slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doprovodnou legislativu bude tvořit 5 hlavních zákonů:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

Doprovodnou legislativu bude tvořit 5 hlavních zákonů: - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“)upravuje souhrnně veškeré obecné instituty soukromého práva, obecnou úpravu právnických osob, rodinné právo a absolutní a relativní majetková práva;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Doprovodnou legislativu bude tvořit 5 hlavních zákonů:' - kaori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“)upravuje souhrnně veškeré obecné instituty soukromého práva, obecnou úpravu právnických osob, rodinné právo a absolutní a relativní majetková práva;

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) navazuje na NOZ úpravou týkající se uspořádání vztahů v obchodních společnostech a družstvech;
 • Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém stanoví kolizní a procesní normy pro řešení soukromých vztahů s mezinárodním prvkem;

Tyto tři zákony tvoří kodifikaci reformy soukromého práva v České republice.

NOZ zrušil zcela nebo zčásti 238 právních předpisů.

doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon
Doprovodnou legislativu bude tvořit 5 hlavních zákonů:
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních s 512 paragrafy;
 • Novela OSŘ (392 změn) s doprovodnými novelami o soudních poplatcích, zákona o státním zastupitelstvu, SŘS a zákona o VSÚ;
 • Novela insolvenčního zákona (357 změn) s doprovodnou novelou o insolvenčních správcích;
slide3

Nový rejstříkový zákon, který upravuje veřejné rejstříky právnických (a podnikajících) fyzických osob ve vazbě na § 120 NOZ;

 • Velký doprovodný zákon, který novelizuje dalších 124 zákonů („zákon zákonů“);
 • Samostatně se ještě připravují:
 • změny daňové legislativy
 • nový katastrální zákon
p edm t pravy a z kladn z sady noz
Předmět úpravy a základní zásady NOZ
 • Rozdíl mezi soukromým a veřejným právem;
 • Soukromé právo: - je nezávislé na uplatňování práva veřejného; - souhrn těch ustanovení právního řádu, která upravují vzájemná práva a povinnosti osob;
 • Prosazování osobních zájmů soukromé povahy;
 • Např. jak uzavřít manželství, smlouvu, jak smlouvu splnit, jak se dědí, jak se hradí škoda;
slide5

Jednotlivec může činit cokoliv, co mu není zákonem zakázáno nebo nařízeno;

 • Soukromé a veřejné právo se pak střetávají v respektu k lidské svobodě – základní myšlenka naší Listiny základních práv a svobod – přednost svobody člověka před státem – člověk tu není kvůli státu, ale stát je tu kvůli lidem;
 • V soukromé sféře rozhoduje každý sám za sebe;
slide6

Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Ujednání nesmí být porušovat:
 • Dobré mravy;
 • Veřejný pořádek;
 • Právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti;
z kladn z sady 3 soukrom ho pr va
Základní zásady (§ 3) soukromého práva:
 • Smluvní volnost (AUTONOMIE VŮLE);
 • Priorita svobody člověka před státem – BRÁT; SE O SVÉ ŠTĚSTÍ (nezpůsobit újmu druhým);
 • Důstojnost člověka (ochrana slabšího);
 • Právo na ochranu života, zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí;
 • Zvláštní ochrana manželství a rodiny;
 • Nikdo nesmí utrpět bezdůvodnou újmu;
 • Nikdo nesmí těžit z bezdůvodné újmy;
slide8

Smlouvy se mají plnit;

 • Vlastnické právo je chráněno;
 • Nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží;
 • Právo všech je být bdělým (právo přeje bdělým);
 • Presumpce poctivosti- § 7 (poctivost a dobrá víra);
 • Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8);
v klad soukrom ho pr va 2 noz mus b t
Výklad soukromého práva (§ 2 NOZ) musí být:
 • Ve shodě s Listinou základních práv a svobod;
 • Ve shodě s ústavním pořádkem vůbec;
 • Ve shodě se zásadami NOZ;
 • Při respektování hodnot soukromého práva;
 • Nesmí být v rozporu s dobrými mravy;
 • Nesmí vést ke krutosti
 • nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění;
 • gramatický (slova, smysl a úmysl zákonodárce);
 • § 2 brání právnickému kejklířství;
mo nost odch len se od z kona
Možnost odchýlení se od zákona
 • Smluvní svoboda a autonomie vůle stran = možnost odchýlení se od zákona;
 • Normy dispozitivní a kogentní;
 • Smluvní strany se mohou odchýlit od zákona, ledaže by to zákon výslovně zakazoval;
 • Zákaz v normě vyjádřen slovy: „zakazuje se“,„nepřihlíží se“,“nesmí“, „musí“, „může jen“;
u it p edpis noz ochrana pr v loha soudce
Užití předpisů NOZ , ochrana práv, úloha soudce
 • NOZ, pokud soukromá práva nejsou upravena jinde;
 • Jen pokud tak stanoví zákon, použijí se zvyklosti;
 • Mlčení zákona;
 • Analogie;
 • Princip spravedlnosti a zásad NOZ;
slide12

