slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Finansowanie inwestycji wiatrowych ze środków Unii Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Slajd 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Finansowanie inwestycji wiatrowych ze środków Unii Europejskiej Krzysztof Mielniczuk dyrektor Działu ds. Ochrony Środowiska ENERCO. Polska największym beneficjentem unijnej polityki spójności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slajd 1' - kanan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Finansowanie inwestycji wiatrowych ze środków Unii Europejskiej

Krzysztof Mielniczuk dyrektor Działu ds. Ochrony Środowiska ENERCO

polska najwi kszym beneficjentem unijnej polityki sp jno ci
Polska największym beneficjentem unijnej polityki spójności
 • Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności UE
 • Spośród 347 mld € przeznaczonych na ten cel, Polska otrzyma 67 mld €

© Krzysztof Mielniczuk

programy operacyjne 2007 2013
Programy Operacyjne 2007 - 2013

Środki z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną rozdzielone w ramach 22 Programów Operacyjnych:

 • Infrastruktura i Środowisko
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Pomoc Techniczna
 • Europejska Współpraca Terytorialna
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

© Krzysztof Mielniczuk

po infrastruktura i rodowisko
PO „Infrastruktura i Środowisko”
 • Energetyka odnawialna znalazła się w X Osi Priorytetowej „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”
 • Inwestycje wiatrowe mogą być finansowane w ramach Działania 10.4. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”
 • Sieci elektryczne mogą być finansowane w ramach Działania 10.7. „Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych”

© Krzysztof Mielniczuk

dzia anie 10 4 wytwarzanie energii ze r de odnawialnych
Działanie 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

© Krzysztof Mielniczuk

dzia anie 10 4 wytwarzanie energii ze r de odnawialnych1
Działanie 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

© Krzysztof Mielniczuk

pomoc publiczna podstawowy problem
Pomoc publiczna – podstawowy problem
 • Programem pomocy publicznej będzie prawdopodobnie:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z OZE (projekt)

 • Maksymalna intensywność pomocy może wynosić od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej
 • Wysokość kosztów kwalifikowanych (KK) będzie obliczana następująco:

KK = A – B – C – D

gdzie:

A – koszty inwestycji (np.elektrowni wiatrowej)

B – koszty inwestycji referencyjnej (elektrowni konwencjonalnej)

C – oszczędności w ponoszonych kosztach w okresie pierwszych 5 lat

D – dodatkowe dochody w okresie pierwszych 5 lat

© Krzysztof Mielniczuk

pomoc publiczna podstawowy problem1
Pomoc publiczna – podstawowy problem

Pytania:

 • Na jakich zasadach określić koszty inwestycji referencyjnej? I jakiej – czy będzie to elektrownia na węgiel kamienny, brunatny, na gaz?
 • Czy dochody za okres 5 latto przychody ze sprzedaży energii oraz z tytułu praw majątkowych ze świadectw pochodzenia(uzyskania? sprzedaży?)?
 • Co to są oszczędności w ponoszonych kosztach za okres 5 lat (zapis całkowicie niezrozumiały – mechaniczne przeniesienie z wytycznych KE; może dotyczyć energooszczędności ale nie inwestycji OZE)

© Krzysztof Mielniczuk

pomoc publiczna podstawowy problem2
Pomoc publiczna – podstawowy problem

Symulacja obliczeń poziomu dofinansowania dla 1 MW elektrowni wiatrowej:

 • Koszt zainstalowania 1 MW elektrowni wiatrowej = ok. 1,5 mln €
 • Koszt zainstalowania 1 MW elektrowni węglowej = ok. 1 mln €
 • Dochód przez 5 lat = ok. 375 tys. €
 • Nie wiem jakie mogą być oszczędności (C) więc przyjmuje 0

Obliczenie KK (wg wzoru z rozporządzenia):

1 500 tys. € - 1 000 tys. € - 375 tys. € - 0 € - 0 € = 125 tys. €

Poziom dofinansowania to 40-60% KK

A więc np. dla województwa pomorskiego (tu 50%) poziom dofinansowania 1 MW wyniesie

125 tys. € x 50% = 62,5 tys. € tj. 4,2% wartości inwestycji

© Krzysztof Mielniczuk

dwa etapy konkursu
Dwa etapy konkursu

I – ocena w celu stworzenia list rankingowych (preselekcja), w oparciu o:

 • Kryteria dostępu
 • Kryteria oceny merytorycznej (dla opracowania rankingów)

