Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem
Download
1 / 28

AVRUPA KREDİ TRANSFER VE Bİrİktİrme SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sibel Aksu Yıldırım siaksu@hacettepe.edu.tr Arzu Akkoyunlu Wigley arzus@hacettepe.edu.tr HÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu, AKTS Kurum Danışmanları. AVRUPA KREDİ TRANSFER VE Bİrİktİrme SİSTEMİ. HÜ Bologna Süreci Çalışmaları, 2012. AVRUPA KREDİ TRANSFER VE SİSTEMİ (AKTS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

AVRUPA KREDİ TRANSFER VE Bİrİktİrme SİSTEMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem

Sibel Aksu Yıldırım

siaksu@hacettepe.edu.tr

Arzu Akkoyunlu Wigley

arzus@hacettepe.edu.tr

HÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

AKTS Kurum Danışmanları

AVRUPA KREDİ TRANSFER VE Bİrİktİrme SİSTEMİ

HÜ Bologna Süreci Çalışmaları, 2012


Avrupa kred transfer ve s stem akts
AVRUPA KREDİ TRANSFER VE SİSTEMİ (AKTS)

 • AKTS Avrupa yükseköğrenim alanında Bologna sürecine üye tüm ülkelerde kullanılan bir kredi sistemidir.

 • Bologna sürecinin en önemli temel taşlarından birisi olup, birçok ülke yasal düzenlemelerle AKTS sistemini tamamen benimsemiştir.

 • Akreditasyon süreci için pek çok Avrupa ülkesinde zorunluluk haline gelmiştir

 • Diğer kıtalarda da kullanımı yaygınlaşmaktadır


Akts nin temel zellikleri
AKTS’nin temel özellikleri

Öğrenme çıktıları ve öğrenme sürecinin şeffaflığını temel alan öğrenci-merkezli bir sistemdir.


Akts nin ama lari
AKTS’nin AMAÇLARI

 • Öğrenci hareketliliğini attırmak

 • Mümkün olduğunca adil bir şekilde eğitimlerin tanınmasının kolaylaşması (formal-nonformal),

 • Akademik tanınma için eğitim programlarının şeffaflığını sağlamak

 • Öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kurallarını ortaya koymak


Akts nin ama lari 2
AKTS’nin AMAÇLARI-2

 • Kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmek.

 • Yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi uygulamasında yardımcı bir araç oluşturmak


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem

AKTS ve Öğrenme Çıktıları (LearningOutcomes)

ÖğrenmeÇıktıları

İş Yükü

Yeterlilikler

AKTS


Akts ve renme kt lar learning outcomes
AKTS ve Öğrenme Çıktıları (LearningOutcomes)

 • Öğrenme çıktıları: Öğrencinin öğrenme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra “ne bileceği, ne anlayabileceği, ne yapabileceği”ni ifade eden beceriler setidir.

 • AKTS kredisi: Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir (1-60)


Akts ve d zey tan mlay c lar level descriptors
AKTS ve Düzey tanımlayıcıları (LevelDescriptors)

 • AKTS, European Qualifications Framework (EQF) ve Qualifications Framework-Life Long Learning (QF-LLL) ile uyumludur

 • Türkiye Yeterlikler çerçevelerindeki düzey tanımlayıcılarıyla ilişkilidir!


Akts ve y k
AKTS ve İŞYÜKÜ

Öğrencinin iş yükü: Öğrenim çıktılarına ulaşmak için öğrencinin harcadığı zamana/emeğe denir.

 • Ders Saati (Teorik)

 • Sınavlar

 • Ödevler

 • Sözlü Sunum

 • Seminerler

 • Uygulama (Laboratuar çalışması)

 • Alan Çalışmaları

 • Projeler

 • Bireysel Çalışmalar

 • ………………………….


Bir dersin akts kredisi nas l hesaplan r
Bir Dersin AKTS Kredisi Nasıl Hesaplanır?