Dobré uspořádání práv (zvyklosti, nauka, judikatura);

 • Obdobný případ posoudit stejně;
 • Právo na vysvětlení odchylného posouzení;
 • Svépomoc (§ 14 NOZ);
 • PROLÍNÁNÍ STARÉHO PRÁVA S NOVÝM;
pr vn jedn n pr vn kon 545 n noz
PRÁVNÍ JEDNÁNÍ (právní úkon) - § 545 n. NOZ
 • Projev vůle, se kterým je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností - NOZ nemá definici;
 • Právní jednání vyvolává právní následky (z jednání, ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran);
 • Lze jednat konáním nebo opomenutím, výslovně nebo jiným způsobem;
slide14

Nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zákonem;

 • Lze vázat na podmínky (odkládací nebo rozvazovací);
 • Kdy se ke splnění podmínky nepřihlíží (§ 549);
 • Doložení času § 550;
v klad pr vn ch jedn n
VÝKLAD PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
 • Podle obsahu;
 • Podle pravé povahy (zastřené jednání);
 • Slova, zvyklosti, praxe;
forma pr vn ch jedn n
FORMA PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
 • Libovolná (omezení ujednání, zákon);
 • Písemná forma – věcná práva k nemovitostem;
 • Soukromá a veřejná listina;
 • Právní jednání vůči nepřítomné osobě §§ 570 – 572;
 • Doby dojití - § 573 (v ČR – 3. pracovní den; mimo – 15.);
vady kter zp sobuj relativn neplatnost
VADY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ RELATIVNÍ NEPLATNOST
 • Rozpor se zákonem, pokud jeho smysl a účel vyžaduje neplatnost;
 • Nemožné plnění;
 • Jednání nesvéprávné osoby nebo osoby jednající v duševní poruše;
 • Nedodržení smlouvy;
 • Uvedení v omyl;
 • Jednání v důsledku hrozby tělesného nebo; duševního násilí nebo důvodnou obavou - § 587;
n sledky vad pr vn ch jedn n
NÁSLEDKY VAD PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
 • Nicotnost (zdánlivé jednání) ze zákona (§§ 551, 552);
 • Absolutní neplatnost- § 588- (dobré mravy, zákon, veřejný pořádek);
 • Relativní neplatnost – promlčecí doba 3 roky;
 • Relativní neúčinnost - § 589 n.;
v znam asu a po t n asu
VÝZNAM ČASU A POČÍTÁNÍ ČASU
 • PROMLČENÍ A PREKLUZE
 • Promlčecí lhůta (3, 10, nebo 1, 15);
 • PRÁVNÍ OSOBNOST (způsobilost k právním úkonům);
 • FYZICKÁ OSOBA - SVÉPRÁVNOST;
 • PRÁVNICKÁ OSOBA – KORPORACE, FUNDACE,ÚSTAV;
n jem bytu v nov m ob ansk m z kon ku z kon 89 2012 sb
Nájem bytu v novém občanském zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb.,

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA II

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 2

Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 3

Nájem

Pododdíl 1

Obecná ustanovení - §§ 2201 až 2234,

slide21

Pododdíl 2

Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

§§ 739 – 750 - společné jmění manželů, společné bydlení manželů;

§§ 2235 až 2301 – nájem bytu a domu;

§§ 3073 – 3076 – přechodná ustanovení;

slide22

NÁJEM – OBECNĚ;

 • NÁJEMNÍ SMLOUVA;
 • Přenechání věci do užívání, úplatné, dočasné, nespotřebitelnost věci, nájem věci budoucí;
 • ZÁPIS DO VEŘEJNÉHO SEZNAMU - § 2203;
 • Zápis nájemního práva nemá konstitutivní účinky;
 • NÁJEM NA DOBU URČITOU DELŠÍ NEŽ PADESÁT LET § 2204;
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – OKAMŽITÁ VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ BEZ VÝPOVĚDNÍ DOBY - § 2208;
 • PROHLÍDKA VĚCI - § 2219;
 • ZMĚNA VLASTNICTVÍ - § 2224;
n jem bytu a n jem domu
NÁJEM BYTU A NÁJEM DOMU
 • K JAKÉMU ÚČELU JE BYT NEBO DŮM PRONAJAT?
 • K ZAJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH POTŘEB NÁJEMCE A ČLENŮ JEHO DOMÁCNOSTI;
 • BYT K BYDLENÍ;
 • BYT MUSÍ BÝT K BYDLENÍ VHODNÝ A ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÝ;
 • BYDLET MŮŽE JEN ČLOVĚK NE PRÁVNICKÁ OSOBA!!!
rekreace nebo jin zjevn kr tkodob el
REKREACE NEBO JINÝ ZJEVNĚ KRÁTKODOBÝ ÚČEL
 • NEJDE O BYDLENÍ;
 • BYT
 • MÍSTNOST NEBO SOUBOR MÍSTNOSTÍ, KTERÉ JSOU ČÁSTÍ DOMU;
 • TVOŘÍ OBYTNÝ PROSTOR;
 • JSOU URČENY A UŽÍVÁNÍ K ÚČELU BYDLENÍ;

