Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

AVRUPA KREDİ TRANSFER VE Bİrİktİrme SİSTEMİ PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sibel Aksu Yıldırım siaksu@hacettepe.edu.tr Arzu Akkoyunlu Wigley arzus@hacettepe.edu.tr HÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu, AKTS Kurum Danışmanları. AVRUPA KREDİ TRANSFER VE Bİrİktİrme SİSTEMİ. HÜ Bologna Süreci Çalışmaları, 2012. AVRUPA KREDİ TRANSFER VE SİSTEMİ (AKTS).

Download Presentation

AVRUPA KREDİ TRANSFER VE Bİrİktİrme SİSTEMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem

Sibel Aksu Yıldırım

siaksu@hacettepe.edu.tr

Arzu Akkoyunlu Wigley

arzus@hacettepe.edu.tr

HÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

AKTS Kurum Danışmanları

AVRUPA KREDİ TRANSFER VE Bİrİktİrme SİSTEMİ

HÜ Bologna Süreci Çalışmaları, 2012


Avrupa kred transfer ve s stem akts

AVRUPA KREDİ TRANSFER VE SİSTEMİ (AKTS)

 • AKTS Avrupa yükseköğrenim alanında Bologna sürecine üye tüm ülkelerde kullanılan bir kredi sistemidir.

 • Bologna sürecinin en önemli temel taşlarından birisi olup, birçok ülke yasal düzenlemelerle AKTS sistemini tamamen benimsemiştir.

 • Akreditasyon süreci için pek çok Avrupa ülkesinde zorunluluk haline gelmiştir

 • Diğer kıtalarda da kullanımı yaygınlaşmaktadır


Akts nin temel zellikleri

AKTS’nin temel özellikleri

Öğrenme çıktıları ve öğrenme sürecinin şeffaflığını temel alan öğrenci-merkezli bir sistemdir.


Akts nin ama lari

AKTS’nin AMAÇLARI

 • Öğrenci hareketliliğini attırmak

 • Mümkün olduğunca adil bir şekilde eğitimlerin tanınmasının kolaylaşması (formal-nonformal),

 • Akademik tanınma için eğitim programlarının şeffaflığını sağlamak

 • Öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kurallarını ortaya koymak


Akts nin ama lari 2

AKTS’nin AMAÇLARI-2

 • Kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmek.

 • Yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi uygulamasında yardımcı bir araç oluşturmak


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem

AKTS ve Öğrenme Çıktıları (LearningOutcomes)

ÖğrenmeÇıktıları

İş Yükü

Yeterlilikler

AKTS


Akts ve renme kt lar learning outcomes

AKTS ve Öğrenme Çıktıları (LearningOutcomes)

 • Öğrenme çıktıları: Öğrencinin öğrenme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra “ne bileceği, ne anlayabileceği, ne yapabileceği”ni ifade eden beceriler setidir.

 • AKTS kredisi: Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir (1-60)


Akts ve d zey tan mlay c lar level descriptors

AKTS ve Düzey tanımlayıcıları (LevelDescriptors)

 • AKTS, European Qualifications Framework (EQF) ve Qualifications Framework-Life Long Learning (QF-LLL) ile uyumludur

 • Türkiye Yeterlikler çerçevelerindeki düzey tanımlayıcılarıyla ilişkilidir!


Akts ve y k

AKTS ve İŞYÜKÜ

Öğrencinin iş yükü: Öğrenim çıktılarına ulaşmak için öğrencinin harcadığı zamana/emeğe denir.

 • Ders Saati (Teorik)

 • Sınavlar

 • Ödevler

 • Sözlü Sunum

 • Seminerler

 • Uygulama (Laboratuar çalışması)

 • Alan Çalışmaları

 • Projeler

 • Bireysel Çalışmalar

 • ………………………….


Bir dersin akts kredisi nas l hesaplan r

Bir Dersin AKTS Kredisi Nasıl Hesaplanır?

1 Yarıyıl = 30 AKTS

 • 1 Yıl = 60 AKTS

 • 4 Yıl = 240 AKTS

 • Bir yarıyıl 750-900 saat

 • Bir yıl 1500-1800 saate

 • 1 AKTS = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir.