1 Yarıyıl = 30 AKTS

 • 1 Yıl = 60 AKTS

 • 4 Yıl = 240 AKTS

 • Bir yarıyıl 750-900 saat

 • Bir yıl 1500-1800 saate

 • 1 AKTS = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir.Akts ve y k1
AKTS ve İŞYÜKÜ

 • Öğretim programındaki dersleri AKTS’ye göre tasarlarken veya yenilerken; öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı hesaplayarak öğrenci iş yükünü yeniden tanımlıyoruzBir yar y lda verilen dersler
Bir yarıyılda verilen dersler

AKTS Kredilerinin Belirlenmesi


Uygulamada baz kredi hesaplamalar
Uygulamada bazı kredi hesaplamaları

 • 1 AKTS nin 30 saatlik işyükü olarak kabul edildiği bir lisans programında;

 • Seçmeli dersler: 240 AKTS ‘nin %25’i olan 60 AKTS’lik dersten oluşmalıdır

 • 240-60=180 AKTS’lik zorunlu ders

 • 180-16 (ortak zorunlu dersler)=164 AKTS (Bölüm tarafından verilen zorunlu ders kredisi)


Neriler
öneriler

 • Zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında bir ilişki yoktur.

 • Dersin kredisi statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz.

 • AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar.

 • Öğretim üyesi ders ücretlerinin hesaplanmasında, dersin AKTS kredisi dikkate alınmaz.


2012 2013 retim y l ndan ge erli olmak zere ortak zorunlu derslerin akts kredisi 04 06 2012
2012-2013 Öğretim Yılından geçerli olmak üzere, ortak zorunlu derslerin AKTS kredisi (04.06.2012)


Neriler1
öneriler zorunlu derslerin AKTS kredisi (04.06.2012)

 • Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı çıktı elde edilebilir.

 • Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilir.

 • İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalar varsa, bunlara da AKTS kredisi verilmelidir.

 • Ortak servis derslerine aynı AKTS verilmelidir.

 • Bir dersin AKTS’si o dersin yerel kredisinin altında olamaz.


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem


Akts kredilerinin hesaplanmas n n sa lad faydalar nelerdir
AKTS Kredilerinin Hesaplanmasının Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • Öğretim üyeleri, derslerine AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar.

 • Dersin öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını ortaya koyar.

 • Öğrencinin çalışma süresini esas alarak, her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösterir.

 • Dersin AKTS Kredisinin hesaplanmasında öğrenci görüşlerinin de alınması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır.


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem

 • Öğretim üyesinin girdilerine değil, istenilen öğrenim çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır.

 • Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınmasını sağlar.

 • Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde programa devamlarında kolaylık sağlar,

 • Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlar.


Diploma eki de diploma supplement ds
Diploma Eki (DE) çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır. Diploma Supplement (DS)

 • Yüksek öğretim diplomasına yapılan bir ek olup uluslarası şeffaflığın geliştirilmesi, elde edilen diploma, derece, sertifika gibi kazanımların akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırmayı sağlayan belgedir.

 • DE normalde verilen diplomaya eşlik eder ve ancak diploma ile birlikte geçerliliğivardır


Avrupa kred transfer ve b r kt rme s stem
DE çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır.

 • DE yüksek öğrenimde şeffaflığı sağlar. Ayrıca değişim ve yaşam boyu öğrenime girişe yardımcı olur.

 • Diploma eki, bir üniversitede derecesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilere Avrupa’da yaygın konuşulan dillerden birinde ve ücretsiz olarak verilir.


De nin 8 k sm vard r
DE'nin çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır. 8 kısmı vardır:

 • kişi hakkında bilgiler,

 • alınan derece hakkında bilgiler,

 • derecenin seviyesi konusunda bilgiler,

 • kazanılan sonuç ve içerik hakkında bilgiler,

 • derecenin kullanım alanları  (fonksiyonu) hakkında bilgiler,

 • ek bilgiler,

 • diploma ekinin onaylanması,

 • ulusal yüksek öğretim sistemi hakkında bilgi.


Renciler i in de nin yararlar nedir
Öğrenciler için DE’ çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır. nin yararları nedir?

 • Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir.

 • Çalışma süresi boyunca elde edilen becerilerin, akademik çalışmaların tam tanımlamalarını içerir.

 • Elde edilen başarıların ve yetkinliklerin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

 • Yurt dışında iş olanakları veya daha ileri eğitim için kolaylık sağlar


Kolayl klar dile iyle te ekk r ederiz
Kolaylıklar dileğiyle teşekkür ederiz. çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır.


ad
 • Login