JINÝ NEŽ OBYTNÝ PROSTOR

 • MOHOU SI STRANY UJEDNAT;
n le itosti n jemn smlouvy
NÁLEŽITOSTI NÁJEMNÍ SMLOUVY
 • PÍSEMNÁ FORMA;
 • SHODA NA PŘEDMĚTU NÁJMU;
 • SHODA NA TOM, ŽE PRONAJÍMATELI NÁLEŽÍ ÚPLATA;
 • FAKTICKÝ NÁJEM;
 • SMLUVNÍ POKUTA JE ZAKÁZÁNA;
 • ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU;
 • STANOVY DRUŽSTVA;
 • ZÁKON Č. 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH; KORPORACÍCH §§ 741 – 747;
byt ve vlastnictv pr vnick osoby ob van z titutlu lenstv lenem nebo spole n kem t to pr vnick osoby
BYT VE VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÉ OSOBY OBÝVANÝ Z TITUTLU ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY
 • STANOVY;
 • SPOLEČENSKÁ SMLOUVA;
 • NÁJEMNÍ SMLOUVA;
 • BYT ZPŮSOBILÝ K UŽÍVÁNÍ
 • PŘEDÁNÍ BYTU, KLÍČE, ZPŘÍSTUPNĚNÍ BYTU;
 • Kdy je byt způsobilý k nastěhování a obývání?
 • odpovídá tomu, co si strany dohodly;
 • nebo pokud je čistý a ve stavu obvyklém;
 • a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění; spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících;
byt nezp sobil k u v n
BYT NEZPŮSOBILÝ K UŽÍVÁNÍ
 • DOHODNOUT VÝŠI A ZPŮSOB ÚHRADY NÁKKLADŮ NA PROVEDENÍ NUTNÝCH OPRAV;
 • BYT MÁ VADY – NÁJEMCE MÁ PRÁVO SE NENASTĚHOVAT
 • Byt má vady:
 • nájemce má právo odmítnout se nastěhovat – PO DOBU VADY NEPLATÍ NÁJEMNÉ;
 • nastěhuje se, musí bez zbytečného odkladu žádat odstranění vad, jinak jeho právo na odstranění vad zaniká A MÁ PRÁVO NA PŘIMĚŘENOU SLEVU;
slide28

VADOU BYTU

 • JE VADA, KTERÁ BRÁNÍ OBVYKLÉMU BYDLENÍ;
 • A NA KTEROU NÁJEMCE UPOZORNIL DŘÍVE NEŽ SE NASTĚHOVAL;
 • PŘIMĚŘENOU SLEVOU
 • ROZDÍL MEZI OBVYKLÝM NÁJEMNÝM BYTU BEZVADNÉHO A VADNÉHO;
 • BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU
n jemn 2246
NÁJEMNÉ - § 2246
 • NÁJEMNÉ Z BYTU SE PLATÍ PŘEDEM - § 2251
 • NÁJEMNÍ SMLOUVA JE POJMOVĚ SMLOUVOU ÚPLATNOU;
 • ÚPLATA = NÁJEMNÉ;
 • NÁJEMNÉ SE SJEDNÁVÁ PEVNOU; ČÁSTKOU/MĚSÍC;
 • PŘEDEM NA KAŽDÝ MĚSÍC NEBO JINAK UJEDNANÉ OBDOBÍ;
 • OBDOBNĚ SE PLATÍ SLUŽBY;
slide30

DALŠÍ PLNĚNÍ NENÍ PRONAJÍMATEL OPRÁVNĚN POŽADOVAT;

