Şirket Birleşmelerinde Aynı Türden Olma Şartı Kaldırılmıştır. birleşebilir. - PowerPoint PPT Presentation

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
Download
1 / 25

 • 189 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 10 EKİM 2012.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Şirket Birleşmelerinde Aynı Türden Olma Şartı Kaldırılmıştır. birleşebilir.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUİLEGÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCELİç Ticaret Genel Müdürü10 EKİM 2012


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.26 Haziran 2012 Tarihli ve 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Yeni Tük Ticaret Kanunu’nda,- 16 Başlık Altında 25 Maddeyi Etkileyen Temel Değişiklik,- 17 Başlık Altında 84 Maddeyi Etkileyen Tali DeğişiklikYapılmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 1535 Madde ve 9 Geçici Maddeden Oluşmaktadır.Kanun 1 Temmuz 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

Yeni Türk Ticaret Kanunu;- Şeffaflık,- Hesap Verebilirlik,- Kurumsallaşma,- Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme,- Rekabet Gücünün Artırılması,- Kayıt Dışılığın ÖnlenmesiHedefleriyle Ticari Yaşamı Düzenlemek Üzere Hazırlanmıştır.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

Ticari Defterlere İlişkin Düzenlemeler-Ticari Defterlerin Açılış Onayları, Faaliyet Döneminin İlk Ayından Önceki Ayın Sonuna Kadar, Yeni Kurulan Şirketlerde ise Kullanılmaya Başlanmadan Yapılır.- Pay Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Yeterli Yaprağı Bulunması Kaydıyla Tekrar Açılış Onayı Yapılmaksızın Kullanılabilecektir.- Kapanış Onayına Tabi Defterler; Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteridir.- Elektronik Ortamda Tutulan Defterlerde Noter Onayı Aranmamaktadır.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahiplerinin ŞirkettenBorç Alabilmeleri Belirli Şartlara Bağlanmıştır.1. Sermaye Taahhüdünden Doğan Vadesi Gelmiş Borçların Ödenmiş Olması,2. Serbest Yedek Akçelerle Birlikte Karın Geçmiş Yıl Zararlarını Karşılıyor Olması Halinde Pay Sahipleri Şirkete Borçlanabilirler Pay Sahibi Olamayan Yönetim Kurulu Üyeleri/Müdürler ile Yönetim Kurulu Üyelerinin/Müdürlerin Pay Sahibi Olmayan Üçüncü Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımları Şirkete Nakit Olarak Borçlanamaz.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

Şirket Birleşmelerinde Aynı Türden Olma Şartı Kaldırılmıştır.

birleşebilir.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

Şirketlere Tür Değiştirme Serbestisi Tanınmıştır.

dönüşebilir.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

 • Suç ve Cezalara İlişkin Düzenlemeler

 • 6335 Sayılı Kanunla; Cezalar, Suç ve Cezada Orantılılık İlkesi Gereğince Yeniden Düzenlenmiştir.

 • 3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis veya Adli Para Cezasını Gerektiren 18 Suçun Yaptırımı İdari Para Cezasına,

 • Karşılığında Adli Para Cezası Öngörülen 14 Suçun Yaptırımı İdari Para Cezasına,

 • Hapis veya Adli Para Cezası Gerektiren 5 Fiilin Yaptırımı Sadece Adli Para Cezasına

 • Dönüştürülmüştür.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

 • Suç ve Cezalara İlişkin Düzenlemeler

 • 2 Suç Tanımı Kaldırılmıştır.

 • 7 Fiilin Cezası Değişmemiştir.

 • 1 Fiilin Cezası ise Artırılmıştır.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

 • Münfesih Şirketlere İlişkin Düzenleme

 • Ülkemizde 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Ticaret Sicili Kayıtlarına Göre 208.216 Gayri Faal Şirket Ve 39.342 Gayri Faal Kooperatif Bulunmaktadır.

 • Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 2 Yıl İçerisinde;

 • 6762 S. TTK Hükümlerine Göre Münfesih Olan Anonim ve LimitedŞirketlerin,

 • 6102 S. TTK’nın Yürürlüğünden İtibaren 2 Yıl İçinde Münfesih Olacak Anonim ve LimitedŞirketlerin,

 • Herhangi Bir Nedenle Dağılmış Olan Kooperatiflerin,

 • Tasfiye İşlemlerine Daha Önce Başlanmış Ancak Genel Kurulun Toplanamaması Nedeniyle Ara Bilançolarını veya Son ve Kati Bilançosu Genel Kurula Tevdi Edilemediği İçin Terkin İşlemi Yapılamayan Şirket Veya Kooperatiflerin,

 • Kısa Yoldan Ve Kolaylaştırılmış Şekilde Tasfiye Yapılarak Ticaret Sicilinden Kayıtlarının Silinebilmesine İmkan Sağlanmaktadır.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

 • Kapsam Dâhilindeki Şirketlere İhtar Gönderilir. İhtar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de Yayımlanır.

 • Şirketlerden 2 Ay İçinde Tasfiye Memurlarını Bildirmeleri İstenir.

 • Bildirilen Tasfiye Memurları 6 Ay İçinde Şirketin Tasfiyesini Tamamlar ve Şirketin Kayıtları Ticaret Sicilinden Silinir.

 • Yapılan İlana Cevap Verilmemesi Durumunda, Ticaret Sicili Müdürlüğü Şirketin Kayıtlarını Re’sen Siler.

 • Kapsam Dahilinde Kayıtları Silinecek Olan Şirketlerin Genel Kurul Kararı Alması Zorunlu Değildir.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

 • Alacaklılar veya Menfaat Sahiplerine Terkin Tarihinden

 • İtibaren 5 Yıl İçinde İhya Hakkı Tanınmaktadır.

 • Ticaret Sicilinden Silinen Şirket veya Kooperatiflerin Ortaya

 • Çıkabilecek Malvarlığı 10 Yıl Sonunda Hazineye İntikal Edecektir.

 • Yapılacak Tescil ve Kayıt Silme İşlemleri Her Türlü Harçtan,

 • Bu İşlemler İçin Düzenlenecek Kağıtlar Damga Vergisinden Müstesnadır.

 • İlanlardan Ücret Alınmayacaktır.

 • Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Anonim Şirketler ve Kooperatiflerin Kanuni Temsilcileri ile Limited Şirket Ortaklarının, Silinme Tarihinden Önceki Kamu Borçlarından Doğan Sorumlulukları 21/7/1953 Tarihli Ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Devam Edecektir.


1 ticaret sicili 2 ticaret irketleri 3 denetim 4 y netmelik ve tebli ler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Görevleri

1. Ticaret Sicili2. Ticaret Şirketleri3. Denetim4. Yönetmelik ve Tebliğler


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

MERSİS İle Gerçekleştirilen İşlemler


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

238 TSM

NOTER

Ana Sözleşme Tasdiki

MERSİS İŞ SÜRECİ

TESCİL

TACİR / VEKİLİ

Ana Sözleşme Tasdiki

INTERNET

Bilgi Paylaşımı

(TCKN, VKN, Adres, Noter Onayı)

Diğer

Kurumlar

NVİ,GİB, SGK,TNB TÜİK, RK, TOBB

Bilgi Paylaşımı

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

Yönetmelik ve Tebliğler

- 7 Yönetmelik- 10 Tebliğ- Uygulama Tebliği6335 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Uyarınca Bakanlığımızca Çıkarılacak Yönetmelik ve Tebliğlerin 1 Ocak 2013 Tarihine Kadar Yürürlüğe Konulması Gerekmektedir.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

YÖNETMELİKLER1) Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik(28 Ağustos 2012 – 28395 RG)2) Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik(28 Ağustos 2012 – 28395 RG)3) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik(28 Ağustos 2012 – 28395 RG) 4) Ticaret Sicili Yönetmeliği


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

5) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik6) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Tanımlayan Ölçütlerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 7) Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

TEBLİĞLER1) Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ(9 Ağustos 2012 – 28379 RG) 2) Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ(29 Ağustos 2012 – 28396 RG) 3) Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ(29 Ağustos 2012 – 28396 RG)4) Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ(29 Ağustos 2012 – 28396 RG) 5) Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ (Yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.)