Y k n n hesaplanmas

İş yükünün hesaplanması


Akts ve y k1

AKTS ve İŞYÜKÜ

 • Öğretim programındaki dersleri AKTS’ye göre tasarlarken veya yenilerken; öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı hesaplayarak öğrenci iş yükünü yeniden tanımlıyoruz


Nas l

Nasıl?


Bir yar y lda verilen dersler

Bir yarıyılda verilen dersler

AKTS Kredilerinin Belirlenmesi


Uygulamada baz kredi hesaplamalar

Uygulamada bazı kredi hesaplamaları

 • 1 AKTS nin 30 saatlik işyükü olarak kabul edildiği bir lisans programında;

 • Seçmeli dersler: 240 AKTS ‘nin %25’i olan 60 AKTS’lik dersten oluşmalıdır

 • 240-60=180 AKTS’lik zorunlu ders

 • 180-16 (ortak zorunlu dersler)=164 AKTS (Bölüm tarafından verilen zorunlu ders kredisi)


Neriler

öneriler

 • Zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında bir ilişki yoktur.

 • Dersin kredisi statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz.

 • AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar.

 • Öğretim üyesi ders ücretlerinin hesaplanmasında, dersin AKTS kredisi dikkate alınmaz.


2012 2013 retim y l ndan ge erli olmak zere ortak zorunlu derslerin akts kredisi 04 06 2012

2012-2013 Öğretim Yılından geçerli olmak üzere, ortak zorunlu derslerin AKTS kredisi (04.06.2012)


Neriler1

öneriler

 • Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı çıktı elde edilebilir.

 • Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilir.

 • İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalar varsa, bunlara da AKTS kredisi verilmelidir.

 • Ortak servis derslerine aynı AKTS verilmelidir.

 • Bir dersin AKTS’si o dersin yerel kredisinin altında olamaz.


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem

 • Pilot çalışmada; Programda yeni ve eski kayıtlı öğrenciler için 08.08.2012 tarihli senato kararı; http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/yazisma/150812intibak.pdf


Akts kredilerinin hesaplanmas n n sa lad faydalar nelerdir

AKTS Kredilerinin Hesaplanmasının Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • Öğretim üyeleri, derslerine AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar.

 • Dersin öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını ortaya koyar.

 • Öğrencinin çalışma süresini esas alarak, her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösterir.

 • Dersin AKTS Kredisinin hesaplanmasında öğrenci görüşlerinin de alınması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır.


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem

 • Öğretim üyesinin girdilerine değil, istenilen öğrenim çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır.

 • Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınmasını sağlar.

 • Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde programa devamlarında kolaylık sağlar,

 • Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlar.


Diploma eki de diploma supplement ds

Diploma Eki (DE) Diploma Supplement (DS)

 • Yüksek öğretim diplomasına yapılan bir ek olup uluslarası şeffaflığın geliştirilmesi, elde edilen diploma, derece, sertifika gibi kazanımların akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırmayı sağlayan belgedir.

 • DE normalde verilen diplomaya eşlik eder ve ancak diploma ile birlikte geçerliliğivardır


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem

DE

 • DE yüksek öğrenimde şeffaflığı sağlar. Ayrıca değişim ve yaşam boyu öğrenime girişe yardımcı olur.

 • Diploma eki, bir üniversitede derecesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilere Avrupa’da yaygın konuşulan dillerden birinde ve ücretsiz olarak verilir.


De nin 8 k sm vard r

DE'nin 8 kısmı vardır:

 • kişi hakkında bilgiler,

 • alınan derece hakkında bilgiler,

 • derecenin seviyesi konusunda bilgiler,

 • kazanılan sonuç ve içerik hakkında bilgiler,

 • derecenin kullanım alanları  (fonksiyonu) hakkında bilgiler,

 • ek bilgiler,

 • diploma ekinin onaylanması,

 • ulusal yüksek öğretim sistemi hakkında bilgi.


Renciler i in de nin yararlar nedir

Öğrenciler için DE’ nin yararları nedir?

 • Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir.

 • Çalışma süresi boyunca elde edilen becerilerin, akademik çalışmaların tam tanımlamalarını içerir.

 • Elde edilen başarıların ve yetkinliklerin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

 • Yurt dışında iş olanakları veya daha ileri eğitim için kolaylık sağlar


Kolayl klar dile iyle te ekk r ederiz

Kolaylıklar dileğiyle teşekkür ederiz.


 • Login