 • NENÍ-LI UJEDNANÁ VÝŠE – MÁ PRONAJÍMATEL PRÁVO:
 • NA NÁJEMNÉ VE VÝŠI JAKÁ JE V DEN UZAVŘENÍ SMLOUVY V MÍSTĚ OBVYKLÁ PRO NOVÝ NÁJEM OBDOBNÉHO BYTU ZA OBDOBNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK;
 • VYCHÁZÍ SE PŘITOM Z OBECNÉHO PRAVIDLA VĚTY PRVNÍ § 1792 ODST. 1;
slu by 2247
SLUŽBY - § 2247
 • DOHODA O SLUŽÁCH;
 • NENÍ-LI DOHODA PLATÍ SLUŽBY VYJMENOVANÉ V NOZ – nezbytné služby;
 • ZPŮSOB ROZÚČTOVÁNÍ STANOVÍ CEN A ÚHRADY SLUŽEB STANOVÍ JINÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS – ZÁKON Č. 67/2013 Sb.;
 • NEBO SI STRANY UJEDNAJÍ JINÝ ZPŮSOB ;
vy tov n slu eb 2252
VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB - § 2252
 • PRÁVO NÁJEMCE NAHLÉDNOUT DO VYÚČTOVÁNÍ – ZPRAVIDLA DO ČTYŘ MĚSÍCŮ PO SKONČENÍ ZÚČTOVACÍHO OBDOBÍ;
 • NEDOPLATEK A PŘEPLATEK ZÁLOH NA SLUŽBY JSOU SPLATNÉ K TÉMUŽ DNI, NENÍ-LI UJEDNÁNA JINÁ DOBA, JSOU SPLATNÉ DO SEDMI MĚSÍCŮ PO SKONČENÍ ZÚČTOVACÍHO OBDOBÍ;
 • JINAK VŠE ŘEŠÍ ZÁKON Č. 67/2013 Sb.;
postup p i sjedn v n n jemn ho 2248 2249
POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ NÁJEMNÉHO - § 2248, 2249
 • STRANY SI MOHOU UJEDNAT KAŽDOROČNÍ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMMNÉHO;
 • STRANY SI MOHOU UJEDNAT, ŽE SE NÁJEMNÉ ZVYŠOVAT NEBUDE – STRANY VYLOUČILY ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO
 • KDYŽ SI NEUJEDNAJÍ NEBO NEVYLOUČÍ ZVYŠOVÁNÍ, MŮŽE PRONAJÍMATEL NÁJEMCI VÝŠI NÁJEMNÉHO NAVRHNOUT:
 • v písemné formě;
 • navrhnout nájemci jeho zvýšení až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě,
 • pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyš­ší než 20 % (§ 2249 odst. 1 NOZ).
slide34

návrh může být učiněn po uplynutí 12 měsíců od předchozího návrhu;

 • návrh musí obsahovat výši nájemného a musí splňovat podmínky § 2249 odst. 1 NOZ;
 • Nájemce s návrhem souhlasí, pak od třetího měsíce po doručení návrhu zaplatí;
 • Pokud nájemce do dvou měsíců nevysloví písemný souhlas se zvýšením nájemného, může pronajímatel dát návrh soudu ke zvýšení nájemného ve lhůtě dalších 3 měsíců;
 • Návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně;
slide35

Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu;

 • Tento postup upravený v § 2249 odst. 1 až 3 NOZ použije nájemce navrhuje-li snížení nájemného;
 • Znalecký posudek – postup dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů a vyhl. č. 3/2008 Sb., §§ 3 – 26 oceňování staveb a bytů nákladovým způsobem;
 • Cenové mapy
 • Počítání času;
 • Doručování;
zv en konfortu bydlen 2250
ZVÝŠENÍ KONFORTU BYDLENÍ - § 2250
 • stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody,
 • zvýšení nájemného max. o 10% z účelně vynaložených nákladů ročně – souhlas nájemců alespoň 2/3 bytů;
 • nebo návrh pronajímatele na 3,5% z účelně vynaložených nákladů ročně;
slide37

NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA - § 2253

 • NEDOHODA O VÝŠI DLUHU NA NÁJEMNÉM;
 • KDYŽ PRONAJÍMATEL NEPLNÍ SMLOUVU S POUKAZEM NA DLUŽNÉ NÁJEMNÉ;
 • JISTOTA (KAUCE) - § 2254
 • AŽ DO VÝŠE ŠESTINÁSOBKU NÁJEMNÉHO;
 • PŘI SKONČENÍ NÁJMU SI PRONAJÍMATEL MŮŽE ZAPOČÍST DLUH NA NÁJEMNÉM;
 • JISTOTA JE VRATNÁ S ÚROKY ALESPOŇ VE VÝŠI ZÁKONNÉ SAZBY;
slide38

