slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hållbar utveckling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Hållbar utveckling - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Hur kan ekologisk hållbarhet konkretiseras i arbetet med RUS? Nanny Andersson Sahlin Energi- och klimatstrateg Länsstyrelsen i Örebro län. Hållbar utveckling. Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra etappmål och sexton miljökvalitetsmål (14 berör oss).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hållbar utveckling' - kami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Hur kan ekologisk hållbarhet konkretiseras i arbetet med RUS? Nanny Andersson SahlinEnergi- och klimatstrategLänsstyrelsen i Örebro län
slide3
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra etappmål och sexton miljökvalitetsmål(14 berör oss).

http://www.youtube.com/watch?v=gg9SGuTHKlg

l nsstyrelsen ansvarar f r milj m lsarbetet och f ljer rligen upp m len f r l net
Länsstyrelsen ansvarar för miljömålsarbetet och följer årligen upp målen för länet
 • Årlig rapportering till regeringen publiceras på miljömålsportalen
  • Vad har gjorts i länet under året
  • Vilka är de stora behoven och kommande års prioritering
  • Ca två sidor per miljömål
 • Ett antal indikatorer uppdateras nationellt och varje län skriver figurtexter
 • Fördjupningar vissa år
slide5

Begränsa vår klimatpåverkan

Högre medeltemperatur

Ändrad nederbörd, Mer extremväder

Mindre is och snö

Högre havsnivå

Stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser

exempel effekter av ndrat klimat
Exempel effekter av ändrat klimat

Datum för start av blomning/lövsprickning

Medelvärden för start av några träd och blommors blomning samt björkens lövsprickning i Örebro län under perioden 1873-1899 samt 2011-2012.

Källa: Svenska fenologinätverket

utsl pp av v xthusgaser i rebro l n
Utsläpp av växthusgaser i Örebro län

Utsläpp av växthusgaser (räknat som koldioxid) i Örebro län 1990, 2000 och 2005-2011.

Källa: Miljömålsportalen, www.miljomal.se

Nationella emissionsdatabasen

slide9

Hur är arbetet organiserat?

KOMMUNIKATION

Styrgrupp

Anita Norén- Länsstyrelsen

Peter Åslund- Regionförbundet

Mariann Eriksson Landstinget

Årlig konferens

Nätverk

Projektledning

Nanny Andersson Sahlin- Länsstyrelsen

Susanne Rosendahl- Regionförbundet

Processgrupp med

rapportörer från insatsområden

Bostäder och lokaler

Företag och industrier

Transporter

Energi-försörjning

Livsmedels

produktion

Konsumtion

vergripande m l
Övergripande mål

Till 2020 ska Örebro län

 • Minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent (jämfört med 2005)
 • Bli 20 procent mer energieffektiva (jämfört med 2008)
 • Öka andelen förnybar energi till 60 procent ( 54 procent år 2010)
insatsomr den
Insatsområden

Bostäder och lokaler

Företag och industrier

Transporter (Persontransporter, Godstransporter o arbetsmaskiner)

Energiförsörjning

Livsmedelsproduktion

Konsumtion

bost der och lokaler
Bostäder och lokaler

Mål

Effektivare energianvändning

År 2020 har den totala energianvändningen i byggnader per uppvärmd areaenhet minskat med 15 procent jämfört med 2008. År 2050 har den minskat med 45 procent jämfört med 2008.

Ingen olja för uppvärmning

År 2020 har oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder och lokaler fasats ut.

bost der och lokaler exempel
Bostäder och lokaler exempel
 • Arbete inlett m projekt för att stimulera lågenergibyggande
 • Bidrag för demoprojekt

www.laganbygg.se

 • Energieffektiviserings-stöd till kommuner och landsting
 • Fastighetsnätverk
f retag och industrier
Företag och industrier

Mål

Energianvändning per BRP minskat 15 procent

Halverad användning fossila bränslen

År 2020 har energiintensiteten i industrin i Örebro län minskat med 15 procent jämfört med 2008. Samtidigt har användningen av fossila bränslen i Örebro län minskat med 50 procent.

 • Ökad kunskap om energi, klimat och hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Arbeta mer med energifrågor vid miljötillsyn av verksamheter
f retag och industrier1
Företag och industrier

Nuläge

 • 45 procent av länets energianvändning
 • Energiintensiv industri i länet
 • Bidrag till energikartläggning

- energianvändning över 500 MWh/år

 • Nätverk, studiebesök och projekt via Örebro klimatarena
transporter
Transporter

Mål

Minska utsläppen

År 2020 har utsläppen av växthusgaser från transportsektorn i Örebro län minskat med minst 25 procent jämfört med 2005.

