10 fl

  • Reti 1,5%


  Jakie rozpoznanie

  Jakie rozpoznanie?

  • WBC 90 K/ul (Promiel 2%, Miel 7%, Meta 16, Pałki 17%, Segm 40%, Bazo 5%, Limfo 5%, Mono 8%)

  • HgB 11 g%

  • MCV 90 fl

  • PLT 600 K/ul

  • Reti 1,5%