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN - § 2255

 • NÁJEMCE JE POVINEN UŽÍVAT BYT ŘÁDNĚ V SOULADU S NÁJEMNÍ SMLOUVOU;
 • NÁJEMCE MŮŽE V BYTĚ I PRACOVAT NEBO PODNIKAT, NEZPŮSOBÍ-LI ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ PRO BYT NEBO DŮM;
 • CHOVÁNÍ V DOMĚ - § 2256
 • PRONAJÍMATEL UDRŽUJE V DOMĚ NÁLEŽITÝ POŘÁDEK OBVYKLÝ PODLE MÍSTNÍCH POMĚRŮ
 • NÁJEMCE DODRŽUJE PRAVIDLA OBVYKLÁ PRO CHOVÁNÍ V DOMĚ A ROZUMNÉ POKYNY PRONAJÍMATELE;
slide39

POVINNOSTI PRONAJÍMATELE PŘI ÚDRŽBĚ BYTU A DOMU

 • § 2257 ODST. 1
 • UDRŽOVAT DŮM A BYT VE STAVU ZPŮSOBILÉM K ŘÁDNÉMU UŽÍVÁNÍ;
 • POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI BĚŽNÉ ÚDRŽBĚ A BĚŽNÝCH OPRAVÁCH - § 2257 ODST. 2
 • NÁJEMCE PROVÁDÍ A HRADÍ POUZE BĚŽNOU ÚDRŽBU A DROBNÉ OPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM BYTU;
 • NAŘ. VL. Č. 258/1995 Sb. je od 1. 1. 2014 ZRUŠENO !!!
 • ZVÍŘE V BYTĚ - § 2258
 • CHOV NESMÍ PŮSOBIT OBTÍŽE NEPŘIMĚŘENÉ POMĚRŮM V DOMĚ;
slide40

ÚPRAVY A JINÉ ZMĚNY BYTU NEBO DOMU - § 2259 – 2262

 • JE NÁJEMCE POVINEN STRPĚT ÚPRAVU DOMU NEBO BYTU?
 • SOUHLAS NÁJEMCE;
 • KDY SOUHLAS NENÍ VYŽADOVÁN:
 • jen nesníží-li hodnotu bydlení;
 • a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce;
 • nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci;
 • anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma;
slide41

DOČASNÉ VYSTĚHOVÁNÍ Z BYTU - § 2260, 2261

 • Jsou dány tyto podmínky:
 • pronajímatel se zaváže poskytnout přiměřenou náhradu účelných nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zaplatí nájemci na tyto náklady přiměřenou zálohu;
 • 3 měsíce předem projednat: povahu těchto prací, předpokládaný den jejich zahájení, odhad jejich trvání, nezbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen a poučení o následcích odmítnutí vyklizení; zároveň se pronajímatel zaváže k náhradě účelných nákladů spojených s vyklizením bytu a uvede, jakou zálohu na náhradu nabízí;
slide42

Nájemce má 10 dnů na to, aby se vyjádřil, když se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;

 • V případě kratší úpravy, kdy vyklizení bytu je nutné po dobu 1 týdne, musí pronajímatel oznámit 10 dnů předem a nájemce má 5 dnů na vyjádření;
slide43

NÁJEMCE ODMÍTL BYT VYKLIDIT - § 2262

 • Pronajímatel může navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizení bytu; nepodá-li však návrh do deseti dnů po nájemcově odmítnutí, právo domáhat se vyklizení bytu zaniká;
 • O VYKLIZENÍ ROZHODUJE SOUD
 • Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo domu a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu vyhoví; přitom může stranám uložit přiměřená omezení, která na nich lze rozumně požadovat. Před rozhodnutím o vyklizení bytu nelze práce provádět, ledaže soud provádění prací povolí;
slide44

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚNÉ NÁJEMCEM - § 2263

 • PRONAJÍMATEL NESOUHLASÍ V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ NÁJEMCE ČI ČLENA JEHO DOMÁCNOSTI NEBO JINÉ BYDLÍCÍ OSOBY – NAHARDÍ NESOUHLAS SOUD, NENÍ-LI TU K ODMÍTNUTÍ VÁŽNÝ A SPRAVEDLIVÝ DŮVOD;
 • SKONČENÍ NÁJMU – UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU;
slide45

VADY BYTU, KTERÉ MUSÍ NÁJEMCE OZNÁMIT - § 2264

 • Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli:
 • ihned poškození nebo vadu bytu, kterou je třeba bez prodlení odstranit;
 • bez zbytečného odkladu jinou vadu nebo poškození bránící obvyklému bydlení;
 • činí kroky, aby nevznikla další škoda;
 • Nájemce má právo:
 • na náhradu nákladů účelně vynaložených při odstraňování škody;
 • Nájemce nemá právo:
 • na náhradu nákladů účelně vynaložených při odstraňování škody, za kterou sám odpovídá;
 • I v této oblasti se může nasmlouvat cokoliv, např. že nájemce v bytě nesmí vady sám odstraňovat;
slide46