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

6) Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ(Yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.) 7) Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasına ve Sicil İşlemlerinde İşbirliğinin Sağlanmasına Dair Tebliğ8) Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Gümrük ve TicaretBakanlığının İznine Tabi Olan Anonim ŞirketlerinBelirlenmesine İlişkin Tebliğ 9) Elektronik Ortamda veya Dosyalama Suretiyle Tutulacak Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 10) Şirketler Topluluğu Tebliği Uygulama Tebliğleri


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

DİKKAT !

1 Temmuz 2012 Tarihi İtibariyle; Asgari Sermaye;- Limited Şirketlerde En Az 10.000 TL- AŞ ve LTD Şti’de Kuruluşta ve Sermaye Artırımında Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin %25’inin Tescilden Önce, Kalanının ise Tescili İzleyen 24 Ay İçinde Ödenmesi Gerekir.- Sermayeleri 50.000 TL’nin Altında Olan Anonim Şirketler ile 10.000 TL’nin Altında Olan Limited Şirketler 14 Şubat 2014 Tarihine Kadar Sermayelerini Bu Tutarlara Yükseltmezlerse Münfesih Sayılacaklardır.- 6762 Sayılı Kanun Gereği 1 Temmuz 2012 Tarihine Kadar Sermayelerini 50.000 TL ye Çıkarmayan AŞ ler ile 5.000 TL ye Çıkarmayan LTD ŞTİ ler de Sermaye Artırımı Yapabileceklerdir.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

DİKKAT!

- Anonim Şirketler Sermayelerinin %10’unu Aşmamak Şartı İle Kendi Paylarını İktisap Ve Rehin Olarak Kabul Edebilecektir.- Anonim Şirket Yönetim Kurulları Artık Bir Gerçek veya Tüzel Kişiden Oluşabilecektir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olma Zorunluluğu Kalkmıştır. - Anonim Şirketlerde ve Ortak Sayısı 20’den Fazla Olan Limited Şirketlerde Denetim Kurulları Kaldırılmıştır. Bakanlar Kurulunca Belirlenecek Bağımsız Denetim Kapsamındaki Sermaye Şirketleri 31 Mart 2013 Tarihine Kadar Bağımsız Denetçilerini Seçecektir.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

DİKKAT!

- 31 Aralık 2012 Tarihinde veya Özel Hesap Dönemi Dolayısıyla DahaSonraki Bir Tarihte Sona Erecek Olan Dönemin Bilançosu 6762 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Seçilen Denetçi Tarafından Denetlenecektir.- Anonim ve Limited Şirket Kuruluşlarında Kurucular Beyanı Verilecektir.- Anonim Şirket Esas Sözleşmeleri Ve Limited Şirket Sözleşmeleri1 Temmuz 2013 Tarihine Kadar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Uyarlanacaktır.


Irket birle melerinde ayn t rden olma art kald r lm t r birle ebilir

DİKKAT!

Ticari Mektuplarda Ve Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayandığı Belgelerde Bulunması Gereken Bilgiler:A- Gerçek Kişi Tacirler İle Şahıs Şirketlerinde(Kollektif Ve Komandit Şirketler)1- Ticaret Unvanı2- İşletmenin Merkezi3- Ticaret Sicili NumarasıB- Sermaye Şirketlerinde(Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler);1- Ticaret Unvanı2- İşletmenin Merkezi3- Ticaret Sicili Numarası4- İnternet Sitesi Adresi (İnternet Sitesi Oluşturmakla Yükümlü Olanlar)


Te ekk r eder m

TEŞEKKÜR EDERİM.


 • Login