Mer förnybara bränslen

År 2020 är andelen förnybara bränslen inom transportsektorn i Örebro län minst 20 procent.

- Energieffektivare färdsätt och fordon!

m l fr n energi och klimatprogrammet
Mål frånEnergi och klimatprogrammet

Fysisk planering för hållbara transporter

 • År 2015 finns väl utvecklad samverkan mellan kommunernas översiktsplanering, detaljplanering, länstransportplanen och länets planering för kollektivtrafik
 • År 2015 sker större etableringar av ny bebyggelse i tätorter som har ett grundläggande serviceutbud och en stabil eller ökande befolkning
p g ende projekt it f r milj n
Pågående projektIT för miljön

Omsätta mål i digital agenda och länets energi- och klimatstrategi till handling:

 • Pilotprojekt med anpassad digital samåkningsplattform

Ett projekt i samarbete med Skjutsgruppen

 • Vårdplanering på distans
 • Ökad användning av digital teknik för resfria möten
energif rs rjning
Energiförsörjning

Mål

Mer förnybar energi och minskade utsläpp från energiförsörjningen

År 2020 är produktionen av förnybar energi i Örebro län 4555 GWh.

År 2020 har utsläppen av koldioxid från energiförsörjning i Örebro län minskat med 35 procent jämfört med 2005.

År 2020 är 90 procent av fjärrvärmeproduktionen baserad på förnybara bränslen i Örebro län.Måluppfyllelse förutsätter en ökning med 25 procentenheter jämfört med år 2009.

f rnybar energi exempel
Förnybar energi exempel
 • Stort intresse för

- vindkraft

- solceller

- biobränslen

Bidrag för solceller – 35 procent

Vägledning vindkraft snart klar

Biogasproduktion i Örebro och Karlskoga – det finns potential för fler produktionsanläggningar och tankstationer

livsmedelsproduktion
Livsmedelsproduktion

Mål

År 2020 har utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn i Örebro län minskat med 20 procent jämfört med 2005.

livsmedelsproduktion1
Livsmedelsproduktion

Nå målen genom ett klimatsmart lantbruk i framkant

 • Rådgivning, utbildning och tillsyn

År 2015 har odlingsmetoderna i Örebro län förbättrats så att nyttjandet av kväve och inbindningen av kol i odlingssystemet ökar.

 • Forskningsgrundade odlingsmetoder på mulljordar

År 2020 brukas 50% av mulljordarna i Örebro län i enlighet med de metoder som forskningen framhåller som bäst ur energi och klimatsynpunkt.

konsumtion
Konsumtion

MålMinskad klimatbelastning från länsinvånarnas konsumtion av mat samt från shopping och flygresor.

Vanor och beteenden

Upplevelser, närproduktion, återvinning

Lätt att göra rätt

Offentlig upphandling

konsumtion1
Konsumtion

Nuläge

Cirka 4 ton per capita 2003 från äta-shoppa-flyga utomlands.

Klädbranschen backar, HUI och Swedbank.

Privatkonsumenterna lägger mindre pengar på kläder, väljer resor och restaurangbesök. (Ekot 27 september)

mer information
Mer information
 • Energiprogram + åtgärdsbilaga
 • Miljömålsuppföljningsrapport Hållbarhet i sikte
 • Webben:
  • www.lansstyrelsen.se/orebro/energiprogram
  • www.regionorebro.se/energiprogram

Sociala medier: #klimatorebrolan

slide26
Identifierade utmaningar i relation till RUS. Hur kan vi gemensamt bidra till en lösning som stärker länets utveckling?
 • Vi vill bli fler och samtidigt inte öka utsläppen av växthusgaser i länet.
 • Vi vill skapa en större arbetsmarknadsregion men inte öka biltrafiken.
 • Vi vill växa som logistiklän men inte öka klimatpåverkan.
 • Vi vill öka användningen av bioenergi och värna biologisk mångfald.
 • Vi vill exploatera och expandera på bördig jordbruksmark.
 • Vi vill att industrin i länet ska expandera men samtidigt minska energianvändningen.
 • Vi vill bygga ut vindkraften och ha orörda naturområden.
 • Vi ska attrahera fler besökare och minska utsläppen från resor.
 • Vi vill ha ekonomisk tillväxt i länet och samtidigt minska resursanvändningen.
ser ni fler utmaningar utifr n era ansvarsomr den hur kan de v ndas till styrkor
Ser ni fler utmaningar utifrån era ansvarsområden, hur kan de vändas till styrkor?

Vilken nytta kan ni ha av ”granskaren”?

”Det ska vara lätt att göra rätt”

Tack!

ad