POVINNOSTI PRONAJÍMATELE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ VAD BYTU - § 2265

 • Odstranit vadu v přiměřené době;
 • HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PRONAJÍMATELE - § 2266
 • Nájemce má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby
 • Pronajímatel poškození nebo vadu ani v dodatečné lhůtě neodstranil;
 • Vada nebo poškození bylo způsobeno okolnosti, za které nájemce neodpovídá;
 • Sama vada nebo poškození musí představovat hrubé porušení povinností pronajímatele;
 • Prodlení představuje hrubé porušení povinností pronajímatele;
slide47

VADA BYTU, ZA KTEROU ODPOVÍDÁ NÁJEMCE - § 2267

 • Nájemce je povinen vadu odstranit;
 • Neodstraní-li nájemce, odstraní na náklady nájemce pronajímatel;
 • USTANOVENÍ O VADÁCH BYTU SE POUŽIJÍ OBDOBNĚ - § 2268:
 • brání-li užívání bytu právo třetí osoby;
 • brání-li užívání bytu ustanovení zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci vydané na základě zákona;
slide48

NEPŘÍTOMNOST NÁJEMCE V BYTĚ DELŠÍ NEŽ DVA MĚSÍCE- § 2269

 • Označená osoba nebo pronajímatel;
 • Při nesplnění této oznamovací povinnosti a vznikne-li z tohoto důvodu pronajímateli závažná újma, je nájemcovo „nekonání“ považováno za závažné porušení povinností;
slide49

SPOLEČNÝ NÁJEM - § 2270, 2271

 • Nájemní smlouvu uzavře více osob;
 • Nebo další osoba přistoupí se souhlasem stran k nájemní smlouvě;
 • SPOLEČNÉ NÁJEMNÍ PRÁVO MANŽELŮ
 • NĚKTERÁ USTANOVENÍ O BYDLENÍ MANŽELŮ - § 745, § 746, 748
 • MANŽELÉ SI MOHOU UJEDNAT, ŽE SPOLEČNÝ NÁJEM NEVZNIKL;
 • OBVYKLE VZNIKÁ SPOLEČNÉ NÁJEMNÍ PRÁVO;
slide50

JSOU ZAVÁZÁNI SPOLEČNĚ A NEROZDÍLNĚ;

 • BEZ SOUHLASU DRUHÉHO MANŽELA NESMÍ NÁJEM UKONČIT NEBO JEJ OMEZIT PRÁVEM, JEHOŽ VÝKON JE NESLUČITELNÝ S BYDLENÍM MANŽELŮ NEBO RODINY;
 • JEDNÁ-LI MANŽEL BEZ SOUHLASU DRUHÉHO MANŽELA, MŮŽE SE TENTO DOVOLAT NEPLATNOSTI TAKOVÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ;
 • JAKÁKOLIV DOHODA MANŽELŮ O SPOLEČNÉM BYDLENÍ NESMÍ ZHORŠIT POSTAVENÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE (§750);
slide51

ČLENOVÉ NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI – OZNÁMENÍ O POČTU OSOB – VÝHRADA PRONÁJÍMATELE S PŘIJETÍM DALŠÍ OSOBY DO BYTU – 2272, 2273

 • NESPLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI – VYVRATITELNÁ PRÁVNÍ DOMĚNKA:
 • ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ;
 • ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ NEBO HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ;
 • ČLEN NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI;
 • OSOBA BLÍZKÁ - § 22 NOZ, § 115 ObčZ;
 • DALŠÍ PŘÍPADY ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE VHODNÉ;
slide52

PODNÁJEM - § 2274 AŽ 2277

 • NOZ nově u podnájmu bytu odlišuje:
 • zda nájemce v bytě sám trvale bydlí;
 • zda nájemce v bytě sám trvale nebydlí;
 • zákon nebo smlouva;
 • NÁSLEDKY SMRTI NÁJEMCE (PŘECHOD NÁJMU) - § 2279, 2280
 • smrt nájemce;
 • nejde o společný nájem;
 • žití v bytě – člen nájemcovy domácnosti;
 • nemá vlastní byt;

;

slide53

DVĚ SKUPINY:

