Систем от за мониторинг - PowerPoint PPT Presentation

Систем
Download
1 / 13

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Систем от за мониторинг. Принципи и пристапи Основни дејности. Принципи на СМ. “Добар” Систем за мониторинг. Системот за мониторинг е насочен да создаде оптимални услови за квалитет за исполнување на општинските стратешки документи за заштита на детето.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Систем от за мониторинг

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4652469

Системот за мониторинг

Принципи и пристапи

Основни дејности


4652469

Принципи на СМ


4652469

“Добар” Систем за мониторинг


4652469

Системот за мониторинг е насочен да создаде оптимални услови за квалитет за исполнување на општинските стратешки документи за заштита на детето.

Пристапи: Пристап насочен кон квалитет


4652469

Пристапи: Холистичен пристап

Системот за мониторинг ги разгледува сите аспекти на месните стратегии и планови за дејствие како една единствена целина.


4652469

Пристапи: Систематски пристап

Систематскиот пристап

- ги разгледува политиките на месно ниво како општ (национален) систем за заштита на детето и овозможува да се проследат меѓузависностите на тој систем.

- бара детално познавање на внатрешните процеси во системот, како и на одделните елементи, коишто ја изградуваат.

-бара да се во согласност со взаемните врски во две насоки:

а) врски на системот за заштита „надворешни”

б) врски на системот за закрила „внатрешни”,


4652469

Пристапи: пристап ориентиран кон клиентот

Системот за заштита на детето е насочена кон конкретни луѓе, корисници на социјални услуги или грижи во општината. Тоа означува, дека тие ќе можат и треба да бидат разгледани како клиенти на системот за заштита. Фокусирањето на интересите на клиентите може да доведе до потреба од промена на предлози надвор од услуги и грижи во општината.


4652469

Пристапи: Партиципативен пристап

Системот за мониторинг се залага за широко учество на сите заинтересирани страни

Партиципативниот пристап, при кој што се овозможува максимално учество на граѓанското општество, како и на различните институции, ангажирани согласно со дадената политика.

Партиципативниот пристап е во согласност со можностите за постигнување на консензус меѓу учесниците


4652469

Пристап: Пристап напрактичност

Системот за мониторинг треба да е максимално ориентиран кон практиката и да е во состојба да произведе адекватна информација за целите на тековното адаптирање на суштествените планови за дејство или за идно планирање – на нови планови или стратегија за заштита на детето.


4652469

Пристап: Пристап на кохерентност

Пристап на кохерентност

- одговара на системот за мониторинг и на нејзините цели со останатите клучни документи и практики за мониторинг.

- врската меѓу месните приоритети во политиката за заштита на детето и нормативните документи, регулирани од системот на национално ниво.


4652469

Ограничувања

Системот за мониторинг:

 • не е средство за контрола;

 • дава субјективното мислење;

 • не оценува.


4652469

Основни дејности

 • Создавање на јасен и работен механизам за исполнување на СМ;

 • Дефинирање на индикаторите на мониторингот;

 • Прифаќање на целенасочени дејства за создавање на СМ;

 • Обработување на дејства и механизми за „повратна врска”;


4652469

СМ в контекст на проектната цел


 • Login