II – ocena w celu wydania decyzji o dofinansowaniu – polega na weryfikacji projektu po otrzymaniu pełnej dokumentacji, w oparciu o:

 • Kryteria gotowości do wydania decyzji o udzieleniu dofinansowania
 • Kryteria wyboru projektów – załącznik do Uszczegółowienia PO IiŚ (w przygotowaniu)

© Krzysztof Mielniczuk

kiedy rusz konkursy
Kiedy ruszą konkursy?
 • KE musi zatwierdzić Program Operacyjny
 • Musi zostać wybrany Komitet Monitorujący
 • Musi zostać przyjęte Uszczegółowienie PO IŚ (obecnie na etapie konsultacji)
 • KM musi zatwierdzić załączniki I i II do Uszczegółowienia tj.
  • System wyboru projektów dla PO IŚ
  • Kryteria wyboru projektów
 • Muszą powstać i zostać notyfikowane do KE programy pomocy publicznej (projekt)
 • MRR musi podpisać umowę z Instytucją Wdrażającą (IPiEO)
 • IPiEO musi przygotować się instytucjonalnie, opracować procedury itp., przy czym nigdy wcześniej nie zajmowało się obsługą środków UE

© Krzysztof Mielniczuk

po innowacyjna gospodarka
PO Innowacyjna Gospodarka
 • Program zatwierdzony na przełomie września i października przez Komisję Europejską

Należy zwrócić szczegółną uwagę na Oś Priorytetową 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”

w szczególności na

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata

© Krzysztof Mielniczuk

dzia anie 4 4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

© Krzysztof Mielniczuk

dzia anie 4 4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym1
Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

© Krzysztof Mielniczuk

po rozw j polski wschodniej
PO Rozwój Polski Wschodniej
 • Program zatwierdzony na przełomie września i października przez Komisję Europejską
 • Brak priorytetów / działań związanych z ochroną środowiska czy energetyką odnawialną
 • Brak konkursów – tylko tzw. Lista indykatywna

© Krzysztof Mielniczuk

po kapita ludzki
PO Kapitał Ludzki
 • Program został we wrześniu zatwierdzony przez Komisję Europejską
 • Brak priorytetów / działań związanych bezpośrednio z ochroną środowiska czy energetyką odnawialną
 • Możliwe jest finansowanie edukacji i szkoleń ogólnych, związanych z energetyką odnawialną

© Krzysztof Mielniczuk

po pomoc techniczna
PO Pomoc Techniczna
 • Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską
 • Obowiązują wytyczne MRR w zakresie korzystania z pomocy technicznej
 • Jak wynika z ww. dokumentów pomoc techniczna obejmie przede wszystkim wsparcie instytucjonalne dla administracji i innych podmiotów zajmujących się wdrażaniem, promocją i informacją NSRO lub PO

© Krzysztof Mielniczuk

regionalne programy operacyjne
Regionalne Programy Operacyjne
 • Środki na energetykę odnawialną znajdują się w każdym z 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO)
 • RPO dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego i podkarpackiego zaakceptowała już KE
 • Są to stosunkowo niewielkie kwoty, niewystarczające na budowę farm wiatrowych
 • beneficjenci – głównie jednostki publiczne, przedsiębiorcy w ramach działań przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości

© Krzysztof Mielniczuk

przyk ad rpo dla wojew dztwa podkarpackiego
Przykład: RPO dla Województwa Podkarpackiego

1 345mln €:

 • 1 136 mln € z EFRR
 • 208 mln € ze środków publicznych

Projekty OZE:

© Krzysztof Mielniczuk

europejska wsp praca terytorialna
Europejska Współpraca Terytorialna

Trzy typy programów EWT:

 • Programy współpracy transgranicznej
 • Programy współpracy transnarodowej
 • Programy współpracy międzyregionalnej
 • Beneficjenci to głównie podmioty publiczne, NGO, stowarzyszenia, związki, fundacje, instytucje non-profit
 • Niemal we wszystkich programach pojawiają się możliwości finansowania międzynarodowych działań związanych z OZE – będą to raczej działania promocyjne i edukacyjne

© Krzysztof Mielniczuk

program rozwoju obszar w wiejskich na lata 2007 2013
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 • Europejski Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)
 • PROW jest zatwierdzony przez KE
 • Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
 • Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
 • Wartość projektu do 3 mln zł
 • Dofinansowanie: do 75% kosztów kwalifikowanych
 • 1,47 mld euro z EFFROW
 • Beneficjenci: gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w zakresie pomocy

© Krzysztof Mielniczuk

ad