 • 1. SKUPINA: MANŽEL, POTOMEK (dítě, vnuk), RODIČ, SOUROZENEC, ZEŤ NEBO SNACHA;
 • 2. SKUPINA: ostatní, jen pokud pronajímatel souhlasí s přechodem;
 • DVAROKY;
 • VÝJIMKY: 18 – 20 LET, 70 LET – DOHODA MOŽNÁ;
 • SPOLEČNÝ PŘECHOD;
 • PŘECHOD NÁJMU MOHU DO 1 MĚSÍCE OD SMRTI MOHU UKONČIT NÁJEM (NÁJEM KONČÍ DORUČENÍM OZNÁMENÍ);
 • POTOMEK MÁ PŘEDNOST - § 2280;
 • PŘECHOD NÁJMU U DRUŽSTEVNÍHO BYTU – ČLENSTVÍ A NÁJEM NA TOHO DĚDICE, KTERÉMU PŘIPADL ČLENSKÝ PODÍL (NEJDE-LI O SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELŮ);
slide54

DĚDICI NÁJEMCE

 • PRÁVO POŽADOVAT JISTOTU PŘI PŘECHODU NÁJMU
 • VYPOŘÁDNÍ SE S NÁJEMCOVÝMI DĚDICI - § 2281
 • PRÁVO PRONAJÍMATELE POŽADOVAT JISTOTU, IKDYŽ JI PŘED TÍM NÁJEMCE NESLOŽIL;
 • PRÁVO PRONAJÍMATELE POŽADOVAT JISTOTU, KDYŽ PRONAJÍMATEL MUSEL VYPOŘÁDAT JISTOTU S NÁJEMCOVÝM DĚDICEM;
 • KDYŽ PŘEJDOU NÁJEMCOVA PRÁVA NA DĚDICE - § 2282, 2283
 • NÁJEMCE, NA KTERÉHO PŘEŠLO PRÁVO NÁJMU A DĚDIC JSOU ZAVÁZÁNA SPOLEČNĚ A NEROZDÍLNĚ Z DLUHŮ ZEMŘELÉHO NÁJEMCE;
slide55

PRONAJÍMATEL MŮŽE VYPOVĚDĚT - VÝPOVĚDNÍ DOBA 2 MĚSÍCE DO 3 MĚSÍCŮ POTÉ;

 • CO SE DOZVĚDĚL O SMRTI NÁJEMCE, ŽE NENÍ PŘECHOD PRÁV A KDO JE DĚDIC NEBO SPRAVUJE POZŮSTALOST;
 • NÁJEMCŮV DĚDIC MŮŽE VYPOVĚDĚT - VÝPOVĚDNÍ DOBA 2 MĚSÍCE DO 3 MĚSÍCŮ POTÉ;
 • CO SE DOZVĚDĚL O SMRTI NÁJEMCE, ŽE NENÍ PŘECHOD PRÁV A ŽE JE DĚDICEM, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 6 MĚSÍCŮ OD SMRTI NÁJEMCE;
 • SPRÁVCE POZŮSTALOSTI MŮŽE ROVNĚŽ NÁJEM VYPOVĚDĚT;
slide56

NÁJEMCŮV DĚDIC NENÍ ZNÁM

 • ANI DO 6 MĚSÍCŮ OD NÁJEMCOVI SMRTI - § 2284
 • PRONAJÍMATEL MŮŽE BYT VYKLIDIT, VĚCI USCHOVAT, POTÉ PRODAT;
 • SKONČENÍ NÁJMU BYTU
  • dohoda;
  • uplynutí doby;
  • výpověď;
  • výpověď bez výpovědní doby- okamžitá výpověď;
  • smrt nájemce;
  • zvláštní případy skončení – služební byt, byt zvláštního určení
slide57

AD 1.

 • POKRAČOVÁNÍ V NÁJMU PO UPLYNUTÍ DOBY NÁJMU- § 2285;
 • 3 MĚSÍCE PO;
 • PRONAJÍMATEL NEVYZVAL – PÍSEMNÁ VÝZVA;
 • NÁJEM UJEDNÁN ZNOVU NA TUTÉŽ DOBU, NEJDÉLE NA 2 ROKY;
 • V NÁJEMNÍ SMLOUVĚ MŮŽE BÝT UJEDNÁNO JINAK;
 • AD 2.
 • VÝPOVĚĎ NÁJMU NA DOBU URČITOU DANÁ NÁJEMCEM - § 2287;
 • ZMĚNA OKOLNOSTÍ;
 • VADY BYTU (okamžitá výpověď);
slide58

OKAMŽITÁ VÝPOVĚĎ – VÝPOVĚĎ BEZ VÝPOVĚDNÍ DOBY – § 2291;

 • VÝPOVĚĎ DANÁ PRONAJÍMATELEM;
 • PORUŠENÍ POVINNOSTÍ NÁJEMCE ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM;
 • Nájem na dobu určitou i neurčitou;
 • V odst. 2 § 2291 jsou vyjmenovány případy porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem; jsou to zejména:
 • nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců,
 • poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,
slide59

způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí;

 • nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno;

Pronajímatel má právo požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

slide60

§ 2286 – náležitosti výpovědi dané pronajímatelem

 • vyžaduje písemnou formu;
 • musí dojít druhé straně;
 • výpovědní doba – 0 nebo 3 měsíce;
 • poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem; NEPLATNOST
 • výpovědní důvod musí být uveden ve výpovědi;
 • okamžité výpovědi musí předcházet výzva k odstranění závažného porušení, zvlášť závažné porušení popsat, jinak se k výpovědi NEPŘIHLÍŽÍ;
slide61

AD 3.

 • VÝPOVĚDNÍ DŮVODY NA STRANĚ PRONAJÍMATELE - § 2288ODST. 1;
 • VYPOVĚZENÍ NÁJMU NA DOBU URČITOU I NEURČITOU;
 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu;
 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází;
slide62

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Podle úpravy výpovědi nájmu bytu v NOZ již nebude výpovědním důvodem, má-li nájemce dva nebo více bytů, tak, jako tomu bylo za současné právní úpravy (§ 711 odst. 1 c) OZ).

slide63

§ 2288 ODST. 2

 • VYPOVĚZENÍ NÁJMU NA DOBU NEURČITOU

v případě, že:

a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno;

b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni;

slide64

POZNÁMKA:

§ 2289 - Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z některého z důvodů uvedených v § 2288 odst. 2, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

 • LHŮTA 2 MĚSÍCE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA OPRÁVNĚNOST VÝPOVĚDI
slide65

Z obecných ustanovení o nájmu se zde použije § 2233 – UMOŽNIT ZÁJEMCI PROHLÍDKU BYTU v době 3 měsiců před skončením nájmu.

 • ODEVZDÁNÍ BYTU NÁJEMCEM - § 2292
 • Klíče a přístup do bytu;
 • Opuštění bytu;
 • Byt ve stavu v jakém jej převzal, odstraní změny - § 2293;
 • Vyrovnání, náhrada, dohoda možná;
 • Zařízení a předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu bytu;
 • Vyrovnání - § 2294;
slide66

KDYŽ V BYTĚ ZŮSTANE NÁJEMCOVA VĚC - § 2296;

 • Uložit – vyzvat – prodat;
 • NÁJEM SLUŽEBNÍHO BYTU NEBO DOMU - § 2297 - 2299;

Znaky služebního bytu (domu):

 • v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo jiné práce;
 • výslovně určeno v nájemní smlouvě, že se jedná o služební byt;
 • pak mohou být práva nájemce služebního bytu omezena;
slide67

SKONČENÍ NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU:

 • práce přestal nájemce vykonávat bez vážného důvodu;
 • nájem končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy práce ukončil;
 • skončí-li práce z vážného důvodu (věk, zdravotní stav) nebo z důvodů na straně pronajímatele či jiný vážný důvod, nájem končí uplynutím 2 let ode dne, kdy práce přestal vykonávat;
 • v případě smrti nájemce, jsou členové nájemcovi domácnosti se povinni vystěhovat k výzvě pronajímatele do 3 měsíců;
slide68

NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - § 2300, 2301;

ZNAKY bytu zvláštního určení:

 • byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením;
 • nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby;
 • nebo byt v domě s pečovatelskou službou;

VZNIK nájemní smlouvy:

 • jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce;
slide69

SKONČENÍnájmu bytu zvláštního určení

 • nepoužije se ustanovení o přechodu nájmu;
 • zemře-li nájemce, nájem skončí; „zbylé“ osoby musí k výzvě pronajímatele opustit byt do 3 měsíců ;
 • platí i pro nájemcovy dědice;
 • výpověď jen s předchozím písemným souhlasem „zřizovatele“ bytu;
p echodn a z v re n ustanoven 3074 3076
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - § 3074 - 3076
 • nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti;
 • vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů;
 • ustanovení § 2249 odst. 1 se nepoužije:
 • v případě, že nájemné nebylo určeno ujednáním pronajímatele a nájemce ;
 • nebo rozhodnutím soudu;
slide71

ale nájemné bylo určeno na základě jiného právního předpisu;

 • v takovém případě má pronajímatel právo navrhnout v písemné formě nájemci zvýšení nájemného;
 • ustanovení § 2249 odst. 3 se použije obdobně;
 • byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zřízen byt zvláštního určení ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, lze uzavřít smlouvu o nájmu tohoto bytu jen na základě doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností a nájem lze vypovědět jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu.
slide72

NOZ ruší bytové náhrady. Bylo-li před 1. lednem 2014 zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů nejsou dotčena (§ 3076 NOZ);

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

V Praze dne 3. října 2013

JUDr. Jitka Kocianová

Pořadatelé: Sdružení nájemníků ČR

Česká společnosti pro rozvoj bydlení

ad